Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Бухгалтерський облік

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / [За заг. ред. Вериги Ю. А.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 520 с.
 2. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік (Загальна теорія) / [Бачинський В. І., Куцик П. О., Медвідь Л. Г. та ін.]. - Л. : Магнолія-2006, 2016. - 319 с.
 3. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / [Лаговська О. А., Легенчук С. Ф., Кузь В. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2018. - 418 с.
 4. 65.052 М54 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практич. посіб. / [Упоряд. Безверхий К. В.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 76 с.
 5. 65.052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / [Рудницький В. С., Бачинський В. І., Хомедюк В. О. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 280 с.
 6. 65.052 О-17 Облік і аудит : навч.- метод. посіб. / [Уклад. Смоляр Л. Г., Овчарик Р. Ю., Кам'янська О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2015. - 618 с.
 7. 65.052 О-17 Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування : навч. посіб. / [Огійчук М.Ф., Гуторов О. І., Гуторова О. О. та ін.]. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 306 с.
 8. 65.052 П69 Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 " Облік і аудит " освітнього ступеня " Магістр " / [Матвієнко В. П., Фурман В. М., Калюга Є. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 200 с.
 9. 65.052 Т33 Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / [Партин Г. О., Загородній А. Г., Коригін М. В. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 10. 65.052 Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підруч. / [За ред. М. Ф. Огійчука]. - 7-ме вид, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2016. - 1040 с.
 11. 65.052 А92 Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2018. - 392 с.
 12. 65.052 Б73 Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : Учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 510 с.
 13. 65.052 Г56 Гнатишин, Л. Б. Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 432 с.
 14. 65.052 Г93 Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - 2-е вид, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 424 с.
 15. 65.052 З-36 Засадний, Б. А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Б. А. Засадний. - К. : Кондор, 2015. - 248 с.
 16. 65.052 К56 Ковальчук, Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. - К. : Ліра-К, 2018. - 216 с.
 17. 65.052 К95 Куцик, П. О. Бухгалтерський облік у торговлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 504 с.
 18. 65.052 Л46 Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2017. - 272 с.
 19. 65.052 Л63 ЛисиченкоО, О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. ЛисиченкоО, П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - К. : ЦУЛ, 2019. - 356 с.
 20. 65.052 Л84 Лукашова, І. О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навч.-практич. посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. - друге вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 288 с.
 21. 65.052 Л88 Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
 22. 65.052 М42 Медвідь, Л. Г. Облік у банках : навч. посіб. / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 360 с.
 23. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2016. - 192 с.
 24. 65.052 М48 Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. - Вид. друге, доп. і перероб. - К. : Кондор, 2017. - 269 с.
 25. 65.052 М69 Михайлов, М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 384 с.
 26. 65.052 О-74 Осмятченко, Л. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. С. Шевчук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 196 с. - (Вища освіта в Україні).
 27. 65.052 О-77 Островерха, Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 568 с.
 28. 65.052 П19 Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. - Суми : Університетська книга, 2016. - 128 с.
 29. 65.052 С33 Серпенінова, Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова. - Суми : Університетська книга, 2016. - 336 с.
 30. 65.052 С79 Стельмащук, А. М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 679 с.
 31. 65.052 С89 Сук, Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2016. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 32. 32.81 С90 Сусіденко, В. Т. Інформаційні системи в обліку : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 224 с.
 33. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Оновлена фінансова звітність в Україні : навч.-практич. посіб. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2015. - 66 с.
 34. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2015. - 186 с.
 35. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2017. - 174 с.
 36. 65.052 У84 Утенкова, К. О. Облік у торгових підприємствах : навч. посіб. / К. О. Утенкова. - К. : Алерта, 2017. - 222 с.
 37. 65.052 Ч-49 Чернікова, І. Б. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. - Х. : Форт, 2015. - 200 с.
 38. 65.052 Я72 Яремко, І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / І. Й. Яремко. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 240 с.

  Наукові основи логістики

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.40 Л69 Логистика : учеб. / под ред. В.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 368 с.
 2. 65.40 Л69 Логістика : навч. посіб. / [Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина І. І. та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 3. 65.40 Л69 Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / [Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 4. 65.40 М74 Модели и методы теории логистики : учеб. пособие / под. ред В.С. Лукинского. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 5. 65.40 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підручник / [Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 336 с.
 6. 65.40 О-75 Основы логистики : Учеб. для вузов / Под ред. В.А.Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 386 с.
 7. 65.40 Т60 Торговельна логістика : навч. посіб. / [Балабан П. Ю., Тягунова Н. М., Місюкевич В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 148 с.
 8. 65.40 А94 Афанасенко, И. Д. Коммерческая логистика : учебник для вузов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с.
 9. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 10. 65.40 В29 Венгеренко, А. Н. Логистика : учеб. пособ. / А. Н. Венгеренко, В. И. Проценко. - Бендеры-К. : Полиграфист, 2013. - 288 с.
 11. 65.40 В67 Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 736 с.
 12. 65.40 Г13 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский ; Гаджинский А.М. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 472 с.
 13. 65.40 Г13 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский ; Гаджинский А.М. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 484 с.
 14. 65.40 Г15 Галанов, В. А. Логистика : учебник / В. А. Галанов ; Галанов В.А. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
 15. 65.40 Г95 Гурч, Л. М. Логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч ; Гурч Л. М. - К. : Персонал, 2008. - 560 с.
 16. 65.40 Д81 Дудар, Т. Г. Основи логістики : навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.
 17. 65.40 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорах. - К. : ЦУЛ, 2018. - 312 с.
 18. 65.40+65.01 І-45 Ільєнко, О. В. Геологістика : навч. посіб. / О. В. Ільєнко, О. К. Катерна. - К. : Кондор, 2016. - 284 с.
 19. 65.40 К56 Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 20. 65.40 К82 Крикавський, Є. В. Логістика: компедіум і практикум : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2007. - 340 с.
 21. 65.40 М80 Мороз, О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2007. - 165 с.
 22. 65.40 Н-54 Неруш, Ю. М. Логистика в схемах и таблицах : учеб. пособие / Ю. М. Неруш. - М. : Проспект, 2008. - 192 с.
 23. 65.40 О-50 Окландер, М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер ; Окландер М.А. - К. : ЦУЛ, 2008. - 346 с.
 24. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 25. 65.40 С59 Сокур, І. М. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : ЦУЛ, 2009. - 222 с.
 26. 65.40 С89 Сумец, А. М. Логистика : Учеб. пособие / А. М. Сумец. - К. : Хай- Тек- Пресс, 2008. - 320 с.
 27. 65.40 Т98 Тюріна, Н. М. Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - К. : ЦУЛ, 2016. - 392 с.
 28. 65.40 Х21 Харрисон, А. Управление логистикой. Разработка стратегий логистических операций = Logistics management and strategy / А. Харрисон, Р. Хоук ; Ред. Михейцева О. Е. ; пер.с англ. Сомило В. А. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 368 с.

  9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.408 А72 Антикорупційні закони України : від 7 квітня 2011 року / [ Укл. Хавронюк М. І.]. - К. : Атіка, 2011. - 56 с.
 3. 67.401 А72 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [За ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 524 с.
 4. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 5. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека : навч. посіб. / [ За ред. О. М. Джужі ]. - К. : Правова єдність, 2010. - 368 с.
 6. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 жовтня 20 19 року. - К. : Алерта, 2019. - 88 с.
 7. 67.408 З-19 Законодавство України про боротьбу з корупцією : збірник законодавчих актів. - К : Алерта, 2014. - 124 с.
 8. 67.408 З-33 Запобігання корупції. Законодавство : практич. посіб. / [Упоряд.Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 280 с.
 9. 67.408 З-33 Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій. - К. : Центр громадської експертизи, 2009. - 72 с.
 10. 67.411+67.51 К69 Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посіб. / [За заг. ред. О. Г. Колби]. - К. : Кондор, 2019. - 444 с.
 11. 67.408 К69 Корупція в Україні, як побороти цю хворобу. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 94 с.
 12. 67.408 К69 Корупція. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю.І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 344 с.
 13. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 лютого 2019 р. - К. : Паливода, 2019. - 216 с. - (Закони України).
 14. 67.408 П78 Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та котрабандою : Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практич. працівників. Т 29. - Наукове вид. - К. : НДІ "Проблеми людини", 2003-2004. - 725 с.
 15. 66.3 Ж91 Журавський, В. С. Корупція в Україні- не політика : монографія / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. - К. : Фенікс, 2007. - 408 с.
 16. 67.401 К56 Ковальчук, А. Ю. Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект : монографія / А. Ю. Ковальчук. - К. : Людмила, 2017. - 400 с.
 17. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 18. 67.408 М48 Мельник, М. І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія / М. І. Мельник. - К. : Юридична думка, 2004. - 400 с.
 19. 67.408 М48 Мельник, М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / М. І. Мельник. - Монографія. - К. : Атіка, 2001. - 304с.
 20. 66.3+67.408 М69 Михальченко, М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз : монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. - 615 с.
 21. 66.0 М60 Мілер, В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Грелеланд, Т. Кочешкіна ; Пер. з англ. Столяренко Д. - К. : КІС, 2004. - 328 с.
 22. 67.408 Н40 Невмержицький, Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. В. Невмержицький ; Невмержицький Є.В. - К. : КНТ, 2008. - 368 с.
 23. 67.412 Н90 Нуруллаєв, І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : монографія / І. С. Нуруллаєв ; [Нуруллаєв І. С. О.]. - К. : Правова єдність, 2009. - 160 с.
 24. 67.408+67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл. - К. : Персонал, 2019. - 308 с.
 25. 67.408 С13 Савченко, А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 168 с.
 26. 67.52 Т66 Трепак, В. М. Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями : монографія / В. М. Трепак. - К. : Атіка-Н, 2012. - 200 с.

  4 грудня - Міжнародний день інформатики

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 П78 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів : підруч. / [Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 2. 32.973 Р65 Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0 : навч. посіб. / [Мартиненко Т. В., Турупалов В. В., Фонотов А. М. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 312 с.
 3. 32.973 А45 Албахари, Д. C# 7.0. Карманный справочник / Д. Албахари, Б. Албахари ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Альфа-книга, 2017. - 224 с.
 4. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312 с.
 5. 32.81 Б27 Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 390 с.
 6. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : ЦУЛ, 2018. - 204 с.
 7. 32.973 Б89 Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-технології : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. - К. : ЦУЛ, 2019. - 180 с.
 8. 32.973 Б90 Бублик, В. В. Об'єктно-орієнтоване програмування : Підручник / В. В. Бублик. - К. : IT-книга, 2015. - 624 с.
 9. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 10. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 382 с.
 11. 32.973 Г16 Галкін, О. В. Мова програмування C++ : Конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес. - К. : Персонал, 2015. - 260 с.
 12. 32.973 Г86 Грофф, Д. Р. SQL: полное руководство : 3-е изд. / Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Эндрю Дж. Оппелъ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2015. - 960 с.
 13. 32.973 К56 Ковалюк, Т. В. Алгоритмізація та програмування : підруч. / Т. В. Ковалюк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 400 с.
 14. 32.973 К59 Козак, Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 328 с.
 15. 32.973 К64 Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : Учеб. пособие / И. П. Конакова, И. И. Пирогова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 148 с.
 16. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 17. 32.973 Л77 Лопотко, О. В. Інформатика. Excel. Visual basic for applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 246 с.
 18. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2016. - 340 с.
 19. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розан. - К. : Ліра-К, 2015. - 192 с.
 20. 32.81 М35 Матюха, М. М. Комп'ютерний аудит : Опор. курс лекцій для студ. екон. спец. дистанційної форми навчання / М. М. Матюха. - К. : Персонал, 2015. - 228 с.
 21. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2015. - 192 с.
 22. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 23. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 492 с. - (Комп'ютинг).
 24. 32.973 П24 Пекарський, Б. Г. Основи програмування : навч. посібн. / Б. Г. Пекарський. - К. : Кондор, 2018. - 364 с.
 25. 32.973 П27 Перепелица, Ф. А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. Начальный курс : Учеб.-метод. пособие / Ф. А. Перепелица. - С.Пб. : НИУ ИТМО, 2015. - 194 с.
 26. 32.973 С34 Сідоров, Д. Е. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 27. 32.973 Т18 Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1120 с.
 28. 32.973 Ф36 Фейерштейн, С. Oracle PL/SQL. Для профессионалов / С. Фейерштейн, Б. Прибыл. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1024 с.
 29. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2018. - 238 с.
 30. 32.973 Ш32 Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних : посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 214 с.
 31. 32.973 Ш84 Шпортько, О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - К. : Кондор, 2018. - 184 с.

  23 листопада - День пам’яті жертв голодоморів

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 8. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 10. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 11. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 12. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 14. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 16. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 17. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 18. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 19. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 21. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 22. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 23. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 24. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 25. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 26. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 27. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 28. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 29. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 30. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 31. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 32. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 33. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 34. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 35. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 36. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 37. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 38. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 39. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 40. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 41. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 42. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 43. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 44. 63.3(0) Н83 Норман, М. Н. Геноциди Сталіна : [Норман М. Наймарк] / М. Наймарк Норман ; пер.з англ. В. Старка. - К. : КМ Академія, 2011. - 135 с.
 45. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 46. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 47. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 48. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 49. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 50. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 51. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 52. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 53. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.3(4 Укр) Д85 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : У 3-х кн. Кн. 3 : Освіта і наука як базова основа розвитку духовного життя суспільства / [Ред. Михальченко М., Скотний В.]. - К., Дрогобич : Інформаційно-редакційни відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. - 174 с.
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [За ред. Павлової О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 4. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
 5. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
 6. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 7. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 8. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 9. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 10. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 11. 81 Д69 Дорошенко, С. І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 12. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 13. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
 14. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 15. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 16. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 17. 81 Л37 Левицький, А. Е. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 104 с.
 18. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 19. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 20. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 21. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 22. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 23. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 24. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 25. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 26. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 27. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Українська мова : підручн. / І. П. Ющук ; [ Ющук І.П. ]. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.

  Страхування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.271 Є-33 Єдиний соціальний внесок: нові правила соціального страхування / [Змієнко В., Клиженко Я., Кононенко О. та ін.]. - Х. : Фактор, 2011. - 336 с.
 2. 67.404.2 З-19 Закон України " Про страхування " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2012 р. - К. : Паливода А. В., 2012. - 40 с.
 3. 67.404.2 З-19 Законодавство України про страхування : збірник офіційних документів станом на 3 вересня 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 410 с.
 4. 65.271 П69 Практикум зі страхування : навч. посіб. / [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 479 с.
 5. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 160 с.
 6. 65.052 Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підруч. / [За ред. М. Ф. Огійчука]. - 7-ме вид, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2016. - 1040 с.
 7. 51.1 Б15 Баєва, О. В. Страхова медицина і медичне страхування : Навч. посіб. / О. В. Баєва. - К. : Персонал, 2013. - 432 с.
 8. 65.271 Б40 Безугла, В. О. Соціальне страхування : Навч. посіб. / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - К. : ЦУЛ, 2011. - 208 с.
 9. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 412 с.
 10. 65.271 В61 Вовчак, О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О. Д.]. - К. : Знання, 2011. - 391 с. - CD.
 11. 65.271 Г57 Говорушко, Т. А. Страхові послуги : Підручник / Т. А. Говорушко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 376 с.
 12. 65.271 Г59 Годин, А. М. Страхование : Учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 504 с.
 13. 65.271 Д57 Добрянський, І. А. Страхування : підруч. / І. А. Добрянський, В. С. Рижиков, І. М. Серватинська. - К. : Університет сучасних знань, 2014. - 315 с.
 14. 65.271 Д64 Долгошея, Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Н. О. Долгошея ; [Долгошея Н. О.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 318 с.
 15. 65.271 З-14 Загребной, В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной ; Загребной В. Н. - К. : Украинское агенство финансовогоразвития, 2010. - 480 с.
 16. 67.404.2 П21 Пацурія, Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 17. 65.271 П38 Плиса, В. Й. Страхування : підруч. / В. Й. Плиса ; [Плиса В. Й.]. - К. : Каравела, 2010. - 472 с.
 18. 67.404.2+65.271 С79 Стеценко, В. Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) : монографія / В. Ю. Стеценко ; [Стеценко В. Ю.]. - К. : Атіка, 2010. - 320 с.
 19. 65.290-2 С89 Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 301 с.
 20. 65.271 Т66 Трегубов, Е. Спори у сфері страхування / Е. Трегубов, О. Брижко. - Х. : Фактор, 2011. - 656 с.
 21. 65.271 Ф63 Фисун, В. І. Страхування : Навч. посіб. / В. І. Фисун, Г. М. Ярова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 232 с.
 22. 65.261 Ч-48 Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 496 с.
 23. 65.271 Ш64 Шірінян, Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Л. В. Шірінян. - К. : ЦУЛ, 2018. - 458 с.
 24. 65.271 Ш64 Шірінян, Л. В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? = Microinsurance in Ukraine: to be or not to be? : монографія / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян. - Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю. А., 2012. - 208 с.
 25. 65.261 Ш66 Шклярук, С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2018. - 528 с.
 26. 67.407.2+67.404.2 Ш82 Шоха, Т. П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні : монографія / Т. П. Шоха. - К. : Алерта, 2019. - 236 с.

  Стратегічний менеджмент

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2 Б59 Бізнес-менеджмент : Навч. посіб. / Ред. Федулової Л.І. - К. : МАУП, 2007. - 632 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 4. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готелю : Навч. посіб / [Ред. Мунін Г. Б.]. - К. : Кондор, 2011. - 443 с.
 5. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб / під заг. ред. Поплавського М.М., Гаца О.О. - К. : Кондор, 2008. - 460 с.
 6. 65.5 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. Кириченка О.А. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.
 7. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Зінчук]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 512 с.
 8. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 9. 65.290-2(7) С83 Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 376 с.
 10. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 11. 65.261 Ф59 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой Е.С. - 6-е изд. - М. : Перспектива, 2010. - 656 с.
 12. 65.290-2(7) А71 Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание = Strategic management / И. Ансофф ; Ансофф И. ; пер.c англ. - С.Пб. : Питер, 2009. - 344 с. : ил.
 13. 65.290-2 Б32 Бачурина, С. С. Стратегия корпоративного менеджмента в градостроительстве / С. С. Бачурина, В. И. Ресин, В. А. Трайнев ; под общ. ред. В.И. Ресина. - М. : "Дашков и К", 2007. - 512 с.
 14. 65.290-2(7) Б88 Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова ; [Бровкова О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 15. 65.290-2(7) В67 Волков, В. В. Стратегічний будівельно-архітектурний менеджмент / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К., 2007. - 36 с.
 16. 65.290-2(7) В67 Волков, В. В. Стратегічний виборно-проривний менеджмент / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : МП Леся, 2007. - 140 с.
 17. 65.290-2(7) Д51 Длігач, А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач ; [Длігач А. О.]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 18. 65.290-2(7) Д95 Дюков, И. И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход / И. И. Дюков ; Дюков И. И. - С.Пб. : Питер, 2008. - 236 с. - (Владельцам бизнеса).
 19. 65.290-2(7) З-91 Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учеб. / А. Т. Зуб ; А.Т. Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2008. - 432 с.
 20. 65.290-2(7) І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва ; Ігнатьєва І.А. - К. : Каравела, 2008. - 480 с.
 21. 65.290-2(7) К41 Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька ; [Кіндрацька Г. І.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 22. 65.290-2(7) М18 Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент : учеб. / Ю. А. Маленков ; Маленков Ю. А. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.
 23. 65.290-2 М48 Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; За ред. Мельник А. Ф. - К. : Професіонал, 2008. - 464 с.
 24. 65.290-2(7) М58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч.посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 376 с.
 25. 65.290-2 О-54 Оліховська, М. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / М. В. Оліховська, Л. І. Лелик, В. Я. Оліховський. - Львів : Ліга-Прес, 2018. - 372 с.
 26. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2008. - 664 с.
 27. 65.290-2(9) П87 Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 28. 65.290-2 Р85 Рульєв, В. А. Менеджмент : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 29. 65.01+65.5 С47 Слабковський, Ю. М. Соціальна економіка: стратегія управління господарською структурою в умовах глобалізації світових ринків : монографія / Ю. М. Слабковський. - К. : ТОВ "Юрка Любченко", 2015. - 396 с.
 30. 65.290-2(7) С47 Сладкевич, В. П. Стратегічний менеджмент організацій : підруч. для студ. / В. П. Сладкевич ; Сладкевич В. П. - К. : Персонал, 2008. - 496 с.
 31. 65.290-2(7) С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 240 с.
 32. 65.290-2(7) Т21 Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент: практикум : навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. - Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 287 с.
 33. 65.290-2(7) Х19 Хангер, Д. Д. Основы стратегического менеджмента = The Essence of Strategic Management : учебник / Дж. Д. Хангер, Т. Л. Уилен. - 4-е изд. - М. : ЮН6ИТИ-ДАНА, 2008. - 319 с.
 34. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 35. 65.290-2(7) Ш65 Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. / М. Б. Шифрин ; Шифрин М. Б. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 320 с.

  8 жовтня - День юриста України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.75 А28 Адвокатський іспит. Підготовчий курс : навч. посіб. / [Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 772 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 174 с.
 4. 68 В42 Військове право : підруч. / [За ред. Коропатніка І. М., Шопіної І. М.]. - К. : Алерта, 2019. - 648 с.
 5. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 11 вересня 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 172 с.
 6. 67.404.2 Д59 Договірне право України : навч. посіб. для підгот.до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 192 с.
 7. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 250 с.
 8. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 9. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 07 листопада 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 46 с.
 10. 67.408 З-19 Закон України "Про національну поліцію" : чинне законодавство станом на 09 жовтня 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 78 с.
 11. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. / [За заг. ред. Мироненко В. П.]. - К. : Алерта, 2018. - 350 с.
 12. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 13. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 172 с.
 14. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 04 листопада 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 312 с.
 15. 67.404 К64 Конкурентне право України : навч. посіб / [За ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач]. - К. : Ліра-К, 2017. - 380 с.
 16. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 17. 67.404 К68 Корпоративне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 18. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 208 с.
 19. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 332 с.
 20. 340 П68 Правознавство : підруч. / [ Відпов. ред. О.В. Дзера]. - 11-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 632 с.
 21. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : навч. посіб. / [Заросило В. О., Курко М. Н., Литвиненко В. І. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 360 с.
 22. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 136 с.
 23. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 176 с.
 24. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 202 с.
 25. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 202 с.
 26. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 04 листопада 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 316 с.
 27. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 09 вересня 2019 року. - К. : Алерта, 2019. - 240 с.
 28. 67.402 Б12 Бабін, І. І. Податкове право : навч. посіб. / І. І. Бабін. - К. : Кондор, 2018. - 488 с.
 29. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 392 с.
 30. 67.412.2 В55 Вишновецька, С. В. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. - К. : ЦУЛ, 2019. - 164 с.
 31. 346 В48 Вінник, О. М. Господарське право (загальна частина) : курс лекцій / О. М. Вінник. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 32. 67.0 Г41 Герц, А. А. Правознавство : навч. посіб. / А. А. Герц. - К. : Кондор, 2018. - 280 с.
 33. 67.404 І-20 Іванов, Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посіб. Т.2 / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2019. - 346 с.
 34. 67.410 І-32 Ізарова, І. Цивільний процес України : навч. посіб. / І. Ізарова, Р. Ханик-Посполітак. - К. : Дакор, 2018. - 276 с.
 35. 67.407.1 К67 Корнєєв, Ю. В. Земельне право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - К. : ЦУЛ, 2019. - 200 с.
 36. 67.404 К67 Корнєєв, Ю. В. Підприємницьке право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - К. : ЦУЛ, 2019. - 120 с.
 37. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 38. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Виборче право України : підруч. / В. Ф. Нестерович. - К. : Ліра-К, 2017. - 504 с.
 39. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид. - К. : Алерта, 2017. - 528 с.
 40. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2018. - 446 с.
 41. 67.3(0) Т46 Тихоненков, Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / Д. А. Тихоненков. - Х. : Право, 2017. - 248 с.
 42. 67.412.2 Ф32 Фединяк, Г. С. Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Алерта, 2019. - 234 с.
 43. 67.412.2 Ф32 Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право : підручн. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Алерта, 2017. - 504 с.
 44. 67.75 Ф97 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 624 с.
 45. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.

  30 вересня - Всеукранський день бібліотек

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78.3 Б59 Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : Материалы седьмой Международной конференции "Крым 2000". Т.1 : Библиотеки, издательства, книгораспостранение и образование в едином информационном и социокультурном пространстве. - Судак, 2000. - 512 с.
 2. 92 Б59 Библиотечная энциклопедия / [Ред. Владимирова И. И., Парамонова Н. И., Поплавская Х. В. и др.]. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.
 3. 78.3 Б67 Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робоч. групою "Спільний професійний портрет"Федерального об'єднання німецьких бібліотечних союзів під кер. Уте Краус-Ляйхерт / пер.Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2002. - 56 с.
 4. 76.1 И 90 История книги / Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова. - М. : Светотон, 2001. - 400 с.
 5. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 6. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 7. 78 Н73 Нові інформаційні технології та бібліотека. - К. : Британська Рада в Україні, 2000. - 108 с.
 8. 92+78.34 П78 Провідні бібліотеки України. Довідник 2006/2007 / уклад. Шмельов В.Є. - К. : Шмельов В.Є., 2006. - 152 с.
 9. 78.3 Э45 Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках : справочник / [ред.Гиляревский Р. С., Гордукалова Г. Ф.]. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 664 с.
 10. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела / Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 634с.
 11. 78.3 Б87 Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 304 с.
 12. 78 В17 Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория, Методика. Практика / А. Н. Ванеев ; Ванеев А. Н. - С.Пб. : Профессия, 2006. - 368 с.
 13. 78.3 Г15 Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : Учебно- методическое пособие. вып. № 38 / Е. Я. Галимова. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. - 144 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).
 14. 78.3 Г81 Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация : Учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. - М. : Логос, 2000. - 255 с.
 15. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2017. - 348 с.
 16. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 17. 78.34 Д74 Дригайло, В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке : Учеб.-метод. пособие. Вып. 20 / В. Г. Дригайло. - М. : Либерея, 2005. - 424 с.
 18. 78.34 Д76 Дрыгайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : научно-практическое пособие / В. Г. Дрыгайло ; Дрыгайло В.Г. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с.
 19. 65.290-2(5) З-17 Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : Учебно-методическое пособие. вып. 3 / Т. А. Зайцева. - М. : Либерея, 2004. - 128 с. - (Библиотекарь и время).
 20. 78.3 З-41 Збаровская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 224 с.
 21. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 22. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; Ред. Минкина В.А. - С.Пб. : Профессия, 2003. - 318 с.
 23. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб пособие / Е. Ю. Качанова ; Е.Ю. Качанова; ХГИИК; науч. ред. А.Н. Ванеев. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 336с. - (Серия "Библиотека").
 24. 78.3 К64 Кононенко, Ю. И лишь неизменна книга : К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве / Ю. Кононенко, Е. Белошицкая, В. Слюсарчук ; пер.с укр. - М. : ИЦ "БУМ", 2002. - 63 с.
 25. 73 К96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : Учеб. / Н. Н. Кушнаренко. - 3-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2001. - 460 с.
 26. 78.3 М69 Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : Практич. пособие / И. Б. Михнова. - М. : Либерея, 2000. - 128 с.
 27. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 28. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 29. 78 О-83 Отле, П. Библиотека, библиография, документация : Избр.тр. пионера информатики / П. Отле. - М. : Фаир-пресс: Пашков дом, 2004. - 350 с.
 30. 78 О-83 Отле, П. Труды по библиотековедению : Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию: Практическое пособие / П. Отле. - М. : Либерея, 2002. - 232 с.
 31. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид. доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
 32. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 33. 76.1 С12 Сава, В. Основи техніки творення книги / В. Сава. - Львів : Каменяр, 2000. - 136 с.
 34. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 35. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 36. 78.3 С81 Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. - М. : Изд-во ФАИР, 2007. - 688 с.
 37. 78.34 С89 Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : Сб. статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 448 с.
 38. 76 Т41 Тимошик, М. С. Історія видавничої справи : Підручн. / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с.
 39. 78.5+72 Ш25 Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 40. 78.3 Я77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко ; [Ярошенко Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

  Планування та прогнозування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 2. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 3. 65.23 О-64 Організація і планування на підприємстві : Навч. посібн / Семенов Г.А., Станчевський В.К.,Панкова М.О. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с.
 4. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / [Бурик А. Ф., Світовий О. М., Мачушенко О. Г. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 260 с.
 5. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / [Ред. Свіницька О. М.]. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 264 с.
 6. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / [за ред.В.Є.Москалюка.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 384с.
 7. 65.23 П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / [ Ред. Данилюк М. О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 8. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 9. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 10. 65.261 П78 Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації : Монографія / Бочарніков В.П., Захаров К.В., Лаба М.С. та ін. - К. : МП Леся, 2006. - 320 с.
 11. 60.7 П78 Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. / [Балдич Н. І., Берданова О. В., Гринчук Н. М. та ін.]. - К. : НАДУ, 2013. - 120 с. - CD.
 12. 65.23 Ф68 Фінансове планування і управління на підприємствах : Навч. посіб. / Семенов Г. А., Бугай В. З., Семенов А. Г. та ін. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 13. 65.23 Б61 Біла, О. Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посіб. / О. Г. Біла. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 14. 65.23 Б86 Бочко, О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : Навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. - К. : Кондор, 2012. - 218 с.
 15. 65.23 Д66 Домарадзька, Г. С. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Л. : Магнолія-2006, 2007. - 211 с.
 16. 65.23 І-20 Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. В. Іванова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 472 с.
 17. 48 К67 Корнієнко, Л. М. Планування ветеринарних заходів : навч. посіб. / Л. М. Корнієнко, Л. Є. Корнієнко, Б. М. Ярчук. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 18. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 19. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 20. 65.290-2 К89 Кузьмичов, А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2016. - 180 с.
 21. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 22. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 23. 65.23 М21 Мальська, М. Планування діяльності туристичних підприємств : Навч. посіб. / М. Мальська, О. Бордун. - К. : Знання, 2005. - 241 с.
 24. 65.053 М33 Матвіїшин, Є. Г. Планування проектних дій : навч. посіб. / Є. Г. Матвіїшин ; Матвіїшин Є.Г. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 216 с.
 25. 65.29 П19 Пасічник, В. Г. Планування змін та реструктуризація підприємств : Конспект лекцій / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 150 с.
 26. 65.23 П19 Пасічник, В. Г. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 27. 20.1 П19 Пасічник, Т. В. Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т. В. Пасічник. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 200 с.
 28. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 29. 65.23 С47 Слиньков, В. Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации / В. Н. Слиньков ; Слиньков В.Н. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 384 с.
 30. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування комерційної діяльності : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2005. - 400 с.
 31. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 32. 65.23 Ш33 Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Л. А. Швайка. - 4-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 268 с.

  Туристична індустрія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-19 Законодавство України про туризм і готельну справу : Збірник офіційних текстів законів станом на 15 лютого 2013 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 242 с.
 2. 32.973 М25 Маркетинг туристических направлений в режиме он-лайн = Стратегии информационной эры. - Всемирная туристическая организация, Сентябрь 1999. - 197 с.
 3. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 4. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 312 с.
 5. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 6. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 7. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 8. 75.81 А50 Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 9. 75.81 Б15 Баєв, В. В. Основи туроперейтингу / В. В. Баєв. - К. : Персонал, 2016. - 156 с.
 10. 65.24 Б23 Банько, В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посібник / В. Г. Банько ; [Банько В. Г.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 11. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 12. 65.43 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев ; М.Н.Забаева, Е.Н.Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с.
 13. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 14. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 15. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 16. 65.43+75.81 К88 Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. - К. : ЦУЛ, 2015. - 152 с.
 17. 75.81 К89 Кузик, С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; [Кузик С. П.]. - К. : Знання, 2011. - 271 с.
 18. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 19. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 20. 75.81 М21 Мальська, М. П. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2018. - 128 с.
 21. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 22. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 23. 75.81 М21 Мальська, М. П. Туризм у містах : підруч. / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 24. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 25. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 26. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 27. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 28. 75.81 М69 Михайліченко, Г. І. Основи туризмознавства : опорний конспект лекцій / Г. І. Михайліченко. - К. : КНТЕУ, 2011. - 76 с.
 29. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 30. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 31. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 32. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 33. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 34. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 35. 65.43 У62 Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс / Уокер, Р. Джон. - Пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 880 с.
 36. 75.81 Х58 Хлопяк, С. В. Міжнародний туризм : Опорний конспект лекцій / С. В. Хлопяк. - К. : КНТЕУ, 2012. - 65 с.
 37. 65.43 Ч-75 Чорненька, Н. В. Безпека туризму : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. - К. : Кондор, 2019. - 188 с.
 38. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.

  Психологія окремих видів

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 Е45 Екстремальна психологія : Підруч. / Ред. Тімченко О. В. - К. : Август Трейд, 2007. - 502 с.
 2. 88.4 П86 Психология и педагогика. Военная психология / Ред. Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с.
 3. 88.4 П86 Психология и психоанализ беременности : Учеб. пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы / Ред. Райгородский Д. Я. - Самара : БАХРАХ-М, 2003. - 784 с.
 4. 88.4 П86 Психология состояний : хрестоматия / [Под ред. Прохорова А. О.]. - М.; С.Пб. : Per Se; Речь, 2004. - 608 с.
 5. 88.4 П86 Психология социальной работы : Учеб. пособие / О.В.Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильева и др.; Под общ. ред. М.А.Гулиной. - С.Пб. : Питер, 2004. - 351 с.
 6. 88.4 П86 Психологія суїциду : Посіб. / Ред. Москалець В.П. - К. : Академвидав, 2004. - 288 с.
 7. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 8. 88.4 Б43 Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : Учебн. пособие / С. А. Беличева. - С.Пб. : Питер, 2012. - 336 с.
 9. 88.4 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 264 с.
 10. 88.4 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія спорту : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 11. 88.4 В12 Вагин, И. Психология процветания. бизнес по-русски / И. Вагин. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с.
 12. 88.4 В50 Винтерхофф-Шпурк, П. Медиапсихология. Основные принципы = Medienpsychologie / П. Винтерхофф-Шпурк ; Винтерхофф-Шпурк П. ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2007. - 288 с.
 13. 88.4 Г72 Госковец, И. Прикладная психология в повседневной жизни = Psychologie-up to date / И. Госковец ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 124 с.
 14. 88.4 Г77 Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. - С.Пб. : Речь, 2004. - 576 с.
 15. 88.4 Г95 Гуревич, П. С. Психология чрезвычайных ситуаций : учеб. пособие / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с. - (Актуальная психология).
 16. 88.4 Д44 Діденко, С. В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С. В. Діденко. - К. : Ін-т післядиплом. освітиКНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 321 с.
 17. 88.4 Д57 Добряков, И. В. Перинатальная психология / И. В. Добряков ; [Добряков И. В.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 272 с.
 18. 88.4 Д93 Дьяченко, М. И. Психология высшей школы : Учеб. пособ. / М. И. Дьяченко, Л. А. Кондыбович. - Мн. : ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 19. 88.4 З-47 Зеер, Э. Ф. Психология профессий : Учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2006. - 336 с.
 20. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология риска / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 288 с.
 21. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил.
 22. 88.4 К21 Караяни, А. Г. Прикладная военная психология : Учебно-метод. пособие / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. - С.Пб. : Питер, 2006. - 480 с.
 23. 88.4 К45 Китаева, М. В. Психология победы в спорте : Учеб. пособие / М. В. Китаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 208 с.
 24. 88.4 К49 Клименко, В. В. Психологія спорту : Навч. посіб. / В. В. Клименко. - К. : МАУП, 2007. - 432 с.
 25. 88.4 К70 Корчагина, С. Г. Психология одиночества : учеб пособие / С. Г. Корчагина ; Корчагина С.Г. - М. : МПСИ, 2008. - 228 с.
 26. 88.4 К89 Кузьмина, Е. И. Психология свободы: теория и практика / Е. И. Кузьмина. - С.Пб. : Питер, 2007. - 336 с. - (Учебное пособие).
 27. 88.4 К90 Кулаков, С. А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков / С. А. Кулаков. - Одеса : Речь, 2004. - 464 с.
 28. 88.4 Л47 Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев ; Леонтьев Д. А. - 3-е изд., доп. - М. : Смысл, 2007. - 511 с.
 29. 88.4 Л63 Лісова, О. С. Психологія суїцидальної поведінки : Навч.посіб. / О. С. Лісова. - Чернівці, 2004. - 234 с.
 30. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 290 с.
 31. 88.4 Л74 Ломакина, Н. В. Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья) / Н. В. Ломакина. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 252 с.
 32. 88.4 Л81 Лоуэн, А. Психология тела: биоэнергетический анализ тела = Spirituality of the body. Bioenergetics for grace and harmony / А. Лоуэн ; пер.с англ.Коледа С. - М. : Ин-т Общегуманитарных Исследований, 2006. - 256 с.
 33. 88.4 Л82 Лубський, В. І. Психологія релігії : Підручн. і хрестоматія. Ч.1 / В. І. Лубський, О. І. Предко. - К. : ЦНЛ, 2004. - 208 с.
 34. 88.4 Л88 Льовочкіна, А. М. Основи екологічної психології : Навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. - К. : МАУП, 2004. - 136 с.
 35. 88.4 М14 Майков, В. Трансперсональная психология. Истоки, история, современное состояние / В. Майков, В. Козлов. - М. : АСТ, 2004. - 603 с.
 36. 88.4 М36 Маховская, О. Ироническая психология или психологи тоже женщины / О. Маховская. - М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2007. - 208 с.
 37. 88.4 М82 Москалець, В. П. Психологія релігії : Посіб. / В. П. Москалець. - К. : Академвидав, 2004. - 240 с.
 38. 88.4-7 Н50 Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учебник / Р. С. Немов ; Немов Р.С. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 527 с.
 39. 88.4 П43 Погодин, И. А. Психология суицидального поведения : Пособие / И. А. Погодин. - Мн. : Тесей, 2005. - 208 с. - (Современная психология и психотерапия).
 40. 88.4 П71 Предко, О. І. Психологія релігії : підручн. / О. І. Предко ; Предко О.І. - К. : Академвидав, 2008. - 344 с.
 41. 88.4 П77 Причко, С. С. Психология разрушения : учеб.-практич. пособ. / С. С. Причко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 190 с.
 42. 88.4 Р82 Рубакин, Н. Библиологическая психология / Н. Рубакин. - М. : Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 43. 88.4 С38 Синьова, Є. П. Тифлопсихологія : підруч. / Є. П. Синьова ; [Синьова Є. П.]. - К. : Знання, 2008. - 365 с.
 44. 88.4 С45 Скребець, В. О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи : Монографія / В. О. Скребець. - К. : Слово, 2004. - 440 с.
 45. 88.4 С45 Скребець, В. О. Екологічна психологія: онкопсихологічний практикум : навч. посіб. / В. О. Скребець ; [Скребець В.О.]. - К. : Слово, 2011. - 336 с. - карти гральні психологічні.
 46. 88.4 С50 Смирнова, Е. Т. Введение в религиозную психологию : Учеб. пособие / Е. Т. Смирнова. - М. : Бахрах-М, 2003. - 160 с.
 47. 88.4 С91 Суходольский, Г. В. Математическая психология / Г. В. Суходольский. - Х. : Гуманитарный центр, 2006. - 360 с.
 48. 88.4-5 Т41 Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я : навч. посіб / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 49. 88.4 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія торгівлі : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 50. 88.4 Ш53 Шефов, С. А. Психология горя / С. А. Шефов. - С.Пб. : Речь, 2006. - 144 с.
 51. 88.4я2 Щ61 Щербатых, Ю. Психология страха : Популярная энциклопедия / Ю. Щербатых. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2007. - 512 с. - (Психология общения).
 52. 88.5 Э30 Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 672 с. : ил.
 53. 88.4 Я31 Ягупов, В. Військова психологія : Підруч. / В. Ягупов. - К. : Тандем, 2004. - 656 с.
 54. 88.4 Я67 Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 336 с.

  28 липня - День Хрещення Київської Русі

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 214 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 4. 63.3(4 Укр) И99 Історія українського суспільства : Навч. посіб. / За наук. ред. І.Д.Дудко. - К. : КНЕУ, 2011. - 597 с.
 5. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [ За ред. Палової О. Ю.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [Цапко О. М., Дубчак А. І., ПіскарьоваТ. В. та ін.]. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 176 с.
 7. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М.,Зазюн І.А., Семашко О.М. та ін.; За ред. М.М. Заковича]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2010. - 589 с.
 8. 86.37 О-75 Основи християнської віри. Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. - Мн. : Пикорп, 1998. - 355 с.
 9. 67.3(0) П68 Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі / [Уклад. Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв]. - Х. : Право, 2014. - 344 с.
 10. 86.37 П68 Православная вера / Авт.-сост. Будур Н. - М. : Олимп-пресс, 2002. - 320 с.
 11. 86.37 П68 Православный иконостас: Происхождение, виды, духовный смысл / Авт.-сост. Шевцова Т. - М. : Олма-пресс, 2003. - 240 с.
 12. 86.37 А67 Анисимов, В. С. Тернии Второго Крещения / В. С. Анисимов. - К. : Пресс-служба УПЦ, 2012. - 400 с.
 13. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 14. 86.37 Б44 Беляев, Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / Л. А. Беляев. - 2-е изд., стереотип. - С.Пб. : Алетейя, 2000. - 575 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 17. 86.37 В58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян / А. П. Власто ; Пер. з англ. Р.Ткачук та Ю.Терех. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.
 18. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 20. 86.37 Г61 Головащенко, С. Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посіб. / С. Головащенко. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
 21. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 22. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 23. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 24. 86.2 К78 Кралюк, П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. - К. : КНТ, 2017. - 160 с.
 25. 67.400 К89 Куйбіда, В. С. Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти / В. С. Куйбіда, і. Я. Заяць. - Х. : Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. - 480 с.
 26. 63.3(4 Укр) Л37 Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; [ Левицька Н. М. ]. - К. : Кондор, 2010. - 418 с.
 27. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 28. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 29. 86.37 М86 Моця, О. Київська русь: від язичництва до християнства : Навч. посіб. / О. Моця, В. Ричка. - К. : Глобус, 1996. - 224 с. : ил.
 30. 86.37 С18 Санніков, С. В. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. В. Санніков. - К. : Світ знань, 2007. - 270 с.
 31. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - К. : Персонал, 2010. - 464 с.
 32. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 33. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 34. 86.37 Ш37 Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини : Навч. посіб. / А. І. Шевченко. - Донецк : ДонДІШІ, 2000. - 246 с.
 35. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 36. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.

  16 липня - День прийняття Декларації про державний суверенітет України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [Ред. Олійник А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 554с.
 4. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 5. 67.400 К65 Конституції і конституційні акти Україні. Історія і сучасність : Зб.нормативн. актів. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 400 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України : Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.С.Журавський, Ю.М.Тодика. - К. : Ін Юре, 2003. - 884 с.
 7. 67.0 О-75 Основи правознавства : Навч. посіб. / Пастухов В.П.,Пеньківський В.Ф., Наум М.Ю. та ін. - К. : Алерта, 2005. - 377 с.
 8. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 9. 66.1+63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна в 1985-1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку : монографія / О. Д. Бойко ; [Бойко О. Д.]. - К. : ІПіЕНД, 2002. - 306 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 11. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Україна: від етносу до нації : Навч. посіб. / М. М. Вівчарик. - К. : Вищ. шк., 2004. - 239 с.
 12. 66.4 Г17 Гальчинський, А. С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / А. С. Гальчинський. - К. : Знання України, 2002. - 180 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 14. 67.0+67.400.7 Г61 Головченко, В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні : монографія / В. В. Головченко, О. В. Головченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. - 328 с.
 15. 66.5 К62 Кольев, А. Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции / А. Н. Кольев. - М. : Логос, 2005. - 800 с.
 16. 67.0 К80 Крестовська, Н. М. Теорія держави і права : підруч., практикум, тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 584 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2001. - 352 с.
 18. 66.1 М22 Маманчук, О. І. Актуальні проблеми політичної історії України : Монографія / О. І. Маманчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 309 с.
 19. 67.400 П75 Прієшкіна, О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія / О. В. Прієшкіна ; Прієшкіна О.В. - О. : Фенікс, 2008. - 280 с.
 20. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : Учебник / О. Ф. Скакун. - Х. : Эспада, 2005. - 840 с.
 21. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України : навчальн. посіб. / О. В. Совгиря ; Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
 22. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 23. 66.4 С65 Сорока, М. Світ відкриває Україну : Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття. Статті. Документи. Коментарі / М. Сорока ; Сорока М. - К. : Київська правда, 2001. - 784 с.
 24. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 25. 67.400 Ч-96 Чушенко, В. І. Конституційне право України : Підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - К. : Ін Юре, 2007. - 488 с.
 26. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 27. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія / В. М. Шаповал. - К. : Салком: Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.
 28. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 29. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 30. 63.3(4Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины : Курс лекций для довуз. подгот. иностр. граждан. Ч. 2 : (XX - начало XXI века) / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2007. - 71с.

  28 червня - День Конституції України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.0 Д36 Держава у правовому вимірі : навч. посіб. у питаннях і відповідях. - Х. : Право, 2013. - 586 с.
 4. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 5. 67.401 Д36 Державне будівництво : збірник нормативно-правових актів. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с.
 6. 67.402 З-12 Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: Законодавство. Судова практика / [Уклад. Ковальський В. С., Ляшко Л. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 248 с.
 7. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 8. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 218 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб.для підготовки до іспитів / [За ред.Ю. Г. Барабаша]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Право, 2015. - 328 с.
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.1 / за ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Юридична думка, 2006. - 544 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 14. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 15. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 16. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2006. - 72 с.
 17. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 18. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ). - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 19. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 20. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти томах. Т.2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / [Ред. Битяк Ю. П..]. - Х. : Право, 2008. - 576 с.
 21. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 22. 67.400 Г59 Годованець, В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2005. - 360 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 24. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 25. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 26. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 27. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2008. - 477 с.
 28. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 29. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні : підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 30. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - Вид 6-те, випр., та доп. - К. : Атіка, 2007. - 592 с.
 31. 67.0 К78 Кравченко, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Кравченко, О. П. Савчук. - К. : Атіка, 2005. - 560 с.
 32. 66.1 К88 Кудряченко, А. І. Політична історія України ХХ століття : Підруч. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.
 33. 67.400 Л33 Лебідь, В. І. Конституційне право України : посіб. для складання адвокатського іспиту / В. І. Лебідь. - К. : Правова єдність, 2015. - 40 с.
 34. 67.400 Л63 Лисенков, С. Л. Конституційне законодавство України : Матер. до скл. кваліфік. іспитів для отримання Свідоц. про право на заняття адвокат. практ.: Посіб. / С. Л. Лисенков, О. А. Коваль. - вип. 3. - К. : Прецедент, 2007. - 107 с.
 35. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 36. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 37. 67.0 М75 Молдован, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 38. 67.400.7 О-54 Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 39. 67.400 О-66 Орленко, В. І. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Паливода А.В., 2007. - 152 с.
 40. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Прецедент, 2009. - 344 с.
 41. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доопр. - К. : КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 42. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; [ За заг. ред. В.Л. Федоренка ]. - 2-ге вид., перероб. і дооп. - К. : Правова єдність, 2010. - 432 с.
 43. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 44. 67.0 П58 Попович, В. М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку : монографія / В. М. Попович. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
 45. 67.400 П75 Прієшкіна, О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія / О. В. Прієшкіна ; Прієшкіна О.В. - О. : Фенікс, 2008. - 280 с.
 46. 67.0 Р83 Рудик, П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П. А. Рудик. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.
 47. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 48. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 49. 342(477) Ф33 Федоренко, В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 616 с.
 50. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 51. 67.400 Ф84 Француз, А. Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України. : (Концепт. та нормат. аналіз) / А. Й. Француз. - К. : Логос, 2006. - 516 с.
 52. 67.400 Ф89 Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : Підручн. / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 53. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 54. 67.400 Ц61 Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція в Україні : навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. - К. : ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 55. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 56. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 57. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

  12 червня - День працівників фондового ринку

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 214 с.
 2. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 244 с.
 3. 65.290-2 К68 Корпоративне управління і фондовий ринок : Підручник / За ред. Сала І.В. - Суми : Університетська книга, 2005. - 334 с.
 4. 65.268 М58 Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [За ред. М. І. Макаренка, І. І. Д'яконової]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 548 с.
 5. 67.402 П78 Про цінні папери та фондовий ринок / Коментар: Лібанов М. О. Роз'ясн.: Табала О. М., Лось І. І. - К. : АДС УМКЦентр, 2006. - 96 с. - (Біб-ка фахівця).
 6. 65.261 Р51 Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / [Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2017. - 376 с.
 7. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг : Под ред. Е.Ф.Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.
 8. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 2 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2016. - 686 с. - (Класичний університетський підручник).
 9. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 1 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2015. - 621 с. - (Класичний університетський підручник).
 10. 67.402 Ф77 Фондовий ринок України: законодавче регулювання : Навч.- метод. посіб. / Бурмака М. О., Бутенко Д. С., Головко А. Т. та ін. - 3-е вид., переобл. та доп. - К. : Фенікс, 2007. - 688 с.
 11. 67.402 Ф77 Фондовий ринок України: законодавче регулювання : Практич. посіб. / Бурмака М.О., Посполітак В.В., Бутенко Д.С. та ін. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 560 с.
 12. 65.262 Ф77 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг) : Учеб. пособие / Кондрашихин А.Б., Рожманов В.Г., Пепа Т.В., Федорова В.А. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 13. 65.262 Ц65 Цінні папери : підруч. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2011. - 1094 с.
 14. 65.262 Ц62 Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2013. - 791 с. - CD.
 15. 65.262 Ц65 Цінні папери. Ринок операцій та облік : практич. посіб. / [Упоряд. Лівшиц Д. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 16. 65.262 Б90 Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. - К. : ЦУЛ, 2009. - 334 с.
 17. 65.262 В19 Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 368 с.
 18. 65.262 Г74 Гох, Л. Как реально работает фондовый рынок = How the Stock Marcet Really Works : Секретное руководство для инвестора - партизана / Л. Гох ; пер.Пер. Сомило В.А. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 368 с.
 19. 65.261 Е96 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підруч. / С. М. Еш. - К. : ЦУЛ, 2015. - 400 с.
 20. 65.262 Е96 Еш, С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. М. Еш ; [ Еш С. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 528 с.
 21. 65.262 З-14 Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками = Development of market of securiries and management of it's risks : монографія / В. С. Загорський ; Загорський В. С. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 с.
 22. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Основи фінансового інструментарію : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2016. - 406 с.
 23. 65.262 К17 Калашнікова, Т. В. Фінансовий ринок : навч. посіб / Т. В. Калашнікова ; Калашнікова Т.В. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 232 с.
 24. 65.262 К17 Калина, А. В. Фондовий ринок : Навч. посіб. / А. В. Калина, О. О. Кощеєв. - К. : Ун-т Україна, 2006. - 208 с.
 25. 67.402+65.290-2(9) К56 Коваленко, В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект) / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - К. : Знання, 2011. - 319 с.
 26. 67.402 К61 Кологойда, О. В. Правове регулювання фондового ринку України : навч. посіб. / О. В. Кологойда ; О.В. Кологойда. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 320 с. - Бібліогр.: с.313-315.
 27. 67.404 К73 Котирло, О. О. Біржове право : навч. посіб. / О. О. Котирло ; [Котирло О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 268 с.
 28. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; [ Кравченко Ю.Я. ]. - 2-ге вид.. змін. та доп. - К. : Дакор, КНТ, 2009. - 672 с.
 29. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Фондовый рынок : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко ; Кравченко Ю.Я. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 733 с.
 30. 65.261 Л84 Лук'янов, В. С. Сучасні фінансові ринки / В. С. Лук'янов. - К. : Знання, 2013. - 479 с.
 31. 65.290-2 М21 Мальська, М. П. Корпоративне управління : Підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 348 с.
 32. 65.290-2 М21 Мальська, М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : ЦУЛ, 2012. - 360 с.
 33. 67.404 М91 Муравйов, К. В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навч. посіб. / К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар. - К. : ЦУЛ, 2012. - 272 с.
 34. 65.262 П12 Павлов, В. І. Цінні папери в Україні : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк. - 2-ге вид., доп. - К. : Кондор, 2009. - 400 с.
 35. 65.42 П25 Пепа, Т. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2014. - 540 с.
 36. 65.262 П42 Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
 37. 65.261 П85 Прямухіна, Н. В. Ринок фінансових послуг : Навч.посіб. / Н. В. Прямухіна. - К. : Кондор, 2016. - 304 с.
 38. 65.42 Р23 Раровська, В. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Остановка, С. Е. Акопова. - К. : ЦУЛ, 2009. - 144 с.
 39. 65.261 С41 Сич, Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 428 с.
 40. 65.261 Ч-48 Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 496 с.
 41. 65.262 Ч-48 Черкасова, С. В. Фінансовий ринок : Навч. посіб. / С. В. Черкасова ; [Черкасова С. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 330 с.
 42. 65.262 Ш44 Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : Підруч. / В. М. Шелудько. - К. : Знання, 2006. - 535 с.
 43. 65.262 Ш65 Шишков, С. Є. Фондові біржи України: випробування кризою / С. Є. Шишков ; [Шишков С. Є.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 206 с.
 44. 65.262 Ш66 Шкварчук, Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - К. : Знання, 2013. - 382 с.

  Організація діловодства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 2. 67.71 Д46 Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.
 3. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 4. 92 У59 Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Германенко Г. - К. : Довіра, 2003. - 623 с.
 5. 65.290-2(5) Б53 Беспянська, Г. В. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. В. Беспянська ; За наук. ред. Бездрабко В.В. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 244 с.
 6. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 7. 65.290-2(5) Г68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря : Практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 8. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 9. 65.290-2(5) І-20 Іванов, Т. В. Муніципальне діловодство : Навч. посіб. / Т. В. Іванов, Л. П. Піддубна. - К. : Либідь, 2004. - 312 с.
 10. 67.72 К23 Каркач, П. М. Організація роботи прокуратури міста, району : Метод. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2006. - 352 с.
 11. 65.290-2(5) К59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство : Навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька. - К. : МАУП, 2002. - 168 с.
 12. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 13. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; [ Корж А. В. ]. - 3-тє вид, стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 372 с.
 14. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 15. 65.290-2(5) О-54 Олійник, О. Б. Мова офіційних документів : Навч. посібник / О. Б. Олійник. - К. : ІПО КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. - 262 с.
 16. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : Навч. посіб. Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.
 17. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 18. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Кондор, 2007. - 194 с.
 19. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 20. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 21. 92 С13 Савицький, В. Діловодство та архівна справа у вищій школі ( локальні нормативно-правові акти ) : Довідник / В. Савицький. - Хмельницький : ПП Ковальський В, 2005. - 482 с.
 22. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 23. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-2(5) Х76 Хоменко, М. Ф. Посібник з діловодства / М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Генеза, 2003. - 104 с.
 25. 65.290-2(5) Ш61 Шиманський, Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський. - Одеса : Юридична література, 2003. - 208 с.

  24 травня - День слов'янської писемності і культури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 13. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 14. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 15. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 16. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 17. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 18. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 19. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 20. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.

  16 травня - День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Християнство: історія, національна інтеграція, духовні наставники

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 2. 86.37 З-11 З людьми, Богом і Україною / Саух П.Ю., Чуприна В.В., Пилявець Л.Б. та ін. - К. : МАУП, 2006. - 396 с.
 3. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.2. - К. : ЦУЛ, 2014. - 336 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 6. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 71 К90 Культурологія : навч. посіб. / Баканурський А.Г. та ін. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2005. - 208 с.
 8. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 9. 86.3 Л93 Людство і віра : Навч.-метод. посіб. Т.1 / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 576 с.
 10. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 11. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 640 с.
 12. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 13. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : навч. посіб. / [Ред. Саух П.Ю.]. - К. : Кондор, 2008. - 384 с.
 14. 86.37 П68 Православний катехизм "Бог живий " : Катехизм для всієї родини. - Л. : Свічадо, 2005. - 384 с.
 15. 86.37 Р22 Ранішні і вечірні Молитви. - Л. : Свічадо, 2006. - 40 с.
 16. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 17. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навч. посіб.для студентів ВНЗ / Ред. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П. - 3-тє вид., стереот. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 328 с.
 18. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навіч. посіб. / Колодний А.М., Скиртач В.М., Мозговий Л.І. та ін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 19. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ Баканурський А. Г., Баканурський Г. Л., Ковальова Н. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 20. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 21. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ За ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. ]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 264 с.
 22. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Ред. Сидоренко О. П. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 470 с.
 23. 86.37 Р68 Роль православних духовних цінностей у формуванні національної свідомості та громадянської позиції сучасної молоді : Матеріали ІІІ Міжнар. наук. -практ. конф., Київ, 25 берез. 2005 р. - К. : МАУП, 2006. - 284 с.
 24. 92 С48 Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам = Dictionnaire des monotheismes / [ред. Зюбер В., Потэн Ж.] ; пер.с франц. Терюковой Е. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 656 с.
 25. 67.0+86.2 Ц44 Церковне (канонічне) право : підруч. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 640 с.
 26. 86.37 А18 Авдеев, В. Преодоление христианства / В. Авдеев. - Х. : "ДИВ", 2005. - 256 с.
 27. 86.3 А83 Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе = A history of god. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam / К. Армстронг ; [Армстронг К.]. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2011. - 500 с.
 28. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 29. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 30. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 31. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 32. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 33. 71 Г41 Герчанівська, П. Е. Культурологія : Навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 298 с.
 34. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 35. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.1 : Древний мир. Античность / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 c.
 36. 86.2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 37. 86.37 Д67 Доненко, Н. Новомученики Бердянска / Н. Доненко. - Феодосия-М. : Изд. дом Коктебель, 2006. - 224 с.
 38. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 280 с.
 39. 86.2 Ж74 Житнигор, Б. С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - изд. 3-е. - Бендеры : Полиграфист, 2009. - 480 с.
 40. 86.37 З-13 Заватий, Б. Л. Христианство в современном мире : учеб.-практич. пособ. / Б. Л. Заватий. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 41. 86.37 З-37 Заторський, Н. Піст і трапеза в духовному житті / Н. Заторський. - Л. : Свічадо, 2005. - 72 с.
 42. 86.37 К25 Каротерз, М. Р. Сила молитви : Як прослава і благодарення Бога змінюють життя / М. Р. Каротерз. - Л. : Свічадо, 2006. - 140 с.
 43. 86.37 К36 Кесич, В. Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера / В. Кесич. - К. : Пролог, 2006. - 226 с.
 44. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 45. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія: модульний курс : навч. посіб. / К. В. Кислюк ; Кислюк К. В. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 416 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 46. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 47. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 48. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 49. 86.37 К84 Кругляк, М. С. Христианские ценности как основа формирования мировоззрения человека : науч.-публ. изд. / М. С. Кругляк. - К. : Персонал, 2014. - 148 с.
 50. 86.3 Л33 Лебедев, А. П. Церковная история в свете Предания: Исследования по истории Древней Церкви : Научно-популярное изд. / А. П. Лебедев. - С.Пб. : Изд-во Олега Абышко, 2005. - 320 с. - (Библиотека христианской мысли. Исследования).
 51. 86.37 Л68 Лобазов, П. К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 176 с.
 52. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Історія релігій : підруч. / В. І. Лубський, М. В. Лубська. - 2-ге вид., доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 776 с.
 53. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 54. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 55. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 56. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 57. 86.37 М51 Мень, О. Перші апостоли / О. Мень ; пер. з рос. Л. Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2006. - 323 с.
 58. 86.37 М51 Мень, О. Син Людський / О. Мень ; пер. з рос. Л. Хмельковський. - Вид. 2-ге.,виправ. - Львів : Свічадо, 2006. - 372 с.
 59. 86.37 М70 Мицик, Ю. За віру православну / Ю. Мицик ; [ Мицик Ю. ]. - вид.2-е, доп. і перероб. - К. : Слово, 2009. - 416 с.
 60. 86.37 П61 Поселянин, Е. Идеалы христианской жизни / Е. Поселянин. - М. : Изд. Сретенского монастыря, 2005. - 798 с.
 61. 86.2 П75 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : Посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 62. 86.37 С18 Санніков, С. В. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. В. Санніков. - К. : Світ знань, 2007. - 270 с.
 63. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 64. 86.37 Т98 Тюленев, В. М. Рождение латинской христианской историографии : С приложением перевода "Церковной истории" Руфина Аквилейского / В. М. Тюленев. - С.Пб. : "Изд-тво Олега Абышко", 2005. - 288 с.
 65. 86.2 Х23 Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство : підруч. / Є. А. Харьковщенко ; Харьковщенко Є.А. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с.
 66. 71+86.2 Ц27 Цвєтков, О. П. Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цвєтков ; [Цвєтков О. П.]. - К. : Академвидав, 2011. - 192 с.
 67. 71 Ш37 Шевнюк, О. Л. Культурологія : Навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2007. - 353 с.
 68. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 69. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 70. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 71. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.

  Великдень

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

  26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 11. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 12. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 13. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 14. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 16. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 17. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 36. 67.405.2+65.272 М21 Малюга, Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. - К. : Алерта, 2016. - 324 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 39. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.

  23 квітня - Всеукраїнський день психолога

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.31 В43 Вікова психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А.. Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 376 с.
 2. 88.3 З-14 Загальна психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 3. 88.4-5 К49 Клиническая психология : Учеб. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - 5-е изд., доп. - СПб : Питер, 2014. - 896 с.
 4. 88.4-5 К49 Клиническая психология и психотерапия / Под ред. М.Перре, У.Бауманна. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 944 с.
 5. 92 К49 Клінічна психологія : словник-довідник / [Авт.-уклад. С. В. Діденко]. - К. : Академвидав, 2012. - 320 с.
 6. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : підруч. / [Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с.
 7. 88.5+87.7 П86 Психология и этика делового общения : учеб. / [Ред. Лавриненко В. Н.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 415 с.
 8. 88.4-5 П86 Психологічні аспекти медичної праці / Уклад. І.В.Федік. - К. : Персонал, 2015. - 126 с.
 9. 88.6 П86 Психологія вчинку: шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / [Ред. Фурман А. В.]. - К. : Либідь, 2012. - 296 с.
 10. 88.4-11 П86 Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) : наук.-практич. посіб. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2017. - 206 с.
 11. 88.3 П86 Психофизиология : учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2014. - 464 с.
 12. 88.8 С71 Специальная психология : Учеб. пособие / Под ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. - Мн. : Выш. шк., 2012. - 511 с.
 13. 88.4-11 Ю70 Юридична психологія : курс лекцій / [Укл. Кощинець В. В., Радухівська Л. Л., Рибалка Н. О.]. - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - 232 с.
 14. 88.4-5+67.5 А37 Аймедов, К. В. Клінічна психологія в експертній діяльності: практикум : навч. посіб. / К. В. Аймедов, В. Є. Луньов, Л. Р. Нікогосян. - 2-ге вид. - О. : ОНМедУ, 2015. - 301 с.
 15. 88,4-10 А69 Анолли, Л. Психология культуры = Psicologia della cultura / Л. Анолли ; пер.c итал. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 480 с.
 16. 88.2 Б14 Багрій, Я. Т. Психоаналіз : Навч. посіб. / Я. Т. Багрій. - К. : Персонал, 2015. - 138 с.
 17. 88.3 Б17 Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология : учеб. / Т. Ф. Базылевич. - К. : Сварог, 2017. - 234 с.
 18. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 19. 88.4-11 Б38 Бедь, В. В. Юридична психологія : навч. посіб. / В. В. Бедь. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 375 с.
 20. 88.4 Б43 Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : Учебн. пособие / С. А. Беличева. - С.Пб. : Питер, 2012. - 336 с.
 21. 88.4-10 Б61 Білоус, П. В. Психологія літературної творчості : навч. посіб. / П. В. Білоус. - К. : Академвидав, 2014. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 88.4-5 Б68 Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : рук-во для врачей и клинич. психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - 3-е изд., стереотип. - К. : Сварог, 2018. - 624 с.
 23. 88 Б77 Бойченко, Е. В. Азбука психологии : учеб. пособ. / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : Сварог, 2018. - 192 с.
 24. 88 Б81 Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики : Курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2013. - 182 с.
 25. 88.37 Б86 Бочелюк, В. Й. Геронтопсихологія : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : КНТ, 2014. - 436 с.
 26. 88.4-8 Б87 Брич, В. Я. Психологія управління : Навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. - К. : Кондор, 2013. - 384 с.
 27. 88.3 В18 Варій, М. Й. Загальна психологія : підруч. / М. Й. Варій. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2014. - 1047 с.
 28. 88.4-8 В31 Верещагина, Л. А. Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности / Л. А. Верещагина. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 212 с.
 29. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 30. 88.53 Г16 Галликер, М. Психология взаимопонимания. Взаимность и диалог = Psychologie der verstandigung / М. Галликер, Д. Ваймер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный центр, 2013. - 240 с.
 31. 88.3 Г17 Галян, О. І. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. Галян. - К. : Академвидав, 2012. - 400 с.
 32. 88.5 Г63 Гольдштейн, Н. Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным = Yes!:50 sciientifically proven ways to be persuasive / Н. Гольдштейн, С. Мартин, Р. Чалдини ; пер.c англ. Г. Федотовой. - М. : Манн, Иванов, Фербер, 2013. - 224 с.
 33. 88.4 Г72 Госковец, И. Прикладная психология в повседневной жизни = Psychologie-up to date / И. Госковец ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 124 с.
 34. 88.4-7 Г83 Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика зависимости / Н. Б. Григорьев. - С.Пб. : СПбГИПСР, 2012. - 304 с.
 35. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 36. 88.4-2 Г93 Губко, О. Психологія українського народу : наук. дослідження у 2-х кн. Кн.2 : Психологічні особливості наших краян у міжчассі Трипілля - сучасна Україна / О. Губко. - вид. перше. - К. : Діло, 2013. - 400 с.
 37. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; [Дуткевич Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 38. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.
 39. 88.3 Д84 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 388 с.
 40. 88.3 Е91 Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : учеб. / Н. С. Ефимова. - К. : Сварог, 2017. - 288 с.
 41. 88.5 Е91 Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : Учеб. пособие / Н. С. Ефимова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012. - 192 с.
 42. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : Практическое пособие / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 240 с.
 43. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология доверия / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2013. - 288 с.
 44. 88.52 И46 Ильин, Е. П. Психология зависти, враждебности и тщеславия / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2014. - 208 с.
 45. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин ; Ильин Е. П. - С.Пб. : Питер, 2013. - 576 с. - (Мастера психологиии).
 46. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология риска / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 288 с.
 47. 88.6 И46 Ильин, Е. П. Психология агрессивного поведения / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2014. - 368 с.
 48. 88.4-6 И46 Ильин, Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 640 с.
 49. 88.373 И46 Ильин, Е. П. Психология любви / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 50. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с. : ил.
 51. 88 І-20 Іванова, О. В. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. Корсун. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 52. 88.2 І-45 Ільєнко, М. М. Зоопсихологія з елементами порівняльної психології : навч. посіб. / М. М. Ільєнко. - вид. 2-ге доп., і перероб. - К. : Ліра-К, 2017. - 208 с.
 53. 88.3 І-46 Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2016. - 239 с.
 54. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Судова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2017. - 112 с.
 55. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - к. : Алерта, 2017. - 110 с.
 56. 88.8 К64 Конопляста, С. Ю. Логопсихологія : навч. посіб. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 293 с.
 57. 88.4-8 К68 Королев, Л. М. Психология управления : Учебное пособие / Л. М. Королев. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 188 с.
 58. 88.37 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 59. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 290 с.
 60. 88.4-1 Л71 Ложкін, Г. В. Економічна психологія : Навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська. - К. : Персонал, 2014. - 412 с.
 61. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підруч. у 2-х т. Т.2 / П. А. М'ясоїд. - К. : Алерта, 2013. - 758 с.
 62. 88.3 М13 Мазяр, О. В. Диференціальна психологія: модульний курс : навч. посіб. / О. В. Мазяр. - К. : Кондор, 2017. - 284 с.
 63. 88.3 М15 Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб. / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2012. - 583 с. - (Учебник для вузов).
 64. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - Вид 3-тє., переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 272 с.
 65. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2018. - 352 с.
 66. 88.4-5 М59 Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста : Учебн. пособие / Ю. В. Микадзе. - С.Пб. : Питер, 2013. - 288 с. - (Учебное пособие).
 67. 88.37 М69 Михайличенко, В. Е. Психология развития личности : монография / В. Е. Михайличенко. - Х. : ФЛП Бровин А. В., 2015. - 388 с.
 68. 88.2 М82 Москалець, В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія : підруч. / В. П. Москалець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 69. 88.37 М82 Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. - К. : ЦУЛ, 2013. - 262 с.
 70. 88 М82 Москальова, А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. - К. : Персонал, 2012. - 216 с.
 71. 88.5 Н63 Николаева, Е. И. Психология семьи : учеб. / Е. И. Николаева. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 72. 88.4-10 О-53 Олешко, В. Ф. Психология журналистики / В. Ф. Олешко. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 476 с.
 73. 88.5 О-72 Осенкив, Г. С. Психология массового поведения : учеб.-практич. пособ. / Г. С. Осенкив. - К. : Сварог, 2017. - 158 с.
 74. 88.31 П12 Павелків, Р. В. Вікова психологія : підруч. / Р. В. Павелків. - вид. 2-ге, стереотип. - К. : Кондор, 2015. - 469 с.
 75. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).
 76. 88.4-5 П12 Павлов, И. С. Психотерапия в практике / И. С. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ПЕР СЭ, 2012. - 608 с.
 77. 88.5 П16 Панфилова, А. П. Психология общения : Учебник / А. П. Панфилова. - М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 368 с.
 78. 88.37 П50 Поликарпов, В. А. Психология личности : Курс лекций / В. А. Поликарпов. - Мн. : БГУ, 2015. - 162 с.
 79. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2012. - 248 с.
 80. 88.4 П77 Причко, С. С. Психология разрушения : учеб.-практич. пособ. / С. С. Причко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 190 с.
 81. 88.4-8 П77 Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : Навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 150 с.
 82. 88.31 Р18 Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста = The adolescent development, relationships, and culture / Ф. Райс. - 12-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 816 с.
 83. 88.37 Р31 Реан, А. А. Психология личности / А. А. Реан. - С.Пб. : Питер, 2013. - 288 с.
 84. 88.2 С45 Скребец, В. А. Психологическая диагностика : Учебн. пособие / В. А. Скребец. - К. : Персонал, 2013. - 152 с.
 85. 88.5 С55 Собченко, О. М. Психологія впливу : Навч. посіб. / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.
 86. 88.37 С60 Солсо, Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 589 с.
 87. 88.5 С66 Соснин, В. А. Психология массового поведения / В. А. Соснин. - К. : Сварог, 2017. - 160 с.
 88. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 89. 88.37 С81 Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко ; [Столяренко О. Б.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 90. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 91. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
 92. 88.5 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія масової поведінки : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2012. - 152 с.
 93. 88.2 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія травмуючих ситуацій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2015. - 160 с.
 94. 88.3 Т87 Туриніна, О. Л. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна, Є. О. Варлакова. - К. : Персонал, 2012. - 136 с.
 95. 88.4-5 Ф33 Федосова, Л. О. Клінічна психологія : навч. посіб. / Л. О. Федосова. - К. : Персонал, 2013. - 248 с.
 96. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2015. - 488 с.
 97. 88.52 Х79 Хорни, К. Психология женщины. Самоанализ / К. Хорни. - С.Пб. : Питер, 2013. - 320 с. - (Мастера психологии).
 98. 88.37 Х95 Хрусталева, Т. М. Психология способностей : Учебное пособие / Т. М. Хрусталева. - Пермь : ПГГПУ, 2013. - 180 с.
 99. 88.3 Х98 Худяков, А. И. Экспериментальная психология / А. И. Худяков. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 408 с.
 100. 88.5 Ч-16 Чалдини, Р. Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха = Influence: The psychology of persuasion / Р. Чалдини ; пер.с англ. О. С. Епимахова. - М. : Эксмо, 2012. - 416 с.
 101. 88.5 Ч-49 Чернова, Г. Р. Психология общения / Г. Р. Чернова, Т. В. Слотина. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.
 102. 88.52 Ю50 Юнг, Р. Психология убеждения. Главные секреты влияние на людей = Influence is for the new sience of persuasion / Р. Юнг. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.

  PR

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(1) Т33 Теория и практика связей с общественностью / Кочеткова А.В., Филлипов В.Н., Скворцов В.Н., Тарасов А.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 2. 65.290-2(1) Б20 Балабанова, Л. В. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
 3. 65.290-2(1) Б43 Беленкова, А. А. PRостой пиар / А. А. Беленкова ; [Беленкова А. А.]. - М. : НТ Пресс, 2007. - 256 с. - (Бизнес-букварь).
 4. 65.290-2(1) Б59 Бианки, В. А. Убрать конкурента: PR-атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 5. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 6. 65.290-2(1) Б86 Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы.бизнес, наука / М. П. Бочаров ; [Бочаров М.П.]. - М. : РИП- холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы).
 7. 65.290-2(1) В26 Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель. - К. : Київський університет, 2011. - 123 с.
 8. 65.290-2(1) В88 Вуйма, А. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только / А. Вуйма. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2005. - 224 с.
 9. 65.290-2(1) В92 Вылегжанин, Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие / Д. А. Вылегжанин ; Вылежанин Д. А. - 2-е изд., иср. - М. : Флинта, МПСИ, 2008. - 376 с.
 10. 65.290-2(1) Г69 Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / М. Б. Горкина ; [Горкина М. Б.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 220 с.
 11. 66.0 Г85 Гринберг, Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама : Учебн. пособие / Т. Э. Гринберг ; [Гринберг Т.Э.]. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 317 с.
 12. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 13. 65.290-21 Д44 Діброва, Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва ; Діброва Т. Г. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с.
 14. 65.290-2(1) Е60 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : Вводный курс / С. М. Емельянов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.
 15. 65.290-2(1) З-63 Зінченко, В. В. Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, методи, стратегія : навч. посіб. / В. В. Зінченко ; [Зінченко В. В.]. - К. : МАУП, 2006. - 168 с.
 16. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера: устная коммуникация / К. А. Иванова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 144 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 17. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 18. 65.290-2(1) К26 КарпушинД, Ч. Пресс-релиз:правила составления / .ЧикироваС. КарпушинД. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224с.
 19. 65.290-2(1) К28 Касьянов, Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения / Ю. В. Касьянов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. - CD.
 20. 76.006.5 К72 Костина, А. В. Основы рекламы : учеб. пособие / А. В. Костина ; Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. - 2-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.
 21. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 22. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 23. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Т. Ляпина ; Ляпина Т. - К. : Альтерпрес, 2009. - 399 с. - (Коммуникации & Стратегия)).
 24. 65.290-2(1) М26 Маркони, Д. PR: полное руководство = Public relations: the complete guide / Джо Маркони ; пер.с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. Леонова. - М. : Вершина, 2006. - 256 с.
 25. 65.290-2(1) М42 Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана ІІІ Грозного / В. Р. Мединский ; Мединский В.Р. - С.Пб. : Питер, 2008. - 316 с. : ил.
 26. 65.290-2(1) М45 Мейтленд, Я. Рабочая книга PR-менеджера / Я. Мейтленд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 27. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 28. 60.56 Н34 Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации : Учеб. пособие / Т. В. Науменко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с. - (Учебное пособие).
 29. 66.0 О-56 Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, В. Ф. Пеньков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 30. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 327 с.
 31. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Т. Примак. - К. : КНЕУ, 2006. - 176 с.
 32. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : ЦУЛ, 2013. - 202 с.
 33. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2007. - 208 с. - ((Краткий курс)).
 34. 65.290-2(1) Р79 Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 256 c.
 35. 76.006.5 Р95 Рымашевская, Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок / Ю. Рымашевская. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 36. 65.290-2(1) С38 Синяева, И. М. Паблик-рилейшенз: Толковый словарь / И. М. Синяева ; Авт.-сост. И.М.Синяева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 200 с.
 37. 66.0 С90 Сурмин, Ю. П. Выборы. Учебник политтехнолога : учеб. / Ю. П. Сурмин, И. П. Бидзюра. - К. : Прінт Сервіс, 2014. - 352 с.
 38. 65.290-2(1) У65 Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR - подразделения компании: Лучшее практическое руководство по планированию, исследованиям и оценке связей с общественностью = Evaluating public relations: A best guide to public relations planning, research and evaluation / Т. Уотсон, П. Нобл ; пер.с англ. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 272 с.
 39. 65.290-2(1) Ю16 Юдина, Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений) / Е. Н. Юдина ; [Юдина Е. Н.]. - М. : РИП-Холдинг, 2005. - 272 с. - (Академия рекламы).

  Віват, Академія - 30 років!

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74я43 Б79 Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України : матер. Міжнар. наук. конф., 29-31 трав. 2007 р., 13-16 верес. 2007 р. / відп. ред. В.М. Чирков. - К. : Персонал, 2008. - 368 с.
 2. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с. : іл.
 3. 74 В41 Віват Академія! МАУП-25 / [За ред. Г. В. Щокіна, А. М. Подоляки, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2014. - 400 с.
 4. 74 В41 Віват Академія! МАУП-30 / [[За заг. ред. Г. В. Щокіна, Є. О. Романенко, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2019. - 355 с. : іл.
 5. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : зі змінами станом на 26.11.2015 р. - К. : Персонал, 2016. - 132 с.
 6. 65.29 Д36 Державна політика розвитку підприємництва в Україні : навч. посіб. / [Ред. Ващенко К. О.]. - К. : Персонал, 2010. - 306 с.
 7. 92 Е45 Економіка від А. до Я: понятійно-термінологічний словник / Куроченко О. В., Копнов М. А., Сладкевич В. П. та ін. - К. : Персонал, 2008. - 368 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 10. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Ред. Дахно І. І. ]. - К. : Персонал, 2009. - 316 с.
 11. 65.272 С69 Соціальна політика в Україні : Навч. посіб. / М.А.Алфьоров та ін. - К. : Персонал, 2014. - 272 с.
 12. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [Бідзюра І. П., Алфьоров М. А., Верещак В. М. та ін.]. - К. : Персонал, 2016. - 448 с.
 13. 71я2 Т35 Термінологічний словник з культурології / Авт.-уклад. Больша Н.Ю., Єфімчук Н.І. - К. : Персонал, 2012. - 144 с.
 14. 66.6 Б61 Білоус, А. О. Вони прагнули керувати державою. Діяльність конституційно-демократичної партії в Україні на початку ХХ століття : монографія / А. О. Білоус. - К. : Персонал, 2018. - 190 с.
 15. 67.401 Б83 Бортник, В. А. Адміністративне право України : навч. посіб. / В. А. Бортник. - К. : Персонал, 2013. - 222 с.
 16. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - К. : Персонал, 2011. - 228 с.
 17. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 18. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичне життя : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
 19. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 20. 66.6 Г61 Головатий, М. Ф. Класи і партії : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; Головатий М.Ф. - К. : Персонал, 2008. - 144 с.
 21. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [ Головатий М. Ф. ]. - 2-ге вид, допов. - К. : Персонал, 2010. - 296 с.
 22. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 280 с.
 23. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 24. 65.290-21 К44 Кіслов, Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики : монографія / Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2018. - 412 с.
 25. 65.02 К59 Козлова, А. І. Економічна історія : навч. посіб. / А. І. Козлова ; Козлова А. І. - К. : Персонал, 2009. - 342 с.
 26. 66.0+88.5 К60 Колісниченко, Р. М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз : монографія / Р. М. Колісниченко. - К. : Персонал, 2017. - 422 с.
 27. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 28. 87+74 М17 Максюта, М. Філософія в системі освіти : монографія / М. Максюта. - К. : Персонал, 2018. - 384 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Діалог української православної церкви та суспільства у процесі політичних трансформацій : монографія / Д. С. Мартишин. - К. : Персонал, 2017. - 272 с.
 30. 67.3(0) М30 Марчук, В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук. - К. : Персонал, 2009. - 480 с.
 31. 84(4 Укр) М71 Міхатуліна, О. Academia vivat: поезія / О. Міхатуліна ; Міхатуліна О. М. - К. : Персонал, 2008. - 56 с.
 32. 66.4 Н24 Намонюк, Ч. І. Світова політика : навч. посіб. / Ч. І. Намонюк. - К. : Персонал, 2016. - 202 с.
 33. 60.56 Н49 Нельга, О. В. Українська етносоціологія : навч. посіб. Ч.1 / О. В. Нельга. - К. : Персонал, 2015. - 540 с.
 34. 71.1 П89 Пустовит, А. В. История европейской культуры: введение в культурологию : учеб. пособ. / А. В. Пустовит ; [Пустовит А. В.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Персонал, 2012. - 424 с.
 35. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Українська етнологія : Навч. посіб. / К. М. Соколовська. - К. : Персонал, 2014. - 438 с.
 36. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
 37. 67.401 У84 Утвенко, В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування : Навч. посібник / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2015. - 234 с.
 38. 84(4Укр) Ф83 Франко, І. Захар Беркут. Борислав сміється / І. Франко ; [ Франко І. ]. - К. : Персонал, 2010. - 444 с.
 39. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - К. : Персонал, 2010. - 464 с.
 40. 67.405(0) Ш32 Шашкова-Журавель, І. О. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / І. О. Шашкова-Журавель. - К. : Персонал, 2017. - 190 с.
 41. 87.3(4Укр) Ш37 Шевченко, В. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. Шевченко ; Шевченко В. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 42. 65.261 Ш66 Шклярук, С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2018. - 528 с.
 43. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : Учеб-метод. пособие / Г. Щёкин. - 3-е изд., стереотипное. - К. : МАУП, 2007. - 616 с.
 44. 60.5 Щ38 Щёкин, Г. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира : Докл. на Всемир. конф., 24 мая 2002 г. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 148 с.
 45. 66.5 Щ38 Щёкин, Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 136 с.
 46. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.
 47. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
 48. 86.3 Щ38 Щёкин, Г. Сотворение мира: когда это было? / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 32 с.
 49. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 280 с. -
 50. 88.4-8 Щ37 Щёкин, Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента : Науч.-практич. пособ. / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1999. - 400 с.
 51. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 2000. - 576 с.
 52. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Теория кадровой политики : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1997. - 176 с.
 53. 65.290-2 Щ38 Щёкин, Г. В. Теория социального управления : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 408 с.
 54. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Закони соціального розвитку і управління / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.
 55. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.
 56. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 56 с.
 57. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 58. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 59. 65.261 Я77 Ярошенко, Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко ; За заг. ред. А.М.Подоляки. - К. : Персонал, 2012. - 416 с.

  Ораторське мистецтво

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логика и риторика: хрестоматия : учеб. пособие / [Авт.- сост. Берков В. Ф., Яскевич Я. С. ]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Мн. : ТетраСистемс, 2007. - 736 с.
 2. 74.26 М54 Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / [Уклад. В. А. Нищета]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 3. 83.7 О-63 Ораторське мистецтво : підруч. / [Требін М. П., Клімова Г. П., Осипова Н. П. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 208 с.
 4. 83.7 П24 Педагогічна риторика : монографія / [Кучерук О. А., Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2016. - 258 с.
 5. 83.7 Р55 Риторика / [Автор- сост. Кузнецов И.Н.]. - Мн. : Амалфея, 2000. - 464с.
 6. 83.7 А16 Абрамович, С. Д. Мовленева комунікація : Підруч. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - К. : ЦНЛ, 2004. - 472 с.
 7. 83.7 А46 Александров, Д. Н. Риторика : Учеб. пособие / Д. Н. Александров. - М. : Флинта: Наука, 2004. - 624 с.
 8. 83.7 Б12 Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение / О. А. Баева. - Учеб. пособие; 4-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2003. - 368 с.
 9. 83.7 Б81 Бондаренко, Г. Л. Історія педагогічної риторики : навч. посіб. / Г. Л. Бондаренко. - К. : Персонал, 2012. - 276 с.
 10. 83.7 В17 Вандишев, В. М. Риторика. Екскурс в історію вчень і понять : Навч. посіб. / В. М. Вандишев. - К. : Кондор, 2003. - 264 с.
 11. 83.7 В24 Введенская, Л. А. Деловая риторика : Учеб. пособ. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов н/Д. : МарТ, 2000. - 512 с.
 12. 83.7 В67 Волков, А. А. Основы риторики : Учеб. пособ. для вузов / А. А. Волков. - М. : Академический Проект, 2003. - 304 с.
 13. 83.7 Д15 Далецкий, Ч. Риторика: заговори и я скажу : Учеб. пособие / Ч. Далецкий. - М. : Омега-Л, 2004. - 488 с.
 14. 83.7 Д94 Дэйли, К. Научись говорить: твой путь к успеху = Talk your way. To the top / К. Дэйли, Л. Дэйли-Каравелла ; пер.Жильцов С. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 15. 83.7 Є-51 Єлісовенко, Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення / Ю. П. Єлісовенко. - К. : Атіка, 2008. - 204 с.
 16. 83.7 З-34 Зарецкая, Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая ; [Зарецкая Е.Н.]. - 4-е изд. - М. : Дело, 2002. - 480 с.
 17. 83.7 К12 Кавера, Н. В. Практикум з риторики : навч. посіб. / Н. В. Кавера. - К. : Кондор, 2015. - 178 с.
 18. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Культура мови у професійному спілкуванні юриств : навч. посіб. / Г. М. Кацавець. - К. : Алерта, 2007. - 137 с.
 19. 83.7 К30 Кацавець, Р. С. Ораторське мистецтво : підруч. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2014. - 238 с.
 20. 83.7 К61 Колотілова, Н. А. Риторика : Навч. посіб. / Н. А. Колотілова. - М. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
 21. 83.7 К89 Кузнецов, И. Н. Практикум по риторике : учебн.- справ. пособие / И. Н. Кузнецов ; [Кузнецов И.И.]. - Мн. : Соврем. слово, 2004. - 352 с.
 22. 83.7 К89 Кузнецов, И. Н. Риторика / И. Н. Кузнецов. - Мн. : ТетраСистемс, 2003. - 560 с.
 23. 83.7 К91 Куньч, З. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. / З. Куньч ; [Куньч З.]. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 248 с.
 24. 83.7 Л63 Лісовський, П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2018. - 244 с.
 25. 83.7 М36 Мацько, Л. І. Риторика : Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 311 с.
 26. 83.7 М42 Медвідь, А. М. Ораторське мистецтво правників : навч. посіб. / А. М. Медвідь, Ф. М. Медвідь. - К. : Міленіум, 2005. - 336 с.
 27. 83.7 М50 Ментцель, В. Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно / В. Ментцель ; Ментцель В. ; пер.И.Ю. Облачко. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л: СмартБук, 2008. - 132 с. : ил.
 28. 83.7 О-54 Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста : навч. посіб. / О. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Кондор, 2009. - 210 с.
 29. 83.7 О-54 Олійник, О. Сучасна ділова риторика : навч. посіб. / О. Олійник ; [ Олійник О.]. - К. : Кондор, 2010. - 166 с.
 30. 83.7 О-54 Олійник, О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посіб. / О. Олійник, В. Молдован. - К. : Кондор, 2009. - 214 с.
 31. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Алерта, 2008. - 304 с.
 32. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник ; Олійник О. Б. - К. : Кондор, 2009. - 170 с.
 33. 83.7 О-59 Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко ; Онуфрієнко Г.С. - К. : ЦУЛ, 2008. - 592 с.
 34. 83.7 П65 Почикаева, Н. М. Основы ораторского искусства и культуры речи / Н. М. Почикаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 320 с.
 35. 83.7 П72 Препотенська, М. Риторика.10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2009. - 254 с.
 36. 83.7 С13 Сагач, Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації : Навч. посіб. / Г. Сагач. - К. : Зоря, 2003. - 255 с.
 37. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Риторика / Г. М. Сагач. - Навч. посіб.;2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2000. - 568 с.
 38. 92 С13 Сагач, Г. М. Словник основних термінів та понять риторики : [Навч. посіб.] / Г. М. Сагач. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 39. 83.7 Т19 Таранов, П. С. Искусство риторики : Универсальное пособие для умения говорить красиво и убедительно / П. С. Таранов. - Симферополь, 2001. - 576 с.
 40. 83.7 Т41 Тимошенко, Т. Е. Риторика : практикум / Т. Е. Тимошенко. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 96 с.
 41. 83.7 Х15 Хазагеров, Г. Г. Риторика для делового человека : Учебн. пособие / Г. Г. Хазагеров, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта, 2001. - 136 с.
 42. 83.7 Ч-58 Чібісова, Н. Г. Риторика : Навч. посіб. / Н. Г. Чібісова, О. І. Тарасова. - К. : ЦНЛ, 2003. - 228 с.
 43. 83.7 Ш51 Шестакова, Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи / Е. Шестакова. - С.Пб. : Питер, 2013. - 192 с.

  21 березня - Всесвітній день поезії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) П41 Поезія / Костенко Л., Олесь О., Симоненко В., Стус В. - К. : Наукова думка, 2002. - 272 с.
 2. 84(4 Укр) П45 Поезія. Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / [Ред. Н. М. Максименко]. - К. : Наукова Думка, 2013. - 271 с.
 3. 84(4 Укр) П45 Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / [Упор. Ільницький М.]. - К. : Смолоскип, 2009. - 916 с.
 4. 84(0) С24 Світової поезії світ : Програмні твори. - К. : Обереги, 2003. - 496 с. - (Шкіл. б-ка. Зарубіж. л-ра в освіті. Хрестоматія ; IV).
 5. 84(4Укр) У45 Україна: поезія тисячоліть. Антологія: У 2 т. Т.2 : Вітчизни дим: повернення до себе / Упоряд. Буряк Ю. - К. : Кріон, 2008. - 684 с.
 6. 84(4 Укр) У45 Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра. - К. : Наукова думка, 2006. - 256 с. - (Бібліотека школяра).
 7. 84(4 Рос) А95 Ахматова, А. Мені був голос / А. Ахматова ; Переклад і переспів Лозової О. - К. : Діокор, 2002. - 96 с.
 8. 84(4 Укр) Б25 Барка, В. Поезія. Повість "Жовтий князь" / В. Барка ; Барка В. - К. : Наук. думка, 2008. - 304 с.
 9. 84(4 Укр) Б38 Бедро, В. Живи і розквітай / В. Бедро. - К. : Персонал, 2018. - 332 с.
 10. 84(4 Фра) Б 75 Бодлер, Ш. Цветы зла : Пер. с фр. / Ш. Бодлер. - С.Пб. : Азбука-классика, 2004. - 448 с.
 11. 84(4 Укр)+94.8 В19 Васильев, Г. Гимны и мысли о любви: лирика и афоризмы : сборник / Г. Васильев ; [Васильев Г.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Персонал, 2012. - 256 с.
 12. 84(4 Укр) В55 Вишеславський, Л. М. Українська сповідь : Поезії. Проза / Л. М. Вишеславський ; Передм. Драча І. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 328 с.
 13. 84(4 Нім) Г44 Гете, Й. В. Фауст / Й. В. Гете. - Х. : Фоліо, 2003. - 400 с.
 14. 84(4 Іта) Д19 Данте. Божественна комедія : Поема: Пер. з італ. / Данте. - Х. : Фоліо, 2004. - 607 с.
 15. 84(4 Рос) Е82 Есенин, С. Избранное / С. Есенин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 16. 84(4) Є44 Єйтс, В. Б. Вибрані твори = Selected works : Поезії, поеми та драми / В. Б. Єйтс ; пер.Пер. с англ. - К. : Юніверс, 2004. - 640 с.
 17. 84(4 Укр) З-81 Золотоноша, Л. А. Тепер або ніколи : лірика / Л. А. Золотоноша. - К. : Фенікс, 2004. - 144 с.
 18. 84(4 Укр) К93 Курко, В. О. Лірика / В. О. Курко. - К. : Персонал, 2016. - 96 с.
 19. 84(4 Укр) О-66 Орлецька, С. І. Запізнілі квіти: Поезії / С. І. Орлецька. - 2-ге вид. доп. - Чернівці : Зелена Буковина, 2006. - 156 с.
 20. 84(4 Фра) П27 Перс, С. Поетичні твори / Сен-Жон Перс. - Пер. з фр. М. Москаленко. - К. : Юніверс, 2000. - 480 с.
 21. 84(4 Укр) С37 Симоненко, В. Спадщина : У 2 т. Т. 1, кн. 1 : Поезія / В. Симоненко ; Симоненко В. - К. : Персонал, 2008. - 464 с.
 22. 84(4 Укр) С88 Стус, В. Листи до сина / В. Стус. - Івано- Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 192 с.
 23. 84(4 Укр) Т46 Тичина, П. Ранні збірки = The complete early poetry collections of Pavlo Tychyna : Українськ. і англ. мовами / П. Тичина ; Пер. на англ. Найдан М. - Львів : Літопис, 2000. - 432 с.
 24. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка ; Українка Л. - К. : Наук. думка, 2008. - 384 с.
 25. 84(4 Рос) Ц27 Цветаева, М. Лирика / М. Цветаева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 26. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. : Поезія 1837-1847 / Т. Шевченко ; Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського. - К. : Наукова думка, 2003. - 784 с.
 27. 84.4Укр Я44 Як, М. А. Серденько, пісне моя : Поезія / М. А. Як. - К. : ЗАТ "Віпол", 2006. - 184 с.
 28. 84(4 Укр) Я66 Янченко, В. А. Поезії. Т.2 : Зоряні хорали / В. А. Янченко ; [Янченко В. А.]. - К. : Комп'ютерпрес, 2011. - 559 с.

  20 березня - 380 років від дня народження Івана Мазепи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 63.3(4 Укр) В55 Війскові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / [ Упор. Павленко С.]. - К. : КМ Академія, 2009. - 1054 с.
 3. 63.3(4 Укр)л6 Г44 Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь століття : Історико-мистецька виставка / Укладач Недяк в. - К. : ПП "ЕММА", 2003.
 4. 63.3(4 Укр) Д55 Доба гетьмана Іван Мазепа в документах / [упоряд. С.О. Павленко ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1144 с.
 5. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 9. 63.3(4 Укр) В48 Винар, Л. Р. Козацька Україна : Вибрані праці / Л. Р. Винар ; Ред. Степаненков В. - К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. - 677 с.
 10. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 12. 92 Д21 Дашкевич, Я. Постаті : Нариси про діячів історії, політики,культури / Я. Дашкевич. - Л. : ЛНУ ім. Франка, 2006. - 704 с.
 13. 63.3(4 Укр) Ж91 Журавльов, Д. В. Іван Мазепа / Д. В. Журавльов ; [Журавльов Д. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 121 с. - (Знамениті українці).
 14. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 15. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 16. 63.3(4 Укр) К84 Крупницький, Б. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький. - К. : Україна, 2003. - 240 с.
 17. 63.3(4 Укр.) М31 Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик ; [Мицик Ю.]. - К., 2007. - 72 с. - (Великі українці).
 18. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 19. 63.3(4 Укр) О-37 Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / О. Оглоблин ; Ред. Винар Л. - 2-ге вид., доп. - Нью-Йорк, К.; Львів; Париж; Торонто, 2001. - 464 с.
 20. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 21. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко ; [Павленко С.]. - К. : КМ Академія, 2005. - 304 с. - Бібліогр.:c.180-238.
 22. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Міф про Мазепу / С. Павленко ; ред. О.Б. Коваленко. - Чернігів : "Сіверська думка", 1998. - 248с.
 23. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. Павленко. - К. : КМ Академія, 2004. - 602 с.
 24. 63.3(4 Укр) Р15 Радишевський, Р. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко : Монографія / Р. Радишевський, В. Свербигуз. - К. : Просвіта, 2006. - 552 с.
 25. 63.3(4 Укр) С89 Субтельний, О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVIII ст. : Наук. вид. / О. Субтельний ; пер.Пер. з англ. Кулика В. - К. : Либідь, 1994. - 240 с.
 26. 63.3(4 Укр) У69 Уривалкін, О. М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 395 с.
 27. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 28. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 327 с.
 29. 85.3 Ш34 Шведов, И. Три украинских портрета. Мазепа. Вертинский. Кондратюк : Репертуар Киевского госуд. театра исторического портрета / И. Шведов. - К., 2002. - 228 с.
 30. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2006. - 464 с.
 31. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.

  Методика викладання дисциплін

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.26 М54 Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / [Уклад. В. А. Нищета]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 2. 74.58 Н15 Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" / [ Уклад.: Коваль О.Є., Корман М.М. ]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2007. - 176 с.
 3. 74.26 Н32 Настольная книга преподавателя иностраного языка : Справ. пособие / Масылко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. - 8-е изд., стереотип. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 522 с.
 4. 74.26 Н34 Наукові основи методики літератури : Навч.-метод. посіб. / Ред. Волошина Н.Й. - К. : Львів, 2002. - 344 с.
 5. 74.26 Р36 Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в университетах / пер.Пер с англ. - М. : ИНТУИТРУ, 2007. - 462 с.
 6. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 256 с.
 7. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: український досвід : Зб. статей / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 192 с.
 8. 74.26 Т66 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : Навч. посіб. / Ковальчук Г.О., Бутенко Н.Ю., Артюшина М.В. та ін.; Ред. Ковальчук Г.О. - К. : КНЕУ, 2006. - 320 с.
 9. 74.26 А42 Аксьонова, О. В. Методика викладання економічних дисциплин : Навч. посіб. / О. В. Аксьонова. - К. : КНЕУ, 2006. - 708 с.
 10. 74.26 Б15 Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии : Учеб. пособие / Б. Ц. Бадмаев. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 304 с.
 11. 74.26 Б21 Балягіна, І. А. Методика викладання економіки : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балягіна, М. А. Богорад, Г. О. Ковальчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 341 с.
 12. 74 Б25 Барнс, Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций = Teaching and the case method : (конкретные ситуации и дополнит. лит- ра) / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Д. Хансен ; Ред. Наумова А. И. ; пер.Пер. с англ . Петровская И. А. - Л. : Гардарики, 2000. - 501 с.
 13. 74.26 В22 Вачков, И. В. Методика преподавания психологиии : учеб. пособ. / И. В. Вачков ; Вачков И. В. - М. : Ось-89, 2008. - 208 с.
 14. 65.290-2 В64 Вознюк, Т. Г. Менеджмент навчально-виховного процесу / Т. Г. Вознюк. - К. : Здоров'я, 2002. - 128 с.
 15. 74.26 Г61 Головко, Н. І. Методика викладання правознавства : Навч. посіб. / Н. І. Головко. - К. : Персонал, 2015. - 202 с.
 16. 74.26 К20 Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. - К. : КНТ, 2017. - 225 с.
 17. 74.26 К21 Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учеб. пособие / В. Н. Карандашев ; Карандашев В.Н. - С.Пб. : Питер, 2008. - 250 с. : ил.
 18. 74.26 К21 Кардашов, В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва : навч. посіб. / В. М. Кардашов. - К. : Слово, 2007. - 296 с.
 19. 74.26 К26 Карпенко, О. В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. / О. В. Карпенко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 244 с.
 20. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 21. 74 М17 Максимюк, С. П. Педагогіка : Навч. посіб. / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2005. - 667 с.
 22. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 23. 74.26 М69 Михайличенко, О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі / О. В. Михайличенко. - Суми : СумДПУ, 2009. - 122 с.
 24. 74.26 Н16 Нагаєв, В. М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. / В. М. Нагаєв. - К. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
 25. 74.26 Н20 Найдьонов, І. М. Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 26. 74.26 Н20 Найдьонов, І. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Основи психології та педагогіки" : навч. посіб. / І. М. Найдьонов ; [Найдьонов І. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Купріянова, 2009. - 280 с.
 27. 74.26 Н20 Найдьонов, І. М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб. / І. М. Найдьонов, А. І. Ігнатюк. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Купріянова, 2005. - 384 с.
 28. 74.26 П52 Полонников, А. А. Очерки методики преподавания психологии. Системно-ситуационный анализ психологического взаимодействия / А. А. Полонников ; [Полонников А.А.]. - Мн. : ЕГУ, 2001. - 128 с.
 29. 83.3(4 Укр)+74.26 С40 Сиротенко, В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 30. 74.26+85.12 Т45 Титаренко, В. П. Методика викладання декоративно-прикладної творчості / В. П. Титаренко. - Полтава, 2004. - 249 с.
 31. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
 32. 74.26 Ф34 Федулова, Л. І. Методика викладання менеджменту : Навч. посіб. / Л. І. Федулова. - Хмельницький : Технологічний ун-т Поділля, 2002. - 158 с.
 33. 74.26 Х94 Хроменко, О. В. Методика преподавания психологии : Конспект лекций / О. В. Хроменко. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 34. 74 Х98 Хуторской, А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А. В. Хуторской. - С.Пб. : Питер, 2004. - 541 с.
 35. 74.26 Ч-49 Черноватий, Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : Підруч. / Л. М. Черноватий. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 376 с. - (UTTA Series).
 36. 74.26 Ч-59 Чижевська, Л. В. Методика викладання облікових дисциплин : Навч. посіб. / Л. В. Чижевська ; Ред. Бутинець Ф. Ф. - Житомир : Рута, 2003. - 504 с.
 37. 74.26 Ч-86 Чужикова, В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. / В. Г. Чужикова ; [ Чужикова В. Г. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 425 с.
 38. 74.58 Ш70 Шляхтун, П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч.посіб. / П. П. Шляхтун ; [Шляхтун П. П.]. - К. : Академія, 2011. - 224 с. - (Альма матер).

 

  9 березня - 205 років від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  1 березня - Всесвітній день цивільної оборони

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / За ред. Я. Бедрія. - Львів : Афіша, 2000. - 275 с.
 2. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
 3. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій / [Ред. Чубук В. В.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 360 с.
 4. 68.9 К57 Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство із змінами та допов. на 04 листопада 201 6 року. - К. : Алерта, 2016. - 102 с.
 5. 51.1(2)2 М42 Медицина катастроф (організація медичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій) : Підруч. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В.І.Гридасов та ін. - Х. : НФаУ; Золоті сторінки, 2002. - 304 с.
 6. 68.9 Н17 Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. / ]Сонько С. П., Жупінас С. І., Пліщенко С. С. та ін.]. - Л. : Магнолія-2006, 2011. - 304 с.
 7. 65.24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / [ Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 8. 67.405.1 П46 Пожежна безпека в Україні. Законодавство і судова практика : Зб. нормат. актів. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 416 с.
 9. 68.9 Ц58 Цивільна оборона : Навч.-метод посіб. / Уклад. Самкнулов В.І. - Одеса : Юридична література, 2004. - 120 с.
 10. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 11. 68.9 Ц58 Цивільний захист : підруч. / [Запорожець О. І., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 12. 68.9+65.24 Ц58 Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Ковжога С. О., Тузіков С. А., Карманний Є. В. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 192 с.
 13. 68.9+36 Ц58 Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / [За заг. ред. Халмурадова Б. Д.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 192 с.
 14. 68.9 Г27 Геврик, Є. Безпека життєдіяльності / Є. Геврик. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с.
 15. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 267 с.
 16. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2014. - 458 с.
 17. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 18. 68.9 Л63 Лисенков, О. М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О. М. Лисенков ; [Лисенков О. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 72 с.
 19. 68.9 М17 Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : Навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.
 20. 68.9 М70 Миценко, І. М. Цивільна оборона : Навч. посіб. / І. М. Миценко, О. М. Мезенцева. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. - 404 с.
 21. 68.9 П34 Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, И. И. Кельман, Е. К. Вильковский. - Л. : Афиша, 2007. - 336 с.
 22. 68.9 Р88 Русаловський, А. В. Цивільна оборона : Навч. посіб. для дистан. навч. / А. В. Русаловський. - К. : Ун- т "Україна", 2007. - 228 с.
 23. 68.9 С13 Савченко, С. М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : Навч. посіб. / С. М. Савченко, Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 293 с.
 24. 68.9 С79 Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підруч. / М. І. Стеблюк ; [ Стеблюк М. І. ]. - К. : Знання, 2010. - 487 с.
 25. 68.9 С90 Сусло, С. Т. Цивільний захист : Навч. посіб. / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.
 26. 68.9 Х17 Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 138 с.
 27. 68.9 Х94 Хромченко, В. Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. Г. Хромченко. - К. : Кондор, 2008. - 264 с.
 28. 68.9 Ш78 Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов ; Шоботов В.М. - 2-ге вид., перероб. - К. : ЦНЛ, 2006. - 438 с.
 29. 68.9 Ю82 Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий : учебное пособие / В. И. Юртушкин ; Юртушкин В.И. - М. : КНОРУС, 2008. - 368 с. : ил.
 30. 68.9 Я85 Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / Г. С. Ястребов. - Росто н/Д : Феникс, 2002. - 416 с.

  21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр К90 Культура української мови та практична стилістика : зб. вправ / [Погиба Л. Г., Голіченко Л. М., Кавера Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 198 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
 5. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 6. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 11. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
 12. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 13. 81.2 Укр В19 Васенко, Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 14. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 15. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 16. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 17. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 18. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 19. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
 20. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 21. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 22. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 23. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 24. 81 М23 Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація : Навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 288 с. - (Альма-матер).
 25. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 26. 81.2 Укр П19 Пасинок, В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. / В. Г. Пасинок ; [Пасинок В. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 184 с.
 27. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 28. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 29. 81.2 Укр Т48 Ткаченко, О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с.
 30. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 31. 81.2 Укр У33 Ужченко, В. Д. Фразеологія української мови : Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
 32. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 33. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 34. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 35. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 36. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 37. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 38. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 39. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 40. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Мова наша українська : Ст., виступи, роздуми / І. П. Ющук. - 2-ге вид., допов. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.

  Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг : Учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.Н.Романенковой. - М. : Юрайт, 2014. - 289 с.
 2. 65.290-21 М26 Маркетинг : Учебник / Под ред. И.В.Липсица. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [За наук. ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с.
 4. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [Липчук В. В., Дудяк Р. П., Бугіль С. Я. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 456 с.
 5. 65.290-21+65.40 М26 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. / [Смерічевська С. В., Жаболенко М. В., Чернишева С. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 552 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. / [Сукач М. К., Ніколенко І. В., Оборський Г. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 414 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинг у галузях і сферах діяльності : Навч. посіб. / [Ред. Буднікевич І. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 536 с.
 8. 65.290-21 М26 Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / [Захожай В. Б., Романова Л. В., Головач Н. А. та ін.]. - К. : Персонал, 2015. - 606 с.
 9. 65.290-21 М26 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [За заг. ред. Н. В. Карпенко]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 10. 65.290-21 М26 Маркетингова товарна політика : Підруч. / [Ред. Криковцева Н. О.]. - К. : Знання, 2012. - 183 с.
 11. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 13. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 14. 60.6+65.290-21 С78 Статистичне забезпечення маркетингу : навч. посіб. / [Під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2015. - 400 с.
 15. 65.290-21+32.973 А44 Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : Учеб. для бакалавров / М. В. Акулич. - М. : Дашков и К, 2016. - 352 с.
 16. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 612 с.
 17. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : підруч. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 612 с.
 18. 65.290-21 Б26 Барышев, А. Ф. Маркетинг : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Барышев. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 с.
 19. 65.290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с.
 20. 65.290-2(7) Д51 Длігач, А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач ; [Длігач А. О.]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 21. 65.290-2 Д75 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 152 с.
 22. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 23. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 386 с.
 24. 65.053+65.290-21 К70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. - К. : ЦУЛ, 2014. - 320 с.
 25. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 26. 65.290-21 Л61 Липчук, В. В. Маркетингові дослідження : посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 352 с.
 27. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 28. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 29. 65.01 М90 Мумладзе, Р. Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : Учебное пособие / Р. Г. Мумладзе, В. С. Парамонов, Н. И. Литвина. - М. : Русайнс, 2016. - 352 с.
 30. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 31. 65.290-21 О-53 Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 468 с.
 32. 65.290-21 П14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.
 33. 65.290-21 П52 Полторак, В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 342 с.
 34. 65.290-21 П80 Прокопенко, О. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О. В. Прокопенко ; [Прокопенко О. В.]. - К. : Знання, 2012. - 319 с.
 35. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 36. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 37. 65.290-21 Ч-46 Череп, А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2014. - 226 с.

  Управлінські рішення

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(8) А28 Адаптивные модели в системах принятия решений : монография / под. ред. Н.А. Кизимова, Т.С. Клебановой. - Х. : ИНЖЭК, 2007. - 368 с.
 2. 65.290-2(8) И73 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Теория, синтез, эффективность / [В.О. Тарасов, Б.М. Герасимов, І.О. Левін та ін]; под. общ. ред. В.А. Тарасова. - Х. : МАКНС, 2007. - 336 с.
 3. 65.290-2(8) М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / [Сметанко О. В., Бурдюг Н. В., Горбачьов В. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 456 с.
 4. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 5. 65.290-2(8) С40 Системи підтримки прийняття рішень : Навч. посіб. / Ред. Пушкарь О. І. - Х. : НЖЕК, 2006. - 304 с.
 6. 65.290-2(8) Т33 Теорія прийняття рішень : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 7. 65.290-2(8) А30 Адизес, И. Управляя изменениями / И. Адизес ; [Адизес И.]. - С.Пб. : Питер, 2012. - 224 с. - (Теория менеджмента). - CD.
 8. 65.290-2(8) Б28 Баттрик, Р. Техника принятия эффективных управленческий решений / Р. Баттрик. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 9. 65.290-2(8) В18 Варфоломеев, В. И. Принятие управленческих решений. Алгоритмы и программы решения задач. Обоснование с помощью компьютера : Учеб. пособие / В. И. Варфоломеев, С. Н. Воробьев. - М. : Кудиц-образ, 2001. - 288 с.
 10. 65.290-2(8) Г20 Гаркуша, Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. - К. : Знання, 2011. - 591 с.
 11. 65.052(1) Г61 Голов, С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 534 с.
 12. 65.290-2(8) Д36 Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень = Key management decisions. Tools and techniques of the executive decision-maker / Д. Дерлоу ; Пер. з англ. Семіков Р.А., Ткачук Р.Л. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. - 242 с.
 13. 65.290-2(8) К21 Карданская, Н. Л. Принятие управленческого решения / Н. Л. Карданская. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
 14. 22.18 К29 Катренко, А. В. Теорія прийняття рішень : підруч. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 448 с.
 15. 65.290-2(8) К49 Клименко, С. М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посіб. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. - К. : КНЕУ, 2005. - 252 с.
 16. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 506 с.
 17. 65.290-2(8) Л36 Левина, С. Ш. Управленческие решения : конспект лекций / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 255 с. - (Зачет и єкзамен).
 18. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 392 с.
 19. 65.290-2(8) Л82 Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С. В. Лубенець ; [ Лубенець С. В.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
 20. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 21. 65.290-2(8) П82 Просветов, Г. И. Управленческие решения: задачи и решения : учеб.-практич. пособ. / Г. И. Просветов ; Просветов Г. И. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 320 с.
 22. 65.290-2(8) Р95 Рысёв, Н. Правильные управленческие решения: поиск и принятие / Н. Рысёв. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 23. 65.290-2(8) С12 Саак, А. Э. Разработка управленческого решения : Учеб. для вузов / А. Э. Саак, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 24. 65.290-2(8) С41 Ситник, В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Ф. Ситник, І. В. Гордієнко. - К. : КНЕУ, 2004. - 427 с.
 25. 65.290-2(8) У92 Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 26. 65.290-2(8) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 344 с.
 27. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.
 28. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; [Чайка Г. Л.]. - К. : Знання, 2011. - 469 с.
 29. 65.290-2(8) Ч-75 Чорноморченко, Н. В. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч.-метод. посіб. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 257 с.

  Історія української державності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 3. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 5. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 6. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 7. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності / Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г. - Х. : Право, 2003. - 328 с.
 8. 67.3(4 Укр) П68 Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) : Монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. - 220 с.
 9. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності / матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 27 жовт. 2006 р. - К. : Персонал, 2008. - 408 с. : іл.
 10. 66.2 Т33 Теорія та практика формування української національної ідеї : Збірник / За ред. О.К. Шевченко. - К. : "Фоліант", 2008. - 300 с.
 11. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 12. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 13. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 14. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 15. 67.0 Г85 Гринюк, Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р. Ф. Гринюк. - К. : Ін Юре, 2004. - 388 с.
 16. 67.0 Д42 Джолос, С. В. Етатистські основи державності : монографія / С. В. Джолос. - Черкаси : Вид-во Ю. Чебаненко, 2013. - 252 с.
 17. 66.5 Д50 Діяк, І. В. П'ята колона в Україні: загроза державності / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2006. - 128 с.
 18. 66.5 Д50 Діяк, І. В. Українська національна ідея: Шлях до Великої України : наук. вид. / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2005. - 334 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 20. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 21. 63.5 К84 Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. / Л. О. Крупник ; Крупник Л. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 216 с.
 22. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 23. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.) / М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 24. 66.2 П12 Павличко, Д. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтер'ю. Документи / Д. Павличко. - К. : Основи, 2004. - 771 с.
 25. 66.2 С12 Сабадуха, В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : Монографія / В. Сабадуха. - 2-ге вид., випр. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 176 с.
 26. 67.0 С45 Скрипнюк, О. Соціальна, правова держава в Україні / О. Скрипнюк. - К. : Ін-т джержави і права ім. В.М. Корецького, 2000. - 600 с.
 27. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Либідь, 1999. - 976 с.
 28. 67.0+67.400 С91 Сухонос, В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти ) : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 343 с.
 29. 66.4 Т12 Табачник, Д. Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник / Д. Табачник. - К. : Либідь, 2004. - 640 с.
 30. 67.3(4 Укр) Ф89 Фріс, П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П. Л. Фріс. - К. : Атіка, 2005. - 124 с.
Книжкові виставки 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: