Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2013

Грудень 2013

Україна: демографічний вимір

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности : Учебно-метод. пособие для учреждений профессионального образования / Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С. и др. - М. : Русский журнал, 2007. - 132 с.
 2. 60.6 Б61 Біла книга України або вашингтонський консенсус в дії: Наслідки економічних реформ 1991-2001 років / Авт.-уклад. Збітнєв Ю.І., Сенченко М.І. - К. : Княгиня Ольга, 2003. - 250 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 5. 60.7 Д31 Демографическая ситуация и формирование общего рынка труда государств-участников СНГ : Аналитический доклад. - М. : Финстатинформ, 2001. - 190 с.
 6. 60.7 Д31 Демография : учеб. пособ. / [ Ред. Глушкова В.Г., Симагина Ю. А. ]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2010. - 288 с.
 7. 63.5я2 Е88 Етнонаціональна структура українського суспільства : Довід. / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. - К. : Наукова думка, 2004. - 343 с.
 8. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Культура та розвиток науки і техологій в Україні. Кн.3 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 948 с.
 9. 92 Н30 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с.
 10. 92-60 Н30 Народонаселение: Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.Г. Меликьян. - М. : БРЭ, 1994. - 640 с.
 11. 60.6я2 Н31 Населення України 2009 рік : Демограф. щорічн. / [Відповід. за вип. Тимошенко Г. М.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 449 с.
 12. 74 Н34 Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Т.1 : Пріоритет інтелекту / Литвин В., Андрущенко В., Довгий С. та ін. - К. : Навчальна книга, 2003. - 608 с.
 13. 60.5 П44 Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. / Макеев С.А., Прибыткова И.М., Симончук Е.В. и др. - К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1999. - 204 с.
 14. 65.01 Р32 Регіональний портрет України / Горобчишина С.А., Колосова Т.В., Лациба М.В. та ін. - К. : УНЦПД, 2003. - 336 с.
 15. 60.7 Р49 Рівень і якість життя населення : Монографія / Ред. Кушнарьов Є.П. - Х. : Інжек, 2004. - 272 с.
 16. 63.3(4 Укр) Р60 Роде наш прекрасний : Матеріали Всесвітнього форуму українців. - Тернопіль : Діалог, 1993. - 244 с.
 17. 60.6я2 Р65 Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Станом на 1 січня 2011 року : Статичтичний збірник / [Відповідальний за випуск Тимошенко Г. М.]. - К., 2011. - 419 с.
 18. 92 Б14 Багнюк, А. Символи українознавства : художньо-інформаційний довідник / А. Багнюк ; Багнюк А. - Тернопіль : Новий колір, 2008. - 826 с.
 19. 60.6я2 C43 Склад населення України за статтю та віком (на 1 січня 2000 р.) / Відп за випуск Л.М. Стельмах, Л.В. Задоєнко. - Статистичний сбірник. - К. : Державний комітет статистики України, 2000. - 416 с.
 20. 60.7 С56 Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. - М. : МГУ, 1995. - 272 с.
 21. 51.1. С69 Соціальна медицина та організація охорони здоров`я : практикум / [Під ред.проф . В.Ю Вороненка та проф. В.В.Рудень]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 376 с.
 22. 60.7 С69 Соціально-демографічна ситуація у м. Києві в умовах переходу до ринкової економіки (1989-1999рр.). - К. : Управління у справах сім'ї та молоді, 1999. - 115 с.
 23. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 24. 65.01 У45 Україна за роки незалежності: 1991-2002 / 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.
 25. 60.5 У45 Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторінг / За ред. Ворони В., Шульги М. - К. : Інститут соціології НАН України, 2006. - 578 с.
 26. 65.290-2 Э40 Экономика и управление здравоохранением : Учеб. пособие / Трушкина Л.Ю., Тленцеришев Р.А., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с.
 27. 88.5 А65 Андреева, Т. Семейная психология : Учеб. пособие / Т. Андреева. - С.Пб. : Речь, 2004. - 244 с.
 28. 88.5 Б46 Бендас, Т. В. Гендерная психология : Учеб. пособ. / Т. В. Бендас ; [Бендас Т. В.]. - С.Пб. : Питер, 2008. - 431 с.
 29. 60.7 Б87 Бреева, Е. Б. Основы демографии : учеб. пособие / Е. Б. Бреева ; Бреева Е.Б,. - 4-е изд,, перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 388 с.
 30. 60.7 В17 Вандескрик, К. Демографический анализ / К. Вандескрик. - М. : Академический проект; Гаудемаус, 2005. - 272 с.
 31. 51.1 В19 Васкес, Э. Медико-социальные аспекты здоровья населения : Учеб. пособие / Э. Васкес, Д. Крёсный. - К. : Еврп. ун-т, 2003. - 491 с.
 32. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 33. 63.5 В75 Воропай, О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай ; [Воропай О.]. - К. : Велес, 2005. - 528 с.
 34. 66.0 Г19 Гантінгтон, С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку : Наук. вид. / С. П. Гантінгтон. - Л. : Кальварія, 2006. - 747 с.
 35. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 36. 28.0 Д46 Димань, Т. М. Екологія людини : підруч. / Т. М. Димань ; Димань Т. М. - К. : Академія, 2009. - 376 с.
 37. 63.5 Д54 Дністрянський, М. С. Етнополітичнична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський ; Дністрянський М.С. - Л. : Літопис; Видавничий центр ЛНу ім. І.Франко, 2006. - 490 с.
 38. 60.7 Д69 Дорошенко, Л. С. Демографія : Практикум / Л. С. Дорошенко. - К. : МАУП, 2007. - 80 с.
 39. 60.7 З-43 Зверева, Н. В. Основы демографии : Учеб. пособие / Н. В. Зверева, В. В. Елизаров, И. Н. Велекова. - М. : Высш. шк., 2004. - 374 с.
 40. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 41. 63.3(4 Укр) К19 Канигін, Ю. М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства : Роман-есе / Ю. М. Канигін. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Україна, 2002. - 256 с.
 42. 60.7 К44 Кислий, О. Демографічний вимір історії / О. Кислий. - К. : Арістей, 2005. - 328 с.
 43. 60.7 К51 Клупт, М. Демография регионов Земли / М. Клупт ; Клупт М. - С.Пб. : Питер, 2008. - 347 с.
 44. 65.051 К60 Колеснік, В. І. Статистичне забезпечення регіонального управління : монографія / В. І. Колеснік ; [Колеснік В. І.]. - К. : ДП Інформ.-аналіт. агенство, 2007. - 475 с.
 45. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с.
 46. 63.5+66.3 К73 Котигоренко, В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт = Ethnic tensions and conflicts in contemporery Ukraine: a politological concept / В. О. Котигоренко. - К. : Світогляд, 2004. - 722 c.
 47. 60.7 К82 Крисаченко, В. С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри : Монографія / В. С. Крисаченко. - К. : НІСД, 2005. - 368 с.
 48. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 49. 66.5 Л84 Лук'яненко, Л. Національна ідея і національна воля / Л. Лук'яненко. - К. : МАУП, 2003. - 296 с.
 50. 66.5 Л84 Лук'яненко, Л. Незнищенність / Л. Лук'яненко. - К. : МАУП, 2004. - 88 с
 51. 63.5 М15 Макарчук, С. А. Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук ; Макарчук С.А. - К. : Знання, 2008. - 471 с.
 52. 65.24 М19 Малиновська, О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / О. А. Малиновська ; [Малиновська О. А.]. - К. : НІСД, 2011. - 40 с.
 53. 63.5 М74 Мовчан, П. Витоки. Книга роздумів. Ч.1 / П. Мовчан. - К. : Просвіта, 2004. - 208 с.
 54. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Куди йдеш, Україно? Національна ідея, рідна мова і українка / Ф. Т. Моргун. - Полтава : Полтавський літератор, 2003. - 244 с.
 55. 60.7 М91 Муромцева, Ю. І. Демографія : навч. посіб. / Ю. І. Муромцева ; [ Муромцева Ю. І. ]. - К. : Кондор, 2009. - 300 с.
 56. 63.5 Н34 Наулко, В. Хто і відколи живе в Україні / В. Наулко. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. - 80 с.
 57. 63.5 О-58 Оніщенко, І. Основи етнодержавознавства : Навч. посіб. / І. Оніщенко. - К. : Європ. ун-т, 2003. - 132 с.
 58. 65.24 О-75 Осовська, Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2008. - 224 с.
 59. 60.7 П33 Пирожков, С. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії : Монографія / С. Пирожков, О. Малиновська, Н. Марченко. - К. : Академпрес, 1997. - 128 с.
 60. 60.7 П56 Пономаренко, В. С. Рівень і якість життя населення : Монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Ф. В. Узунов. - Х. : Інжек, 2003. - 226 с.
 61. 60.7 П75 Прибиткова, І. М. Основи демографії : Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів / І. М. Прибиткова. - К. : АртЕк, 1997. - 256 с.
 62. 63.3 (4 Укр) Р69 Романцов, В. О. Українці на одвічних землях (ХVІІІ - початок ХХІ століття) / В. О. Романцов. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 200 с.
 63. 60.54 Р98 Рябченко, В. І. Технократизм і доля українського села: Занепад сучасного села як системна криза укр. соціуму:соц. філос. аналіз проблеми / В. І. Рябченко. - К. : Знання України, 2006. - 76 с.
 64. 60.7 С30 Семенюк, А. Демографічна ситуація в Україні - національная трагедія / А. Семенюк. - Духовна вісь, 2003. - 16 с.
 65. 71 С31 Сенченко, М. І. "Культурна революція", або управління деградацією / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2004. - 212 с.
 66. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 67. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 68. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 69. 60.6 С79 Стеценко, С. Г. Демографічна статистика : Підруч. / С. Г. Стеценко. - К. : Вища шк., 2005. - 415 с.
 70. 65.01 С79 Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика : Підручн. / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 71. 65.053 С79 Стеценко, Т. О. Аналіз регіональної економіки : навч. посіб. / Т. О. Стеценко ; [Стеценко Т. О.]. - К. : КНЕУ, 2002. - 116 с.
 72. 60.7 С79 Стешенко, В. Некоторые аспекты демографической ситуации в Украине: репродуктивное здоровье и планирование семьи / В. Стешенко, Т. Иркина. - К., 1999. - 32 с.
 73. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько, П. Навічно в пам'яті народній : З історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П. Тронько. - К. : Молодь, 1995. - 160 с.
 74. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 75. 66.0 Ф34 Федотов, А. П. Глобалистика: Начала науки о современном мире : Курс лекций / А. П. Федотов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 224 с.
 76. 65.01 Х76 Хомяков, В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. - 426 с.
 77. 65.01 Ч-49 Чернюк, Л. Г. Економіка регіонів (областей) України : Навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. - К. : ЦУЛ, 2002. - 644 с.
 78. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 79. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 80. 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер ; Шнейдер Л.Б. - 4-е изд. - М. : Академичкский проект; Трикста, 2008. - 736 с.
 81. 71.1 Щ92 Щокін, Г. В. Культура і антикультура: хто кого? : Статті / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2003. - 80 с.
 82. 66.0 Я47 Яковец, Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и допол. - М. : Экономика, 2003. - 411 с.
 83. 63.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу / М. Ф. Юрій ; 3-є вид., доп. і перероб. - К. : Кондор, 2008. - 262 с.

Дипломатична служба України
( до Дня дипломатичної служби України)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67 А43 Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць. Вип. 16 / Ред. С.В.Ківалов. - О. : Юрид.л-ра, 2003. - 720 с.
 2. 66.4 Д46 Дипломатическая служба : Учеб. пособие / Ред. А.В.Торкунова. - М. : РОССПЭН, 2002. - 688 с.
 3. 66.4 М64 Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие / [под ред. Ланцова С.А., Ачкасова В.А.]. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 4. 67.412 П68 Право зовнішніх зносин: Дипломатичне право. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право : Зб. документів / Упоряд. Алданов Ю.В., Забара І.М., Резніченко В.І. - К. : Промені, 2003. - 784 с.
 5. 66.4 У45 Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / [За ред. А. І. Кудряченка]. - К. : Фенікс, 2011. - 632 с.
 6. 66.4 У45 Україна - Польша 1920 - 1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: документи і матеріали / [Упор. Рубльова Н. С., Рубльов О. С.]. - К. : Дух і літера, 2012. - 624 с.
 7. 66.4 А19 Аветян, А. С. Русско-германские дипломатические отношения на кануне первой мировой войны 1910-1914 / А. С. Аветян. - М. : Наука, 1985. - 288 с.
 8. 66.4 Б73 Богатуров, А. Д. История международных отношений (1945-2008 гг.) : конспект лекций / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - М. : МГИМО-Университет, 2009. - 672 с.
 9. 66.4 В26 Вєдєнєєв, Д. В. Юність української дипломатіїї. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 роки : Монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. - Д. : К.І.С., 2006. - 312 с.
 10. 66.4 В61 Вовк, Р. В. Моделювання міжнародних відносин : Навч. посіб. / Р. В. Вовк. - К. : Знання, 2012. - 246 с.
 11. 66.4+63.3(4 Укр) Г61 Головченко, В. Дипломатична історія України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) / В. Головченко, В. Матвієнко, В. Солдатенко ; навч. посіб. - К. : Київський університет, 2011. - 527 с.
 12. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2007. - 224 с.
 13. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : Навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2004. - 248 с.
 14. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. - Навч. посіб. - К. : Либідь, 2001. - 255 с.
 15. 63.3(4 Укр) Д30 Демиденко, Г. Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый : науч. попул. очерк / Г. Г. Демиденко ; [Демиденко Г. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 328 с.
 16. 65.5 Д45 Дикарев, А. И. Внешнеэкономические стратегии на рынках природных ресурсов: энергетическая дипломатия, право, финансы : монография / А. И. Дикарев, Л. В. Чайковская, В. А. Сацевич. - К. : Кафедра, 2011. - 512 с.
 17. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Ярослав Мудрый / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 18. 63.3(4 Укр) К56 Коваль, Р. М. Отаман Орлик. Історичний нарис / Р. М. Коваль ; [Коваль Р. М.]. - К. : "Стікс", 2010. - 384 с.
 19. 66.4 К56 Ковалев, А. Н. Азбука дипломатии / А. Н. Ковалев ; [Ковалев А.]. - изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Международные отношения, 1977. - 264 с.
 20. 63.3(4 Укр) К62 Коляда, І. Богдан Хмельницьки / І. Коляда ; [Коляда І.]. - Х. : Фоліо, 2010. - 121 с.
 21. 63.3(4 Укр) К72 Костомаров, М. І. Богдан Хмельницький / М. І. Костомаров. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 742 с.
 22. 63.3(4 Укр) К84 Крупницький, Б. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький. - К. : Україна, 2003. - 240 с.
 23. 66.4 М29 Марущак, М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Й. Марущак ; [ Марущак М. Й. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 368 с.
 24. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. Іван Виговський / Ю. Мицик ; [Мицик Ю.]. - Х. : Фоліо, 2010. - 120 с.
 25. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Гетьман Іван Виговський / Ю. А. Мицик. - К. : КМ Академія, 2004. - 208 с.
 26. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко. - К. : Ліра-К, 2012. - 284 с.
 27. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в зеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 28. 63.3(4 Укр) Р31 Реєнт, О. Павло Скоропадський / О. Реєнт ; Під. ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи, 2003. - 304 с.
 29. 63.3(4 Укр) П77 Пріцак, Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. : Статті і матеріали / Л. Пріцак. - К. : Акта, 2003. - 495 с.
 30. 67.412 Р41 Репецький, В. Дипломатичне і консульське право : Підручн. / В. Репецький. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 372 с.
 31. 66.4 Р84 Руденко, Г. М. Представництва іноземних держав в Україні (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Г. М. Руденко. - К. : ГДІП, 2004. - 351 с.
 32. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 295 с.
 33. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підруч. / О. П. Сагайдак ; [ Сагайдак О. П. ]. - К. : Знання, 2010. - 398 с.
 34. 66.4 Т12 Табачник, Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990 рр.) : Навч. посіб. / Д. В. Табачник. - К. : Либідь, 2006. - 768 с.
 35. 66.4 Т12 Табачник, Д. Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник / Д. Табачник. - К. : Либідь, 2004. - 640 с.
 36. 67.412 Т41 Тимченко, Л. Д. Міжнародне право : підруч. / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. : Знання, 2012. - 631 с.
 37. 87.7 Т80 Трухачев, В. И. Международные деловые переговоры : Учеб. пособие / В. И. Трухачев, И. Н. Лякишева, К. Ю. Михайлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 244 с.
 38. 66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - К. : Персонал, 2010. - 464 с.
 39. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 40. 63.3(4 Укр) Ш40 Шекера, І. М. Київська Русь ХІ с. у міжнародних відносинах / І. М. Шекера. - К. : Нукова думка, 1967. - 200 с.

 

Листопад 2013

Маркетинг і маркетингові дослідження

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21.Б87 Брассингтон, Ф. Основы маркетинга = Essentials of marketing / Ф. Брассингтон, С. Петтит ; Ред. Козлов Е. Е. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с.
 2. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг. Новые инструменты влияния на новых потребителей / [Под ред. Г. Петренко]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2010. - 198 с.
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [ Ред. Старостіна А. О. ]. - К. : Знання, 2009. - 1070 с.
 4. 65.290-21 М26 Маркетинг : учеб., практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу / [ Ноздрева Р. Б., Крылова Г. Д., Соколова М. И. и др. ]. - М. : Юристъ, 2000. - 568 с.
 5. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [За наук. ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]. - вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2010. - 600 с.
 7. 65.290-21.О-75. Основи маркетингу : Навч. посіб. / Чеботар С. І., Ларіна Я. С., Шевчик М. Г. та ін. - К. : Наш час, 2006. - 240 с
 8. 65.290-21.А73 Анурин, В. Маркетинг исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. - С.Пб. : Питер, 2004. - 270 с.О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 9. 65.290-21 П81 Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації : підруч. / [Під ред. Старостіної А. О.]. - К. : Іван Федоров, 1997. - 400 с.
 10. 65.261 Ф59 Финансы. Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций : учеб. пособ. / [Под ред. А. П. Вожжова]. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2005. - 269 с.
 11. 65.290-21 A72 Armstrong, G. Marketing: An Introduction : Підручник / G. Armstrong, P. Kotler ; [G.ArmstrongP.Kotler]. - 7th edition. - New Jersey : Prentice-Hall, 2005. - 652 p.
 12. 65.290-21 K83 Kotler, P. Marketing Essentials : Підручник / P. Kotler, G. McDougall ; [Kotler P.,McDougall G.]. - Canadian Edition. - Scarborough : Prentice-Hall, 1985. - 521 p.
 13. 65.5 А35 Азарян, Е. М. Международный маркетинг / Е. М. Азарян ; [Азарян Е. М.]. - 3-е изд. - Х. : Студцентр, 2003. - 202 с.
 14. 65.5 А48 Алексунин, В. А. Международный маркетинг : учеб. пособ. / В. А. Алексунин ; [Алексунин В. А.]. - М. : Дашков и К, 2000. - 160 с.
 15. 65.290-21.Армстронг, Гарі. Маркетинг. Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. - 5-те вид.: Пер. з англ.: Уч. пос. - М. : Вільямс, 2001. - 608 с
 16. 65.290-21 Б17 Баззел, Р. Информация и риск в маркетинге = Marketing research and information systems / Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун ; пер.c англ. под ред. М. Р. Ефимовой. - М. : Финстатинформ, 1993. - 96 с.
 17. 65.290-21.Б68 Блайт, Дж. Основы маркетинга = Essentials of Marketing / Дж. Блайт ; Пер. с англ. - К. : Знання-Прес, 2003. - 493 с.
 18. 65.290-21 Б76 Божук, С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. - С.Пб. : Питер, 2003. - 304 с.
 19. 65.290-21 В65 Войчак, А. В. Маркетингові дослідження : навч.-метод. посіб. / А. В. Войчак. - К. : КНЕУ, 2001. - 119 с.
 20. 65.290-21 Г20 Гаркавенко, С. С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання : навч. посіб. / С. С. Гаркавенко. - К. : Лібра, 2004. - 280 с.
 21. 65.290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с.
 22. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 23. 65.42 З-78 Зозулев, А. В. Поведение потребителей : учеб. пособ. / А. В. Зозулев ; [Зозулев А. В.]. - К. : Знання, 2004. - 364 с.
 24. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова ; [Зюкова І. О.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 386 с.
 25. 65.290-21.К17 Калька, Р. Маркетинг / Р. Калька. - М. : Омега-Л, 2007. - 128 с.
 26. 290-21.К73 Котлер, Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей = Lateral marketing. New techniques or finding breakthrough ideas / Ф. Котлер, де Без Ф. Триас. - С.Пб. : Нева, 2004. - 192 с.
 27. 65.290-21.М15 МакНейл, Р. Маркетинговые исследования с сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса = Business to business market research. Understanding and measuring business markets / Р. МакНейл ; Ред. Козлов Е. Е. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 432 с.
 28. 65.290-21. М18 Малхотра, Нэреш. Маркетинговые исследования . Практическое руководство = Marketing research. An appllied orientation / Н. Малхотра. - 4-е изд. - М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2007. - 1200 с.
 29. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 30. 65.290-21+88.5 М48 Мельникова, О. Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. Методология и техники качественных исследований в социальной психологии : учеб. пособ. / О. Т. Мельникова ; [Мельникова О. Т.]. - М. : Академия, 2003. - 272 с.
 31. 65.290-21.М15 Мак-Куэрри, Э. Ф. Методы маркетингового исследования / Э. Ф. Мак-Куэрри. - С.Пб. : Питер, 2005. - 176 с
 32. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 33. 65.290-21 П12 Павленко, А. Ф. Маркетинг : навч.-метод. посіб. / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. - К. : КНЕУ, 1999. - 84 с.
 34. 65.290-21 П18 Парсяк, В. Н. Маркетинговые исследования : учеб. пособ. / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. - 2-е доработ. изд. - К. : Наукова думка, 2000. - 173 с.
 35. 65.290-21.П18 Парсяк, В. Н. Маркетинг: від теорії до практики : навч.посібн. / В. Н. Парсяк ; Парсяк В.Н. - К. : Наук. думка, 2007. - 256 с.
 36. 65.290-21 П31 Петруня, Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня ; [ Петруня Ю. Є.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 351 с.
 37. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 38. 65.290-21 С82 Стоун, Б. Директ-маркетинг: эффективные приемы = Successful direct marketing methods / Б. Стоун, Р. Джейкобс. - М. : Изд. дом Гребенникова, 2005. - 616 с.
 39. 5.290-21.Р41 Репьев, А. Маркетинговое мышление, или Клиентомания / А. Репьев. - М. : Эксмо, 2006. - 384 с.
 40. 65.290-21.Т33 Теорія і практика маркетингу в Україні : Монографія / Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я. та ін. - К. : КНЕУ, 2005. - 584 с.
 41. 65.290-21 Т35 Теремко, В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко ; Теремко В. І. - К. : Академвидав, 2009. - 272 с. - (Альма-матер).
 42. 65.290-21 Т31 Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов ; [Тєлєтов О. С.]. - К. : Знання України, 2010. - 299 с.
 43. 65.290-21 Т51 Токарев, Б. Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации : учеб.-практич. пособ. / Б. Е. Токарев ; [Токарев Б. Е.]. - М. : Юристъ, 2001. - 256 с.
 44. 65.290-21 Т89 Турченюк, М. О. Маркетинг : підруч. / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. - К. : Знання, 2011. - 318 с.
 45. 32.973 У77 Успенский, И. В. Интернет как инструмент маркетинга / И. В. Успенский ; [Успенский И. В.]. - С.Пб. : БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 256 с.
 46. 65.290-21.Х20 Харін, О. І. Основи маркетингу : Навч. посіб. / О. І. Харін, М. П. Бобрик, Т. С. Панфілова. - К. : НМК ВО, 1992. - 132 с.
 47. 65.290-21.Х35 Хейг, П.Маркетинговые исследования на практике: Основные методы изучения рынка = Market reserch in practice: A guide to the basics / П. Хейг, Н. Хейг, К. Морган.
 48. 65.290-21 Ф3 Федорченко, А. В. Система маркетингових досліджень монографія / А. В. Федорченко ; [ Федорченко А. В. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 267 с.
 49. 65.290-21.Щ61 Щербань, В. М. Маркетинг : Навч. посіб. / В. М. Щербань. - К. : ЦНЛ, 2006. - 208 с.
 50. 65.290-21 Ч-50 Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль ; [Черчилль Гилберт А.]. - С.Пб. : Питер, 2002. - 752 с. : ил. - ("Маркетинг для профессионалов").

Соціальна робота як вид суспільної діяльності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.272 А43 Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть : Монографія. Кн. 1 / Андрущенко В.П., Бех В.П., Астахов В. І. та ін. - Соціальна робота. - К. : УДЦССМ, 2001. - 344 с.
 2. 88.4 Б43 Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : Учебн. пособие / С. А. Беличева. - С.Пб. : Питер, 2012. - 336 с.
 3. 65.272 В85 Вступ до соціальної роботи : Навч. посіб. / Ред. Семігина Т.В., Мигович І.І. - К. : Академвидав, 2005. - 304 с.
 4. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 5. 65.272 О-72 Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі : Наук. зб. - К. : МАУП, 2004. - 336 с.
 6. 65.272 П71 Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей / Ред. Семигіна Т. В. - К. : Четверта хвиля, 2004. - 216 с.
 7. 65.272я2 С48 Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. - К. : УДЦССМ, 2000. - 260 с.
 8. 65.272 С69 Социальная работа : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Курбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с. - (Учебники, учебніе пособия).
 9. 65.272 С69 Социальная работа по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим : учеб.-практич. пособие / [Е.Б. Левченко, и.Н. Трубавина, Т.О. Дорошок и др. ]. - К. : Укр. ин-т соц. исследований, 2001. - 182 с.
 10. 65.272 С69 Социальная работа: теория и практика / Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. - Учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 427 с.
 11. 65.272 С69 Соціальна робота : Хрестоматія. Кн. 3 / Уклад. Аксьонова В.В., Андрущенко В.П., Астахова В.І. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 12. 65.272 С69 Соціальна робота : Короткий енц. словник. Кн. 4 / Андрущенко В.П., Бех В.П., Башкірев В.А. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 13. 65.272 С69 Соціальна робота : Зб. навч. програм. Кн. 5 / Андрущенко В.П., Бех В.П., Башкірев В.А. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 232 с.
 14. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / Звєрєва І.Д., Безпалько О.В., Харченко С.Я. та ін. - К. : ЦНЛ, 2004. - 256 с.
 15. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні на початку ХХI століття: проблеми теорії і практики : Матеріали доповідей на Міжнародній наук.- практич. конференції 29-30-жовтня 2002р. Ч.2. - К. : МОН, 2002. - 316 с.
 16. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. - К. : Академія, 2000. - 238 с.
 17. 65.272 С69 Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи : Вип. 1 / За заг. ред. Пінчук І. М., Толстоухової С. В. - Д. : УДЦССМ, 2000. - 276 с.
 18. 65.272 С69 Соціальна робота з дітьми,молоддю, жінками, різними категоріями сімей : Аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / Упорядн. Драпушко Р. Г.,Толстоухова С. В.,Шатохіна О. К. та ін. - Д. : УДЦССМ, 1999. - 140с.
 19. 65.272 С69 Соціальна робота з людьми які живуть із ВІЛ/ СНІДом : Метод. посібник для провед. курсів підвищ. кваліфікації / Т. Семигіна, О. Банас, Н. Венедиктова. - К. : КМ Академія, 2006. - 620 с.
 20. 65.272 С69 Соціальна робота. В 3 ч. Ч.1 : Основи соціальної роботи / Бондаренко Н.Б., Грига І.М., Кабаченко Н.В. та ін. - К. : КМ Академія, 2004. - 178 с.
 21. 65.272 С69 Соціальна робота. В 3 ч. Ч.2 : Теорії та методи соціальної роботи / Бойко А.М., Бондаренко Н.Б., Брижовата О.С. та ін. - К. : КМ Академія, 2004. - 224 с.
 22. 65.272 С69 Соціальна робота. В 3 ч. Ч.3 : Робота з конкретними групами клієнтів / Бойко А.М., Бондаренко Н.Б., Брижовата О.С. та ін. - К. : КМ Академія, 2004. - 166 с.
 23. 65.272 С69 Соціальна робота: Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації : Монографія. Кн. 6 / Ред. Андрущенко В.П.,Михальченка М.І., Кременя В.Г. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 24. 65.272 С69 Соціально- економічні проблеми дитинства в сучасному селі / Волинець Л.С., Зінченко А. Г.,Іванова І.Б.та ін. - К. : Академпрес, 1998. - 136 с.
 25. 65.272 Т33 Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Хостовой. - М. : Юристъ, 1999. - 334 с.
 26. 65.272 Т33 Теорія і методи соціальної роботи : Підручн. / Ред. Семигіна Т.В., Мигович І.І. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с.
 27. 65.272 У67 Управлінські аспекти соціальної работи : Курс лекцій / Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. та ін. - К. : МАУП, 2002. - 376 с.
 28. 65.272 У67 Управлінські аспекти соціальної работи: Методичні рекомендації для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді : Лекції / Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. та ін. - К. : МАУП, 2003. - 376 с.
 29. 65.272 Б40 Безпалько, О. В. Соціальна робота в громаді : Навч. посіб. / О. В. Безпалько. - К. : ЦНЛ, 2005. - 176 с.
 30. 65.272 Б87 Браун, А. Супервізор у соціальній роботі : Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонар. установах / А. Браун, А. Боурн ; пер.Семигіна Т.В. - К. : Пульсари, 2003. - 240 с.
 31. 92. Г61 Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. - К. : МАУП, 2005. - 560 с.
 32. 65.272 Г69 Горілий, А. Г. Історія соціальної рооботи : Навч. посіб. / А. Г. Горілий. - Т. : Вид-во Астон, 2004. - 174 с.
 33. 65.272 К20 Капська, А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. - К. : ЦУЛ, 2012. - 232 с.
 34. 65.272 К20 Капська, А. Й. Соціальна робота : Навч. посіб. / А. Й. Капська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 35. 65.272 К26 Карпенко, О. Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" : навч.-метод. посіб. / О. Г. Карпенко ; [Карпенко О. Г.]. - К. : Слово, 2011. - 248 с.
 36. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 37. 65.272 К93 Курбатов, В. И. Социальная работа / В. И. Курбатов. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 38. 65.272 Л84 Лукашевич, М. П. Соціальна робота ( теорія і практика ) : підруч. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2011. - 368 с.
 39. 65.272 Л84 Лукашевич, М. П. Теорія і методи соціальної роботи : Навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. - 2-ге вид., доп. і випр. - К. : МАУП, 2003. - 168 с.
 40. 65.272 Л84 Лукашевич, М. П. Соціальна робота в Україні : Навч. посібник / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, І. М. Пінчук ; За ред. М.П. Лукашевича. - К. : МАУП, 2001. - 126 с.
 41. 65.272 М42 Медведева, Г. П. Этика социальной работы: Учеб. пособ. для студ. вузов. / Г. П. Медведева. - М. : Владос, 1999. - 208 с.
 42. 74+65.272 О-93Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики : навч. посіб. Ч.І / [Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О. та ін.]. - К. : Задруга, 2011. - 224 с.
 43. 65.272 П12 Павленок, П. Д. Введение в профессию "Социальная работа" : Курс лекций / П. Д. Павленок. - М. : Инфра-М, 1998. - 174 с.
 44. 65.272 С30 Семигіна, Т. Робота в громаді: практика й політика / Т. Семигіна. - К. : КМ Академія, 2004. - 180 с.
 45. 65.272 С34 Сидоров, В. Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой подход : учеб. пособие / В. Н. Сидоров ; [Сидоров В. Н.]. - Винница : Глобус-пресс, 2006. - 408 с.
 46. 65.272 Т98 Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 574 с.
 47. 65.272 Х73 Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа : учеб. пособ. / Е. И. Холостова ; Холостова Е.И. - 3-е изд. - М. : "Дашков и К", 2009. - 216 с.
 48. 65.272 Х73 Холостова, Е. И. Социальная работа : учеб. пособ. / Е. И. Холостова ; Холостова Е.И. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 860 с.
 49. 65.272 Х73 Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми : Учеб. пособ. / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 296 с.
 50. 65.272 Ш32 Шахрай, В. М. Технології соціальної роботи : Навч. посіб. / В. М. Шахрай. - К. : ЦНЛ, 2006. - 464 с.
 51. 65.272 Ш47 Шендеровский, К. С. Организационные и методические аспекты управления персоналом служб социальной сферы : Учебно- методич. сб. для самообразования и разных форм повышения квалификации руководителей соц. служб / К. С. Шендеровский. - К., 2002. - 117 с. - (Б-чка організатора та методиста соц. служб).
 52. 65.272 Ш47 Шендеровський, К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю.Менеджмент соціальної служби : Навч.- метод. Зб. для спеціалістів з соц. роботи системи центрів соц. служб для молоді м. Києва / К. С. Шендеровський. - К., 2002. - 158 с. - (Б-чка організатора та методиста соц. служб).
 53. 65.272 Я92 Яцемирская, Р. С. Социальная геронтология (лекции) : Учеб. пособие / Р. С. Яцемирская ; Яцемирская Р. С. - М. : Академический Проект, 2006. - 320 с.

Чорні крила голодомору
(до 80 - річчя голодомору в Україні)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Т67 33-й: голод : Народна книга-меморіал / Сост. Коваленко Л., Маняк В. - К. : Рад. письменник, 1991. - 584 с.
 2. 63.3(4 Укр) В27 Великий голод в Україні 1932-33 = The Great famine in Ukraine 1932-1933 : Збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтей виголошекних та друкованих у пресі у 1983 р. на відзначенні 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр. - Торонто, 1988. - 163 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голод на Поділлі.Книга свідчень / Ред.- упоряд. Мацько В. - Кам'янець-Подільський, 1993. - 103 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.]. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 11. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор на Сумщині 1932-1933 : Зб. / Упоряд. Столбін О.П. - Суми : Ред.-издат. отдел облуправленч. по печати, 1993. - 158 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с.
 14. 63.3(4 Укр) Г61 Голоси із 33-го (голодомор на Кіровоградщині). - Кіровоград : Центрально-українське вид-во, 1993. - 174 с.
 15. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 16. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 17. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 18. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 19. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с.
 20. 63.3(4 Укр) М43 Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов. Итоговы й отчет 1990год. : Русскоязычное издание отчета комиссии осуществляется в связи с 60- летием трагических событий 1932-19333 гг. в истории украинского народа. - К. : УкрЦЭНДИСИ, 1992.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 22. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 23. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Ред. Курас І.Ф.; Майборода М., Андрущенко В.П., Баран В.К., Бойко О.Д. та ін. - К. : Генеза, 2003. - 696 с.
 24. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 706 с.
 25. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 26. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 27. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 28. 63.3(4 Укр) У67 Упокорення голодом : Зб. документів [Голодомор 1932-1933 років] / Упоряд. Мухіна М. - К. : Ін-т укр. археографії, 1993. - 312 с.
 29. 63.3(4Укр) Ч-75 Чорні жнива. Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / Упоряд. Поліщук Т. - К.;Х.; Нью-Йорк; Філадельфія : Коць М.П., 1997. - 368 с.
 30. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 31. 84(4 Укр) Б61 Білоус, В. Недолю співаю козацького краю : (Автобіографічн. роман-спогади) / В. Білоус. - Черкаси : Сіяч, 1999. - 363 с.
 32. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 33. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 34. 63.3(4 Укр) В72 Воля, О. Мор: Книга буття України / О. Воля. - Канада : Дорога правди, 1993. - 430 с.
 35. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 36. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 37. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 38. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 39. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 40. 63.3(4 Укр) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К. : Либідь, 1993. - 384 с.
 41. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 42. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 43. 84(4 Укр) Л63 Лисивець, А. "Скажи про щасливе життя..." : Повість / А. Лисивець. - К. : Веселка, 1993. - 93 с.
 44. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 45. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 46. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 47. 63.3(4 Укр.) М92 Мухіна, М. Упокорення голодом : Зб. документів / М. Мухіна ; [Мухіна М.]. - К. : Інститут української археографії, 1993. - 311 с.
 48. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 49. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 50. 63.3(0) Н83 Норман, М. Наймарк. Геноциди Сталіна : [Норман М. Наймарк] / М. Н. Норман. - К. : КМ Академія, 2011. - 135 с.
 51. 84(4 Укр) О-95 Очеретний, О. Трагедія в домі : Драма на дві дії / О. Очеретний. - К. : Смолоскип, 1999. - 64 с.
 52. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Даллас Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 53. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (ігуменя). Піст від диявола / (. Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с.
 54. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 55. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 56. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 57. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : Навч. посіб. / Г. І. Трофанчук ; [Трофанчук Г. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 384 с.
 58. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 59. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 60. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

Філософія
(до Міжнародного дня філософії)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 П71 Предмет і проблематика філософії : Навч. посіб. / За заг. ред. М.А. Скринника, З.І. Скринник. - Львів : Львівськ. банківськ. ін-т НБУ, 2001. - 485 с.
 2. 87.2 Н60 Нідельман, Я. Серце філософії / Я. Нідельман ; Пер. з англ. Кіндій О. - Львів : Літопис, 2000. - 288 с.
 3. 87 В39 Вечные философские проблемы / Ред. Антипов Г. А. - Новосибирск : Наука, 1991. - 208 с.
 4. 87 В24 Введение в философию : кредитно-модульній курс / под ред. Л.Н. Никитина. - 3-е изд., дополн. и перераб. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 5. 87.3(0) В27 Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / Под. ред. Р.А.Варгезе; Пер. с анг. К.Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2001. - 400 с.
 6. 92 В27 Величайшие творения человечества : Энциклопедия. - Мн. : АСТ, 2001. - 688 с.
 7. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Философия / Ред. и сост. Грицанов А.А. - М.; Мн. : АСТ; Харвест, Современный литератор, 2001. - 1312 с.
 8. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 9. 87.3(0) Д73 Древнегреческая философия = От Платона до Аристотеля. - Сочинения;Пер. с древнегреч. - Х : Фолио, 1999. - 832 с.
 10. 87.3(0) Д73 Древнеримская философия = От Эпиктета до Марка Аврелия. - Сочинения;Пер. с лат. и древнегреч. - Х. : Фолио, 1999. - 832 с.
 11. 87.3(0) И90 История китайской философии / Ред. Титаренко М. Л. - М. : Прогресс, 1989. - 552 с.
 12. 87.3(0) И90 История философии : учеб. пособ. / [ Овчинников Г. К., Шевцов Е. В., Ильина Т. А. и другие ]. - 2-е изд.,стереотип. - М. : МГИУ, 2007. - 278 с.
 13. 72 И90 История и философия науки : учебное пособие для аспиранотов / под. ред. А.С. Мамзина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 304 с.
 14. 65.02+87.3(0) И90 История и философия экономики / под ред. д-ра экон. наук, проф. М.В. Конотопова. - Изд. 2-е, стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 664 с.
 15. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 16. 87.3(0) І-90 Історія філософії в її зв'язку з освітою : Підруч. / Волинка Г.І., Гусєв В.І., Мозгова Н.Г. та ін. - К. : Каравела, 2006. - 480 с.
 17. 87.3(4 Укр) К38 Київ в історії філософії України / Горський В.С.,Стратій Я.М., Тихолаз А.Г., Ткачук М.Л. - К. : КМ "Akademia"; ТОВ Університетське видавництво "Пульсари", 2000. - 264 с.
 18. 87 М63 Мир философии: книга для чтения. Ч. 2 : Человек и общество. Культура / [Сост. Гуревич П. С., Столяров В. И.]. - М. : Политиздат, 1991. - 624 с.
 19. 87 О-75 Основи практичної філософії : підруч. / [Лой А. М., Баумейстер А. О., Ящук Т. І. та ін.]. - К. : Київський університет, 2011. - 511 с.
 20. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 21. 92 О-75 Основи філософії культури : Словник / Джинчарадзе Н.Г., Ожеван М.А., Толстоухов А.В. та ін. - К. : Знання, 2004. - 254 с.
 22. 87 О-75 Основы философии науки / Под ред. С.А.Лебедева. - М. : Академический Проект, 2005. - 544 с.
 23. 87 П50 Політична філософія : Підруч. / Суліма Є. М., Шепєлєв М.А., Кривошеїн В.В. - К. : Знання, 2006. - 799 с.
 24. 87.3(0) Р89 Русская философия: Имена. Учения. Тексты : Сб. / Сост. Н.В. Солнцев. - М. : ИНФРА-М;Весь мир, 2001. - 496 с.
 25. 87.6 С69 Социальная философия / Под ред. Гобозова И. А. - М. : Издатель Савин С.А., 2003. - 528 с.
 26. 94.8 Ф56 Философская мысль в афоризмах IV-XVIII веков / [Сост. Лавренова Л. Е.]. - С.Пб. : Паритет, 2008. - 352 с.
 27. 87 Ф56 Філософія: хрестоматія ( від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / [ За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського]. - К. : Знання, 2009. - 621 с.
 28. 87 А13 Абдулатипов, Р. Г. Философ и правитель: Диалог о правлении / Р. Г. Абдулатипов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 112 с.
 29. 87.7 А31 Адорно, Теодор В. Проблемы философии морали / Теодор В. Адорно ; Пер. с нем. М.Л. Хорькова. - М. : Республика, 2000. - 239 с.
 30. 87.3(0) А46 Алєксандрова, О. Філософія Середніх віків та доби Відродження : Підручн. / О. Алєксандрова. - К. : Парапан, 2002. - 172 с.
 31. 87.3(0) А81 Аристотель. Метафизика. Переводы. Коментарии. Толкования / Аристотель ; Сост. С.И.Еремеев. - С.Пб.; К. : Алетейя, Эльга-Н, 2002. - 832 с.
 32. 87.3(0) А83 Армстронг, А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / А. Х. Армстронг. - 2-е изд. - С.Пб. : "Изд-тво Олега Абышко", 2006. - 256 с.
 33. 87.3(0) А86 Артемюк, Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Б. Артемюк ; Артемюк Б. - К. : Абрис, 2008. - 176 с.
 34. 87 А86 Арутюнов, В. Х. Філософія глобальних проблем сучасності : Навч.- метод. посіб. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінніцький. - К. : КНЕУ, 2003. - 90 с.
 35. 87.3(4 Укр)+83.3(4Укр) Б14 Багалій, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковрода : монографія / Д. Багалій ; [Багалій Д. І.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Вид-во "Орій" при УКСП, 1992. - 472 с.
 36. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 37. 87 Б20 Балашов, Л. Е. Практическая философия или софология / Л. Е. Балашов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2007. - 574 с.
 38. 81 Б31 Бацевич, Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2008. - 248 с.
 39. 87.3(0) Г12 Габрієлян, О. А. Філософія історії : підруч. / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - К. : Академвидав, 2010. - 216 с.
 40. 87.3(4 Укр) Г70 Горський, В.С.. Кисляк К. В. Історія української філософії : Підручник / В.С.. Кисляк К. В. Горський. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.
 41. 87.3(0) Д46 Диоген, Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Л. Диоген. - М. : Мысль, 1998. - 576 с.
 42. 87 И17 Ивакин, А. А. Диалектическая философия : монография / А. А. Ивакин. - Изд. 2-е перераб. и доп. - О. Сумы, М. : Феникс, Университетская книга, ТрансЛит, 2007. - 440 с.
 43. 87.3(0) + 88.4 И23 Ивахин, А. Е. Китай: основы китайской философии и психологии при принятии оперативных решений по вопросам внутренней и внешней политики КНР / А. Е. Ивахин, П. Я. Прыгунов. - К. : Дакор, 2011. - 224 с.
 44. 87 И46 Ильин, В. В. Философия богатства: человек в мире денег / В. В. Ильин. - К. : Знание Украины, 2005. - 496 с.
 45. 87.3(0) К19 Кант, І. Рефлексії до критики чистого розуму / І. Кант ; Пер. з нім. й латини та прим. І. Бурковського. - К. : Юніверс, 2004. - 464 с.
 46. 87 К20 Капто, А. С. Философия мира: истоки, тенденции, перспективы / А. С. Капто. - М. : Политиздат, 1990. - 432 с.
 47. 87 К38 Кизима, В. В. Тоталлогия (философия обновления) / В. В. Кизима. - К. : Вид. Парапан, 2005. - 272 с.
 48. 87 К43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; [ Кирилюк Ф. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 520 с.
 49. 87.3 К44 Кисиль, В. Я. Галерея античных философов. В 2-х т. Т.1 / В. Я. Кисиль, В. В. Рибери. - М. : Фаир-пресс, 2002. - 576 с.
 50. 87.3(0) К65 Конфуций. Уроки мудрости : Сочинения / Конфуций. - М., Х. : Эксмо, Фолио, 2003. - 958 с.
 51. 87 К68 Коротяєв, Б. І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 340 с.
 52. 87 К71 Косарев, А. Философия мифа = Мифология и ее эвристическая значимость / А. Косарев. - Учебное пособие для вузов. - М.;СПб : ПЕР СЭ;Университетская книга, 2000. - 304 с.
 53. 66.5+87 К79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. - К. : Грамота, 2007. - 576 с.
 54. 87 К79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручн. / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2005. - 528 с.
 55. 87 К82 Кримський, С. Запити філософських смислів / С. Кримський. - К. : Вид. Парапан, 2003. - 240 с.
 56. 85.3 К93 Курбас, Лесь. Філософія театру / Л. Курбас ; Упоряд. М. Лабінський. - К. : Основи, 2001. - 917 с.
 57. 87.3(0) К95 Куцепал, С. В. Французька філософія другої половини ХХ століття: Дискурс із префіксом "пост-" : Монографія / С. В. Куцепал. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 324 с.
 58. 87 Л79 Лосев, А. Ф. Философия имени / А. Ф. Лосев. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 269 с.
 59. 87 М13 Мазараки, А. А. Философия денег : Монография / А. А. Мазараки, В. В. Ильин. - К. : КНТЕУ, 2004. - 719 с.
 60. 87.3(0) М15 Макаренко, Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше / Г. Макаренко. - К. : Факт, 2004. - 152 с.
 61. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 62. 87.3(0) Р92 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 63. 87.3(0) С13 Саврей, В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли / В. Я. Саврей. - М. : КомКнига, 2006. - 1008 с.

Жовтень 2013

Податкова система - головне знараддя реалізації державної економічної політики

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 Д36 Державні фінанси в транзитивній економіці : навч. посіб. / Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 220 с.
 2. 65.261 К14 Казначейська справа в Україні / за ред. Стовбчастого А.М. - К. : Комп'ютерпрес, 2007. - 316 с.
 3. 65.261 О-61 Оподаткування в Україні : навч. посіб. / [ За ред. Редіної Н. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 4. 65.261 О-61 Оподаткування населення : навч. посіб. / [Бодюк А.В., Дусяк С.П., Дубель В.С. та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 202 с.
 5. 65.261 П44 Податки в Україні : навч. посіб. / [ Уклад.Кокшарова С. М.]. - К. : СІРА, 2007. - 336 с.
 6. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / Грідчина М.В., Тропіна В.Б., Варениченко Л.Л. [ та ін.]. - К. : МАУП, 2007. - 160 с.
 7. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / [ Ред. Лютий І.О. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 456 с.
 8. 65.261 П44 Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / [Ред. Мельник П. В.]. - К. : Кондор, 2012. - 222 с.
 9. 65.261 П78 Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування = Problems of tax policy and taxation development : монографія / за заг. ред. проф. Іванова Ю. Б. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 448 с.
 10. 65.261 Р45 Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / [Ред. Майбуров И. А., Иванов Ю. Б., Крисоватый А. И.]. - К. : Кондор, 2011. - 352 с.
 11. 65.261 С76 Становлення доктрини фінансової системи України / [Ред. Юрія С. І., Десятнюк О. М.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 192 с.
 12. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ За ред. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 13. 65.261 Т86 Турбулентность налоговых реформ / [Юрий С. И., Крисоватый А. И., Майбуров И. А. и др.]. - К. : Знання, 2011. - 382 с.
 14. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 15. 65.261 Ф59 Фінанси : підруч. / [ Ред. Юрій С. І., Федосов В. М. ]. - К. : Знання, 2008. - 611 с.
 16. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Бечко П. К., Тулуш Л. Д.,Бечко П. М. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 345 с.
 17. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Ред. Меглаперідзе А. С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 420 с.
 18. 65.261 Ф59 Фінанси для фінансистів : підруч. / [За заг. ред. Т. А. Говорушко]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 612 с.
 19. 65.261 Ф59 Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 20. 65.261 Ф59 Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. / [Ред. Оспіщев В. І.]. - К. : Знання, 2008. - 567 с.
 21. 65.261 Э40 Экономика налоговых реформ : монография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Тарангул]. - К. : Алерта, 2013. - 432 с.
 22. 65.261 Б56 Бечко, П. К. Основи оподаткування : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. - К. : ЦНЛ, 2009. - 168 с.
 23. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 24. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : Навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 314 с.
 25. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 26. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Податкова система : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 230 с.
 27. 65.261 Г12 Гавриленко, Н. В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко ; [Гавриленко Н. В.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 328 с.
 28. 65.261 Д30 Демиденко, Л. М. Податкова система : Навч. посіб. / Л. М. Демиденко, Ю. Л. Субботович. - К. : ЦНЛ, 2007. - 184 с.
 29. 65.261 Д58 Довгалюк, В. І. Податкова система : Навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 360 с.
 30. 65.261 Е96 Еш, С. М. Податкова система України : навч. посіб. / С. М. Еш ; Еш С.М. - К. : Кондор, 2008. - 108 с.
 31. 65.261 З-14 Загорський, В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : монографія / В. С. Загорський ; Загорський В. С. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 288 с.
 32. 65.261 К23 Карлін, М. І. Бюджетна система України : навч. посіб / М. І. Карлін ; Карлін М. І. - К. : Знання, 2008. - 428 с.
 33. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М. І. - К. : ВЦ " Академія ", 2009. - 320 с. - (Альма-матер).
 34. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посіб. / М. І. Карлін ; [Карлін М.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 484 с.
 35. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 36. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси України та сусідніх держав : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 589 с.
 37. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 38. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 39. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 40. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 41. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 42. 65.261 М42 Мединська, Т. В. Податкова система : навч. посіб. / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. - 3-є вид., перероб. та доп. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 424 с.
 43. 65.261 М63 Миргородська, Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. О. Миргородська ; Миргородська Л.О. - К. : ЦУЛ, 2008. - 320 с.
 44. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Податкова система : підруч. / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. - 4-те вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс; Видавець В.М. Піча, 2009. - 336 с.
 45. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 240 с.
 46. 65.261 П24 Педь, І. Податкові і соціальні збори в податковій системі України : навч. посіб. / І. Педь ; Педь І. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 47. 65.261 П75 Пріб, К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : навч. посіб. / К. А. Пріб, В. І. Федько. - К. : ЦУЛ, 2007. - 320 с.
 48. 65.261 Р69 Романенко, О. Р. Фінанси : Підруч. / О. Р. Романенко. - 4 - те вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 312 с.
 49. 65.261 С32 Сердюк, О. М. Податкова система (практикум) : Навч. посіб. / О. М. Сердюк, Т. В. Заревчацька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 50. 65.261 С34 Сідельникова, Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 51. 65.261 С59 Соколовська, А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська ; [Соколовська А. М.]. - К. : Кондор, 2010. - 326 с.
 52. 65.261 С79 Стеців, Л. П. Фінанси : Навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 235 с.
 53. 65.261 Т74 Тропіна, В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В. Б. Тропіна ; Тропіна В.Б. - К., 2008. - 368 с.
 54. 65.261 Ф47 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : Навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 55. 65.261 Ф82 Фрадинський, О. А. Основи податкування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський ; [Фрадинський О. А.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 344 с.

Кадровий менеджмент як система управління персоналом

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(2) H 88 HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле / Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 2. 65.290-2(2) М50 Менеджмент персоналу : навч. посіб. / [Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та ін.]. - 2-ге вид, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 398 с.
 3. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 4. 65.290-2(2) С69 Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. А.Л. Афендик. - К. : Персонал, 2008. - 84 с.
 5. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом : Учебник для вузов / Ред. Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 560 с.
 6. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 7. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный экзамен, дипломный проект : учеб. пособ. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 431 с.
 8. 65.290-2(2) У67 Управління персоналом : Навч. посіб. / Виноградський М.Д., Беляєва М.Д., Виноградська А.М.та ін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.
 9. 65.290-2(2) А74 Анцупов, А. Я. Социально-психологическая оценка персонала : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации", "Психология" / А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 303 с.
 10. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 11. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : Професіонал, 2006. - 512 с.
 12. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : ЦУЛ, 2011. - 468 с.
 13. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом : учеб. пособ. / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2008. - 240 с.
 14. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2009. - 688 с.
 15. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 16. 65.290-2(2) В75 Воронкова, В. Г. Кадровий менеджмент : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 192 с.
 17. 65.290-2(2)+88.4-8 Г67 Горбунова, М. Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций : учеб. пособ. / М. Ю. Горбунова ; Горбунова М. Ю. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 223 с.
 18. 65.290-2(2) Г68 Гордиенко, Л. Ю. Основы кадрового менеджмента = Principles of personnel management : Учеб. пособие / Л. Ю. Гордиенко, А. Г. Зима. - Х. : ИНЖЕК, 2004. - 376 с.
 19. 65.290-2(2) Д53 Дмитренко, Г. А. Вступ до спеціальності " Управління персоналом та економіка праці " : Опорний конспект лекцій / Г. А. Дмитренко, В. М. Колпаков, Н. Г. Протасова. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 20. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб.пособие / А. П. Егоршин ; Егоршин А.П. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 21. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Управление персоналом : Учеб. / А. П. Егоршин. - 5-е изд., доп. иперераб. - Н. Новгород : НИМБ, 2005. - 720 с.
 22. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Организация труда персонала : учебник / А. П. Егоршин, А. К. Зайцева. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.
 23. 65.290-2(2) И20 Иванова, С. В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике / С. В. Иванова. - 2-е изд. - М. : Изд-во Эксмо, 2007. - 304 с.
 24. 65.290-2(2) К61 Колпаков, В. М. Управление развитием персонала : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - К. : МАУП, 2006. - 712 с.
 25. 65.290-2(2) К67 Корнелиус, Н. HR Менеджмент = Human resourse management : Поиск, подбор, адаптация,мотивацмя,дисциплина,этика / Н. Корнелиус. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 520 с.
 26. 65.290-2(2) К84 Крушельницька, О. В. Управління персоналом : Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2006. - 308 с.
 27. 65.290-2(2) М12 Магура, М. Секреты мотивации .Или мотивация без секретов / М. Магура, М. Курбатова. - М. : Управление персоналом, 2007. - 653 с.
 28. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 29. 65.290-2(2) М31 Маслова, В. М. Управление персоналом предприятия : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. М. Маслова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 159 с.
 30. 65.290-2(2) М50 Ментцель, В. Деловой рзговор с сотрудниками как инструмент управления = Mitarbeitergesprache / В. Ментцель ; пер.Пер. с нем. Зись Е. А. - М. : Омега-Л, 2006. - 109 с.
 31. 65.290-2(2) М69 Михайлова, Л. І. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 32. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : Навч.-практ. посіб. / М. І. Мурашко. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 33. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб / М. І. Мурашко ; Мурашко М. І. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, КОО, 2008. - 435 с.
 34. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; [ Палеха Ю. І. ]. - К. : Вид-во Ліра-К, 2010. - 338 с.
 35. 65.290-2(2) П31 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 320 с.
 36. 65.290-2(2) П55 Померанцева, Е. П. Модели управление персоналом: исследования, разработка, внедрение / Е. П. Померанцева ; Померанцева Е.П. - М. : Вершина, 2006. - 256 с.
 37. 65.290-2(2) П84 Прохорова, М. В. Персонал, приносящий прибыль. Технологии рационального управления персоналом / М. В. Прохорова, Ю. И. Кондратьева. - М. : Эксмо, 2009. - 624 с.
 38. 65.290-2(2) П88 Пугачев, В. П. Руководство персоналом : Учебник / В. П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 416 с.
 39. 65.290-2(2) Р18 Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве = Managing people. A guide for managers in the hotel and catering industry : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" / М. Райли ; пер.с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 191 С.
 40. 65.290-2(2) Р18 Райхельд, Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом / Ф. Райхельд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 256 с.
 41. 65.290-2(2) Р83 Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практические рекомендации / Е. Р. Рудавина, В. В. Екомасов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с.
 42. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 43. 65.290-2(2) С12 Савельєва, В. С. Управління діловою кар`єрою : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. - К. : ЦУЛ, 2007. - 176 с.
 44. 65.290-2(2) С12 Савельєва, В. С. Управління персоналом : Навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с.
 45. 65.290-2(2) С32 Сербиновский, Б. Ю. Управление персоналом : учебник / Б. Ю. Сербиновский ; Сербиновский Б. Ю. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 464 с.
 46. 65.290-2(2) С41 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник ; Ситник Н. І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с.
 47. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Персонал и его менеджмент: Практические рекомендации / В. Н. Слиньков. - К. : КНТ, 2007. - 476 с.
 48. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Управление персоналом : Практич. реком. / В. Н. Слиньков. - 2-е изд., испр. - К. : Алерта: КНТ, 2006. - 240 с.
 49. 65.290-2(2) С60 Соломандина, Т. О. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах) / Т. О. Соломандина, В. Г. Соломандин. - М. : ООО "Журнал"Управление персоналом", 2005. - 128 с.
 50. 65.290-2(2) С78 Стаут, Л. У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Л. У. Стаут ; Стаут Л.У., пер с англ. - М. : Добрая книга, 2007. - 536 с.
 51. 65.290-2(2) С91 Сушко, Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Сушко Н.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 146 с.
 52. 65.290-2(2) Т65 Травин, В. В. Основы кадрового менеджмента / В. В. Травин, В. А. Дятлов. - 2-е изд. - М. : Дело, 1997. - 336 с.
 53. 65.290-2(2) Ф47 Фёдорова, Н. В. Управление персоналом организации : учеб. пособие / Н. В. Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 512 С.
 54. 65.290-2(2) Х65 Хміль, Ф. І. Управління персоналом : Підручн. / Ф. І. Хміль. - К. : Академвидав, 2006. - 488 с. : іл.
 55. 65.290-2(2) Ш66 Шкатулла, В. И. Настольная книга менеджера по кадрам / В. И. Шкатулла. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА;ИНФРА-М, 2001. - 560 с.
 56. 65.290-2(2) Щ38 Щекин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учебник. кн.1 : Планирование и организация управления кадрами / Г. В. Щекин. - 2-е изд. перераб. и доп. - К. : МАУП, 1993. - 188 с.
 57. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щекин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щекин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.

Покликання - юрист!
(тематична виставка до Дня юриста)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А43 Актуальні проблеми теорї держави та права : навч. посіб. / [Білозьоров Є. В., Гіда Є. О., ЗавальнийА. М. та ін.]. - К. : ФОПО. С. Ліпкан, 2010. - 260 с.
 2. 67.0 Д50Дія права: інтегративний аспект : монографія / [Ред. Оніщенко Н. М.]. - К. : Юридична думка, 2010. - 360 с.
 3. 74.58 Є 24 Європейська юридична освіта і наука : матеріали міжнародної наук.-практич. конференції студентів та аспірантів / [За заг. ред. Ф. Г. Ващука, Ю. Л. Бошицького]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 344 с.
 4. 67.7 Є99 Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України / Ред Горбунова Л. М. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.
 5. 67.404 З-89 Зразки юридичних документів. - Вид. 2-е, перероб. іта доп. - Х. : ТОВ "Одісей", 2007. - 336 с.
 6. 67.0 Н12 На захисті суспільних інтересів : посіб. для правників та правозахисніків. - К. : Атіка, 2009. - 416 с.
 7. 88.3 + 88.4-11 О-75 Основи загальної та юридичної психології: Курс лекцій : навч. посіб. / [Бобечко Н. Р., Бойко В. П., Жолнович І. В. та ін.]. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 8. 92 П58 Популярна юридична енциклопедія / Гіжевський В.К., Головченко В.С., Ковальський В.С. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.
 9. 81.2 Англ П61 Посібник з англійської мови для студентів - юристів / Сімонюк В.П., Костюченко Т.І., Олійник Т.В. та ін. - Х. : Право, 2005. - 264 с.
 10. 67.3(0) П68 Правовая мысль ХХ века : Сб. обзоров и рефератов / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Отв. ред.: Пивоваров Ю.С. - М., 2002. - 190 с.
 11. 87.7 П75 Прикладна етика : навч. посіб. / [Ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 12. 67.3(0) Р46 Речи известных юристов России : Сборн. Вып.1 : (П.А. Александров, Ф.Н. Плевако). - М. : Современный гуманитарный университет. - 183 с.
 13. 60.56 С69 Соціологія права : Підруч. / М.І.Панов, Н.П.Осипова, Л.М.Герасіна та ін.; За ред. Н.П.Осипової. - К. : Ін Юре, 2003. - 276 с.
 14. 92 С91 Сучасна правова енциклопедія / [Ред. Зайчук О. В.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 408 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 16. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : підруч. - 2-ге вид. - Х. : Одіссей, 2008. - 256 с.
 17. 88.4-11 Ю70 Юридическая психология / Сост. и общ. ред. Т.Н. Курбатовой. - СПб : Питер, 2001. - 480 с.
 18. 67.7 А61 Амджадін, Л. М. Юридичні клініки в Україні: сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку (за даними дослідження) / Л. М. Амджадін ; [Амджадін Л. М.]. - К. : Інтелектуальна Перспектива, 2008. - 189с.
 19. 88.4-11 А62 Аминов, И. И. Юридическая психология : учеб. пособ. / И. И. Аминов ; Аминов И. И. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 415 с.
 20. 87.7 А79 Аракелов, Ю. С. Профессиональная этика юриста : Ответы на экзаменационные билеты / Ю. С. Аракелов, Б. К. Джегутанов, В. С. Олейников. - С.Пб. : Питер, 2004-2006. - 128 с.
 21. 60.56 Б44 Бельский, В. Ю. Социология для юристов : Учеб. пособ. для вузов / В. Ю. Бельский, А. И. Кравченко, С. И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. - 398 с.
 22. 67.7 Б73 Богатирьов, І. Г. Юридична деонтологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, П. В. Макушев, В. М. Торяник. - Х. : Харків юридичний, 2009. - 212 с.
 23. 87.7 Б90 Букреев, В. И. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению : Учебное пособие / В. И. Букреев, И. Н. Римская. - М. : ЮРАЙТ, 1998. - 336 с.
 24. 67.410 В19 Васильєв, С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ / С. В. Васильєв. - К. : Еспада, 2007. - 288 с.
 25. 67.7 Г15 Галай, А. О. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні : Навч. посіб. / А. О. Галай, В. В. Стаднік. - К. : Атіка, 2005. - 280 с.
 26. 74.6 Г61 Головко, Н. І. Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. І. Головко ; Головко Н.І. - К. : Персонал, 2008. - 248 с.
 27. 67.404 Г68 Гордієнко, К. Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення, зразки документів, Судова практика / К. Д. Гордієнко ; Гордієнко К. Д. - К. : КНТ, 2007. - 304 с.
 28. 67.7 Г68 Горевий, В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : Навч. посіб. / В. І. Горевий. - Суми : ВТД"Університетська книга", 2007. - 301 с.
 29. 87.7 Г79 Гребеньков, Г. В. Юридична етика : Навч. посіб. / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. - К. : Алерта, 2004. - 209 с.
 30. 74.26 Г93 Гуз, А. М. Методика викладання правознавства в школі : Навч.-метод. посіб. / А. М. Гуз. - К. : КНТ, 2006. - 180 с.
 31. 67.7 Г96 Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : Навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 4-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2010. - 495 с.
 32. 7.0 Г96 Гусарев, С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоритичні аспекти / С. Д. Гусарев. - К. : Знання, 2005. - 375 с.
 33. 67.3(0) Д21 Дахно, І. І. Історія держави і права : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 658 с.
 34. 67.404 Д66 Домбровський, С. Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ та організацій : Навч. посіб. / С. Ф. Домбровський. - Х. : Консум, 2005. - 396 с.
 35. 67.7 Ж74 Житнигор, Б. С. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативы / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 272 с.
 36. 88.4-11 З-50 Зельдович, Б. З. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста : Учеб. пособие / Б. З. Зельдович. - М. : Экзамен, 2003. - 320 с.
 37. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Мова у професії юриста : підруч. / Г. М. Кацавець. - Вид. 2-ге. - К. : ЦУЛ, 2007. - 304 с.
 38. 67.3(0) К66 Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич ; Кормич А. І. - К. : Правова єдність, 2009. - 312 с.
 39. 87.7 Л72 Лозовой, В. О. Професійна етика юриста / В. О. Лозовой, О. В. Петришин. - Х. : Право, 2004. - 176 с.
 40. 74.58 М24 Мануйлов, Є. М. Формування особистості майбутнього фахівця права : вибрані праці: статті, матеріали конференцій, "круглих столів" (2006-2011) / Є. М. Мануйлов ; [Мануйлов Є. М.]. - Х. : Право, 2011. - 216 с.
 41. 67.7 М45 Мейєр, Вільям Д. Приватна юридична практика / Вільям Д. Мейєр. - К., 1994. - 40 с.
 42. 67.0 М69 Михайлова, В. В. Практические советы юриста православным / В. В. Михайлова, В. Н. Никулин, Т. С. Пущина. - М. : Трифонов Печерский монастырь: Ковчег, 2003. - 249 с.
 43. 67.7 М75 Молдован, В. Юридична клініка : Навч. посіб. / В. Молдован, Р. Кацавець. - К. : ЦНЛ, 2007. - 224 с.
 44. 67.0 Н54 Нерсесянц, В. С. Юриспруденция = Введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма, 2000. - 288 с.
 45. 67.0 О-22 Оборотов, Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) : Монография / Ю. Н. Оборотов. - Одесса : Юридична література, 2002. - 280 с.
 46. 83.7 О-54 Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста : навч. посіб. / О. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Кондор, 2009. - 210 с.
 47. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Алерта, 2008. - 304 с.
 48. 88.4-11 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Юридична психологія : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. - Чернівці : Книги- XXI, 2007. - 448 с.
 49. 81.2 Англ П12 Павлова, Е. К. Английский язык для юристов. Branches of Law / Е. К. Павлова, Т. Н. Шишкина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 320 с.
 50. 87.7 П60 Порубов, Н. И. Юридическая этика : Учеб. пособие / Н. И. Порубов, А. Н. Порубов. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 352 с.
 51. 74.58 Р49 Рижиков, В. С. Теорія та практика ігрового навчання в професійній підготовці майбутніх юристів : монографія / В. С. Рижиков, М. І. Якібчук. - Херсон : Айлант, 2011. - 215 с.
 52. 67.0 Р64 Розин, В. М. Генезис права: методологический и культурологический анализ / В. М. Розин. - М. : Nota Bene, 2003. - 336 с.
 53. 67.0 Р82 Рулан, Н. Юридическая антропология : Учеб. для вузов / Н. Рулан ; Отв. ред. В.С. Нерсесянц. - Пер. с франц. - М. : НОРМА, 1999. - 310 с.
 54. 88.4-11 С12 Сабуров, А. С. Юридична психологія : [навч. посіб. для студентів юрид. факультетів] / А. С. Сабуров ; Сабуров А. С. - К. : ТП Пресс, 2008. - 208 с.
 55. 60.56 С13 Савчук, С. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С. Савчук. - Чернівці : Рута, 2003. - 240 с.
 56. 67.7 С69 Сошникова, Т. А. Введение в специальность "Юриспруденция" / Т. А. Сошникова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 57. 67.7 С47 Сливка, С. С. Юридична деонтологія : підручн. / С. С. Сливка ; [Сливка С.С.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2010. - 296 с.
 58. 67 Т17 Таманага, Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Б. Таманага ; Таманага Б., пер. з англ. А.Іщенка. - К. : КМ Академія, 2007. - 208 с.
 59. 67.3(0) Т48 Ткаченко, В. В. Лекції з історії розвитку державно-правових відносин у давньогрецькій і давньоримській цивілізаціях : Навч. посіб. / В. В. Ткаченко. - К. : МАУП, 2005. - 384 с.
 60. 81.2 Укр Т51 Токарська, А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах : Навч. посіб. / А. С. Токарська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 272 с.
 61. 67.7 Ф61 Фіолевський, Д. П. Юридична етика : підруч. / Д. П. Фіолевський ; [Фіолевський Д. П.]. - К. : Алерта, 2011. - 288 с.
 62. 74.26 Ч-86 Чужикова, В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. / В. Г. Чужикова ; [ Чужикова В. Г. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 425 с.
 63. 81.2 Англ Ш37 Шевелева, С. А. English for lawyers : учеб. пособ. / С. А. Шевелева ; Шевелева С. А. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 431 с.
 64. 67.3(4 Укр) Ш46 Шемшученко, Ю. Вибране / Ю. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2005. - 592 с.
 65. 87.4 Щ64 Щербина, О. Ю. Логіка для юристів : Курс лекцій / О. Ю. Щербина ; Щербина О. Ю. - 3-тє вид. - К. : Юридична думка, 2007. - 264 с.
 66. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Татарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 158 с.
 67. 74.58 Ю70 Юридична дидактика : посіб. із викладання права та юридичних дисциплін / [ Бігун В. С., Галай А. О., Крестовська Н. М. та ін.]. - К. : СПД Юсип'юк, 2009. - 191 с.
 68. 74.58 Я22 Яворська, Г. Х. Педагогіка для правників : Навч. посіб. / Г. Х. Яворська. - К. : Знання, 2004. - 335 с.

Спорт - джерело здоров'я

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 75 Б90 Будинок на Кузнечній / [Потапенко М. І., Сабалдир В. П., Лівінський О. М. та ін.]. - К. : Майстерня книги, 2009. - 327 с.
 2. 75 Е84 Если хочешь быть здоров. - М. : Физкультура и спорт, 1988. - 352 с.
 3. 75 З-80 Золоті сторінки олімпійського спорту України 1894-2000 / За ред. Федоренка І. - К. : Олімпійська література, 2000. - 192 с.
 4. 75 И90 История физической культуры и спорта : Учеб. для ин-тов физ. культ. / Ред. Столбова В. В. - М. : Физкультура и спорт, 1983. - 359 с.
 5. 75 К65 Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : Матеріали першої республіканської конференції / Упор. Завацький В. І., Сермєєв Б. В., Шиян Б. М. та ін. - Луцьк : Надстир'я, 1994. - 515 с.
 6. 75 Л67 Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні : Законодавчі акти, норматив. документи та метод. рекомендації / Упоряд. Дутчак М.В. - К. : Четверта хвиля, 2004. - 224 с.
 7. 75 М50 Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : Учеб. пособие / Золотов М.И., Кузин В.В., Кутепов М.Е., Сейранов С.Г. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 432 с.
 8. 74 О-72 Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 9. 88.4-5 П18 Партнеры в сфере охраны психического здоровья. Вклад профессионалов и непрофессионалов в охрану психического здоровья : Сб. статей. - К. : Сфера, 1999. - 236 с.
 10. 75 П35 Питание спортсменов = Sports nutrition : Рук. для проф. работы с физически подготовл. людьми / Ред. Розенблюм К. - К. : Олимпийская литература, 2005. - 536 с.
 11. 75 П68 Правила шахів / [Ред. Боданкін Л. М.]. - К. : Ексергія, 2001. - 72 с.
 12. 88.4 П69 Практикум по спортивной психологии / Ред. Волкова И.П. - С.Пб. : Питер, 2002. - 288 с.
  88.37 П69 Практикум по психологии здоровья / Ред. Никифоров Г.С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 351 с.
 13. 75 П77 Прихований матч / [Сабалдир В. П., Омельченко Г. О., Потапенко М. І. та ін.]. - К. : Майстерня книги, 2009. - 243 с.
 14. 88.4-5 П86 Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я : Навч. посіб. / Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. - К. : Інкос, 2002. - 272 с.
 15. 88.4 П86 Психология спорта : Метод. рекомендации для самост. работы. - К., 2000. - 120 с.
 16. 75 С17 Самозащита от А до Я / Кадочников А. А. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 480 с.
 17. 75 С56 Современное пятиборье : Учебник для ин-тов физкульт. / Под ред. Варакина А. П. - 3-е изд. доп. - Л. : Физкультура и спорт, 1985. - 256 с.
 18. 75 С69 Социально-биолгические проблемы физической культуры и спорта / Бака М. М., Бойко В. С., Гурвич С. С. и др. - К. : Здоров'я, 1983. - 248 с.
 19. 75 С73 Спорт и век / Ред. Нарусова И. Я. - М. : Физкультура и спорт, 1967. - 279 с.
 20. 75 С73 Спортивная медицина : Практич. рекомендации / Ред. Джексон Р. - К. : Олимпийская литература, 2003. - 384 с.
 21. 88.4 С73 Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общ. ред. Волкова И.П. - С.Пб. : Питер, 2002. - 384 с.
 22. 75 Т33 Теория и методика физической культуры : Учеб. / Ред. Курамшин Ю.Ф. - М. : Советский спорт, 2003. - 464 с.
 23. 75 Т33 Теория спорта / Платонова В. Н. - К. : Вища школа, 1987. - 424 с.
 24. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 25. 75 Ф50 Фізичне виховання : Навч. посіб. - К. : ЦНЛ, 2007. - 192 с
 26. 51.2я2 Х87 Хочу быть здоровым : Справ. изд. / Отрощенко П.Г., Мовчанюк В.О., Никберг И.И. и др. - К. : Лыбидь, 1991. - 336 с.
 27. 92 Э68 Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. В 3 т. Т.1. : Абсолютный рекорд - Клинч. - М. : "Физкультура и спорт", 1961. - 368 с.
 28. 75 Б12 Бака, М. М. Социально- биологические проблемы физической культуры и спорта / М. М. Бака ; Бойко В. С., Гурвич С.С., Муравов И В.. - К. : Здоров'я, 1983. - 248 с.
 29. 75 Б21 Бальсевич, В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. - К. : Здоров'я, 1987. - 224 с.
 30. 75 Б64 Бирюк, Е. В. Художественная гимнастика / Е. В. Бирюк. - К. : Радянська школа, 1981. - 102 с.
 31. 75 Б69 Близнюк, С. Магия киокушин-каратэ / С. Близнюк. - К. : АВГуСТ, 1998. - 248 с.
 32. 75 Б25 Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : Учеб. пособ. / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
 33. 75 Б77 Бойко, В. В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В. В. Бойко. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - 144 с. - (Наука - спорту; Основы тренировки).
 34. 75 Б81 У боротьбі за футбольний трон: розповідь-хроніка про чемпіонати світу з футболу / Ю. Бондар, В. Шпак. - К. : ІВЦ ДПА України, 2009. - 624 с.
 35. 88.4 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія спорту : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 36. 75 Б91 Буровых, А. Н. Восстановительный массаж в спорте / А. Н. Буровых, В. П. Зотов. - К. : Здоров'я, 1981. - 104 с.
 37. 88.4 В26 Вейнберг, Р. С. Психологія спорту / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. - К. : Олімпійська література, 2001. - 335 с.
 38. 65.290-2 Г16 Галкин, В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом : Учеб. пособие / В. В. Галкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 448 с.
 39. 75 Г61 Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : Учеб. пособие / Б. Р. Голощапов. - М. : Академия, 2004. - 312 с.
 40. 75 Д46 Діленян, М. О. Бокс і кікбоксінг : навч. посіб. / М. О. Діленян ; Діленян М.О. - О. : Юридична література, 2002. - 192 с.
 41. 75 Д53 Дмитриев, А. А. Физическая культура в специальном образовании : Учеб. пособие / А. А. Дмитриев. - М. : Academia, 2002. - 176 с.
 42. 75 Д58 Довбиш, В. І. Фізична культура та виховання здоров'я : Навч. посібник / В. І. Довбиш. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н., 2007. - 224с.
 43. 75 Д46 Дымов, Я. М. От боли голос хрипнет / Я. М. Димов. - К. : Логос, 2006. - 320 с.
 44. 75 Д88 Дымов, Ян. От боли голос хрипнет : Очерки. Рассказы / Я. Дымов. - Одесса : Друк, 2002. - 252 с.
 45. 75 И23 Ивахин, А. Е. Ступени гандбола. 1909-1965 / А. Е. Ивахин, Г. Е. Белокопытов, А. А. Гончарук. - К. : Изд-во Плеяды, 2005. - 180 с.
 46. 75 И20 Иванов, А. Л. Искусство кикбоксинга / А. Л. Иванов. - 3-е изд., доп. и перераб. - К. : Техніка, 2000. - 296 с.
 47. 88.4 И46 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин ; Ильин Е.П. - С.Пб. : Питер, 2008. - 352 с.
 48. 75 К17 Каляндрук, Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. - Львів : Сполом, 2004. - 304 с.
 49. 88.4 К43 Кириленко, Т. С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів : Навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Інститут післядиплом. освіти Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, 2002. - 112 с.
 50. 88.4 К45 Китаева, М. В.Психология победы в спорте : Учеб. пособие / М. В. Китаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 208 с.
 51. 88.4 К49 Клименко, В. В. Психологія спорту : Навч. посіб. / В. В. Клименко. - К. : МАУП, 2007. - 432 с.
 52. 75 К59 Козленко, О. М. Сучасне спортивне країнознавство: Арабський світ. Ч 1 : Арабські країни Азії / О. М. Козленко ; Козленко О.М. - К. : Персонал, 2008. - 216 с.
 53. 88.4 К68 Корольчук, М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 580 с.
 54. 75 К78 Крамской, С. И. Управление творческой деятельностью кафедры физического воспитани и спорта технического вуза : монография / С. И. Крамской, В. П. Зайцев. - М., Белгород : АСВ, БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. - 244 с.
 55. 88.4 К80 Кретти, Б. Дж. Психология в современном спорте / Б. Дж. Кретти. - М. : Физкульт. и спорт, 1978. - 224 с.
 56. 75 К92 Кулинко, Н. Ф. История и организация физической культуры : Учеб. пособ. для учащихся пед. уч-щ. / Н. Ф. Кулинко. - М. : Просвещение, 1982. - 223 с.
 57. 75 Л59 Линець, М. М. Витривалість, здоров'я, працездатність / М. М. Линець, Г. М. Андрієнко. - Л., 1993. - 131 с.
 58. 88.5 М29 Мартенс, Р. Социальная психология и спорт / Р. Мартенс. - Пер. с англ. - М. : Физкультура и спорт, 1979. - 179 с.
 59. 75 М34 Матвєєв, С. Ф. Боротьба самбо / С. Ф. Матвєєв ; Матвєєв С. Ф. - К. : Здоров'я, 1972. - 126 с.
 60. 75 М69 Михайленко, К. Киев встречает олимпиаду / К. Михайленко, Г. Пугаченко. - К. : Здоров'я, 1980. - 176 с.
 61. 88.5 Н50 Немов, Р. С.Социальная психология : Краткий курс / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 208 с.
 62. 86.37 О-35 Овчинников, А. Нужен ли христианам спорт? / А. Овчинников. - М. : Даниловский благовестник, 2002. - 96 с.
 63. 75 П34 Платонов, В. Н. Олимпийский спорт : 100- летию современ. олимп. движения посвящ. Кн.1 / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. - Учебник. - К. : Олимпийская лит., 1994. - 496 с.
 64. 75 П37 Платонов, В. Н. Теория и методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. - К. : Вища школа, 1984. - 352 с.
 65. 88.4-3 П43 Позднышев, Е. Имидж спортсмена. В 2-х ч. : Науч.-метод. изд. Ч.1 / Е. Позднышев. - К. : ЧПП, 2002. - 140 с.
 66. 75 П54 Поляк, С. С. Волейбол Закарпаття / С. С. Поляк, О. М. Тріфан ; вступне слово Зареви І.І., Ващука Ф.Г. - Ужгород : Гражда, 2007. - 184 с.
 67. 75 П77 Присяжнюк, С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк ; Присяжнюк С.І. - К. : ЦУЛ, 2008. - 504 с.
 68. 75 П56 Пономарев, Н. И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания / Н. И. Пономарев. - М. : Физкультура и спорт, 1970. - 248 с.
 69. 75 Р64 Розенцвейг, С. Красота - в здоровье = Sportsfitness for women / С. Розенцвейг. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 224 с.
 70. 87.8 С20 Сараф, М. Я. Введение в эстетику спорта : Учеб. пособ. / М. Я. Сараф, В. И. Столяров. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 104с.
 71. 75 С65 Сорока, М. М. Сіднейська Олімпіада в українському контексті / М. М. Сорока ; Сорока М. М. - К : ДрУк, 2000. - 240 с.
 72. 75 С17 Такуан, Сохо. Самураи: меч и душа / С. Такуан, М. Миямото. - СПб : Евразия, 2000. - 352 с
 73. 75 С79 Степанова, О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О. Н. Степанова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Советский спорт, 2005. - 256 с.
 74. 75 С89 Суббота, Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом / Ю. В. Суббота. - К. : Кондор, 2007. - 164 с.
 75. 75 Т26 Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Пранаями - цілюще дихання : Навч. посіб. / О. Ф. Твердохліб. - К. : Інтерес, Воля, 2005. - 152 с.
 76. 75 Т26 Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Мудри - цілющі положення рук : Навч. посіб. / О. Ф. Твердохліб. - К. : ІВЦ "Вид-во "Політехніка", "ВК "Воля", 2005. - 132 с.
 77. 75 Т26 Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани - цілющі положення тіла / О. Ф. Твердохліб. - К. : ІВЦ "Вид-во "Політехніка", "ВК "Воля", 2005. - 160 с.
 78. 88.4 Т41 Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я : навч. посіб / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 79. 75 Т52 Толкачев, Б. С. Физкультурный заслон ОРЗ / Б. С. Толкачев. - 2-е изд. доп. - М. : Физкультура и спорт, 1992. - 176 с.
 80. 75 Т63 Тотоонти, И. 100 лет вольной борьбы / И. Тотоонти. - Владикавказ : Олимп, 2005. - 200 с.
 81. 75 У45 Укран, М. Л. Атлетическая гимнастика (для юношей) / М. Л. Укран, В. М. Смолевский, А. М. Шлемин ; Смоленскмй В. М.,Шлемин А. М. - М. : Физкультура и спорт, 1988. - 95 с.
 82. 75 У58 Унанов, Т. А. Спорт и спортивная медицина : Избранные лекции / Т. А. Унанов. - Одесса : Астропринт, 2003. - 228 с.
 83. 75 У84 Уткин, В. Л. Биомеханика физических упражнений : Учеб. пособ. / В. Л. Уткин. - М. : Просвещение, 1989. - 210 с.
 84. 88.4 У97 Уэйнберг, Р. С. Основы психологии спорта и физической культуры / Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд. - К. : Олимпийская литература, 2001. - 335 с.
 85. 75 Х12 Хавин, Б. Все об олимпийских играх / Б. Хавин. - М. : Физкультура и спорт, 1974. - 576 с.
 86. 75 Х85 Хоули, Э. Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса = health Fitness instructor's handbook / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 376 с.
 87. 75 Х94 Хромаєв, З. М. Баскетбол: епоха В. Шаблінського. До 100-річчя баскетболу в Україні / З. М. Хромаєв, А. П. Волошин. - К. : "МП Леся", 2006. - 180 с.
 88. 75 Ч-59 Чиж, Ю. А. Фізична культура - джерело здоров'я / Ю. А. Чиж. - К. : Здоров'я, 1977. - 87 с.
 89. 75 Ш20 Шанин, Ю. В. Олимпия. История античного атлетизма / Ю. В. Шанин ; Ред. Кузищин В.И. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 191 с.
 90. 75.15 Ш43 Шелковый, А. С. Женская школа самозащиты / А. С. Шелковый ; [Шелковый А. С.]. - К. : Україна, 1993. - 110 с.
 91. 75 Ш89 Штепа, А. П. Питание в системе подготовки спортсменов-единоборцев / А. П. Штепа, В. В. Ванханен, В. В. Абрамов. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2001. - 132 с.
 92. 87 Ш97 Шутц, У. Совершенная ясность. Основы жизненной философии = Profound simplicity / У. Шутц. - Х. : Изд-во Гуманитарный

Вересень 2013

Творчі надбання професора М.Ф.Головатого
(з нагоди 70-річчя від дня народження)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. - К. : А.Л.Д., 1996. - 112 с.
 2. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 3. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - К. : Персонал, 2011. - 228 с.
 4. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 5. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політична міфологія : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 144 с.
 6. 66.6 Г61 Головатий, М. Ф. Класи і партії : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; Головатий М.Ф. - К. : Персонал, 2008. - 144 с.
 7. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Мистецтво політичної діяльності : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.
 8. 66.3 Г61 Головатий, М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М. Ф. Головатий. - К. : Наукова думка, 1993. - 237 с.
 9. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2002. - 120 с.
 10. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2005. - 132 с.
 11. 74.58 Г61Головатый, Н. Ф. Учись учиться : Учеб.-метод. разработка / Н. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 2000. - 76 с.
 12. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія / М. Ф. Головатий. - Навч. посіб. - К. : МАУП, 2001. - 136 с.
 13. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія : Підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 400 с.
 14. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія : підруч. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - 2-ге вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 400с.
 15. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2005. - 264 с.
 16. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [ Головатий М. Ф. ]. - 2-ге вид, допов. - К. : Персонал, 2010. - 296 с.
 17. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 18. 60.54 Г61 Головатый, Н. Ф. Социология молодежи : Курс лекций / Н. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 1999. - 224 с.
 19. 60.56 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія політики : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2003. - 504 с.
 20. 92 Г61 Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. - К. : МАУП, 2005. - 560 с.
 21. 66.0 Г61 Головатий, Н. Ф. Професія-політик / Н. Ф. Головатий. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 88 с.
 22. 92 У67 Управління матеріальними ресурсами : енциклопед. слов. / [Антонюк О. В,,Баєва О. В,, Головатий М. Ф. та ін.]. - К. : Персонал, 2009. - 376 с.
 23. 92 У67Управління людськими ресурсами: ( Понятійно-термінол. слов.) : Навч. посіб. / Ред. Щокін Г. В., Антонюк О. В., Головатий М. Ф. - К. : МАУП, 2006. - 496 с.
 24. 92 М50 Менеджмент : Понятійно-термінол. словник / Ред. Щокін Г. В., Головатий М. Ф., Антонюк О. В. та ін. - К. : МАУП, 2007. - 744 с.
 25. 65.272 У67 Управлінські аспекти соціальної работи : Курс лекцій / Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. та ін. - К. : МАУП, 2004. - 368 с.
 26. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.

Паблік-рілейшнз - як організація комунікаційного простору

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(1) Р90 PR в органах державної влади та місцевого самоврядуавання : Монографія / Бабкіна О.В., Басалюков В.В., Бебик В.М., За заг. ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 240 с.
 2. 65.290-2(1) Р90 PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / [Ред. Ситников А. П., Бочаров М. П., Лисов В. А.] ; пер.c англ. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. - 493 с.
 3. 65.290-2(1) Р90 PR у державних організаціях : Мат. наук.-практ. семінару / Ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 56 с.
 4. 65.290-2(1) П12 Паблик Рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса / [Хуриев Э. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М. и др.]. - М. : Тандем; Экмос, 2001. - 352 с.
 5. 65.290-2(1) П99 Пятьдесят лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебрянный лучик" 2004-2005 гг. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 630 с.
 6. 65.290-2(1) С17 Самое главное в PR = Essentials of public relations / Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф. и др. ; пер.Пер с англ. - С.Пб. : Питер, 2004. - 560с.
 7. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. Ачкасовой В.А., Володиной Л.В. - С.Пб. : Речь, 2005. - 336 с.
 8. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика / Учеб. пособие. - Данилина В. В., Луканина М. В., Минаева Л. В. и др.; Ред. Минаев. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 288 с.
 9. 65.290-2(1) С83 Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) для організацій третього сектора : метод. посіб. / за ред. В.Г.Королька. - К., 2003. - 214 с.
 10. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2004. - 384 с.
 11. 65.290-2(1) Т33 Теория и практика связей с общественностью / Кочеткова А.В., Филлипов В.Н., Скворцов В.Н., Тарасов А.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 12. 65.290-2(1) Б20 Балабанова, Л. В. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
 13. 65.290-2(1) Б43 Беленкова, А. А. PRостой пиар / А. А. Беленкова ; [Беленкова А. А.]. - М. : НТ Пресс, 2007. - 256 с. - (Бизнес-букварь).
 14. 65.290-2(1) Б59 Бианки, В. А. Убрать конкурента: PR-атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 15. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 16. 65.290-2(1) Б70 Блэн, С. Паблик Рилейшнз / С. Блэн ; [ Блэн С. ]. - М. : Сирин, 2002. - 202 с.
 17. 65.290-2(1) Б75 Бодуан, Ж. Управление имиджем компании = Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Жан-Пьер Бодуан. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 233 с.
 18. 65.290-2(1) Б86 Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы.бизнес, наука / М. П. Бочаров ; [Бочаров М.П.]. - М. : РИП- холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы).
 19. 65.290-2(1) Б90 Буари, Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия / Филипп А. Буари. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 178 с.
 20. 65.290-2(1) В18 Варакута, С. А. Связи с общественностью : Учеб. пособ. / С. А. Варакута, Ю. Н. Егоров. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 246 с.
 21. 65.290-2(1) В26 Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель. - К. : Київський університет, 2011. - 123 с.
 22. 65.290-2(1) В45 Виллард, М. Пиарщик / М. Виллард. - М., К. : Vidalia House, Саммит-Книга, 2004. - 456 с.
 23. 65.290-2(1) В92 Вылегжанин, Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие / Д. А. Вылегжанин ; Вылежанин Д. А. - 2-е изд., иср. - М. : Флинта, МПСИ, 2008. - 376 с.
 24. 65.290-2(1) Г69 Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / М. Б. Горкина ; [Горкина М. Б.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 220 с.
 25. 65.290-2(1) Г85 Грин, Э. Креативность в паблик рилейшинз = Creativity in public relation / Э. Грин ; [Грин Э.] ; пер.с англ. Андреевой А.Н. - 2-е изд. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 26. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 27. 65.290-2(1) Е60 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : Вводный курс / С. М. Емельянов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.
 28. 65.290-2(1) З-63 Зінченко, В. В. Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, методи, стратегія : навч. посіб. / В. В. Зінченко ; [Зінченко В. В.]. - К. : МАУП, 2006. - 168 с.
 29. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера: устная коммуникация / К. А. Иванова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 144 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 30. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 31. 65.290-2(1) И26 Игнатьев, Д. Настольная книга Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 496 с.
 32. 65.290-2(1) К26 Карпушин Д, Ч. Пресс-релиз: правила составления / .Чикирова С. Карпушин Д. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224с.
 33. 65.290-2(1) К28 Касьянов, Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения / Ю. В. Касьянов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. - CD.
 34. 65.290-2(1) К29 Катлип, С. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика : уч. пос. / Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. - 8-е изд.: Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2001. - 624 с.
 35. 65.290-2(2) К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : Учебник / А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование).
 36. 65.290-2(1) К50 Клоков, И. В. Черный PR.Запрещенные приемы нападения и защиты / И. В. Клоков ; [Клоков И.В.]. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с. - (Бизнес- войны).
 37. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Основы паблик релейшнз / В. Королько. - М.; К. : Рефл-бук;Ваклер, 2003. - 528 с.
 38. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Г. Паблик Рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : підруч. / В. Г. Королько ; [Королько В. Г.]. - 2-ге вид., доп. - К. : Скарби, 2001. - 400 с.
 39. 65.290-2(1) К90 Куліш, А. Рublic relations для громадських (недержавних) організацій: практичні поради на щодень / А. Куліш ; Куліш А. - 4-те вид., змін. та доп. - К., 2004. - 125 с.
 40. 65.290-2(1) Л84 Лукашев, А. В. Черный PR как способ овладения властью, или бомба для имиджмейкера / А. В. Лукашев, А. В. Пониделко. - 3-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Бизнесс-Пресса, 2002. - 176 с.
 41. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Т. Ляпина ; Ляпина Т. - К. : Альтерпрес, 2009. - 399 с. - (Коммуникации & Стратегия)).
 42. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. В. Политические комуникации. PR реклама / Т. В. Ляпина. - 2-е изд., пер.и доп. - К. : Укрреклама, 2001. - 224 с.
 43. 65.290-2(1) М42 Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана ІІІ Грозного / В. Р. Мединский ; Мединский В.Р. - С.Пб. : Питер, 2008. - 316 с. : ил.
 44. 65.290-2(1) М45 Мейтленд, Я. Рабочая книга PR-менеджера / Я. Мейтленд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 45. 65.290-2(1) М55 Мехлер, Г. Власть и магия PR = Macht und Magie der Public Relations / Г. Мехлер ; пер.Гофман О. - С.Пб. : Питер, 2004. - 173 c.
 46. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 47. 65.290-2(1) Н93 Ньюсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз = This is PR. The realities of public relations : учеб. / Д. Ньюсом, Д. Терк, Д. Крукеберг ; пер.с англ. - 7-е изд. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 628 с.
 48. 65.290-2(1)О-56 Ольшанский, Д. В. Политический PR / Д. В. Ольшанский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 544 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 49. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с. - ((Маркетинг для профессионалов)).
 50. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 327 с.
 51. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : ЦУЛ, 2013. - 202 с.
 52. 65.290-2(1) Р79 Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 256 c.
 53. 65.290-2(1) Т23 Татаринова, Г. Н. Управление общественными отношениями : Учеб. для вузов / Г. Н. Татаринова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 315 с.
 54. 65.290-2(1) У65 Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR - подразделения компании: Лучшее практическое руководство по планированию, исследованиям и оценке связей с общественностью = Evaluating public relations: A best guide to public relations planning, research and evaluation / Т. Уотсон, П. Нобл ; пер.с англ. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 272 с.
 55. 65.290-2(1) Ф34 Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. Федотова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с. - (Учебное пособие).
 56. 65.290-2(1) Х38 Хенслоу, Ф. Практическое руководство по паблик рилейшнз = Public relations / Ф. Хенслоу ; [Хенслоу Ф.]. - С.Пб.; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. - 192 с.
 57. 65.290-2(1) Ю16 Юдина, Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений) / Е. Н. Юдина ; [Юдина Е. Н.]. - М. : РИП-Холдинг, 2005. - 272 с. - (Академия рекламы).

Світова економіка в епоху глобалізації

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.5 Г35 Географія світового господарства ( з основами економіки ) : навч. посіб. / [ За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ]. - К. : Знання, 2011. - 640 с.
 2. 65.5 Є24 Євроекономічна іінтеграція України : навч. посіб. / [Михайлова Л. І., Волченко Н. В., Зінчук Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 3. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Дахно І.І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 568 с.
 4. 65.5 М43 Международная экономика : учеб. / [Ред. Козак Ю. Г.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 608 с.
 5. 65.5 М43 Международная экономика: в вопросах и ответах : учеб. / [Под ред. Ю. Г. Козака]. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 240 с.
 6. 65.5 М43 Международные экономические отношения : учеб. / [ Ред. Смитиенко Б. М. ]. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2009. - 528 с.
 7. 65.5 М43 Международные экономические отношения: теория и политика = Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne:teoria i polityka : учеб. пособ. / [Под ред. Козака Ю. Г.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.-Катовице : ЦУЛ, 2013. - 360 с.
 8. 65.5 М50 Менеджмент європейської економічної інтеграції : підруч. / [За ред. С. М. Писаренко]. - К. : Знання, 2012. - 373 с.
 9. 65.5 М64 Мировая экономика. Практикум : учеб. пособ. / [ Ред. Николаева И. П. ]. - М. : Проспект, 2009. - 200 с.
 10. 65.5 М58 Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Ред.Фомішин С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 446 с.
 11. 65.5 М58 Міжнародна економіка : підручник / [Ред. Задоя А. О., Тарсевич В. М.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародна макроекономіка : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Пахомов Ю. М., Логвінова Н. С.]. - 3-тє вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
 13. 65.5 М58 Міжнародна мікроекономіка : Навч. посібник / [Ред. Козак Ю. Г., Пахомов Ю. М., Логвінова Н. С.]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 14. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / [ Корінєв В. Л., Кулішов В. В., Одягайло Б. М. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 384 с.
 15. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 16. 65.5 М58 Міжнародний менеджмент : Навч. посіб. / [Ред. Чернега О. Б.]. - 2-е вид., оновл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 592 с.
 17. 65.5 М58 Міжнародний менеджмент : [Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 488 с.
 18. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
 19. 65.5 М58 Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [за ред. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С.]. - 3-тє вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 344 с.
 20. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Ред. Дахно І. І. ]. - К. : ДП " Видавничий дім "Персонал", 2009. - 316 с.
 21. 65.5 Р32 Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 22. 65.5 С24 Світова економіка : підруч. / [Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. та ін.]. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.
 23. 65.5 С24 Світова економіка : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.
 24. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [ Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н. С. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 25. 65.5 Ф59 Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Коваленко Л. О., Голуб В. М., Абакуменко О. В. та ін. ]. - К. : Слово, 2009. - 232 с.
 26. 65.5 А50 Алієва-Барановська, В. М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 560 с.
 27. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2013. - 256 с.
 28. 65.5 Б27 Басовский, Л. Е. Мировая экономика: курс лекций : учеб. пособ. / Л. Е. Басовский ; Басовский Л. Е. - М. : Инфра-М, 2009. - 208 с.
 29. 65.5 В14 Вайн, С. Глобальный финансовый кризис. Механизмы развития и стратегии выживания / С. Вайн ; Вайн С. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 302 с.
 30. 65.5 Г52 Гладков, И. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособ. / И. С. Гладков ; Гладков И. С. - 4-е изд.. перераб. и доп. - М. : Бином.Лаборатория знаний, 2009. - 341 с.
 31. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 452 с.
 32. 65.5 Д45 Дикарев, А. И. Внешнеэкономические стратегии на рынках природных ресурсов: энергетическая дипломатия, право, финансы : монография / А. И. Дикарев, Л. В. Чайковская, В. А. Сацевич. - К. : Кафедра, 2011. - 512 с.
 33. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський ; [Дідківський М. І.]. - К. : Знання, 2011. - 365 с.
 34. 65.5 Д50 Дікарєв, О. І. Міжнародний маркетинг ( на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів) : навч. посіб. / О. І. Дікарєв ; Дікарєв О. І. - К. : Персонал, 2009. - 254 с.
 35. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 36. 65.5 З-12 Заблоцька, Р. О. Кон'юнктура світового ринку послуг : навч. посіб. / Р. О. Заблоцька. - К. : Київський університет, 2011. - 303 с.
 37. 65.5 З-66 Зінь, Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Е. А. Зінь, Н. С. Дудка. - К. : Кондор, 2009. - 432 с.
 38. 65.5 К44 Кістерський, Л. Л. Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності : монографія / Л. Л. Кістерський, Т. В. Липова. - К., 2010. - 240 с.
 39. 65.5 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; [ Ред. Губерський Л. В. ]. - К. : Знання, 2009. - 751 с.
 40. 65.5 К75 Кочергина, Т. Е. Мировая экономика : учеб. / Т. Е. Кочергина ; Кочергина Т. Е. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 267 с.
 41. 65.5 Л61 Липов, В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум : навч.- практич. посіб. / В. В. Липов ; [Липов В. В.]. - К. : Професіонал, 2009. - 336 с.
 42. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 43. 65.5 П12 Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 44. 65.5 П80 Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. / Е. Ф. Прокушев ; Прокушев Е. Ф. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИТК Дашков и К, 2009. - 500 с.
 45. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 46. 65.5 Р15 Радзієвська, С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська. - К. : Знання України, 2012. - 344 с.
 47. 65.5 Р86 Рум'янцев, А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / А. П. Рум'янцев, Н. С. Рум'янцева. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 48. 65.5 С50 Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных стран) : учеб. пособие / Е. Н. Смирнов ; Смирнов Е. Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 416 с.
 49. 65.5 С77 Старостіна, А. О. Економіка зарубіжних країн : навч.посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. - К. : Знання, 2009. - 454 с.
 50. 65.5 Т60 Торгова, Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 512 с.
 51. 65.5 Ф53 Філіпенко, А. С. Теорія міжнародної економічної політики : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - К. : Академвидав, 2013. - 216 с.
 52. 65.5 Ф76 Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносин : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 360 с.
 53. 65.5 Ч-49 Чернега, О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій) / О. Б. Чернега. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 261 с.
 54. 65.5 Ч-49 Черномаз, П. О. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / П. О. Черномаз ; [Черномаз П. О.]. - К. : Академвидав, 2010. - 272 с. - (Альма-матер).
 55. 65.5 Ч-63 Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса : учеб. пособ. / М. В. Чиненов ; [ Чиненов М, В. ]. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с.

Поради першокурснику
(тематична виставка до Дня знань)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 2. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 3. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 4. 74 В41 Віват Академія! / Г.В.Щокін, М.Ф.Головатий, Д.І.Ткач та ін.; За заг. ред. М.Ф.Головатого, Г.В.Щокіна. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.
 5. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 6. 74 Р35 Рейс, Ф. Секрети успішного навчання : Практичні поради для студентів / Ф. Рейс. - Л. : Свічадо, 2006. - 256 с.
 7. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2005. - 132 с.
 8. 74.58 С88 Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи : рекомендації щодо проведення у вищ. навч. закл. першої лекції / [Уклад. Степко М. Ф., Боголюбаш Я. Я., шинкарук В. Д. та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 55 с.
 9. 60.54 Ж74 Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація : Наук.-метод. посіб. - К. : Міленіум, 2003. - 204 с.
 10. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 11. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 12. 88.52 Г85 Гринберг, Дж.С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 13. 88.52 Р82 Рубин, Г. К. Возьми от жизни все. Законы власти и богатства / Г. К. Рубин. - М. : Рипол Классик, 2004. - 320 с.
 14. 88.52 Г80 Грецов, А. Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 15. 88.52 Д56 Добротворский, И. Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха : Практическое руководство / И. Л. Добротворский. - М. : Рипол Классик, 2003. - 352 с.
 16. 88.6 А65 Андреев, О. А. Учимся быть внимательными : Третья степень обучения: программа "Ультра-рапид" / О. А. Андреев. - Мн. : Университетское, 2001. - 205 с.
 17. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с.
 18. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 19. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с.
 20. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 21. 51 П12 Павленко, А. Р. Компьютер, мобильный...и здоровье? Решение проблемы : монография / А. Р. Павленко ; А.Р. Павленко. - Изд. 5-е, перераб. и дополн. - К. : Основа, 2007. - 240 с.
 22. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 23. 74 К72 Костюк, С. Твоє навчання в США: секрети підготовки вступних документів / С. Костюк ; Костюк С. - К. : Альфа-Прайм, 2004. - 112 с.
 24. 74 Н14 На работу и стажировку в США / Ена Я.М., Михайловский С.В., Сушко Е.А., Ангелуца П.А. - К. : Наук. думка, 1994. - 252 с.
 25. 74.200 Б55 Бех, І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. - К. : Академвидав, 2012. - 256 с.
 26. 74.26 К56 Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : Навч. посіб. / Г. О. Ковальчук. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 298 с.
 27. 74.58 Ш37 Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. - К. : Професіонал, 2009. - 232 с.
 28. 74.58 Я86 Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : Метод. рекомендації / В. А. Ясулайтіс. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 29. 74.58 Я30 Ягоднікова, В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Ягоднікова ; [Ягоднікова В. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 70 с.
 30. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. / [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 31. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 32. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 33. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 34. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 35. 88.4 Д93 Дьяченко, М. И. Психология высшей школы : Учеб. пособ. / М. И. Дьяченко, Л. А. Кондыбович. - Мн. : ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 36. 88.4 Т41 Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я : навч. посіб / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 37. 74.58 А67 Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 370 с.
 38. 74.58 А92 Атанов, Г. О. Теорія діяльності навчання : Навч. посіб. / Г. О. Атанов. - К. : Кондор, 2007. - 186 с.
 39. 74.58 Б18 Байденко, В. И. Болонский процесс : Курс лекций / В. И. Байденко. - М. : Логос, 2004. - 208 с.
 40. 74.58 К72 Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с.
 41. 74.58 К64 Кондрашова, Л. В. Процесс обучения в высшей школе : учеб. пособ. / Л. В. Кондрашова ; [Кондрашова Л. В.]. - Кривой Рог : КГПУ, 2007. - 318 с.
 42. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 43. 74.58 Б38 Бедь, В. В. Основи наукової організації праці студентів Академії : Навч.-метод. посіб / В. В. Бедь, А. О. Малишев. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2001. - 108 с.
 44. 74.58 М24 Мануйлов, Є. М. Формування особистості майбутнього фахівця права : вибрані праці: статті, матеріали конференцій, "круглих столів" (2006-2011) / Є. М. Мануйлов ; [Мануйлов Є. М.]. - Х. : Право, 2011. - 216 с.
 45. 74.58 М63 Мирзаянова, Л. Ф. Упреждающая адаптация студентов к педагогической деятельности (кризисы, способы упреждения и смягчения) / Л. Ф. Мирзаянова. - Мн. : Бел. навука, 2003. - 271 с.

Книга - дзеркало життя

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.1 И 90 История книги/ Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова.- М.: Светотон, 2001. - 400 с.
 2. 79.1 М89 Музеи книги и книжного дела = Museums of book & Bookmaking: указатель музеев мира/ [Сост. Кондакова Т. И., Мамедова Э. К., Сокольская К. П.].- М., 1986. - 275 с.
 3. 76.1 Р85 Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.2.- К.: Українознавство, 1994. - 262 с.
 4. 92 У45 Україна - любов моя: фотокнига/ авт. вступна ст. Коротич В.- К.: Спалах, 2005. - 239 с.
 5. 92 У45 Українська книга сьогодні: Каталог учасників/ Ред. Бабкіна К., Гаук Н.- К.: " Київська Русь", 2006. - 109 с.
 6. 87 Ч-39 Человек читающий. Писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества = Homo legens/ [Сост. Бэлза С. И.].- 2-е изд. с изм. и доп.- М.: Прогресс, 1990. - 720 с.
 7. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2004. - 634с.
 8. 63.3 А16 Абрамов Ю.А. 100 великих книг/ Ю.А.Абрамов, В.Н.Демин.- М.: Вече, 2003. - 480 с.
 9. 85 А47 Алексеева В.В. Что такое искусство?. Вып. 2. Монументальное искусство. Плакат. Гравюра. Книга/ [Алексеева В. В.].- М.: Советский художник, 1979. - 335 с.
 10. 87.3Б71 Блюменберг Г. Світ як книга = Die Lesbarkeit der Welt/ Пер.Єрмоленко В.- К.: Лібра, 2005. - 544 с.
 11. 78.3 Г47 Гиляревский Р.С. Развитие принципов книгоописания: краткий очерк/ Гиляревский Р. С.- 2-е изд, доп.- С.Пб.: Профессия, 2008. - 240 с.
 12. 83 З-91 Зубрицька М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен.- Львів: Літопис, 2004. - 352 с.
 13. 76.1 І-85 Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми/ [Ісаєвич Я.].- Л.: Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 14. 76.1 К95 Куфаев М.Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения.- М.: Наука, 2004. - 188 с.
 15. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 16. 88.4 Р82 Рубакин Н. Библиологическая психология.- М.: Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 17. 63.3 С28 Сеймур-Смит М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней: Пер. с англ.- М.: Рипол классик, 2004. - 592 с.
 18. 76.1 С81 Столярова, Л. В. Книга в Древней Руси ( XI-XVI вв. ) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. - М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 448 с.
 19. 76.1 Ш78 Шомракова И.А. Всеобщая история книги/ И.А.Шомракова, И.Е.Баренбаум.- С.Пб.: Профессия, 2005. - 368 с.
 20. 76.1 Т35 Теремко, В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. - К. : Академвидав, 2012. - 328 с.
 21. 78.3 Ф78 Фонтов, Г. П. Таков он, библиотекарь. Популярная беседа в форме диалога для библиотекарей и не только... / Г. П. Фонтов. - М. : Либерея, 1997. - 176 с.
 22. 76.1 Ф91 Фролов, В. В. Книговедение. Естественнонаучная и техническая книга : Учебн. / В. В. Фролов. - М. : Моск. гос. ун-т печати, 2003. - 240 с.
 23. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 24. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 25. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 26. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 27. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 28. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 29. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 30. 92 П57 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Книга 1. А-М/ Гл. ред. В.М. Полевой.- М.: Сов. Энциклопедия, 1986. - 447 с.
 31. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 32. 92 С81 100 найвідоміших шедеврів України/ Ламонова О., Романовская Т., Русяева М. та ін.- К.: Автограф, 2004. - 496 с.
 33. 92 Б79 Большая литературная энциклопедия для школьников и студентов/ Красовский В.Е. и др.- М.: Олма-Пресс, 2005. - 845 с.
 34. 92 Б79 Большая энциклопедия от Тины Канделаки/ [пер с англ. В.А. Жукова, Ю.Н. Касаткиной, Д.С. Шигеля и др.].- К.: АСТ: Астрель, 2008. - 239 с.
 35. 92 Б79 Большой иллюстрированный энциклопедический словарь.- Изд. 2-е, стереотип.- М.: Астрель-АСТ, 2004. - 1020 с.
 36. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.;СПб: Большая Российская энциклопедия; Норинт, 1998. - 1456 с.
 37. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия/ Ред. С.Ю.Солодовников.- М.: МФЦП, 2002. - 1008 с.
 38. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 39. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 40. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 41. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 42. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 43. 92 В84 Всемирный биографический энциклопедический словарь.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 926 с.
 44. 92 Д73 Древний Египет: Энциклопедия.- М.: Арт-родник, 2005. - 480 с.
 45. 92 Д85 Духовность. Кн. 1/ [Ред. Дудик В. С.].- К.: Европейская энциклопедия, 2008. - 688 с.- (Европейская энциклопедия).
 46. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 47. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 48. 92 З-71 Знаменитые столицы и города мира.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512 с.
 49. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.
 50. 92 К41 Киндерсли Д. Природа: Энциклопедия/ Пер. с англ. В. Свечникова.- М.: РОСМЭН, 2003. - 304 с.
 51. 92 О-52 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т.: Пер. с англ. Т.5. Искусство.- М.: ИНФРА-М;Весь Мир, 2001. - 480 с.
 52. 92 М68 Мифология. Энциклопедия/ Ред. Е.М.Мелетинский.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 736 с.
 53. 92 М89 Музыка: Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. Келдыш Г.В.- 2-е (репринт.) изд.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с.
 54. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век. В 2-х т. Т.1. А-М/ Авт.-сост. Богуславский В.В.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 780 с.
 55. 92 Т26 Тварини: Енциклопедичний путівник у світ дикої природи/ Ред. Берн Д.- К.: Школа, 2003. - 624 с.
 56. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2002. - 568 с.
 57. 92 У88 УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія/ Гол. ред. М. Попович.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Всеувито, 2003. - 1414 с.
 58. 92 Ф56 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстр. енциклопед. довід./ [Уклад. Омельченко Ю. В.].- К.: Ракша М. О., 2009. - 296 с.
 59. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология: Энциклопедический иллюстрированный словарь/ Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В.- С.Пб.: Питер, 2007. - 672 с.
 60. 92 Ш37 Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А ("А нумо знову віршувать" - Ашкаренко Григорій).- К.: Тираж, 2004. - 240 с.
  92 Э68 Энциклопедия этикета.- М.: Арнадия, 1997. - 368 с.
 61. 92 В54 Виттхен , Ганс-Ульрих Энциклопедия психологического здоровья = Handbuch psychische storungen/ Виттхен Ганс-Ульрих; Пер.с нем.- М.: Алетейа, 2006. - 552 с.
 62. 92 В78 Востокова Е. Энциклопедия самых загадочных мест планеты.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 256 с.
 63. 92 Г91 Грушко Е.А. Русские легенды и предания: Иллюстрир. энцикл./ Е.А.Грушко, Ю.М.Медведев.- М.: Эксмо, 2004. - 208 с.
 64. 92 К44 Кисель В.П. Открыватели мира: Замечательные путешественники, исследователи, первопроходцы: Попул. энц. справочник.- Мн.: БелЭн, 2000. - 464 с.
 65. 92 К56 Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія. Т. 3/ [Коваленко С.].- К.: "Стікс-Ко", 2009. - 480 с.
 66. 92 М15 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины.- К.: Довіра, 2002. - 558 с.
 67. 92 П16 Панкеев И.Е. Энциклопедия этикета.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 384 с.
 68. 92 С30 Семёнова М. Мы - славяне!: популярная энциклопедия/ [Семёнова М.].- С.Пб.: ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 69. 92 С79 Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005. - 672 с.
 70. 92 Ц18 Царёв В.В. Энциклопедия чудес.- М.: Голос, 1998. - 496 с.- (Биб-ка газеты "Тайная власть").

Серпень 2013

Трипілля далеке й близьке
( до 120- річчя від часу відкриття Трипільської культури)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.4 А87Археологія України: Курс лекцій. : Навч. посібн. - К. : Либідь, 2005. - 504 с.
 2. 63.3(4 Укр) З-32 Записки доброслав'я (віра, вчення і спосіб життя самостійної України). - 2-ге вид. доп. - К. : Трипільське братство, 2004. - 154 с.
 3. 63.3(4 Укр) К71 Космос Древньої України. Трипілля - Троянь: Мінтоллогія. Філософія. Ентогенез / [Ред. Довгич В.]. - К., 1992. - 303 с.
 4. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 640 с.
 5. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 6. 63.3(4 Укр) Д13 Давня історія України. 1 : Первісне суспільство / Ред. Станко В.Н. та ін. - К. : Наукова думка, 1997. - 558 с.
 7. 63.3(4 Укр) Д13 Давня історія України. 2 : Скіфо-антична доба / Ред. Крижицький С.Д. та ін. - К. : Ін-т археології НАН Укр, 1998. - 494 с
 8. 63.3(4 Укр) Т67 Трипільська цивілізація у спадщині України : матеріали наук.-практ. конфер. - К. : Просвіта, 2004. - 328 с.
 9. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.1 : З давніх часів до пізньої античності / Толстоухов А. В., Зубанов В. О. - К. : КВІЦ, 2008. - 704 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 1 : На світанку історії / Бутян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. - К. : Альтернативи, 1998. - 336 с.
 11. 63.3(4 Укр) Б24 Баран, Я. В. Слов'янська община / Я. В. Баран. - К., Чернівці : Зелена Буковина, 2004. - 192 с.
 12. 63.3(4 Укр) Б61 Білоусько, О. Україна давня: євразійський цівілізаційний контекст: Карти, таблиці, ілюстрації = Ancient Ukraine: eurasian civilizational context : Посіб. / О. Білоусько. - К. : Генеза, 2002. - 272 с.
 13. 63.3(4 Укр) Б91 Бунятян, К. П. Давнє населення України : Навч. посіб. / К. П. Бунятян. - К. : Либідь, 1999. - 228 с.
 14. 63.3(4 Укр) В55 Відейко, М. Ю. Україна: від Трипілля до Антів / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : КВІЦ, 2008. - 280 с.
 15. 63.3(4 Укр) В42 Видейко, М. Ю. Путешествие в трипольский мир / М. Ю. Видейко. - Николаев : Возможности Киммерии, 2005. - 212 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г94 Гуменна, Д. Минуле пливе в прийдешнє. Розповідь про Трипілля = The past is flowing into the future. A tale of Trypillya / Д. Гуменна. - Нью-Йорк : УВАН, 1978. - 375 с.
 17. 63.3(4 Укр) Д66 Домотенко, Ю. К. Преславне містечко Трипілля на Київщині : іст. нариси / Ю. К. Домотенко ; Домотенко Ю.К. - 2-е вид.. допов. - К. : Задруга, 2006. - 184 с.
 18. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Трипільска культура на Поділлі / І. Заєць. - Вінниця : Тезис, 2001. - 184 с.
 19. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Витоки духовної культури українського народу / І. Заєць. - К. : Аратта, 2006. - 328 с. : іл. - ISBN 966-7192-95-4.
 20. 63.3(4 Укр) З-23 Залізняк, Л. Від склавинів до української нації / Л. Залізняк. - К. : Фотовідеосервіс, 1997. - 256 с.
 21. 63.3(4Укр) З-23 Залізняк, Л. Л. Первісна історія України. / Л. Л. Залізняк. - К. : Вища школа, 1999. - 263 с.
 22. 63.4 К19 Кандиба, О. Шипинці. Мистецтво та знаряддя неолітичного селища / О. Кандиба ; Наук. ред. Михайлин Л., Пивоварова С., Рідуша Б. та ін. - Чернівці : Букрек, 2004. - 208 с.
 23. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. М. Путь ариев: Украина в духовной истории человечества : Роман-эссе / Ю. М. Каныгин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1996. - 256 с.
 24. 63.3(4 Укр) Л13 Лаврів, П. Історія південно-східної України / П. Лаврів. - Л. : Слово, 1992. - 152 с.
 25. 63.3(4 Укр) М44 Мезенцева, Г. Г. Древньоруське місто Родень: Княжа гора / Г. Г. Мезенцева. - К. : Вид-во київського ун-ту, 1968. - 184 с.
 26. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, В. За законом світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд укр. народу / В. Мицик. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 27. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, В. Ф. Священна країна хліборобів: Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В. Ф. Мицик. - К. : Такі справи, Унів. вид-во "Пульсари", 2006. - 264 с.
 28. 63.3(4 Укр) М74 Мойсеєнко, В. Хрест із півмісяцем - вічнії символи. Ілюстрована історія символів України : наук.- пошук. вид. / В. Мойсеєнко ; [Мойсеєнко В.]. - К. : ОРАНТА; Майстерня книги, 2006. - 128 с.
 29. 63.3(4 Укр) М80 Морозов, А. Г. Анти / А. Г. Морозов, С. В. Корновенко. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 65 с.
 30. 63.3(4 Укр) М81 Мосенкіс, Ю. Трипільська держава в Україні V-III тис.до н.е. (за мовними свідченнями) / Ю. Мосенкіс. - К. : Дослідн. семінар "Мова та історія", 2003. - 32 с.
 31. 63.3(4 Укр) О-76 Остафійчук, В. Ф. Історія України. Сучасне бачення : Навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 422 с.
 32. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в зеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 33. 63.3(4 Укр) П32 Пидопличко, И. Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине / И. Г. Пидопличко ; Ред. Янковская З.Б. - К. : Наук. думка, 1969. - 164 с.
 34. 63.3(4 Укр) П37 Плачинда, С. П. Лебедія. Як і коли виникла Україна : есе / С. П. Плачинда. - К. : Калита, 2006. - 159 с.
 35. 86.3 Р24 Рассоха, И. Н. Языческие религии и мифы народов мира / И. Н. Рассоха. - Х. : Торсинг, 2002. - 144 с.
 36. 63.3(4 Укр)+84(4 Укр) Р69 Романюк, В. Орда у храмі / В. Романюк ; [Романюк В.]. - Стрий : Щедрик, 2003. - 500 с.
 37. 63.3(0) Т34 Теплицкий, Ю. М. Откуда пошла земля славянская и какого мы рода-племени. Этногенез славянства и становление государственности Киевской Руси в контексте взаимоотношений "Запад"-"Восток" / Ю. М. Теплицкий. - К. : Аристей, 2004. - 288 с.
 38. 63.4 Т67 Трипольская культура в Украине. Поселение-гигант Тальянки = Tripolye culture in Ukraine.The Giant-Settlement of Talianki. - К., 2008. - 256 с.
 39. 63.4 Х31 Хвойка, В. В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена / В. В. Хвойка ; Хвойка В. В. - наук.вид. - К. : Ін-тут археології НАН України, 2008. - 160 с.
 40. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. О. Аратта за "Ведою словена" і пам'ятниками трипільської культури та іншими науковими джерелами / Ю. О. Шилов. - К. : Аратта, 2010. - 118 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. О. Праслов`янська Аратта / Ю. О. Шилов ; Шилов Ю.О. - К. : Аратта, 2003. - 56 с.
 42. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. О. Давня історія України у контексті світової цивілізації : навч. посіб. / Ю. О. Шилов. - К. : МАУП, 2007. - 280с.
 43. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. Пращури. Продавня історія Русі / Ю. Шилов. - Вінниця : Континент-Прим, 2006. - 168 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. Курганные древности окрестностей Комсомольска : наукове вид. / Ю. Шилов. - К., Комсомольск : Аратта, 2007. - 72 с.
 45. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. О. Історична Аратта чи археологічне "Трипілля"? / Ю. О. Шилов. - К. : Аратта, 2009. - 71 с.
 46. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 47. 71.1 Ш 59 Шилов, Ю. О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. - ІІ тис. н. е. / Ю. О. Шилов. - 2-ге вид. - К. : Аратта, 2002. - 271 с.

Липень 2013

Економіка підприємства: від традицій до новацій

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.29 Ш69 Шлійко, А. В. Економіка підприємства на ринку товарів і послуг : навч. посібн. / А. В. Шлійко ; Шлійко А.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 2. 65.29 Е45 Економіка та підприємництво. Практикум : Навч. посіб. / Салига С. Я., Желябін В. О., Бойко О. В. та ін. - К. : Професіонал, 2007. - 752 с.
 3. 65.29 Е30 Єгорова, І. Г. Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія, 2010. - 331с.
 4. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посібн. / Авт. А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. - К. : Знання-Прес, 2001. - 335 с.
 5. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В., Підгора Є.О. - К. : Слово, 2004. - 272 с.
 6. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Єрмаков О.Є., Бондар Н.М., Калина А.В. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 248 с.
 7. 65.29 Е45 Економіка підприємства :Підручник / Ред. Шегда А. - К.: Знання, 2006.-614 с.
 8. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Бондар Н.М., Воротін В.Є., Гаєвський О.А. та ін.; Ред. Калина А.В. - К. : МАУП, 2006. - 352 с.
 9. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2007. - 780 с.
 10. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підручник / [Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Кіндрацька Г.І. та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петровича. - 2-ге вид. виправл. - Л. : "Магнолія 2006", 2007. - 580 с.
 11. 65.29 Е45 Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2009. - 780 с.
 12. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 13. 65.29 Е45Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Ареф'єва О. В., Сахаєв В. Г., Ареф'єв О. В. та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 237 с.
 14. 65.29 К82 Кривов`язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку : навч. посіб. / І. В. Кривов`язюк ; Кривов`язюк І. В. - К. : Кондор, 2009. - 840 с.
 15. 65.29 Е40 Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного. - К. : КНЕУ, 2000. - 328 с.
 16. 65.29 Е45 Економіка підприємства.Практикум : навч посібник / [Салига С.Я.,Желябін В.О.,Бойко О.В.та ін.]. - К. : Професіонал, 2007. - 752 с.
 17. 65.29 Е40 Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі : Навч.- метод. посіб. / Швиданенко Г. О., Рєпіна І.М., Іванов І.А. та ін. - К.: КНЕУ, 2006. -120 с.
 18. 65.29 Е40 Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. / [Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 240 с.
 19. 65.29 Ш69 Шлійко, А. В. Економіка підприємства на ринку товарів і послуг : навч. посібн. / А. В. Шлійко ; Шлійко А.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 20. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 21. 65.29 Б77 Бойчик, І. М. Економіка підприємства : навч. посібн. / І. М. Бойчик ; Бойчик І.М. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Атіка, 2007. - 528 с.
 22. 65.29 В36 Верхоглядова, Н. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова. - К. : Професіонал, 2008. - 384 с.
 23. 65.29 Г44 Гетьман, О. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 24. 65.29 Г85 Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства : Навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - К. : ЦНЛ, 2010. - 304 с.
 25. 65.29 У67 Управління оборотними коштами в умовах невизначеності : монографія / [Ред. Бойко В. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 248 с.
 26. 65.29 Р81 Рош, Д. Стоимость компании: от желаемого к действительному = The value of nothing. Mastering business valuation / Д. Рош ; Рош Д. - Минск : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 27. 65.29 І-20 Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов ; Іванілов О. С,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 728 с.
 28. 65.29 К17 Калініченко, О. В. Економіка підприємства. Практикум : Навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. - К. : Кондор, 2012. - 600 с.
 29. 65.29 К56 Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук ; Ковальчук І.В. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
 30. 65.29 К64 Кондратюк, О. І. Економіка підприємств: практикум : Навч. - метод. посіб. / О. І. Кондратюк, О. О. Пилипенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 288 с.
 31. 65.29 К78 Крайник, О. П. Економіка підприємств : Навч. посіб. / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. - 2-ге вид., ононовлене і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 296 с.
 32. 65.29 К90 Кулішов, В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. / В. В. Кулішов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 208 с.
 33. 65.29 М15 Макаровська, Т. П. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т. П. Макаровська ; Макаровська Т.П. - К. : МАУП, 2008. - 384 с.
 34. 65.29 М23 Манів, З. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький ; 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 580 с.
 35. 65.29 М36 Мацибора, В. І. Економіка підприємства : Навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. - К. : Каравела, 2008. - 312 с.
 36. 65.29 П76 Примак, Т. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т. О. Примак. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2006. - 219 с.
 37. 65.29 К89 Кузнецов, Э. А. Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент. Курс лекций : учеб. пособие / Э. А. Кузнецов, В. В. Волошина. - Х. : Бурун Книга, 2008.- 320 с.
 38. 65.29 С30 Семенов, Г. А. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 39. 65.29 С30Семернікова, І. О. Економіка підприємства : Навч. посіб.: (Курс лекцій) / І. О. Семернікова, Н. В. Мєшкова-Кравченко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2006. - 312 с.
 40. 65.29 С34 Сідун, В. А. Економіка підприємства : Навч. пос. / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2006. - 356 с.
 41. 65.29 Х20 Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірн. задач і тестів : Навч. посібн. / П. С. Харів. - 3-тє вид. , перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 357 с.
 42. 65.29 Ш24 Шапілова, Н. В. Економіка підприємств : Зб. задач і ділових ігор з дисцип. "Економіка підприємств" / Н. В. Шапілова. - Х. : Консум, 2000. - 100 с.
 43. 65.29 Ш33 Шваб, Л. І. Економіка підприємства : Навч.посіб. / Л. І. Шваб. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2005. - 568 с.
 44. 65.29 Б20 Балабанова, Л. В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, Ю. П. Митрохіна. - К. : ЦУЛ, 2011. - 240 с.
 45. 65.29 Б38 Беда, Ф. П. Економіка, організація та планування діяльності вугільних підприємств : Навч. посіб. / Ф. П. Беда. - 2-ге вид., випр.і доп. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 348 с.
 46. 65.29 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : Учебник / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.
 47. 65.29 В60 Внутрішній економічний механізм підприємств : навч. посіб. / [П.В. Круш, С.О. Тульчинська, Тульчинський Р.В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 206 с.
 48. 65.29 Г16 Галпин, Т.Дж. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний. Методы и процедуры интеграции на всех уровнях организационной иеархии / Т.Дж. Галпин, М. Хэндон ; Пер. с англ. Кондукова Э.В. - М. : Вильямс, 2005. - 240 с.
 49. 65.29 Г47 Гиль, О. О. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посіб. / О. О. Гиль, Л. О. Гришина, П. М. Карась. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 248 с.
 50. 65.29 Г70 Городня, Т. А. Економічна та фінансова діагностика / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 282 с.
 51. 65.29Г81 Гречаник, Б. В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств:організаційно- економічні аспекти : Монографія / Б. В. Гречаник. - Наук. вид. - Л. : Ін-тут регіон. досліджень НАН україни, 2007. - 187 с.
 52. 65.29 Г82 Грибов, В. Д. Экономика организации : учеб. пособие / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 416 с.

Мистецтво рекламної діяльності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 Я60 Яненко, Я. В. Продать рекламу!: Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 2. 76.006.5 Я60 Яненко, Я. В. Заказ и размещение рекламы: как это правильно сделать / Я. В. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 224 с.
 3. 76.006.5 Щ57 Щепилова, Г. Реклама в экономической структуре СМИ / Г. Щепилова. - М. : Медиа Мир, 2006. - 168 с.
 4. 76.006.5 К95 Кутлалиев, А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2006. - 416 с.
 5. 76.006.5 А80 Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики)/ Н.П.Аржанов, Т.А.Пирогова; Ред. Ромат Е.В.- Х.: Студцентр, 2004. - 304 с.
 6. 76.006.5 У 91 Ученова В.В. История рекламы: учебник/ В.В.Ученова, Н.В.Старых.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 7. 76.006.5 Д40 Джефкінс Ф. Реклама = Advertising: практич. посіб./ Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д.; Пер.О.О. Чистяков.- 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп.- К.: Знання, 2008. - 565 с.
 8. 76.006.5 Г61 Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие.- М.: Главбух, 2003. - 272 с.
 9. 76.006.5 В57 Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський.- К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 10. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.).- Х.: Судцентр, 2004. - 224 с.
 11. 76.006.5 Д40 Джефкинс Ф. Реклама = Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер.Еремин Б. Л.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 12. 76.006.5 Г21 Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы/ Гарфилд Б.- С.Пб.: Питер, 2007. - 256 с.
 13. 76.006.5 Ф24 Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу/ Пер. с англ. под ред. Н.Н.Пашской.- 3-е изд.- С.Пб.: Нева, 2004. - 256 с.
 14. 76.006.5 А64 Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства/ Ред. Овруцкий А.В.- С.Пб.: Питер, 2004. - 224 с.
 15. 76.006.5 П12 Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.посібн./ М.Д.Пазуха, М.В.Ігнатович.- М.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 16. 76.006.5 З-62 Зимен С. Бархатная революция в рекламе/ С.Зимен, А.Бротт.- М.: Эксмо, 2003. - 288 с.
 17. 76.006.5 Е26 Евстафьев В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы/ В.А.Евстафьев, В.Н.Ясонов.- С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с.
 18. 76.006.5 М90 Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.- М.: Евразийский регион, 1998. - 328 с.
 19. 76.006.5 К72 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие/ Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 20. 76.006.5 К29 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
 21. 76.006.5 Д36 Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи: за матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року/ [Упор.Ляпін Д. В.].- К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. - 192 с.
 22. 76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 23. 76.006.5 К26 Карпова С.В. Рекламное дело: [учеб.-метод. пособие и практикум]/ Карпова С.В.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
 24. 76.006.5 И56 Имшинецкая И. Креатив в рекламе.- М.: РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 25. 76.006.5 К56 Ковриженко М. Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды.- С.Пб.: Питер, 2004. - 253 с.
 26. 76.006.5 К56 Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб./ О.В.Коваленко, І.Ю.Кутліна, М.В.Потабенко.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 27. 76.006.5 К27 Картер Г.Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Пер. с англ.; Ред.. Пенькова Е.М.- М.: Бизнес-Информ, 1998. - 244 с.
 28. 76.006.5 В15 Валладарес , Дж.А. Ремесло копирайтинга/ Пер. с англ. Жильцов С.- С.Пб.: Питер, 2005. - 272 с.
 29. 76.006.5 Н19 Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие.- М.: РИП-холдинг, 2001. - 100 с.
 30. 76.006.5 Р69 Ромат Є.В. Реклама: навч. посіб./ Ромат Є. В.- К.: Студцентр, 2006. - 288 с.
 31. 76.006.5 С77 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- 5-е изд., пер. и доп.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с.
 32. 76.006.5 Р95 Рымашевская Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок.- С.Пб.: Питер, 2007. - 160 с.
 33. 76.006.5 Л84 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент.: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп.- К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
 34. 76.006.5 Г96 Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Гусаров Ю.В.-М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 35. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.- К.: Студцентр, 2008. - 608 с.
 36. 76.006.5 У98 Уэллс , Дж. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice/ У.Уэллс, С.Мориарти, Д.Бернетт; Пер.под ред. Л. Богомоловой.- 7-е, испр.- С.Пб.: Питер, 2008. - 736 с.
 37. 76.006.5 Т39 Тивари С. (Не)здравый смысл рекламы.- С.Пб.: Питер, 2004. - 304 с.
 38. 76.006.5 Р24 Рассел , Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure/ Д.Т.Рассел, У.Р.Лейн; Пер.Пер. Виноградова Т. и др.- 15-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 928 с.
 39. 76.006.5 М42 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 280 с.
 40. 76.006.5 Д42 Джулер , Дж.А. Креативные стратегии в рекламе/ Д.А.Джулер, Б.Л.Дрюниани; Ред. Каптуревский Ю.; Пер.Пер. Т. Виноградова, Л.Царук.- 7-е изд.- С.Пб.: Питер, 2002. - 384 с.
 41. 76.006.5 К30 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 42. 76.006.5 Х52 Хит , Роберт Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands/ Пер.Сысоева Е.- К.: Відродження, 2003. - 189 с.
 43. 76.006.5 Х19 Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: Учебн. пособие/ В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин.- М.: ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 44. 76.006.5 П81 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы.- М.: РИП-холдинг, 2000. - 100 с.
 45. 76.006.5 П25 Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие/ И.Г.Пендикова, Л.С.Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.
 46. 76.006.5 У84 Уткин Э.А. Рекламное дело/ Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997. - 272 с.
 47. 76.006.5 Д84 Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие.- М.: Новое знание, 2003. - 254 с.
 48. 76.006.5 Ф42 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб: Питер, 2000. - 384 с.
 49. 76.006.5 С40 Сиссорс , Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning/ Д.Сиссорс, Р.Бэрон; Пер.Сергеев А.- 6-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 416 с.
 50. 76.006.5 Л55 Лидовская О.П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения.- С.Пб.: Питер, 2008. - 141 с.
 51. 76.006.5 В26 Вейсберг, М. Как убедить рекламодателя разместить рекламу в вашей газете / М. Вейсберг. - К., 2004. - 20 с.
 52. 76.006.5 Я89 Яффе, Дж. Up @ Down. Реклама: жизнь после смерти / Дж. Яффе ; Яффе Дж. - С.Пб. : Питер, 2007. - 400 с.
 53. 76.006.5 О-75 Основи реклами і зв'язків із громадськістю : підруч. / [За заг. ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна]. - К. : Київський університет, 2011. - 431 с.

Християнство- духовна скарбниця
( до 1025 - річчя Хрещення України - Русі)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 З-11 З людьми, Богом і Україною / Саух П.Ю., Чуприна В.В., Пилявець Л.Б. та ін. - К. : МАУП, 2006. - 396 с.
 2. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні: у 10 т. Т.1 : Дохристиянські вірування; Прийняття християннства. / [редкол.: А. Колодний (голова) та ін.]; за ред. Б.Лобовика. - К. : Центр духовної культури, 1996. - 382 с
 3. 86.37 К29 Катехизис / [Ред. Стойков В, Цыпин В.]. - К. : Изд-ние Украинской Православной Церкви, 1991. - 416 с.
 4. 63.3(4Укр) Л13 Лаврський альманах. - К. : Віпол. - 2002. - Вип. 6, Спецвип. 2 : Жилєнко І.В. Синопсис Київський. - 194 с.
 5. 86.37 Г61 Головащенко, С. Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посіб. / С. Головащенко. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
 6. 86.3 Д67 Донини, А. Люди, идолы и боги : очерк истории религии / А. Донини ; Донини А. - М. : Госполитиздат, 1962. - 320 с.
 7. 86.37 П15 Памятка желающему принять таинство святого крещения. - М. : Духовные традиции, 2003. - 30 с.
 8. 86.37 П68 Православная вера / Авт.-сост. Будур Н. - М. : Олимп-пресс, 2002. - 320 с.
 9. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : Навч. посіб. / Ред. Саух П.Ю. - К. : Кондор, 2004. - 384 с.
 10. 86.37 П71 Премудрость созда себе дом : О главных таинствах православной церкви. - М. : Благо, 2003. - 272 с.
 11. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 12. 86.2 Р36 Религиозная этика : краткий конспект лекций для студ.-заоч. / [ Авт.-сост. Д. Мартышин ]. - К. : Персонал, 2011. - 82 с.
 13. 63.3(0) С25 Свято-Русские Веды. Книга Велеса / Асов А. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ФАИР, 2006. - 576 с.
 14. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 4 : Київська Русь / Толочко О.П., Толочко П.П. - К. : Альтернативи, 1998. - 352 с.
 15. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 16. 86.39 А29 Аделаджа, С. Церковь прославленная и победоносная / С. Аделаджа. - К. : Светлая звезда, 2005. - 120 с.
 17. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .4-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 704 с. - (Альма-матер).
 18. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 19. 86.37 В58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян / А. П. Власто ; Пер. з англ. Р.Ткачук та Ю.Терех. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.
 20. 86.37 Д14 Дайчер, Т. Роздуми про віру : До питання богослов'я духовности / Т. Дайчер. - Л. : Свічадо, 2004. - 184 с.
 21. 86.3 Д67 Донини, А. Люди, идолы и боги : очерк истории религии / А. Донини ; Донини А. - М. : Госполитиздат, 1962. - 320 с.
 22. 86.3 Д81 Дулуман, Е. К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Е. К. Дулуман, А. С. Глушак. - Симфирополь : Таврия, 1988. - 184 с.
 23. 63.3( 4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 24. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Владимир Великий / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 125 с. - (Знаменитые украинцы).
 25. 86.37 И43 Иларион, (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие / (. Иларион, епископ. - 3-е изд. - Клин : Христианская жизнь, 2004. - 304 с.
 26. 86.37 К19 Каныгин, Ю. М. Вехи священной истории: Русь-Украина / Ю. М. Каныгин ; [ Каныгин Ю. М. ]. - 2-е изд., доп. - К. : АСК, 2006. - 432 с.
 27. 86.37 К75 Коцар, С. В. Православна християнська етика : Навч. посіб. / С. В. Коцар. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 28. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 29. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 32. 86.37 М86 Моця, О. Київська Русь: від язичництва до християнства : Навч. посіб. / О. Моця, В. Ричка. - К. : Глобус, 1996. - 224 с.
 33. 63.3(4 Укр) О-70 Ортинський, І. Хрищення, хрест та харизма України / І. Ортинський. - Дрогобич, 1993. - 172 с.
 34. 86.37 П61 Поселянин, Е. Идеалы христианской жизни / Е. Поселянин. - М. : Изд. Сретенского монастыря, 2005. - 798 с.
 35. 86.37 С21 Саулитис, Г. Раннее христианство / Г. Саулитис. - Вильнюс : Слово веры, 1996. - 77 с.
 36. 86.37 С36 Силенко, Л. Мага Віра ( Рідна Українська Національна Віра). Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії = Maha vira.Ukranian Native Faith (RUNVira). Holy Scripture. The greate light of liberty. Correlation of religion, science, philosophy, history / Л. Силенко ; [Силено Л.]. - К. : АТ "Обереги, 1998. - 1192 с.
 37. 86.37 У75 Усманов, К. Православные обряды: крещение, венчание, погребение / К. Усманов. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 352 с.
 38. 86.3 Ф33 Федорів, Ю. Історія церкви в Україні : Репринтне видання / Ю. Федорів. - Львів : Свічадо, 2001. - 364 с.
 39. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 40. 86.37 Ч-90 Чумакова, Т. Православие / Т. Чумакова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с
 41. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 42. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 43. 86.37 Ш37 Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини : Навч. посіб. / А. І. Шевченко. - Донецк : ДонДІШІ, 2000. - 246 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 45. 86.37 Ш37 Шевців, І. Християнська Україна : Вибрані твори / І. Шевців. - К. : Коло, 2003. - 468 с.
 46. 86.3 Я67 Янг, Дж. Христианство / Дж. Янг ; Пер. с англ. К. Савельева. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 384 с.
 47. 86.37 Я75 Ярмусь, С. Досвід віри українця : Вибрані твори / С. Ярмусь. - К. : Світ знань, 2002. - 512 с.
 48. 71.1 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : Монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. - 738 с.

Червень 2013

Роль банків у системі ринкової інфраструктури

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Б23 Банківські операції : навч. посіб. / [Ковальчук К. Ф., Вишнякова І. В., Савчук Л. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 162 с.
 2. 65.262 П70 Прасолова, С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. - К. : ЦУЛ, 2013. - 568 с.
 3. 65.262 Ф32 ФедуловаЛ.І. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки : Монографія / Л. І. Федулова, І. П. Волощук. - К. : Науковий світ, 2002. - 301 с.
 4. 65.262 Г16 Галушка, Є. О. Банківські операції : навч. посібник / Є. О. Галушка ; [Галушка Є. О.]. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с.
 5. 65.262 В57 Владичин, У. В. Банківське кредитування : навч. посіб. / У. В. Владичин ; [Владичин У. В.]. - К. : Атіка, 2008. - 648 с.
 6. 65.262 К59 Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку : Навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. - Суми : Університетська книга, 2003. - 734 с.
 7. 65.262 М71 Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків = The Economics of Money, Banking, and Financial Markets / Ф. С. Мишкін ; Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. - К. : Основи, 1998. - 963 с.
 8. 65.262 В41 Вігуру, Жан-Клод. Банк очима економіста й бухгалтера = Decouvrir la bangue par une approche Economigue et Comptable / Ж. Вігуру ; Вігуру Жан-Клод, Блан П., Прост А.; Пер. з французької Марічев Є. - К. : Основи, 1997. - 293 с.
 9. 65.262 К56 Коваленко, В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.- метод. посіб. / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
 10. 65.262 Ж86 Жуков, С. А. Маркетинг в банку. Опорний конспект : навч. посіб. / С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2008. - 182 с.
 11. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківський нагляд : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Скаско, А. М. Стасів. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 472 с.
 12. 65.262 Ж66 Живко, З. Б. Банківська діяльність : Навч. посіб. / З. Б. Живко ; [Живко З. Б.]. - К. : Алерта, 2012. - 248 с.
 13. 65.262 Д69 Долан, Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика = Money, Banking, and Monetary Policy / Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл ; Пер. с англ. В.Лукашевича и др., Под общ. ред. В.Лукашевича, М.Ярцева. - С.Пб. : Санкт-петербург оркестр, 1994. - 496 с.
 14. 65.262 К59 Козюк, В. В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення : Монографія / В. В. Козюк. - Тернопіль : Астон, 2001. - 300 с.
 15. 65.262 К65 Контроль: інспектування, аудит, бнківський нагляд : Монографія / Стельмах В. С.. Єпіфанов А. О., Сало І. В. та ін. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 432 с.
 16. 65.262 К56 Ковальчук, А. Т. Банківський кредит: правові засоби повернення / А. Т. Ковальчук. - К. : Знання, 2001. - 150 с.
 17. 65.262 К14 Казначейство банку : Навч. посіб. / [Кириченко О. А., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 464 с.
 18. 65.262 К17 Калистратов, Н. В. Банковский розничный бизнес / Н. В. Калистратов, В. А. Кузнецов, А. В. Пухов. - М. : БДЦ-пресс, 2006. - 424 с.
 19. 67.404.2 К72 Костюченко, О. А. Банківське право : підруч. / О. А. Костюченко. - К. : Атіка, 2008. - 332 с.
 20. 65.262 Б23 Банківські операції : підруч. / [Мороз А.М.,Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф.та ін]. - вид. 4-те, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 608 с.
 21. 65.262 Р64 Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : Монографія / [Ред. Дзюблюк О. В.]. - Тенопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с.
 22. 65.262 К56 Ковальчук, А. Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір / А. Т. Ковальчук. - К. : Параламентське видавництво, 2004. - 259 с.
 23. 65.262 П44 Подік, С. М. Банківська справа: теорія і практика : Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко ; Ред. Подік С.М. - Л. : Піраміда, 2006. - 642 с.
 24. 65.262 К89 Кузьмін, В. В. Історія грошей : Навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 25. 65.262 В20 Васюренко, О. В. Банківські операції : Навч. посіб. / О. В. Васюренко. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 26. 65.262 К59 Козюк, В. В. Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: макроекономічні та інституціональні проблеми : Монографія / В. В. Козюк. - Т. : "Вид-во Астон", 2005. - 320 с.
 27. 65.262 А80 Аржевітін, С. М. Перші 10 років банківської справи в Україні / С. М. Аржевітін ; [Аржевітін С. М.]. - К. : Діалог Пресс, 2000. - 123 с.
 28. 65.262 Б23 Банківський нагляд : навч. посіб. / [Котковський В. С., Головко С. І., Нєізвєстна О. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 314 с.
 29. 65.262 Ф91 Фролов, С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика : Навч. посіб. / С. М. Фролов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 368 с.
 30. 65.262 К59 Козюк, В. В. Незалежність центральних банків : монографія / В. В. Козюк. - тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 244 с.
 31. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А., Міщенко В.І. - К. : Знання, 2005. - 831 с.
 32. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківська справа : Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 560 с.
 33. 65.262 Р69 Романова, М. І. Основи банківської справи : Навч. посіб. / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 168 с.
 34. 65.262В61 Вовчак, О. Д. Кредит и банківська справа : підруч. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 564 с.
 35. 65.262 М48 Мельник, П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підруч. / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. - К. : Алерта, ЦУЛ, 2010. - 586 с.
 36. 65.261 С16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку : Навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 314 с.
 37. 65.268 Б93 Бутук, О. І. Валютно-фінансові відносини : Навч. посіб. / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2006. - 349 с.
 38. 65.262 І-90 Історія грошей і банківництва : Підручник / Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін.; Ред. Реверчук С.К. - К. : Атіка, 2004. - 340 с.
 39. 65.262 Є99 Єпіфанов, А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України : монографія / А. О. Єпіфанов ; Єпіфанов А. О. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 417 с.
 40. 65.262 М60 Мілай, А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. / А. О. Мілай. - К. : МАУП, 2004. - 204 с.
 41. 65.262 К73 Котковський, В. С. Банківські операції : навч. посіб. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.
 42. 65.262 Г16 Галушка, Є. О. Банківські операції : навч. посібник / Є. О. Галушка ; [Галушка Є. О.]. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с.
 43. 65.262 С44 Скоморович, І. Г. Банківські операції : навч. посіб. / І. Г. Скоморович ; [Скоромович І. Г.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 482 с.
 44. 65.262 Л34 Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с.
 45. 65.262+67.404 Б39 Безклубий, І. А. Банківські правочини : Монографія / І. А. Безклубий. - К. : Видав. Дім " Ін Юре", 2007. - 456 с.
 46. 65.262 С84 Стрельбицька, Л. М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький. - К. : Кондор, 2004. - 600 с.
 47. 65.262(1) П27 Пересада, А. А. Управління банківськими інвестиціями : Монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2005. - 388 с.
 48. 65.262 К65 Копилюк, О. І. Банківські операції : навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 49. 65.262 В40 Вешкин, Ю. Г. Банковские системы зарубежных стран : Курс лекций / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М. : Экономист, 2006. - 400 с.
 50. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева ; [ Єгоричева С. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 51. 65.262 Е72 Ермаков, С. Л. Банковская гарантия в кредитных сделках (теория и практика) : монография / С. Л. Ермаков ; [Ермаков С. Л.]. - М. : Анкил, 2006. - 248 с.

Політика і час
(тематична виставка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.5 А43 Актуальні питання вітчизняної етнополітики:шляхи модернизації, врахування міжнародного досвіду / Під заг. ред. Тищенко Ю. - К. : Укр-й незалежний центр політ-х досліджень, 2004. - 312 с.
 2. 66.3 Д36 Державна політика України: аналіз та механізм її впровадження в Україні. - Навч. посібник. - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 232 с.
 3. 66.3+66.4 П78 Про внутрішнє та зовнішнє становище України : щорічне Послання Перезидента України до Верховної ради України. - К. : НІСД, 2012. - 253 с.
 4. 87 Г13 Гаєвський, Б. А. Філософія політики / Б. А. Гаєвський. - К. : Вища шк., 2005. - 158 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : Кол. моногр. / За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого; Авт. передм. Л.М. Кравчук. - К. : МАУП, 2000. - 384 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14 : Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) / Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2000. - 360 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45Україна-Європа: хронологія розвитку: У 5 т. Т. 5 : 1800-2010 рр. - К. : КРІОН, 2011. - 928 с.
 8. 67.3(4 Укр) Т44 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. = One thousand years of ukrainian social and political thought. Т.2. Кн.1 : (ХVI ст.) / Ред. Коба С. - К. : Дніпро, 2001. - 560 с.
 9. 88.5 С69Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Ред. Максименка С.Д., Циба В.Т., Шайгородський Ю.Ж. - К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. - 512 с.
 10. 67.400 П71Президент України та державна регіональна і муніципальна політика : Збірник матеріалів та документів / Упоряд. О.Іщенко, В. Кампо, М.Пухтинський, В. Тихонов; За заг. ред. О.Дьоміна. - К. : Логос, 2002. - 236 с.
 11. 66.0 Р66 Романов, В. Є. Вступ до аналізу державної політики / В. Є. Романов, О. Рудік, Т. Брус. - Навч. посібник. - К. : Основи, 2001. - 238 с.
 12. 66.0 Р68 Роль політології у реформуванні політичної системи України : матер. круглого столу "Роль політології у науковому забезпеченні реформи політичної системи України" та Міжвузівської студ. наук.-практ. конф. "Світ без кордонів: соціально-політичні чинники процесу глобалізації", 2-21 квітняя 2006 р. - К. : МАУП, 2006. - 260 с.
 13. 66.0 Л69 Логунова, М. М. Концептуальні засади теорії політики / М. М. Логунова, В. А. Шахов, М. Ф. Шевченко. - Навч. посіб. - К. : УАДУ, 1999. - 159 с.
 14. 66.0 Щ92 Щокін, Г. Основи політичної науки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 184 с.
 15. 66.0 Р69 Романов, В. Є. Розроблення та аналіз державної політики : Опорний конспект дистанц. курсу навч. дисципліни: Навч. посіб. / В. Є. Романов. - К. : Міленіум, 2003. - 68 с.
 16. 66.0 Г67 Горбатенко, В. П. Політичне прогнозування : Навч. посіб. / В. П. Горбатенко, І. О. Бутовська. - К. : МАУП, 2005. - 152 с.
 17. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / Н. М. Сирота. - 2-ге вид. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. - 216 с.
 18. 66я2 А14 Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, О. Воробйов та ін. - К. : Смолоскип, 2000. - 268 с.
 19. 66.0 В75 Воронов, І. О. Людина і політика у пошуках гуманістичної альтернативи / І. О. Воронов ; [Воронов І. О.]. - К. : Генеза, 2004. - 320 с.
 20. 66.0 Г57 Говлет, М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики = Studying public policy: Policy cycles and Polisy Subsystems / М. Говлет, М. Рамеш. - Л. : Кальварія, 2004. - 264 с.
 21. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
 22. 67.4 П68 Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні : монографія / [Ред. Кресіна І. О.]. - К. : Логос, 2011. - 400 с.
 23. 66.0 П50 Політологія у запитаннях та відповідях : Навч. посіб. / Оніщенко І.Г., Дзюбко Д.Т., Дуднікова І.І. та ін. - К. : Вища шк., 2003. - 263 с.
 24. 66.0 Г61 Головатий, Н. Ф. Професія-політик / Н. Ф. Головатий. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 88 с.
 25. 66.7 Ж72 Жінки в політиці: міжнародний досвід для України : Матеріали міжнар. наук. семінару " Жінки в політиці: міжнар. досвід для України" К., НаУКМА, 7.10.06 / Ред. Свердлюк Я., Оксамитна С. - К. : Атіка, 2006. - 272 с.
 26. 66.3 С46 Скуратівський, В. Гуманітарна політика в Україні : Навч. посіб. / В. Скуратівський, В. Трощинський, С. Чукут. - К. : Міленіум, 2002. - 262 с.
  66.0 Д31 Демократія: Антологія / Упоряд. Проценко О. - К. : Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 27. 66.1 К88 Кудряченко, А. І. Політична історія України ХХ століття : Підруч. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.
 28. 66.5 А72 Антонюк, О. В. Основи етнополітики : Навч. посіб. / О. В. Антонюк. - К. : МАУП, 2005. - 432 с.
 29. 66.0 С75 Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Ред. Бакирова В. С., Сазонова Н. И. - Х. : ХНУ им. Каразина В. Н., 2005. - 592 с.
 30. 66.3 Т35 Тертичка, В. Державна політика України: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. - К. : Основи, 2002. - 750 с.
 31. 66.4 І-99 Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ - початок ХХІ ст. : Навч. посіб. / [В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 368 с.
 32. 66.0 П44 Подмазко, Є. А. Загальна теорія політики як метатеорія / Є. А. Подмазко ; Подмазко Є. А. - О. : Друк, 2008. - 222 с.
 33. 66.0 К70 Коршук, Р. М. Етнополітологія : навч. посіб. / Р. М. Коршук ; [Коршук Р. М.]. - К. : Алерта, 2011. - 200 с.
 34. 66.0 Г69 Горлач, М. І. Політологія: наука про політику : підруч. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : ЦНЛ, 2009. - 840 с.
 35. 66.0 Б87 Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. П. Браун. - Пер. з англ. - К. : Основи, 2000. - 243 с.
 36. 66.0 В26 Веймер, Девід Л. Аналіз політики: Коцепції і практика / Девід Л. Веймер, Ейден Р. Вайнінг ; Наук. ред. О. Кілієвич. - Пер. з англ. - К. : Основи, 2000. - 654 с.
 37. 66.3 С40 Система розробки і здійснення публічних політик в Україні : Колективна монографія / Ред. Дем'янчук О. П. - К. : Факт, 2004. - 224 с.
 38. 66.4 Г36 Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць. вип. 2 / [Артьомов І. В., Ващук О. М., Віднянський С. В. та ін.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - 320 с.
 39. 66.4 Г54 Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура : Пер. з англ. - К. : Фенікс, 2003. - 584 с.
 40. 66.0 Б25 Баронін, А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : Курс лекцій / А. С. Баронін. - К. : Паливода А.В., 2005. - 128 с.
 41. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політологія для політика і громадянина : Монографія / В. М. Бебик. - К. : МАУП, 2004. - 424 с.
 42. 66.0 С82 Стоун, Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень / Д. Стоун ; Пер. Буценко О. - К. : Альтернативи, 2000. - 304 с.
 43. 66.0 Т33 Теория политики : Учеб. пособие / Ред. Исаев Б. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 464 с.
 44. 66.2 М15 Макаренко, Є. А. Європейська інформаційна політика : Монографія / Є. А. Макаренко. - К. : Наша культура і наука, 2000. - 368 с.
 45. 66.2 С83 Стратегії розвитку України: теорія і практика : Наук. вид. - К. : НІСД, 2002. - 864 с.
 46. 66.4 Г17 Гальчинський, А. С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів / А. С. Гальчинський. - К. : Знання України, 2002. - 180 с.
 47. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації. - К. : К.І.С., 2011. - 260 с.
 48. 66.3 Б23 Бандурка, О. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія / О. Бандурка, В. Греченко. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2008. - 304 с.
 49. 66.4 Б69 Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України : монографія / відп. ред. Б.О. Парахонський. - К. : ПЦ "Фоліант", 2008. - 591 с.
 50. 87.6 У45 Український соціум / Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. - К. : Знання України, 2005. - 792 с.
 51. 66 Д45 Дікон, Боб та ін. Глобальна соціальна політика / Боб та ін. Дікон. - К. : Основи, 1999. - 346 с.

Основний закон держави
( до Дня Конституції України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія): збірник актів законодавства/ [Уклад. Козадаєв В.].- Х.: Фактор, 2011. - 496 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д50 Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки: Монографія/ Салабай В.Ф., Довганик Н.М., Борисенко М.В., Чуб М.П.- К.: КНЕУ, 2005. - 284 с.
 4. 67.400 З-19 Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності/ під ред. Зайчук В.О.- К., 2005. - 162 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України: підручн./ за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша.- Х.: Право, 2008. - 416 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т.: підручник. Т.1/ за ред. В.Ф. Погорілка.- К.: Юридична думка, 2006. - 544 с.
 7. 67.400 К75 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 бересня 2010 р.- К.: Паливода А.В., 2010. - 48 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ).- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 10. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 11. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко В.А. Історія України : модульний курс: навч. посіб./ Греченко В. А.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с.
 13. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб.- К.: Істина, 2006. - 416 с.
 14. 67.400.7 К61 Колодій А.М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч./ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник.- К.: Правова єдність, 2008. - 350 с.
 15. 67.400 К78 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб.- Вид 6-те, випр., та доп.- К.: Атіка, 2007. - 592 с.
 16. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Вимір історією: Інтерв'ю. Виступи. Статті.- К.: Альтернативи, 2002. - 632 с.
 18. 67.400 М14 Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб./ [Майданник О. О.].- К.: Алерта, 2011. - 380 с.
 19. 67.400.7 О-54 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія.- К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 20. 67.400 П43 Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручн./ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- 3-тє вид., перероб. і доопр.- К.: КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 21. 67.401 П75 Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія/ Прієшкіна О.В.- О.: Фенікс, 2008. - 280 с.
 22. 67.400 Р83 Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: навч. посіб./ Рудик П. А.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 23. 67.400 С49 Слюсаренко А.Г. Історія Української конституції/А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Знання, 1993. - 192 с.
 24. 67.400 Т31 Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: станом на 1 грудня 2010 року/ [Теліпко В. Е.].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 25. 67.400 Ф84 Француз А.Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України.: (Концепт. та нормат. аналіз).- К.: Логос, 2006. - 516 с.
 26. 67.400 Ф89 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручн.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 28. 67.400 Ц61 Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 29. 67.400 Ш70 Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник/ Шляхтун П.П.- К.: "Освіта України", 2010. - 592 с.
 30. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності/ [Ред. Святоцький О. Д.].- К.: Ін Юре, 2010. - 688 с.
 31. 66.0 Д31 Демократія: Антологія/ Упоряд. Проценко О.- К.: Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 32. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності/ Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г.- Х.: Право, 2003. - 328 с.
 33. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності.- К.: Укр. Видавн. спілка, 2002. - 399 с.
 34. 67.71 Н15 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" (відповідно до вимог ЕСTS)/ [Уклад. Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Кушніренко О. Г.].- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 35 с.
 35. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації.- К.: К.І.С., 2011. - 260 с.
 36. 67.0 О-75 Основи правознавства України: навч. посіб./ [ Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М. та ін. ].- 10-те вид., доп. та перероб.- Х.: Одіссей, 2011. - 400 с.
 37. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 38. 67.0 П68 Правознавство: навч. посіб./ [ Дрожжина С. В., Одінцова О. О., Кондратьєв В. О. та ін. ].- 2-ге вид., стереотип.- К.: Знання, 2010. - 350 с.
 39. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб./ [Ред. Орзіх М. П.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 40. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Як приймалась конституція України: Документальний нарис.- К.: Янко, 1996. - 126 с.
 41. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Бесіди про конституцію. Влада/ В.П.Гетьман, Ю.В.Килимник.- К.: Бліц-інформ, 1997. - 36 с.
 42. 67.401 М48 Мельник А.Ф. Державне управління: підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 43. 66.1 М64 Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методологічний аспект: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 260 с.
 44. 67.400 Н56 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навч. посіб./ [Нестерович В. Ф.].- К.: Ліра-К, 2011. - 320 с.
 45. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори.- К.: МАУП, 2006. - 736 с.
 46. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Мужі чину: Історичні парсуни.- К.:Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.
 47. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 48. 67.400 К65 Конституційне право України : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 218 с.

Роль екології в житті людини

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 А28 Адаменко О. Екологічне картування: Підруч./ О.Адаменко, Г.Рудько, Л.Консевич.- Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 580 с.
 2. 20.1 К61 Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
 3. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 3-тє, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 296 с.
 4. 20.1С80 Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна : Навч. посіб. / Ред. М.І. Дробноход. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.
 5. 60.6я2 Д58 Довкілля України = Environment of Ukraine: statistical yearbook : Стат. зб. / [Ред. Остапчук Ю. М.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 216 с.
 6. 20.1 С79 Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія в Україні : навч. посіб. / В. В. Стецюк ; [Стецюк В. В.]. - К. : Слово, 2010. - 368 с.
 7. 20.1 К65 Консевич, Л. Ландшафтна екологія : Навч.- метод. посіб. / Л. Консевич, С. Зубик. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2005. - 244 с.
 8. 20.1 М91 Мусієнко М.М. Екологія рослин: підруч./ Мусієнко М. М.- К.: Либідь, 2006. - 432 с.
 9. 20.1 П12 Павлова Е.И. Экология транспорта: [учебник для вузов ]/ Павлова Е.И.- М.: Высш. шк., 2006. - 344 с.
 10. 67.407.2 А65 Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки : Навч. та науково-практич. посіб. / В. І. Андрейцев. - К. : Знання-Прес, 2002. - 332 с
 11. 67.407.2 К55 Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька ; Кобецька Н. Р. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
 12. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 13. 67.407.2 З-19 Закон України " Про охорону навколишнього природного середовища " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 липня 2012 р. - К. : Паливода А. В., 2012. - 48 с.
 14. 20.1Е45 Екосередовище і сучасність : монографія. Т. 8 : Природно-техногенна безпека / [Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М.та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 528 с.
 15. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 16. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 17. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 18. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 19. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 20. 65.5 П44 Поддубный, И. А. Международная эколого-экономическая деятельность : Учеб. пособие / И. А. Поддубный, В. К. Слюсаренко. - Х. : Инжэк, 2005. - 200 с.
 21. 65.28 С22 Сахаєв, В. Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища / В. Г. Сахаєв, В. Я. Шевчук. - Підручник. - К. : Вища шк., 1995. - 272 с.
 22. 20.1 Ф33 Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды : Учеб. пособие / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. - М. : Владос, 2001. - 288 с.
 23. 20.1 Ш71 Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. - К. : ЦНЛ, 2004. - 296 с.
 24. 65.28 М15 Макарова, Н. С. Економіка природокористування = Навч. посіб. / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. - К. : ЦНЛ, 2007. - 322 с.
 25. 20.1 К49 Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : практикум / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 286 с.
 26. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 27. 20.1 Л37 Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підруч. / С. С. Левківський, М. М. Падун. - К. : Либідь, 2006. - 280 с.
 28. 20.1 Э35 Экология города : Учеб. - К. : Либра, 2000. - 464 с.
 29. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 30. 20.1 Б74 Богобоящий, В. В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. : Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій. - К. : ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 31. 20.1 Д56 Добровольський, В. В. Екологічні знання : Навч. посіб. / В. В. Добровольський. - К. : Професіонал, 2005. - 304 с.
 32. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 33. 20.1 П85 Прудкий, В. И. Земля надежды нашей : книга-альбом / В. И. Прудкий ; [Прудкий В. И.]. - Запорожье : Дикое поле, 2007. - 336 с.
 34. 20.1 Т54 Толстоухов, А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії / А. Толстоухов, М. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 333 с.
 35. 20.1 Ш71 Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : Навч. посіб. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - К. : КНТ, 2006. - 304 с.
 36. 74.26 Л93 Людина в сучасному світі : підручник для 11 кл. / Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Возня С.С. та ін. - К., Ірпінь : ВТФ "Перун", 1997. - 224 с.
 37. 53.59+26.89 Б93 Бутченко, Л. Природа в житті українського народу / Л. Бутченко. - К. : Лібра, 2007. - 184 с.
 38. 28.0 Е45 Екологія людини : Підручник / Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. та ін. - 3-тє вид., випр. і доп. - Х. : ОВС, 2004. - 254 с.
 39. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.
 40. 20.1 К49 Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології/ М.О.Клименко, П.М.Скрипчук.- К.: Академія, 2006. - 368 с.
 41. 20.1 В20 Васюкова Г.Т. Екологія: підруч./ Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева.- К.: Кондор, 2009. - 524 с.
 42. 20.1 Г55 Глухов В.В. Экономические основы экологии/ В.В.Глухов, Т.П.Некрасова.- 3-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 384 с.
 43. 20.1 Г52 Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів: Навч. посіб./ А.В.Гладкий, В.В.Скопецький.- К.: Політехніка: Періодика, 2005. - 152 с.
 44. 20.1 Г16 Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія/ Т.П.Галушкіна, Є.Г.Гордійчук.- Х.: Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 45. 92 Е45 Екологічна енциклопедія. У 3-х т.: Ред. Толстоухов А.В., Тимочко Т.В., Стеценко Є.І. та ін. Т.1. А-Е.- К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2006. - 432 с.
 46. 92 Д81 Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник.- К.: Вища шк., 2005. - 247 с.
 47. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 48. 20.1 К38 Кизирма Р.А. Екологія: навч. посіб./ [Кизирма Р. А.].- Х.: Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 49. 20.1 М99 Мягченко О.П. Основи екології: підруч./ [ Мягченко О. П. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 50. 20.1 К60 Колесников С.И. Экология: учеб. пособие/ Колесников С.И.- 2-е изд.- М.: Ростов н/Д: Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 51. 20.1 Б61 Білявський Г.О. Основи екології: підручн./ Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков.- 3-тє вид.- К.: Либідь, 2006. - 408 с.
 52. 20.1 Н73 Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 320 с.

Травень 2013

Професору Дахну І.І. - 65 років

У МБІЦ відкрилася виставка книг, опублікованих професором І.І.Дахном впродовж 1980-2013 років. Налічує 49 книг. Виставка працює в читальному залі економічної та природничої літератури до кінця травня 2013 року.

 

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. Дахно, І. І. Міжнародна економіка : Навч. посібн. / І. І. Дахно, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. - 216 с.
 2. Дахно, І. І. Антимонопольне право : Курс лекцій / І. І. Дахно. - К. : Четверна хвиля, 1998. - 352 с.
 3. Дахно, И. И. Патентно-лицензионная работа / И. И. Дахно. - К. : Блиц-Информ, 1996. - 256 с.
 4. Дахно, И. И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности = Словарь Ивана Дахно / И. И. Дахно. - К. : ВИРА-Р, 1997. - 384 с.
 5. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. - Курс лекцій. - К. : МАУП, 2000. - 160 с.
 6. Дахно, И. И. Патентоведение / И. И. Дахно. - Х. : Ксилон, 1997. - 313 с.
 7. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : МАУП, 2001. - 312 с. - Бібліогр.: с. 307.
 8. Дахно, И. И. Право интеллектуальной собственности : Науч.-справочн. пособие / И. И. Дахно. - К. : ТП Пресс, 2004. - 224 с.
 9. Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : Либідь, 2002. - 200 с.
 10. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право : Курс лекцій / І. І. Дахно. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 160 с.
 11. Дахно, И. И. Патентование и лицензирование : Учеб. пособие / И. И. Дахно. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.
 12. Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : МАУП, 2003. - 296 с.
 13. Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., допов. - К. : МАУП, 2004. - 312 с.
 14. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с. 307.
 15. Алієва-Барановська, В. М. Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, Г. В. Бабіч, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 424 с.
 16. Алієва-Барановська, В. М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 560 с.
 17. Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 18. Дахно, И. И. Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности / И. И. Дахно ; [Дахно И. И.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 19. Дахно, І. І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2007. - 234 с.
 20. Дахно, И. И. Энциклопедический англо-русский словарь по интеллектуальной собственности.Около 1150 терминов / И. И. Дахно ; [ Дахно И. И. ]. - К. : Паливода А. В., 2007. - 296 с.
 21. Дахно, І. І. Англо-український географічний глосарій : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦНЛ, 2007. - 390 с.
 22. Дахно, І. І. Європейський Союз: англо-українські глосарії / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2012. - 216 с.
 23. Дахно, І. І. Історія країн світу : Довідник / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2007. - 816 с.
 24. Дахно, И. И. Патентознавство : навч. посіб. / И. И. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 318 с.
 25. Дахно, І. І. Міжнародна економіка : Навч. посібн. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., виправ. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 248 с.
 26. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦНЛ, 2008. - 316 с.
 27. Дахно, І. І. Історія держави і права : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦНЛ, 2006. - 408 с.
 28. Дахно, І. І. Історія держави і права : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 658 с.
 29. Дахно, І. І. Країни світу : Енциклопед. словник / І. І. Дахно. - К. : МАПА, 2004. - 608 с.
 30. Дахно, І. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб.-довідник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 382 с.
 31. Юридический словарь И. Дахно = Словарь законодательных и нормативных терминов. - 2-е изд. доп. - К. : А.С.К., 2001. - 1056 с.
 32. Юридический словарь И. Дахно = Словарь законодательных и нормативных терминов. - К. : Блиц-информ, 1998. - 352 с.
 33. Лозюк Н.И., Степаненко В.А..Современные тенденции в международном капиталистическом разделении труда. - К.: наук. Думка, 1980 - 264 с.
 34. Дахно И.И., Кравец В.П., Лало В.Н., Масштабей В.Я.Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. - Л.: Наукова думка, 1987 - 192 с.
 35. Дахно И.И. и др.Определение эффективности изобретений и рационализаторских предложений/ И.И.Дахно, В.Н.Лало, Б.С.Песков. - Л.: Тэхника, 1989 - 165 с.
 36. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. Загальноосвітніх навч.закл./ За ред. П.О.Масляк.: Вежа, 2004. - 280 с.: іл.
 37. Зовнішньоекономічна діяльність : Навч. посіб. / Ред. Дахно І.І. - К. : ЦНЛ, 2006. - 360 с.
 38. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [ Ред. Дахно І. І. ]. - К. : ДП " Видавничий дім "Персонал", 2009. - 316 с.
 39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / ред. Дахно І. І. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 40. Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 41. Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Дахно І.І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 568 с.
 42. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / Ред. Дахно І.І. - К. : ЦНЛ, 2006. - 304 с.
 43. Дахно, І. І. Проблемні питання економіки промислової власності / І. І. Дахно. - К. : Знання України, 1993. - 19 с.
 44. Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно ; Дахно І. І. - 2-ге вид. доп. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 45. Дахно І. І. Світова економіка : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 46. Дахно І. І. Світова економіка : навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
 47. Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. / І. І. Дахно. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 278 с.
 48. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право = Международное частное право. Private international law : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2012. - 290 с.

Світле Христове Воскресіння!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В76 Воскресение Христово.- К.: Пролог, 2004. - 108 с.
 2. 86.37 П18 Паремії.- Львів: Свічадо, 2006. - 504 с.
 3. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу/ [Ред. Біляєва Г. В.].- Х.: Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 4. 86.37 В57 Владимир , (Сабодан) Проповеди. В 2-х томах. Т.1/ (.Владимир, митрополит.- К., 1997. - 360 с.
 5. 86.37 И85 ИсаеваЕ.Л. Православные праздники.- М.: РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 6. 86.37 К44 Кислашко О.Православні свята та народні звичаї/ О.Кислашко, Я.Кислашко.- К.: Грамота, 2003. - 152 с.
 7. 86.37 Л84 Лука , Крымский (Войно-Ясенецкий) Господня пасха: Проповеди. Беседы в дни Великих праздников/ К.(.Лука, святитель.- М.: Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 8. 86.37 Н34 Наум Благодатный огонь над гробом господним/ Наум, священно-архимандрит.- М.: Пересвет, 1991. - 48 с.
 9. 86.37 С13 Сагач Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі.- К.: Джулия, 2001. - 64 с.
 10. 86.37 С13 Сагач Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі.- К.: Криниця, 2000. - 64 с.
 11. 86.37 Д76 Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!.- Тернопіль, 2003. - 42 с.
 12. 86.37 Ж71 Жизнь Иисуса Христа и история первой церкви: [В иллюстрациях].- Chicago: Slavic Gospel Press, 1990. - 256 c.
 13. 86.37 М95 Мысли о чудесах.- К.: Пролог, 2004. - 100 с.
 14. 86.37 В27 Великдень в Україні: нариси про Великодні свята з нар. піснями/ [Ред. Мордань В. Г.].- К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с
 15. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі/ Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін.- 2-ге вид.- К.: КМ Академія, 2003. - 200 с.
 16. 87.3(0) Х93 Христос и культура.- Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура.- М.: Юристъ, 1996. - 575 с.
 17. 86.2 Я44 Як народжуються святині/ [Андрушків Б., Новосядлий Б., Кирич Н., Погайдак О.].- Тернопіль: Тернограф, 2007. - 256 с.
 18. 86.37 В57 Владимир ,(Сабодан)Христос Спаситель - Начальник мира. Статьи. Т.6/ (.Владимир, митрополит.- К., 1998. - 296 с.
 19. 86.37 В57 Владимиров А. Кумран и Христос.- М.: Беловодье, 2002. - 766 с.
 20. 86.3 К34 Келлер В. Библия как история/ [Келлер В.].- М.: Крон-Пресс, 1998. - 480 с.
 21. 85.1 К64 Кондаков Н.П. Иконография господа бога и спаса нашего Иисуса Христа.- М.: Паломник, 2001.
 22. 86.37 Л68 Лобазов П.К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии/ П.К.Лобазов, А.М.Невшупа.- Х.: Бурун Книга, 2009. - 176 с.
 23. 86.37 С48 Слобідський , С. Протоірєй Закон божий: Підруч.- 3-тє вид.- К.: Видав. відділ Укр. Православної Церкви Київського Патріархату, 2003. - 655 с.
 24. 86.37 М29 Мартишин Д.С. Основи православної віри: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2005. - 176 с.
 25. 86.37 М51 Мень О. Син Людський/ 2-ге вид., доп.- Л.: Свічадо, 2005. - 372 с.
 26. 86.3 Р39 Ренан Е. Життя Ісуса/ Пер. Лігостової О.- К.: Київськ. орг. Спілки журналістів України, 1991. - 206 с.
 27. 86 .2 С84 Стрелецкий В.В. Тайная доктрина Иисуса Христа. Введение в пансофию.- К.: Ника-центр, 2005. - 192 с.
 28. 86.37 Ш96 Шуре Е. Ісус (Місія Христа).- К.: Криниця, 2002. - 75 с.
 29. 86.37 Т39 Ти господи, надія моя: Молитви на різні потреби.- Л.: Свічадо, 2005. - 119 с.
 30. 86.37 В31 Вера и разум.- К.: Пролог, 2004. - 316 с.
 31. 86.37 П68 Православний катехизм "Бог живий ": Катехизм для всієї родини.- Л.: Свічадо, 2005. - 384 с.
 32. 86.37 Д85 Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу/ Уклад. схимонахиня Єкатерина (Київська).- К.: Криниця, 2004. - 96 с.
 33. 86.37 Л61 Липківський В. Слово Христове до українського народу: Проповіді на неділі й свята.- Мироновка: Офорт, 1993. - 103 с.
 34. 86.37 С25 Святоотеческая христология и антропология: Сб. статей.- Пермь, 2003. - 79 с.
 35. 86.37 Ч-39 Человек - храм божий.- М.: Паломник, 2002. - 255 с.
 36. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті.- К.: МАУП, 2006. - 80 с.
 37. 86.37 Х56 Хліб Наш Насущний: Щоденне християнське читання/ Бернон Д. та ін.- К.: Християнська зоря, 2002. - 96 с.
 38. 86.37 Б61 Білоусенко О. Новий заповіт. Біблійна історія.- К.: Либідь, 1993. - 138 с.
 39. 86.37 Ч-90 Чумакова Т. Православие.- С.Пб.: Питер, 2006. - 208 с.
 40. 86.37 Г61 Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Либідь, 1999. - 352 с.
 41. 85.12 С60 Соломченко О.Г. Писанки Українських Карпат.- Ужгород: Карпати, 2002. - 238 с.
 42. 85.12 Б77 Бойко М. Подаруй ми писаночку = Present an easter egg to me: альбом/ [Бойко М.].- Л.: Каменяр, Гердан графіка, 2001. - 95 с.

День слов'янської писемності та культури

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 2. 81 Г85 Гриневич, Г. С. Праславянская писменность.Результаты дешифровки. Т.1 / Г. С. Гриневич. - М. : Общественная польза, 1993. - 324 с.
 3. 81 Л37 Левицький, В. В. Основи германістики / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 528 с.
 4. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 5. 81 Ш77 Шницеръ, Я. Б. Всеобщая исторія письменъ / Я. Б. Шницеръ. - С.Пб. : Изданіе А.Ф.Маркса, 1903. - 264 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : Навч. посіб. / [Ред. Палова О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 352 с.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 4 : Київська Русь / Толочко О.П., Толочко П.П. - К. : Альтернативи, 1998. - 352 с.
 8. 87.3(0) Д36 Дерида, Ж. Письмо та відмінність : Пер. з фр. / Ж. Дерида ; Ред. Шевченко О. - К. : Основи, 2004. - 602 с.
 9. 81 Д69 Дорошенко, С. І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 10. 81 Л37 Левицький, А. Е.Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 104 с.
 11. 85.15 Р49 Різник, М. Г. Письмо і шрифт / М. Г. Різник ; [Різник М. Г.]. - К. : Вища школа, 1978. - 150 с.
 12. 76.1 С81 Столярова, Л. В. Книга в Древней Руси ( XI-XVI вв. ) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. - М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 448 с.
 13. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевченко, В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко ; Шевченко В.В. - К. : Світ Знань, 2008. - 572 с.
 14. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Українська мова : підручн. / І. П. Ющук ; [ Ющук І.П. ]. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.
 15. 87.3(4 Укр) Д85 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : У 3-х кн. Кн. 3 : Освіта і наука як базова основа розвитку духовного життя суспільства / [Ред. Михальченко М., Скотний В.]. - К., Дрогобич : Інформаційно-редакційни відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. - 174 с.
 16. 86.3 Л93 Людство і віра : Навч.-метод. посіб. Т.1 / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 576 с.
 17. 81 Д36Деррида, Жак. О грамматологии / Ж. Деррида ; Вступ. ст. Н. Автономовой. - Пер. с фр. - М. : Ad Marginem, 2000. - 512 с.
 18. 81 Д67 Донских, О. А. К истокам языка / О. А. Донских ; Донских О. А. - Новосибирск : Наука. Сиб отд-ние, 1988. - 192 с. - (Литературоведение и языкознание).
 19. 63.3(4 Укр) К45 Кифишин, А. Г. Каменная могила: Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тысячелетий до н.э. Т.1 / А. Г. Кифишин. - К. : Аратта, 2001. - 872 с.
 20. 87.8 К82 Крістева, Ю. Полілог / Ю. Крістева ; Пер. з фр. П.Таращука. - К. : Юніверс, 2004. - 480 с.
 21. 63.3(4 Укр) М80 Морозов, А. Г. Анти / А. Г. Морозов, С. В. Корновенко. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 65 с.
 22. 81.2 Укр М81 Мосенкіс, Ю. Л. Мова трипільської культури : Джерела, методи, результати реконструкції / Ю. Л. Мосенкіс. - К. : НДІТІАМ, 2001. - 163 с.
 23. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 24. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 25. 83.3(4 Укр)Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2004. - 400 с.
 26. 83.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.
 27. 71.1 В55 Візантія і Київська Русь : каталог виставки / [Вст. ст. Тоцька І. Ф., Івакін Г. Ю.]. - К., 1997. - 56 с.
 28. 87.3(4 Укр) Д13 Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти / Упор. Вдовина О., Завгородній Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 398 с.
 29. 63.4 Д73 Древние славяне и Киевская Русь / [Ред. Толочко П. П.]. - К. : Наукова думка, 1989. - 200 с.
 30. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ-Чернівці : Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 31. 71.1 І-90 Історія української культури : Навч. посіб. / [Ред. Палова О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 352 с.
 32. 92 Л64 Литература Древней Руси : Биобиблиогр. словарь. - М. : Просвящение, 1996. - 240 с.
 33. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді / Ред. Яременка В. В. - 3-тє вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с.
 34. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : навч. посіб. / [Ред. Саух П.Ю.]. - К. : Кондор, 2008. - 384 с.
 35. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.2 : Давні слов'яни. Київська Русь / [Ред. Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Козак Д. Н. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 687 с.
 36. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 37. 85 А90 Асєєв, Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю. С. Асєєв ; [Асєєв Ю. С.]. - К. : Мистецтво, 1980. - 214 с.
 38. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 39. 83.3(0)3 Б87 Брайчевський, М. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М. Брайчевський. - К. : Фенікс, 2005. - 552 с.
 40. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 41. 63.3(2 Рос) Г94 Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. - М. : АСТ: Астрель, 2004. - 656 с.
 42. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Владимир Мономах / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 121 с.
 43. 63.3(4 Укр) З-16 Заєць, І. Витоки духовної культури українського народу / І. Заєць. - К. : Аратта, 2006. - 328 с.
 44. 63.3(4 Укр) К73 Котляр, М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. - К. : Україна, 1996. - 240 с.
 45. 63.3(4 Укр) М17 Максимович, М. О. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України / М. О. Максимович ; Уклад. Марков П.Г. - К. : Вища шк., 2004. - 503 с.
 46. 83.3(4 Укр) С47 Сліпушко, О. Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської русі (Х-ХІІІ століття) / О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2002. - 400 с.
 47. 63.5 Т52 Толочко, П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная / П. П. Толочко. - С.Пб. : Алетейя, 2005. - 218 с.
 48. 63.3(4 Укр) Ш57 Шилов, Ю. Пращури. Продавня історія Русі / Ю. Шилов. - Вінниця : Континент-Прим, 2006. - 168 с.
 49. 71.1 Ш 59 Шилов, Ю. О.Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. - ІІ тис. н. е. / Ю. О. Шилов. - 2-ге вид. - К. : Аратта, 2002. - 271 с.
 50. 71.1 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : Монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. - 738 с.
 51. 84(4 Укр) В27 Велесова книга. Славянские веды / Сост. Дудко Д.М. - М. : Эксмо, 2004. - 400 с.
 52. 63.3(0) І-90 Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до ХХ ст.) : Навч. посіб. / Ред. Ярового В.І. - К. : Либідь, 2001. - 632 с.
 53. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век. В 2-х т. Т.1 : А-М / Авт.-сост. Богуславский В.В. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 780 с.
 54. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век В 2-х т. Т.2 : Н-Я / Авт.-сост. Богуславский В.В. - М. : Олма-Пресс: Красній пролетарий, 2004. - 784 с.
 55. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.4. Ч.1 : Від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 224 с.
 56. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 57. 86.37 К54 Князев, А. С. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян / А. С. Князев. - Мн. : Православная инициатива, 2004. - 240 с.
 58. 88.4-2 Л72 Лозова, О. М. Психосемантика етнічної свідомості / О. М. Лозова. - К. : Освіта України, 2007. - 402 с.
 59. 92 С30 Семёнова, М. Мы - славяне! : популярная энциклопедия / М. Семёнова ; [Семёнова М.]. - С.Пб. : ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 60. 63.3(2 Рос) Т16 Таланин, В. И. У истоков Руси. Очерки ІХ-ХІ вв. / В. И. Таланин ; Таланин В.И. - Запорожье : ЗГИА, 2001. - 354 с.
 61. 63.5 Щ92 Щокін, Г. Слов'янство:його місце і роль в європейській історії : Доп. на Міжнар. наук. конф."Слов'янський світ в умовах глоблізації", 3-7 груд. 2003 р., Софія, Болгарія / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 336 с.
 62. 63.3(4 Укр) Т52 Толочко, П. П. Літописи Київської Русі / П. П. Толочко. - К. : Київ. академія євробізнесу, 1994. - 88 с.
 63. 85.15 Ч-34 Чебаник, В. Графіка української мови. Абетка / В. Чебаник. - К., 2004. - 48 с.

Логістика як інструмент розвинутої ринкової економіки

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.40 К82 Крикавський, Є. Логістика. Основи теорії : Підруч. / Є. Крикавський. - Львів : Інтелект-Захід, 2004. - 416 с.
 2. 65.40 П56 Пономарьова, Ю. В. Логістика : Навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. - К. : ЦНЛ, 2003. - 192 с.
 3. 65.40 О-50 Окландер, М. А. Промислова логістика : Навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Хромов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 222 с.
 4. 65.42 Б20 Балабанова, Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. - К. : Професіонал, 2004. - 288 с.
 5. 65.40 К82 Крикавський, Є. Логістика. Для економістів : Підруч. / Є. Крикавський. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 448 с.
 6. 65.40 Т18 Таньков, К. М. Виробнича логістика : Навч. посіб. / К. М. Таньков, О. М. Тридід, Т. О. Колодизєва. - Х. : Інжек, 2004. - 352 с.
 7. 65.40 К82 Крикавський, Є. В. Логістика: компедіум і практикум : Навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2006. - 340 с.
 8. 65.40 Б82 Борзих, М. В. Логістика : Навчально-методичний посіб. для самост. вивч. дисц. / М. В. Борзих. - Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька Академія", 2005. - 208 с.
 9. 65.40 Г12 Гавенко, С. Логістика в поліграфічному виробництві : Навч. вид. / С. Гавенко, Б. Дурняк, Р. Зацерковна. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 143 с.
 10. 65.40 С59 Сокур, І. М. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : ЦУЛ, 2009. - 222 с.
 11. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 12. 65.40 Г95 Гурч, Л. М. Логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Гурч ; Гурч Л. М. - К. : Персонал, 2008. - 560 с.
 13. 65.40 Ч-96 Чухрай, Н. Інновації та логістика товарів : монографія / Н. Чухрай, Р. Патора. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2001. - 264 с.
 14. 65.40 Л69 Логістика : навч. посіб. / [Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина І. І. та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 15. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 16. 65.40 Л69 Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / [Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 17. 65.40 Л32 Логістика : Навчально-методичний комплекс / Укл. Смирчинський В.В. - Т. : Економічна думка, 2005. - 200 с.
 18. 65.40 К17 Кальченко, А. Г. Логістика : підруч. / А. Г. Кальченко ; [Кальченко А. Г.]. - 2-ге вид, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 284 с.
 19. 65.40 С89 Сумец, А. М. Логистика : Учеб. пособие / А. М. Сумец. - К. : Хай- Тек- Пресс, 2008. - 320 с.
 20. 65.40 С79 Степанов, В. И. Логистика : Учеб. / В. И. Степанов. - М. : ТК Велби: Проспект, 2006. - 488 с.
 21. 65.40 С56 Современная логистика = Contemporary logistics / Джонсон Дж.С., Вуд Д.В., Вордлоу Д.Л., Мэрфи-Мл. П. - М.; С.Пб.; Киев : Вильямс, 2002. - 624 с.
 22. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
 23. 65.40 Р60 Родионова, В. Н. Логистика : Конспект лекций / В. Н. Родионова, О. Г. Туровец, Н. В. Федоркова. - М. : Инфра-М, 2002. - 160 с.
 24. 65.40 С20 Саркисов, С. В. Управление логистическими цепями поставок : Учеб. пособие / С. В. Саркисов. - М. : Дело, 2006. - 368 с.
 25. 65.40 Т18 Таничев, А. В. Логистика / А. В. Таничев ; [Таничев А. В.]. - С.Пб.; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 192 с.
 26. 65.40 Т99 Тяпухин, А. П. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики : учеб. пособие / А. П. Тяпухин ; А.П. Тяпухин, А.И. голощапова, Е.Н. Лындина. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 240 с.
 27. 65.40 Ч-34 Чеботаев, А. А. Логистика и маркетинг. Маркетологистика : Учеб. пособ. / А. А. Чеботаев. - М. : Экономика, 2005. - 247 с.
 28. 65.40 Э54 Эметт, С.Искусство управления складом: как уменьшить издержки и повысить эффективность = Excellence in warehouse management. How to minimise costs and maximise value / С. Эметт ; Эммет С. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2007. - 320 с.
 29. 65.40 У67 Управление закупками и поставками : учебник / [М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн и др.]; пер. с англ. по ред. Ю.А. Щербинина. - 13-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с.
 30. 65.40 Х21 Харрисон, А.Управление логистикой. Разработка стратегий логистических операций = Logistics management and strategy / А. Харрисон, Р. Хоук ; Ред. Михейцева О. Е. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 368 с.
 31. 65.40 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підручник / [Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 336 с.
 32. 65.40 Н63 Николайчук, В. Е. Логистика в сфере распределения / В. Е. Николайчук. - С.Пб. : Питер, 2001. - 160 с.
 33. 65.40 П27 Перевозка экспортно-импортных грузов: Организация логистических систем / Ред. Кириченко А.В. - 2-е изд., доп. и перераб. - С.Пб. : Питер, 2004. - 506 с.
 34. 65.40 О-75 Основы логистики : Учеб. пособ. / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. - М. : Инфра-М, 1999. - 200 с.
 35. 65.40 Д81 Дудар, Т. Г. Основи логістики : навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.
 36. 65.40 Г68 Гордон, М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. - 195 с.
 37. 65.40 В19 Васелевський, М. Інформація та кадри в логістичних системах / М. Васелевський, Р. Патора. - К. : Львівська політехніка, 2001. - 272 с.
 38. 65.40 А94 Афанасенко, И. Д. Коммерческая логистика : учебник для вузов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - С.Пб. : Питер, 2012. - 352 с.
 39. 65.40 Б16 Бажин, И. И. Логистика : учеб. / И. И. Бажин ; [Бажин И. И.]. - Х. : Консум, 2004. - 240 с.
 40. 65.40 А79Ардатова, М. М.Логистика в вопросах и ответах : учеб. пособ. / М. М. Ардатова ; [Ардатова М. М.]. - М. : Проспект, 2004. - 272 с.
 41. 65.40 А55Альбеков, О. А. Коммерческая логистика / О. А. Альбеков, А. У. Митько. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 416 с.
 42. 65.40 Г15 Галанов, В. А. Логистика : учебник / В. А. Галанов ; Галанов В.А. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
 43. 65.40 Г13 Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский ; Гаджинский А.М. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 484 с.
 44. 65.40 Д26 Дегтяренко, В. Н. Основы логистики и маркетинга / В. Н. Дегтяренко. - М. : Гардарика, 1996. - 120 с.
 45. 65.40 Н54 Неруш, Ю. М. Коммерческая логистика. / Ю. М. Неруш. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 271 с.
 46. 65.40 Н80 Мороз, О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2007. - 165 с.
 47. 65.40 М64 Миротин, Л. Б. Логистическое администрирование : Учеб. пособие / Л. Б. Миротин, А. Б. Чубуков, Ы. Э. Ташбаев. - М. : Экзамен, 2003. - 480 с.
 48. 65.40 Н74 Модели и методы теории логистики : учеб. пособие / под. ред В.С. Лукинского. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 49. 65.40 М30 Марченко, С. М. Задачник з логістики / С. М. Марченко. - К. : МАУП, 2006. - 68 с.
 50. 65.40 М 34 Мате, Э. Логистика = La logistique / Э. Мате, Т. Даниэль. - 5-е изд. - С.Пб.; М. : Нева: Олма-Пресс Инвест, 2003. - 128 с.
 51. 65.40 Л68 Логистика : учеб. / под ред. В.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 368 с.
 52. 65.40 Л69 Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / Лукинский В.С., Бережной В.И., Бережная Е.В., Цвиринько И.А. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 280 с.
 53. 65.40 Л69 Логистика, эффективость и риски внешнеэкономических операций / Захаров К.В., Цыганок А.В., Бочарников В.П., Захаров А.К. - К. : Эльга, Ника-центр, 2004. - 260 с.
 54. 65.40 К82 Кристофер, М. Логистика и управление цепочками поставок. Как сократить затраты и улучшить обслуживание потребителей = Logistics and supply chain management / М. Кристофер. - С.Пб. : Питер, 2004. - 316 с.
 55. 65.40 К56 Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 56. 65.40 К43 Киршина, М. В. Коммерческая логистика / М. В. Киршина. - М. : Благовест-В, 2003. - 256 с.
 57. 65.40 І-58 Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту / Фесенко К.Е., Зайончик Л.Г., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. - К. : Науковий світ, 2002. - 259 с.
 58. 65.40 Л63 Линдерс, Майкл Р. Управление снабжением и запасами. Логистика. / Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. - Пер. с англ. - С.Пб. : Полигон, 1999. - 768 c.
 59. 65.40 З-47 Зеваков, А. М. Логистика материальных запасов и финансовых активов / А. М. Зеваков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 352 с.

Ринок цінних паперів в системі фінансових ринків

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Ц 62 Цінні папери і державне мито в Україні. - К. : Компас, 1998. - 72 с.
 2. 65.262 Б83 Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг / В. А. Боровкова. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 3. 65.262 Б51 Бердников, В. М. Рынок ценных бумаг. Приватизация: Курс лекций для бакалаврата / В. М. Бердников. - Ужгород : Инпроф, 1998. - 101 с.
 4. 65.262 Б92 Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А. Н. Буренин. - М. : 1 Федеративная книготорговая компания, 1998. - 352 с.
 5. 65.262 В51 Випуск та обіг цінних паперів : Практич. посіб. / Григор'єва П.Ф., Долінський Л.Б., Кучеренко О.В., Леонов Д.А. та ін. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 288 с.
 6. 65.262 Г69 Городний, В. И. Рынок ценных бумаг: вопросы теории и практики : Монография / В. И. Городний. - К. : МАУП, 1999. - 96 с.
 7. 65.262 Г49 Гинзбург, А. И. Рынки валют и ценных бумаг / А. И. Гинзбург, М. В. Михейко. - С.Пб. : Питер, 2004. - 251 с.
 8. 65.262 Г21 Гаршина, О. К. Цінні папери : Навч. посіб. / О. К. Гаршина. - К. : Слово, 2004. - 208 с.
 9. 65.262 Д 34 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е.Ф. Жукова. - Учеб. пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 310 с.
 10. 65.262 З-14 Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками = Development of market of securiries and management of it's risks : монографія / В. С. Загорський ; Загорський В. С. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 192 с.
 11. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; Кравченко Ю.Я. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 664 с.
 12. 65.262 К21 Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління : навч посіб. / П. М. Карась ; Карась П.М.,Прямков О.Ю.,Сотниченко Л.Л. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 164 с.
 13. 65.262 К17 Калина, А. В.Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А. В. Калина, В. В. Корнеев, А. А. Кощеев. - К. : МАУП, 1999. - 216 с.
 14. 65.262 К78 Краев, А. О. Рынок долговых ценных бумаг : Учеб. пособие / А. О. Краев, И. Н. Коньков, П. Ю. Малеев. - М. : Экзамен, 2002. - 512 с.
 15. 65.262 Ц65 Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2013. - 791 с.
 16. 65.262 Ц65 Цінні папери : підруч. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2011. - 1094 с.
 17. 65.262 Ч-46 Чередніченко, Н. І. Ринок цінних паперів : Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни / Н. І. Чередніченко. - К. : МАУП, 2004. - 88 с.
 18. 65.262 Ч-51 Ческидов, Б. М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Курс лекций / Б. М. Ческидов. - М. : Экзамен, 2002. - 224 с.
 19. 65.262 Ч-51 Ческидов, Б. М. Модели рынков ценных бумаг / Б. М. Ческидов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 20. 65.262 Э64 Энджел, Л. Как покупать ценные бумаги / Л. Энджел, Б. Бойд. - Самара : Самарский дом печати, 1993. - 304 с.
 21. 65.262 Я76 Яроцький, В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) : Монографія / В. Л. Яроцький. - Х. : Право, 2006. - 544 с.
 22. 65.262 М50 Мендрул, О. Г. Фондовий ринок: Операції з цінними паперами : Навч. посібник / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2000. - 156 с.
 23. 65.262 М48 Мельник, В. А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства : Спец. вип. / В. А. Мельник. - К. : А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. - 560 с.
 24. 65.262 М25 Маренков, Н. Л. Ценные бумаги / Н. Л. Маренков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 608 с.
 25. 65.262 Л88 Лысенков, Ю. М.Операции с ценными бумагами: Бухгалтерский учет, налогообложение / Ю. М. Лысенков, Я. В. Совгира. - К. : Прес-центр, 1994. - 94 с.
 26. 65.262 Л88 Лысенков, Ю. М.Обращение ценных бумаг: Договорно-правовое обеспечение. Бухгалтерский учет / Ю. М. Лысенков, С. Ю. Фомичева. - К. : Ин-т банкиров банка Украина, 1996. - 175 с.
 27. 65.262 Н34 Науменко, О. О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів : Практ. посіб. / О. О. Науменко. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 364 с.
 28. 65.262 Т44 Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. - Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 211 с.
 29. 5.262 Х15 Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - С.Пб. : Питер, 2005. - 352 с.
 30. 65.262 Ф39 Фельдман, А. Б. Основы рынка производных ценных бумаг : Учеб.-практич. пособ. / А. Б. Фельдман. - М. : Инфра-М, 1996. - 96 с.
 31. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Золотарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 352 с.
 32. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг : Ред. Жуков Е.Ф. - М. : Юнити, 2003. - 399 с.
 33. 65.262 Р51 Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку : монографія / [Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.
 34. 65.262 П18 Парсяк, В. Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. - К. : ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 35. 65.262 П19 Пасічник, В. Г. Ринок цінних паперів : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акілін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 36. 65.262 П42 Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
 37. 65.262 П69 Практикум по курсу "Ценные бумаги" / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. - Учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 304 с.
 38. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів : Навч.- метод. посіб. / Бовкун К. К., Іванова В. О., Кий О. М. та ін. - 2-ге вид. доп. та переробл. - К. : АДС УМКЦентр, 2007. - 336 с.
 39. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність : Навч.- метод. пос. / Бовкун К. К., Буянова Л. М., Іванова В. О. та ін. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К. : АДС УМКЦентр, 2007. - 448 с.
 40. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами : Навч.- метод. посіб. / Бовкун К. К., Дегтярьова Н. В. та ін. - 3-є вид., переробл. та доп. - К. : АДС УМКЦентр, 2007. - 352 с.
 41. 67.404 О-65 Операции с ценными бумагами: нормативная база : Сб. нормат.-прав. актов по состоянию на 01.11.2000 г. - Х. : Фактор, 2000. - 136 с.
 42. 67.404 Р32 Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Нормативні акти / Упоряд. Ковальський В.С., Ляшко Л. П. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.
 43. 67.404 С77 Старинський, М. В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні : Навч. посіб. / М. В. Старинський, Ж. В. Завальна. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 405 с.
 44. 67.404 З-19 Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок" : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 20 черв. 2008 р. - К. : Паливода А. В., 2008. - 44 с.
 45. 67.404 З-19 Законодавство України про цінні папери : зб. нормат. прав. актів; станом на 28 березня 2007 року. - К. : Істина, 2007. - 400 с.
 46. 67.404 М.91 Муравйов, К. В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навч. посіб. / К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар. - К. : ЦУЛ, 2012. - 272 с.
 47. 67.404 Ц62 Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання / упоряд. Роїна О.М. - К. : Скіф, КНТ, 2008. - 392 с.
 48. 65.262 Ф77 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг) : Учеб. пособие / Кондрашихин А.Б., Рожманов В.Г., Пепа Т.В., Федорова В.А. - К. : ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 49. 65.268 Р69 Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.
 50. 65.262 П12 Павлов В.І. Цінні папери в Україні: навч. посіб./ В.І.Павлов, І.І.Пилипенко, І.В.Кривов'язюк.- 2-ге вид., доп.- К.: Кондор, 2009. - 400 с.

Квітень 2013

Організація сучасного виробництва та його розвиток

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.30 Е45 Економіка та організація виробництва : Підруч. / Ред. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е. - К. : Знання, 2007. - 678 с.
 2. 65.30 О-64 Организация производства : Метод. рекомендации к практич. занятиям / Сост. Афанасьев Н.В.,Телишевская Л.И., Быстрова В.В. - Х. : ХГЭУ, 2002. - 116 с.
 3. 65.30 О-64 Організація виробництва : Навч. посіб. / Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. - К. : Лібра, 2003. - 336 с.
 4. 65.30 О-64 Організація виробництва : підруч. / [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 5. 65.30 Б48 Березівський, П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях : Навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. - К. : ЦНЛ, 2005. - 560 с. - ISBN 966-364-141-Х.
 6. 65.30 В19 Васильков, В. Г. Організація виробництва / В. Г. Васильков. - К. : КНЕУ, 2003. - 524 с.
 7. 65.30 Б30 Бахтінова А.П. Організація виробництва: практикум: навч. посіб./ А.П.Бахтінова, О.О.Гиль, Л.О.Гришина.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 216 с.
 8. 65.30 Г16 Галущак, М. П. Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посіб. / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2010. - 214 с.
 9. 65.290-2(11) Г68 Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений / О. М. Горелик. - М. : КНОРУС, 2007. - 272 с.
 10. 65.30 Г85 Гриньова, В. М. Організація виробництва = Organisation of production : навч. посіб. / В. М. Гриньова, М. М. Салун. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 552 с.
 11. 65.30 Є31 Єгупов, Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 12. 65.30 И20 Иванов, И. Н. Организация производства на промыленных предприятиях : учебник / И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 13. 65.30 К41 Кіндрат, Р. Організація виробництва деревообробних підприємств : Навч. посіб. / Р. Кіндрат. - Львів : Панорама, 2002. - 160 с.
 14. 65.30+85.12 К56 Ковригина, В. М. Экономика, организация и планирование производства изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов : учеб. / В. М. Ковригина. - М. : Высшая школа, 1986. - 280 с.
 15. 65.30 К65 Кожекин, Г. Я. Организация производства / Г. Я. Кожекин, Л. М. Синица. - Минск : ИП Экоперспектива, 1998. - 334 с.
 16. 65.30 К59 Козик, В. В. Організація виробництва : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. - К. : Знання, 2011. - 222 с.
 17. 65.30 К93 Курочкин, А. С. Организация производства / А. С. Курочкин. - Учеб. пособие. - К. : МАУП, 2001. - 216 с.
 18. 65.290-2(11) М21 Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Малюк, А. М. Немчин. - С.Пб. : Питер, 2008. - 288 с.
 19. 65.30 П16 Панова, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питани (в экзаменационных вопросах и ответах) : учеб. пособие / Л. А. Панова ; Панова Л.А. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 320 с.
 20. 65.30 П19 Петрович, Й. М. Організація виробництва : Підручн. / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин. - Л. : Магнолія плюс, 2005. - 400 с.
 21. 65.30+65.290-2 Р17 Раздорожный, А. А. Организация производства и управление предприятием : учеб. / А. А. Раздорожный ; [ Раздорожный А. А. ]. - М. : Экзамен, 2009. - 877 с.
 22. 65.30 С42 Скибінська, З. М. Економіка та організація виробництва : Навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. - К. : Знання, 2012. - 299 с.
 23. 65.30 Т95 Тян, Р. Б. Організація виробництва : Навч. посіб. / Р. Б. Тян, І. В. Багрова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 24. 65.30 Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 544 с.
 25. 65.290-2(11) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Производственный менеджмент : Краткий курс / Р. А. Фатхутдинов.
 26. 65.290-2(11) М50 Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) : Навч. посіб. / Уклад. Белінський П.І., Комаринський І.Ф., Кравець В.І. - Чернівці : Рута, 2004. - 220 с.
 27. 65.290-2(11) П80 Производственный менеджмент : Учеб. / Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцов Г.Я. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.
 28. 65.290-2(11) Б43 Белінський, П. І. Менеджмент виробництва та операцій : Підруч. / П. І. Белінський. - К. : ЦНЛ, 2005. - 624 с.
 29. 65.290-2(11) В19 Василенко, В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - Вид. 2-ге, виправл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 532 с.
 30. 65.290-2(11) К59 Козловский, В. А. Производственный и операционный менеджмент : Практикум / В. А. Козловский, Т. В. Маркина, В. М. Макаров. - СПб. : Специальная Литература, 1998. - 216 с.
 31. 65.290-2(11) М15 Макаренко, М. В. Производственный менеджмент : Учеб. пособ. для вузов / М. В. Макаренко, О. М. Махлина. - М. : ПРИОР, 1998. - 348 с.
 32. 65.290-2(11) М15 Маккей, К. Эффективное поизводство: практическое руководство по совершенствованию планирования и контроля = Practical production control. A survival guide for planners and schedulers / К. Маккей, В. Вирс ; пер.с англ. Черкес В. А. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2009. - 384 с.
 33. 65.290-2(11) М21 Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Малюк, А. М. Немчин. - С.Пб. : Питер, 2008. - 288 с.
 34. 65.290-2(11) П39 Плоткін, Я. Д. Виробничий менеджмент : Навч. посібн.; Зб. вправ / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко. - Львів : Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - 258 с.
 35. 22.1 С13 Савиных, В. Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента : учеб. пособ. / В. Н. Савиных ; Савиных В. Н. - М. : КНОРУС, 2009. - 192 с.
 36. 65.30 В20 Васюкова А.Т. Организация производства и управление продукции общественого питания(в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. пособие/ А.Т.Васюкова, В.И.Пивоваров, К.В.Пивоваров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Дашков и К, 2008. - 328 с.
 37. 65.290-2(11) Г98 Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.- СПб: Питер, 2001. - 320 с.
 38. 65.290-2(11) Л77 Лопатенко Л.О. Операційний менеджмент: конспект лекцій для студ./ Лопатенко Л.О.- К.: МАУП, 2007. - 128 с.
 39. 65.290-2(11) О-57 Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: Навч. - метод. посіб./ Т.В.Омельяненко, Н.В.Задорожна.- К.: КНЕУ, 2005. - 235 с.
 40. 65.30 У67 Управління виробництвом: Навч. посібн./ Бутко М. П.,Котельніков Д. І.,Мурашко М. І.та ін.- К.: Знання України, 2006. - 296 с.
 41. 65.30 М26 Марк Д.Х. Управління виробництвом з метою задоволення споживача: Навч. вид./ Пер. з англ. Григоренка Р. та ін.- К., 2003. - 225 с.
 42. 65.30 П44 Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво: Навч. посіб./ В.І.Подвігіна, В.О.Гулевич.- К.: ЦНЛ, 2007. - 136 с.
 43. 65.30 П19 Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.: Навч.-метод. комплекс/ В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна.- К.: ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 44. 65.30 Н73 Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум.- Мн.: Новое знание, 2004. - 256 с.
 45. 65.30 М80 Мороз В.С. Організація виробництва: навч. посіб./ В.С.Мороз, А.С.Тельнов.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 256 с.
 46. 65.30 Ц58 Циглик І.І. Економіка й організація виробництва ( навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях ).: Навч. посіб./ І.І.Циглик, О.І.Мозіль, Н.В.Кірдякіна.- К.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 47. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Ред. Соколовський А.Т.- К.: КНЕУ, 2006. - 236 с.
 48. 65.30 Г12 Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2005. - 416 с.
 49. 65.30 Г61 Голоктеев К. Управление производством: инструменты, которые работают/ К.Голоктеев, И.Матвеев.- С.Пб.: Питер, 2008. - 251 с.

Чорнобильські дзвони

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 20.1 Т91 Тут сіли лелеки = Огляд будівництва для компактного переселення за чорнобильською будівельною програмою. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997. - 227 с.
 11. 20.1 Ф28 Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони / Гащак С.П., Заліський О.О., Бунтова О.Г., Вишневський Д.О., Котляров О.М. - Славутич : Чорнобиль, 2002. - 76 с.
 12. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 13. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 14. 84(4 Укр) Ч-49 Чернобыль. Дни испытаний : Книга свидетельств. Стихи, очерки, рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью / Сост. Шкода В. Г. - К. : Рад. пысьмэннык, 1988. - 509 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 16. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 17. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 18. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 19. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 20. 20.1 Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон = Special battalion / В. А. Гудов ; Гудов В. А. - 2-е изд., перерб. и доп. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 23. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 35. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 36. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
  с.
 39. 84(4 Укр) Щ61 Щербак, Ю. М. Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. - К. : Дніпро, 1989. - 223 с.
 40. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 41. 88.4 С45 Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія.- К.: Слово, 2004. - 440 с.
 42. 20.1 О75 Основи лісової радіоекології/ Гол.ред. Калетник М.М.- Підручник.- Київ: Держкомліспгосп України, 1999. - 251 с.

Охороняймо довкілля!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.6я2 Д58 Довкілля України = Environment of Ukraine: statistical yearbook : Стат. зб. / [Ред. Остапчук Ю. М.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 216 с.
 2. 20.1 С79 Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія в Україні : навч. посіб. / В. В. Стецюк ; [Стецюк В. В.]. - К. : Слово, 2010. - 368 с.
 3. 55.54 К94 Кусков, А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков, О. В. Лысикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 4. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008. - 280 с.
 5. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 6. 75.81 Х88 Храбовченко, В. В. Экологический туризм / В. В. Храбовченко ; учеб.-метод. пособие. - Храбовченко В.В. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 208 с.
 7. 20.1 К65 Консевич, Л. Ландшафтна екологія : Навч.- метод. посіб. / Л. Консевич, С. Зубик. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2005. - 244 с.
 8. 67.407.2 А65 Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки : Навч. та науково-практич. посіб. / В. І. Андрейцев. - К. : Знання-Прес, 2002. - 332 с
 9. 67.407.2 К55 Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька ; Кобецька Н. Р. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
 10. 20.1 К38 Кизирма, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизирма ; [Кизирма Р. А.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 11. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 12. 67.407.2 П68 Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб / [Ред. Пилипенко П. Д.]. - К. : Ін Юре, 2010. - 401 с.
 13. 67.407.2 З-19 Закон України " Про охорону навколишнього природного середовища " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 липня 2012 р. - К. : Паливода А. В., 2012. - 48 с.
 14. 67.72+67.407.2 Б12 Бабенко, В. І. Прокурор у галузі охорони довкілля / В. І. Бабенко, М. В. Руденко. - К. : Ін Юре, 2005. - 408 с.
 15. 26 Г90 Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. / [Ред. Купчик В. І.]. - К. : Кондор, 2010. - 414 с.
 16. 42.37+26.82 Д28 Декоративное садоводство и садово-парковое строительство : справ. пособие / [Гузенко Т. Г., Ганжа М. Т., Котова И. Ю.и др.]. - К. : Будівельник, 1985. - 182 с.
 17. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 18. 85.14 Г27 Гегельский, І. Н. Мистецтво паркового пейзажу / І. Н. Гегельский ; [Гегельский І. Н.]. - К. : Знання України, 1993. - 272 с.
 19. 26.82 Д33 Денисов, М. Ф. Ландшафтное проектирование при восстановлении парков : учеб. пособ. / М. Ф. Денисов ; [Денисов М.Ф.]. - М. : МАРХИ, 1986. - 105 с.
 20. 83.3(2 Рос) Л65 Лихачёв, Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / Д. С. Лихачёв ; [Лихачёв Д. С.]. - М. : Согласие; Новости, 1998. - 356 с.
 21. 26.82+85.118.7 Р82 Рубцов, Л. И. Проектирование садов и парков : учеб. пособ. / Л. И. Рубцов ; [Рубцов Л. И.]. - 3-е изд, доп и перераб. - М. : Стройиздат, 1979. - 184 с.
 22. 85.118.7 Т33 Теодоронский, В. С. Озеленение населенных мест : Учебн. пособие / В. С. Теодоронский. - М. : Московсий лесотехнический институт, 1984. - 90 с.
 23. 85.118.7 Т33 Теодоронский, В. С. Реконструкция и формирование зеленых насаждений на территории жилой застройки / В. С. Теодоронский, И. А. Кабаева. - М. : МГУЛ, 1999. - 43 с.
 24. 85.118.7 К95 Кучерявий, В. П. Озеленення населених місць : підруч. / В. П. Кучерявий ; [Кучерявий В. П.]. - Л. : Світ, 2005. - 456 с.
 25. 85.118.7 А92 Атаманюк, Ю. А. Реконструкция городских зеленных насаждений / Ю. А. Атаманюк, Л. Л. Костюченко, Я. В. Остапенко. - К. : Будівельник, 1987. - 240 с.
 26. 20.1Е45 Екосередовище і сучасність : монографія. Т. 8 : Природно-техногенна безпека / [Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М.та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 528 с.
 27. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 28. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 29. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 30. 26.82 Г61 Голованов, А. И. Ландшафтоведение / А. И. Голованов ; Голованов А.И.. Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. - М. : КолоС, 2008. - 216 с.
 31. 26.82 Г97 Гуцуляк, В. М. Ландшафтознавство : навч. посіб. / В. М. Гуцуляк ; Гуцляк В.М. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 168 с.
 32. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 33. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 34. 67.407.2 К55 Кобецька, Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька ; Кобецька Н. Р. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
 35. 20.1 М19 Малофеев, В. И. Социальная экология : Учеб. пособие / В. И. Малофеев. - М. : Дашков и Ко, 2003. - 260 с.
 36. 65.5 П44 Поддубный, И. А. Международная эколого-экономическая деятельность : Учеб. пособие / И. А. Поддубный, В. К. Слюсаренко. - Х. : Инжэк, 2005. - 200 с.
 37. 65.28 С22 Сахаєв, В. Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища / В. Г. Сахаєв, В. Я. Шевчук. - Підручник. - К. : Вища шк., 1995. - 272 с.
 38. 20.1 Ф33 Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды : Учеб. пособие / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. - М. : Владос, 2001. - 288 с.
 39. 20.1 Ш71 Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. - К. : ЦНЛ, 2004. - 296 с.
 40. 65.28 М15 Макарова, Н. С. Економіка природокористування = Навч. посіб. / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. - К. : ЦНЛ, 2007. - 322 с.
 41. 20.1 К49 Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : практикум / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 286 с.
 42. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 43. 20.1 Л37 Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підруч. / С. С. Левківський, М. М. Падун. - К. : Либідь, 2006. - 280 с.
 44. 20.1 Э35 Экология города : Учеб. - К. : Либра, 2000. - 464 с.
 45. 20.1 К67 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с.
 46. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 47. 20.1 Б74 Богобоящий, В. В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. : Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій. - К. : ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 48. 20.1 Д56 Добровольський, В. В. Екологічні знання : Навч. посіб. / В. В. Добровольський. - К. : Професіонал, 2005. - 304 с.
 49. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 50. 20.1 П85 Прудкий, В. И. Земля надежды нашей : книга-альбом / В. И. Прудкий ; [Прудкий В. И.]. - Запорожье : Дикое поле, 2007. - 336 с.
 51. 20.1 Т54 Толстоухов, А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії / А. Толстоухов, М. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 333 с.
 52. 20.1 Ш71 Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : Навч. посіб. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - К. : КНТ, 2006. - 304 с.
 53. 74.26 Л93 Людина в сучасному світі : підручник для 11 кл. / Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Возня С.С. та ін. - К., Ірпінь : ВТФ "Перун", 1997. - 224 с.
 54. 53.59+26.89 Б93 Бутченко, Л. Природа в житті українського народу / Л. Бутченко. - К. : Лібра, 2007. - 184 с.
 55. 53.59 Т65 Травинка, В. Главная книга о здоровье : Подарочное изд. / В. Травинка. - С.Пб. : Питер, 2006. - 608 с.
 56. 53.59 С89 Сударушкина, И. Живая вода. Новое учение Травинки / И. Сударушкина. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с.
 57. 53.59 С81 Стогова, Н. Осторожно! Растения - целители: противопоказания к применению / Н. Стогова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 128 с.
 58. 53.59 П43 Погожев, Г. Мед против 100 болезней / Г. Погожев, Л. Погожева. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с.
 59. 53.59 Д74 Дрибноход, Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники / Ю. Дрибноход. - С.Пб. : Питер, 2003. - 416 с.
 60. 51.2 М17 Максимова, Н.Ю. та ін. Життя та здоров'я : Навч. посібник для 8(9) кл. загальноосвіт. школи / Н.Ю. та ін. Максимова ; Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, В.М.Піскун. - К. : Знання, 1998. - 160 с.
 61. 28.0 Е45 Екологія людини : Підручник / Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. та ін. - 3-тє вид., випр. і доп. - Х. : ОВС, 2004. - 254 с.
 62. 63.3(4 Укр) У45 Украина-любовь моя : Фотокнига / Ред. Мудрик Т. В. - К. : Спалах, 2005. - 239 с.
 63. 75.81 Р36 Рекреационные зоны и туристско-єкскурсионные маршруты Донецкой области. Том 1 : "Мой Донбасс" / Под ред. Горягина В.Ф., Куруленко С.С. - Донецк : ДИТБ, 2001. - 215 с.
 64. 26.89 Ч-12 Чабан, М. Мандрівки старим Кам`янським. Книга про минуле Дніпроджержинська : докум. видання / М. Чабан ; Чабан М. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. - 224 с.
 65. 26.89 Х39 Херсонщина. Землі квітучої краса : фотоальбом / [Упоряд.А. Вірлич, Є. Камінська]. - К. : Мистецтво, 1990. - 143 с.
 66. 26.89 Н12 На далекій полонині. Гуцульщина сьогодні. - Варшава : Видавництво А. Р., 1997. - 144 с.
 67. 26.89 К18 Кам'янець- Подільський : фотоальбом / [Авт. тексту Климчук О.]. - Хмельницький : Галерея, 2006. - 208 с.
 68. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 69. 26.89я6 К38 Київ у барвах осені : Фотоальбом / Авт. фот. Кузовков В.Ф., Авт. тексту Позняк П.І. - К. : Мистецтво, 1991. - 203 с.
 70. 26.89 К82 Кривий Ріг / [Дабіжа М. К.]. - Запоріжжя : Тандем-У, 2000. - 160 с.
 71. 26.89 Б43 Беликов, О. М. Украина. Все, что стоит увидеть : путеводитель / О. М. Беликов ; [Беликов О. М.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 272 с.
 72. 26.89 В48 Вінничина : фотоальбом / [Ред. Сулименко С.]. - К. : Чорлі, 1998. - 175 с.
 73. 26.89 Т47 Тищенко, М. О. Симфонія Сіверянського краю = The symphony of Siveryanska land : фотоальбом / М. О. Тищенко. - Чернігів : Деснянська правда, 2005. - 160 с.
 74. 85.16я6 О-41 Одеса = Odessa : Фотоальбом. - К. : ЛТД "Спалах", 1994. - 240 с.

Всеукраїнський день психолога

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 П86 Психолог: Введение в профессию : учеб пособие / [В.А. фокин, Т.М. Буякас, О.Н. Родина и др].: под ред. Е.А. Климова. - М. : Академия, 2007. - 208 с.
 2. 88 П86 Психологічна деонтологія: етичні кодекси : Хрестоматія / Уклад. Климчук В.О. - К. : МАУП, 2005. - 88 с.
 3. 88Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 288 с.
 4. 88 В23 Вашенка, Т. В. Основи психологічної практики : навч. посіб. / Т. В. Вашенка ; [Вашенка Т. В.]. - К : НАУ-друк, 2009. - 200 с.
 5. 88 Г83 Григорович, Л. А. Введение в профессию "психолог" : Учебн. пособие / Л. А. Григорович. - М. : Гардарики, 2006. - 192 с.
 6. 88 Л73 Локалова, Н. П. Психология. Введение в профессию / Н. П. Локалова ; [Локалова Н. П.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 176 с.
 7. 88 Ш72 Шмелева, И. А. Введение в профессию. Психология : Учебн. пособие / И. А. Шмелева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 253 с.
 8. 88.5 М54 Методы практической социальной психологии:Диагностика.Консультирование. Тренинг : Учеб. пособ. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 256 с.
 9. 88.4-7 О-75Основи практичної психології : Підручн. / Панок В.,Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Либідь, 2006. - 536 с.
 10. 88.4-7 П69 Практическая психология образования : учеб. пособие / [ Ред. Дубровина И.В. ]. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 592 с.
 11. 88.4-8 Т38 Технології роботи організаційних психологів : Навч.посіб. / Ред. Карамушка Л.М. - К. : Інкос, 2005. - 366 с.
 12. 88.4-6 Г61 Головінський, І. Педагогічна психологія / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - 288 с.
 13. 88.4-7 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальністі : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 256 с.
 14. 88.4 Д86 Душкина, М. Пять вечеров наедине с психологом / М. Душкина. - С.Пб. : Питер, 2004. - 176 с.
 15. 88.4-7 Е41 Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 16. 92 И91 Истратова, О. Н. Справочник психолога начальной школы / О. Н. Истратова, Эксакусто. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 448 с.
 17. 88.3 К52 Клюева, Н. В. Технологии работы психолога с учителем / Н. В. Клюева. - М. : ТЦ "Сфера", 2000. - 192 с.
 18. 88.4-7 К60 Колесникова, Г. И. Основы психологического консультирования для студентов вузов / Г. И. Колесникова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 96 с.
 19. 88.3 К65 Константинов, В. В. Экспериментальная психология : Курс для практич. психолога / В. В. Константинов. - СПб : Питер, 2006. - 272 с.
 20. 88.4 К68 Корольчук, М. С.Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 580 с.
 21. 88.4-7 Л38 Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 372 с.
 22. 88.4-7 О-35 Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования : Учеб. пособие / Р. В. Овчарова. - М. : Юрайт-М, 2001. - 448 с.
 23. 92 О-74 Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 315 с.
 24. 88.4-6 П16 Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В. Г. Панок, В. Д. Острова. - К. : Освіта України, 2010. - 230 с.
 25. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2012. - 248 с.
 26. 87.7 П83 Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учеб. пособ. / Е. С. Протанская ; Протанская Е. С,. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. - 176 с.
 27. 88.4-11 П85 Прыгунов, П. Я. Психологическое обеспечение специальных операций: Оперативное внедрение : Учеб. пособие / П. Я. Прыгунов. - К. : КНТ, 2006. - 472 с.
 28. 88.4-7 Р59 Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособ.: В 2-х кн. Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. / Е. И. Рогов ; [Рогов Е. И.]. - М. : Владос, 2008. - 477 с.
 29. 88.2 Р69 Романова, Е. С. Психодиагностика : учеб. пособ. / Е. С. Романова ; Романова Е.С. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 400 с.
 30. 88.4-7 С77 Старшенбаум, Г. В. Тренинг навыков практического психолога. Интерактивный учебник. Игры, тесты, упражнения / Г. В. Старшенбаум ; Старшенбаум Г. В. - 2-е изд. - М. : Психотерапия, 2008. - 416 с.
 31. 88.4-4 Ф53 Филиппов, А. В. Психолог советует наставнику / А. В. Филиппов. - М. : Профиздат, 1986. - 128 с. - (Библиотечка наставника).
 32. 88.4-7 С86 Строяновська, О. В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів : навч. посіб. / О. В. Строяновська ; [Строяновська О. В.]. - К. : Каравела, 2010. - 176 с.
 33. 65.272 Т98 Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 574 с.
 34. 88.3 П-86 Психологические тесты. В 2-х т. Т.1 / [Под ред. А.А. Карелина]. - М. : Владос, 2007. - 312 с.
 35. 88.4-11 О-46 Озерський, І. В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України : монографія / І. В. Озерський. - Полтава : Полтавський літератор, 2009. - 760 с.
 36. 88 М82 Москальова, А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. - К. : Персонал, 2012. - 216 с.
 37. 88.4 Р83 Руденко, В. М. Математичні методи в психології : підруч. / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. - К. : Академвидав, 2009. - 384 с.
 38. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин ; Ильин Е. П. - С.Пб. : Питер, 2009. - 576 с.
 39. 88.5 П86 Психологія соціальної роботи : підруч. / [За ред. Ю. М. Швалба]. - К. : Київський університет, 2010. - 272 с.

 

Березень 2013

Сутність планування діяльності підприємства в умовах сучасності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 2. 65.23 М54 Методичні рекомендації прогнозування інноваційної діяльності в промисловості : Наук. вид. / Пашута М. Т., Толстов В. М., Кондрашов О. М. та ін. - К. : Наук. світ, 2006. - 73 с.
 3. 65.23 М74 Моделі і методи соціально-економічного прогнозування = Models and methods of social and economic forecasting : Підруч. / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 396 с.
 4. 65.23 О-64 Організація і планування на підприємстві : Навч. посібн / Семенов Г.А., Станчевський В.К.,Панкова М.О. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с.
 5. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / [Ред. Свіницька О. М.]. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 264 с.
 6. 65.23 П37 Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / [за ред.В.Є.Москалюка.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 384с.
 7. 65.23 П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / [ Ред. Данилюк М. О. ]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 531 с.
 8. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 9. 65.23 Ф68 Фінансове планування і управління на підприємствах : Навч. посіб. / Семенов Г. А., Бугай В. З., Семенов А. Г. та ін. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 10. 65.23 А94 Афитов, Э. А. Планирование на предприятии / Э. А. Афитов. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 285 с.
 11. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 12. 65.23 Б61 Біла, О. Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посіб. / О. Г. Біла. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 13. 65.23 Б68 Блейклі, Д. Е. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика = Planning local economic development / Дж.Е. Блейклі ; Пер з англ. Кам'янець А. - Львів : Літопис, 2002. - 416 с.
 14. 65.23 Б86 Бочко, О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : Навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. - К. : Кондор, 2012. - 218 с.
 15. 65.23 Б87 Брайсон, Д. М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій / Д. М. Брайсон ; Пер. з англ. Кам'янець А. - Львів : Літопис, 2004. - 352 с.
 16. 65.23 В57 Владимирова, Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. П. Владимирова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2001. - 308 с.
 17. 65.23 В75 Воронкова, В. Г. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 288 с.
 18. 65.23 Г37 Герасенко, В. П. Прогнозирование и планирование экономики / В. П. Герасенко. - Практикум. - Мн. : Новое знание, 2001. - 192 с.
 19. 65.23 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. - К. : ЦУЛ, 2003. - 188 с.
 20. 65.23 Г75 Грабовецький, Б. Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: буряковий комплекс : Монографія / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. - 264 с.
 21. 65.23 Д66 Домарадзька, Г. С. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Л. : Магнолія-2006, 2007. - 211 с.
 22. 65.23 Е30 Егоров, В. В. Прогнозирование национальной экономики / В. В. Егоров, Г. А. Парсаданов. - М. : Инфра-М, 2001. - 184 с.
 23. 65.23 Е30 Егоров, Ю. Н. Планирование на предприятии / Ю. Н. Егоров, С. А. Варакута. - М. : Инфра-М, 2001. - 176 с.
 24. 65.23 З-63 Зінь, В. А. Планування діяльності підприємства : Підруч. / В. А. Зінь, М. О. Турченюк. - К. : Професіонал, 2004. - 320 с.
 25. 65.23 И46 Ильин, А. И. Планирование на предприятии / А. И. Ильин. - Учебник; 2-е изд., перераб. - Мн. : Новое знание, 2001. - 635 с.
 26. 65.23 І-20 Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. В. Іванова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 472 с.
 27. 65.23 К28 Касьяненко, В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій : Навч. посіб. / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 185 с.
 28. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 29. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 30. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 31. 65.23 Л61 Ліпич, Л. Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л. Г. Ліпич. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 376 с.
 32. 65.23 Л93 Любанова, Т. П. Стратегическое планирование на предприятии : Учеб. пособие / Т. П. Любанова, Л. В. Мясоедова, Ю. А. Олейникова. - М. : Приор, 2001. - 272 с.
 33. 65.23 М15 Макаренко, Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навч. посіб. / Т. І. Макаренко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 160 с.
 34. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 35. 65.23 М21 Мальська, М. Планування діяльності туристичних підприємств : Навч. посіб. / М. Мальська, О. Бордун. - К. : Знання, 2005. - 241 с.
 36. 65.23 М62 Мінцберг, Г. Зліт і падіння стратегічного планування = The rise and fall of strategic planning / Г. Мінцберг ; [Мінцберг Г.] ; пер.з англ. К. Сисоєвої. - К. : Вид-во Олексія Капусти, 2008. - 412 с.
 37. 65.23 М71 Мінченко, М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : Підруч. / М. В. Мінченко, Л.П.. Фролков А.В. Чижов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 442 с.
 38. 65.23 М73 Мних, М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах : Навч. посіб. / М. В. Мних. - К. : Знання України, 2004. - 92 с.
 39. 65.23 П19 Пасічник, В. Г. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 40. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Основы прогнозирования и программированя макроэкономики : Конспект лекций / М. Т. Пашута. - К. : МАУП, 2005. - 96 с.
 41. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 42. 65.23 П37 Плакунов, М. К. Планирование на малых и средних предприятиях средствами Excel / М. К. Плакунов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 156 с.
 43. 65.23 П63 Посилкіна, О. В. Планування діяльності фармацевтичного підприємства : Навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак. - Х. : Золоті сторінки, 2002. - 192 с.
 44. 65.23 Р13 Равікович, Є. І. Макроекономічне прогнозування : Навч. посіб. / Є. І. Равікович, Г. В. Присенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 172 с.
 45. 65.23 С47 Слиньков, В. Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации / В. Н. Слиньков ; Слиньков В.Н. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 384 с.
 46. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : Практикум: Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Кондор, 2004. - 266 с.
 47. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування комерційної діяльності : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2005. - 400 с.
 48. 65.23 Т19 Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2003. - 432 с.
 49. 65.23 Ц18 Царев, В. В. Внутрифирменное планирование / В. В. Царев. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 50. 65.23 Ч-83 Чугунов, І. Я. Фінонсово-економічне прогнозування і планування / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затоцька, А. В. Ставицький. - К. : НДФІ, 2007. - 312 с.
 51. 65.23 Ш33 Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. / Л. А. Швайка. - 4-те вид., стереотип. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 268 с.

Сучасний менеджмент якості

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навч. посіб. - К. : Кондор, 2004. - 230 с.
 2. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослиництва : Навч. посіб. - 2-ге вид. , перероб. та доп. - К. : Арістей, 2006. - 620 с.
 3. 65.290-22 У67 Управление качеством : учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 4. 65.290-22 У67 Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении : Учеб. пособие / Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С. и др. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 256 с.
 5. 65.290-22 У67 Управление обеспечение качества и конкурентоспособности продукции / Маренков Н.Л., Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. - М.; Ростов н/Д : Нац. ин-т бизнеса: Феникс, 2004. - 512 с.
 6. 65.290-22 У67 Управління якістю : навч. посіб. / [Лойко Д. П., Вотченікова О. В., Удовіченко О. П. та ін.]. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 336 с.
 7. 65.290-22 У67 Управління якістю : навч. посіб. / [Ред. Захожай В. Б.]. - К. : Персонал, 2011. - 936 с.
 8. 65.290-22 Э40 Экономика качества. Основные принципы и их применение = Principles of Quality Costs. Principles, Implementation and Use / Ред. Кампанелла Дж. ; пер.Раскин А. - М. : Стандарты и качество, 2005. - 232 с.
 9. 65.290-22 А23 Агєєв, Є. Я. Управління якістю : навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв ; Агєєв Є. Я. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 240 с.
 10. 65.290-22 Б17 Базієвський, С. Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : Підручн. / С. Д. Базієвський, В. Ф. Дмитришин. - К. : Слово, 2004. - 504 с.
 11. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2008. - 212 с. - (Высшее образование).
 12. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : Учеб. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2003. - 212 с.
 13. 65.290-22 Б27 Басовский, Л. Е. Управление качеством : учеб. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : Инфра-М, 2004. - 212 с. - (Высшее образование).
 14. 65.290-22 Б95 Бичківський, Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : Підручн. / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 560 с.
 15. 65.290-22 Б76 Боженко, Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посіб. / Л. І. Боженко. - Л. : Афіша, 2004. - 324 с.
 16. 65.290-22 Б79 Болотніков, А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : Навч. посіб. / А. О. Болотніков. - К. : МАУП, 2005. - 144 с.
 17. 65.290-22 В14 Вакуленко, А. В. Управління якістю : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко. - К. : КНЕУ, 2004. - 167 с.
 18. 65.290-22 В14 Вакуленко, А. В. Управління якістю : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 167 с.
 19. 65.290-22 В18 Вардеман, С. Б. Статистичні методи забезпечення якості / С. Б. Вардеман, Дж.М. Джоуб ; Пер. з англ. Григоренко Р., Півторак А., Яблонський С. - К., 2003. - 255 с.
 20. 65.290-22 В26 Векслер, Е. М. Менеджмент якості : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 21. 65.290-22 Д53 Дмитриченко, М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров / М. И. Дмитриченко. - С.Пб. : Питер, 2003. - 160 с. - (Учебные пособия).
 22. 65.290-22 Д84 Дурнев, В. Д. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов / В. Д. Дурнев, С. А. Сапунов, В. К. Федюкин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 254 с.
 23. 65.290-22 К65 Конти, Т. Качество: упущенная возможность? : Книга, заставляющая задуматься предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе / Т. Конти. - М. : РИА" Стандарты и качество", 2007. - 216 с. - (" Деловое совершенство").
 24. 65.290-22 К85 Крылова, Г. Д. Основы стандартизаци, сертификации, метрологии : учеб пособие / Г. Д. Крылова ; Крылова Г.Д. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 25. 65.290-22 К89 Кузьміна, Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : Навч. посіб. / Т. О. Кузьміна ; [Кузьміна Т. О.]. - К. : Кондор, 2011. - 450 с.
 26. 65.290-22 Л64 Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и сертификация : учеб. / И. М. Лифиц ; [Лифиц И. М.]. - М. : Юрайт-издат, 2004. - 335 с.
 27. 65.290-22 М31 Маслов, Д. В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM / Д. В. Маслов ; Маслов Д.В. - М. : РИА "Стандарт и качество", 2008. - 152 с. : ил.
 28. 65.290-22 М76 Момот, О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот ; Момот О.І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 29. 65.290-22 Н19 Назаренко, В. О. Формування якості товарів : навч. посіб. Ч.1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 386 с.
 30. 65.290-22 Н62 Никитин, В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000 : 2000: Политика, оценка, формирование / В. А. Никитин, В. В. Филончева. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 127 с.
 31. 65.290-22 О-66 Орлов, П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции : Учеб. пособие / П. А. Орлов. - Х. : Инжэк, 2004. - 304 с.
 32. 65.290-22 П76 Примакова, Е. Сертификация подукции, товаров, работ, услуг / Е. Примакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2003. - 264 с.
 33. 65.290-22 Р65 Розова, Н. К. Управление качеством / Н. К. Розова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 224 с.
 34. 65.290-22 С16 Салимова, Т. А. История управления качеством : Учебн. пособие / Т. А. Салимова, Н. Ш. Ватолкина ; Салимова Т. А., Ватолкина Н. Ш. - М. : КНОРУС, 2005. - 256 с.
 35. 65.290-22 С16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підруч. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. - К. : ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 36. 65.290-22 С16 Салухіна, Н. Г. Управління якістю : опор. конспект лекцій / Н. Г. Салухіна ; Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С. - К. : МАУП, 2008. - 144 с.
 37. 65.290-22 С20 Саранча, Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : Підруч. / Г. А. Саранча. - К. : ЦНЛ, 2006. - 672 с.
 38. 65.290-22 С32 Сергева, А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие / А. Г. Сергева, М. В. Латыш, В. В. Терегеря. - М. : Логос, 2003. - 536 с.
 39. 65.290-22 С88 Студеняк, І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : Опорний конспект / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. - К. : Кондор, 2007. - 152 с.
 40. 65.290-22 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : навч. посіб. / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; заг. ред. проф.. Тарасової В. В. - К. : ЦНЛ, 2007. - 276 с.
 41. 65.290-22 Т19 Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація : Підруч. / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; Ред. Тарасова В. В. - К. : ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 42. 65.290-22 Т34 Тепман, Л. Н. Управление качеством : учебник / Л. Н. Тепман ; Тепман Л.Н.; под ред. В.А. Швандара. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 43. 65.290-22 Т46 Тіхосова, Г. А. Сертифікація товарів та послуг : Навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. - Херсон, 2012. - 420 с.
 44. 65.290-22 Т58 Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : Навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. - Львів : Магнолія-2006, 2009. - 212 с.
 45. 65.290-22 Ц18 Царенко, О. М. Управління якістю агропромислової продукції = Quality managment of agroindustrial produse : Навч. посіб. / О. М. Царенко, В. П. Руденко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 431 с.
 46. 65.290-22 Ц98 Цюцюра, С. В. Метрологія та основи вимірювань, стандартизацыя та сертифікація : Навч. посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 242 с.
 47. 65.290-22 Ш24 Шаповал, М. І. Менеджмент якості : Підручн. / М. І. Шаповал. - К. : Знання, 2003. - 475 с.
 48. 65.290-22 Ш24 Шаповал, М. І. Менеджмент якості : Підручн. / М. І. Шаповал ; 3-тє вид.випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 471 с.
 49. 65.290-22 Ш25 Шарипов, С. В. Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на основе международного стандарта ISO 9001:2000 / С. В. Шарипов, Ю. В. Толстова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 192 с.
 50. 65.290-22 Ш95 Шуляр, Р. В. Управління якістю : навч. посіб. / Р. В. Шуляр, Н. В. Шуляр. - 2-ге вид. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 160 с.
 51. 65.290-22 Э14 Эванс, Д. Управление качеством = Total quality. Management, organization and strategy : Учеб. пособие / Д. Эванс ; Ред. Коротков Э. М. ; пер.с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 52. 65.290-22 Я14 Яблонский, О. П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации : Учеб. / О. П. Яблонский, В. А. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 448 с.

 

Геній українського народу
(до 199 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар/ ШевченкоТ.-Донецьк:ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 2. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. Поезія 1837-1847/ Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 3. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.2. Поезія 1847-1861/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 4. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 592 с.
 5. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.4. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 600 с.
 6. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 496 с.
 7. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.6. Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 623 с.
 8. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Мар'яна-черниця: Факсимільне видання рукопису.- К.: Наукова думка, 1997. - 48 с.
 9. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко/ [Ушкалов Л. В.].- Х.: Фоліо, 2009. - 122 с.- (Знамениті українці).
 10. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.- 2-ге вид.- К.: Обереги, 2004. - 480 с.
 11. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко , І.(Митрополит Ілларіон) Тарас Шевченко/ Упоряд. М.С.Тимошик.- К.: Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 12. 84(4 Укр) І-99 Іваненко О.Д. Твори в п'яти томах. Т. 5. Тарасові шляхи: Роман IV-V ч./ [Іваненко О.].- К.: Веселка, 1985. - 397 с.
 13. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар.- Рівне: Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 14. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість/ Дзюба І.М.- К.: КМ Академія, 2008. - 720 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. З криниці літ: У 3-х т. Т.2. Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; "Бо то не просто мова, звуки..."; Тернисті дороги порозуміння.- К.: Обереги: Гелікон, 2006. - 848 с.
 16. 83.3(4 Укр) В65 Вічний як народ = Сторінки до біографії Т.Г. Шевченка/ Авт.-упор. О.І. Руденко, Н.Б. Петренко.- Навч. посібник.- К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 17. 83.3(4 Укр) Л98 Ляхова Ж.Т. За рядками листів Тараса Шевченка.- К.: Дніпро, 1984. - 136 с.
 18. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма.- К.: КМ Академія, 2004. - 181 с.
 19. 83.3(4Укр) Л86 Луценко І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків)/ І.Луценко, І.Братусь.- К.: Либідь, 2002. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи.- К.: Україна, 2004. - 207 с.
 21. 83.3(4Укр) Щ64 Щербина В. Євангеліє українців, або Крилаті вислови "Кобзаря".- К.: Вид-во О.Теліги, 2001. - 496 с.
 22. 83.3(4 Укр) М74 Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка.- К.: Наукова думка, 1993. - 148 с.
 23. 83.3(4 Укр) С60 Соловей Е. Українська філософська лірика.- Навч. посібн. з спецкурсу.- К.: Юніверс, 1999. - 368 с.
 24. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Заявити про себе культурою.- К.: Генеза, 2001. - 680 с.
 25. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві/ [Мельниченко В.].- К.: Либідь, 2009. - 740 с.
 26. 83.3(4 Укр) В11 В сім'ї вольній новій: Шевченківський збірник. Вип. 3/ Упоряд. Дмитренко О.М., Костенко В.К.- К.: Радянський письменник, 1986. - 335 с.
 27. 83.3 Укр Н19 Назаренко М.Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали).- К.: Сварог, 2006. - 688 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар: [Вибр. поетичні твори]/ Шорубалка Л.С.- К.: МАУП, 2005. - 472 с.
 29. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно- культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури/ [Жулинський М. Г.].- К.: Наук. думка, 2010. - 560с.
 30. 83.3(4 Укр) Д72 Драч І.Ф. Гора/ Докум. драма-колаж.- К.: Укр. письменник, 1997. - 118 с.
 31. 84.5 Ш37 Шевченко , Тарас Давидові псалми.- Автографи Тараса Шевченко, давньослав'янські переклади, українсь.- К.: Дім, Сад, Город, 2000. - 84 с.
 32. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 33. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко: монографія/ Іванишин П.В.- К.: Академвидав, 2008. - 392 с.
 34. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький В. Слово про Кобзаря: Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки.- Суми: Собор, 2002. - 208 с.
 35. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович П. Шевченкознавчі студії.- Черкаси: Брама, 2002. - 220 с.
 36. 83.3(4 Укр) Ф35 Федченко П.М. Тарас Шевченко і сучасність: Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів.- К.: Т-во книголюбів, 1984. - 52 с.
 37. 83.3(4Укр) Ш37 Т.Г. Шевченко і слов'янські народи.- К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1964. - 108 с.
 38. 83.3(4 Укр) К55 Кобзарева пісня: Поезія Тараса Шевченка і музика.- К.: Юні таланти, 1994. - 76 с.
 39. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років: Статті та матеріали круглого столу.- К.: Оранта, 2004. - 112 с.

 

Педагогіка для всіх
(до 125 річчя від дня народження А.С. Макаренка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.03 М15 А.С. Макаренко. Кн. 8. - Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1971. - 132 с.
 2. 74.03 І 90 Історія педагогіки : навч. посіб. / [За ред. М. С. Гриценка]. - К. : Вища школа, 1973. - 447 с.
 3. 74 П24 Педагогіка : Хрестоматія / Уклад. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 700 с.
 4. 74 П24 Педагогічна майстерність : Хрестоматія:Навч. посіб. / Ред. Зязюн І.А. - К. : Вища шк., 2006. - 606 с.
 5. 74.03 П27 Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних педагоги : Підручн. / Бойко А.М., Бардінова В.Д., Борщ Ж.В. та ін. - К. : Професіонал, 2004. - 576 с.
 6. 74.03 Х91 Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А, Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський : навч. посіб. / уклад. В,П, Кравець, О.І. Мешко. - К. : Грамота, 2008. - 768 с.
 7. 74.6 К82 Кривуша, В. І. Особливості ресоціалізації неповнолітніх злочинців / В. І. Кривуша ; Кривуша В.І.; за заг. ред. проф. В.М. Синьова. - К. : "МП Леся", 2000. - 140 с.
 8. 74.03 Л27 Латышина, Д. И. История педагогики и образования : учебник / Д. И. Латышина ; Латышина Д.И. - М. : Гардарики, 2007. - 526 с.
 9. 74.03 Л88 Лысенко, П. Г. Судьбы воспитанников А.С. Макаренко : документально-биографические очерки / П. Г. Лысенко ; Лысенко П.Г. - Полтава : ОГОИ "Полтавський літератор", 1994. - 204 с.
 10. 74.03 Л93 Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. - К. : Знання, 2003. - 450 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 11. 74.03 М15 Макаренко, А. Педагогічна поема / А. Макаренко. - К., 1969. - 600 с.
 12. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т.2. / А. С. Макаренко ; Сост. М.Д. Виноградова, А.А. Фролов. - М. : Педагогика, 1983. - 512 с.
 13. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т1. : Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 432 с.
 14. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т2. : Педагогическая поэма Ч.3., Марш 33 года / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 384 с.
 15. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т.3. : Флаги на башнях / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 464 с.
 16. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т4. : Книга для родителей. Рассказы / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 432 с.
 17. 74.03 М15 Макаренко, А. С. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т.5. : Честь: Повесть. Статьи / А. С. Макаренко. - М. : Правда, 1971. - 512 с.
 18. 74 М79 Моргун, В. Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С. Макаренка : Факсимільн. зб. праць 1986-2001 / В. Ф. Моргун. - Полтава, 2002. - 84 с.
 19. 74 П24 Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 252 с.
 20. 88.4-6 П86 Психология педагогического взаимодействия / [ред. Коломинский Я. Л.]. - С.Пб. : Речь, 2007. - 240 с.
 21. 88+74 П86 Психологія і педагогіка життєтворчості : навч.- метод. посібник / [Ред. рада Доній В. М., Несен Г. М., Сохань Л. В. та ін.]. - К., 1996. - 792 с.
 22. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 23. 74 Т78 Творческое использование педагогического наследия А.С. Макаренко в воспитании будущих молодых рабочих. / Сост. Е.Д. Варнакова. - М. : Высш. школа, 1991. - 415 с.
 24. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 1 : Х-ХІХ ст. / Ред. Сухомлинський О. В. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 25. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 2 : ХХ століття / Ред. Сухомлинська О. В. - К. : Либідь, 2005. - 552 с.
 26. 74 У92 Учитель, которого ждут: Из опыта Полтавского пединститута им. В.Г. Короленко / Под ред. И.А. Зязюна. - М. : Педагогика, 1988. - 152 с.
 27. 51.1 Ф79 Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доповіді наук.-практ. конференц. / [Відп. ред. С. В. Козуля]. - Біла Церква, 2012. - 140 c.
 28. 74.200 Б55 Бех, І. Д. Виховання особистості : Підруч. / І. Д. Бех ; Бех І. Д. - К. : Либідь, 2008. - 848 с.
 29. 74 В55 Вишневський, О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. / О. І. Вишневський ; [Вишневський О. І.]. - вид. 2-ге, доопрац. і доп. - Дрогобич : Коло, 2006. - 608 с.
 30. 88.4-6 В58 Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова ; Власова О.І. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.
 31. 74 В67 Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : Навч. посіб. / Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2006. - 256 с.
 32. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 1032 с.
 33. 74 З-28 Занин, Л. В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занин, Н. П. Меньшиков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 288 с.
 34. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / М. В. Левківський ; [Левківський М. В.]. - 4-те вид., стер. - К. : ЦУЛ, 2011. - 190с.
 35. 74 М13 Мазоха, Д. С. На шляху до педагогічної професії: (Вступ до спеціальності) : Навч. посіб. / Д. С. Мазоха. - К. : ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 36. 74.03 М81 Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : Навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. - Суми : ВТД Університецька книга, 2005. - 266 с.

Лютий 2013

Мова - скарбниця духовності
(до Міжнародного дня рідної мови)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81 Б31 Бацевич, Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2008. - 248 с.
 2. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 3. 81.2Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова : Підручн. / О. І. Лєута. - К. : Вища шк., 2001. - 255 с.
 4. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с.
 5. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. (. Огієнко. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 436 с.
 6. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 7. 81.2 Укр П40 Плющ, П. П. Історія української літературної мови / П. П. Плющ. - К. : Вища школа, 1971. - 423 с.
 8. 81.2 Укр І-90 Історія українського правопису XVI - XX століття : Хрестоматія / Упор. Німчук В.В. - К. : Наук. думка, 2004. - 582 с.
 9. 81.2 Укр С51 Смотрицький, Г. Ключъ царства небесного / Г. Смотрицький ; Ред. Німчук В.В. - Житомир, 2005. - 123 с.
 10. 81.2 Укр Г87 Громик, Ю. В. Український правопис : навч. посіб. / Ю. В. Громик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 140 с.
 11. 81.2 Укр Ф24 Фаріон, І. Правопис - корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / І. Фаріон. - Львів : Свічадо, 2004. - 120 с.
 12. 81 Б31 Бацевич, Ф. Духовна синергетика рідної мови: лінгвофілософські нариси : монографія / Ф. Бацевич ; Бацевич Ф. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 192 с.
 13. 81.2 Укр Ж51 Железный, А. И. Происхождение русско-украинского двуязычия на Украине (Как ополячили наш язык?) / А. И. Железный. - 120 с.
 14. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 15. 81.2 Укр С79 Стецюк, В. Сліди прадавнього населення України в топоніміці / В. Стецюк. - Львів : Ліга-прес, 2002. - 34 с.
 16. 81 Д46 Димитрій, Сидор. Граматика русинського языка для русинов Украйины, центральної и Америкы / С. Димитрій, прот. - Ужгород : Carpathian Rus, 2005. - 312 c.
 17. 81.2 Укр І-90 Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка : Навч. посіб. - К. : Пульсари, 2003. - 124 с.
 18. 81.2 Укр Р88 Русанівський, В. М. Історія української літературної мови : Підруч. / В. М. Русанівський. - К. : АртЕк, 2001. - 392 с.
 19. 81 Ш33 Швачко С.О. Вступ до мовознавства (курс лекцій): Посіб./ С.О.Швачко, І.К.Кобякова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - 224 с.
 20. 81 Т47 Тищенко К. Метатеорія мовознавства.- К.: Основи, 2000. - 350 с.
 21. 81 С48 Слово. Символ. Текст: Сб.науч. тр. посв. 80-л.проф.М. А. Карпенко/ Ред. Снитко Е. С., Дядечко Л. П.- К., 2006. - 380 с.
 22. 92 У45 Українська мова: Енциклопедія.- К.: Українська енциклопедія, 2000. - 752 с.
 23. 81 М74 Мова та історія: Періодичн. зб. наук. праць. Вип. 78/79.- К., 2005. - 180 с.
 24. 63.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. Починаймо з поваги до себе: Статі, доповіді.- К.: Просвіта, 2002. - 58 с.
 25. 81.2 Укр К88 Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / В. Кубайчук. - К. : К.І.С., 2004. - 176 с.
 26. 81.2 Укр У45 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : Док. і матеріали / Упоряд. Масенко Л. - К. : КМ Академія, 2005. - 399 с.
 27. 81.2 Укр М74 Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : Матеріали наукової конференції 28-29 травня 2001 року. - К. : ВПЦ Київський університет, 2002. - 222 с.
 28. 67.404 З-19 Закон України "Про засади державної мовної політики" : чинне законодавство станом на 14 серпня 2012 року. - К. : Алерта, 2012. - 31 с.
 29. 81.2 Укр Т48 Ткаченко, О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с.
 30. 81.2 Укр Б82 Борисова, З. У. Українська мова : Навч. посіб. для підготовки інозем. студ. / З. У. Борисова, І. П. Євсеєва. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 31. 81.2 Укр Б81 Бондар, О. І. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. - К. : Академія, 2006. - 368 с.
 32. 81.2 Укр В19 Васенко, Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 33. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Українська ділова мова : Практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 156 с.
 34. 81.2 Укр Г70 Горпинич, В. О. Морфологія української мови : Підруч. / В. О. Горпинич. - К. : Академія, 2004. - 336 с.
 35. 81.2 Укр К93 Курило, О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. - К. : Основи, 2004. - 303 с.
 36. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.: Основи, 2004. - 303 с.
 37. 81 К44 Кісь, Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь. - Львів : Літопис, 2002. - 304с.
 38. 81.2 Укр С59 Соколовська, Ж. П. У ділове спілкування - державну мову / Ж. П. Соколовська, В. В. Власенко, Л. Ф. Щербачук. - К. : Грамота, 2004. - 296 с.
 39. 81.2 Укр А-72Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Українська книга, 1997. - 336 с.
 40. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 41. 81.2 Укр В61 Вовк, П. С. Українська мова: на матеріалі економічних текстів : навч. посіб. для підготовки інозем. студ. / П. С. Вовк, В. В. Радченко, Т. М. Крик. - К. : Вища шк., 2007. - 215 с.
 42. 81.2 Укр К49 Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : Навч. посіб. / К. Я. Климова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 240 с.
 43. 84(4 Укр) Р57 Рідна мово, ти ніжний цвіт... : Антологія поетичних творів про українську мову / Упор. Федоренка В. Л. - К. : Грамота, 2007. - 528 с.
 44. 81.2 Укр К56 Коваль, А. П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України : Наук.-попул. вид. / А. П. Коваль. - К. : Либідь, 2001. - 304 с.
 45. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 46. 81.2(Укр) Г39 Гримич, М. Українська мова щодня: Початковий рівень: Навчальний посібник / М. Гримич, Н. Непийвода, В. Різун. - К. : Заповіт, 1998. - 160 с.
 47. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 48. 81.2 Укр А86 Артикуца, Н. В. Мова права і юридична термінологія : Навч. посібник / Н. В. Артикуца. - К. : Стилос, 2002. - 198 с.
 49. 81.2 Укр Г16 Галузинська, Л. І. Українська мова ( за професійним спрямуванням) : Навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. - К. : Знання, 2008. - 430 с.
 50. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Мова у професії юриста : Підруч. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. - К. : Алерта, 2005. - 284 с.
 51. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. Ділова мова: сучасний вимір : підруч. / Р. Кацавець ; Кацавець Р. - К. : ЦУЛ, 2008. - 196 с.
 52. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч. посіб. / І. М. Кочан ; Кочан І. М. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 423 с.
 53. 81.2 Укр Б81 Бондарчук, Л. М. Українська мова в інформаційних системах : Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц. / Л. М. Бондарчук. - К. : КНЕУ, 2006. - 140 с.
 54. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 55. 81.2 Укр О-54 Олійник, О. Б. Українська мова та література : Навч. посібник / О. Б. Олійник, Г. М. Грабницький. - К. : Кондор, 2006. - 306 с.
 56. 81.2 Укр Б59 Бібліотечка голови профспілкового комітету. Удосконалюймося в слові. №7. - К. : Профінформ, 2000, липень. - 48 с.
 57. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с
 58. 92 С48 Словарь української мови. 1,2 : А-Н / упорядк. Борис Грінчеко. - репринтне видання. - К. : Довіра, 1997. - 578 с.
 59. 92 Н73 Новий тлумачний словник української мови. В 3-х т. 1. А-К/ Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко.- 2-ге вид., виправл.- К.: АКОНІТ, 2005. - 928 с.
 60. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 61. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 62. 81.2 Укр М31 Масенко, Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. - К. : КМ Академія: Просвіта, 2004. - 163 с.
 63. 81.2 Укр М81 Мосенкіс, Ю. Л. Мова трипільської культури : Джерела, методи, результати реконструкції / Ю. Л. Мосенкіс. - К. : НДІТІАМ, 2001. - 163 с.
 64. 81.2(Укр) О-54 Олійник, О. Культура мовлення : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук. - К. : Кондор, 2008. - 296 с.
 65. 81.2 Укр О-59 Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко ; Онуфрієнко Г. С. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 392 с.
 66. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 67. 81.2 Укр П19 Пасинок, В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. / В. Г. Пасинок ; [Пасинок В. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 184 с.
 68. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 69. 81.2 Укр С41 Сікорська, З. С. Українська мова: Структурований практикум з орфографії / З. С. Сікорська ; Сікорська З.С., Магрицька І.В., Панченков А.О. - К. : АСК, 2005. - 240 с.
 70. 81.2 Укр С59 Соколовська, Ж. П. У ділове спілкування - державну мову / Ж. П. Соколовська, В. В. Власенко, Л. Ф. Щербачук. - К. : Грамота, 2004. - 296 с.
 71. 83.7 Т56 Томан, І. Мистецтво говорити = Jak Dobre Mluvitc / І. Томан ; Пер. з чеської В.І. Романця. - 3-є вид. - К. : Україна, 1996. - 269 с.
 72. 81.2 Укр У33 Ужченко, В. Д. Фразеологія української мови : Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
 73. 81.2 Укр Ш37 Шевченко, Л. І. Стилістика українскої літературної мови: функціональна діагностика тексту : Навч. посіб. / Л. І. Шевченко, Л. В. Шулінова. - К. : ВПЦ Київський університет, 2004. - 349 с.
 74. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 75. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Українська мова : підручн. / І. П. Ющук ; [ Ющук І.П. ]. - 4-те вид. - К. : Либідь, 2009. - 640 с.
 76. 84(4 Укр) В27 Велесова Книга - Волховник / Пер. Лозко Г.С. - Вінниця : Континент-Прим, 2004. - 504 с.
 77. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді / Ред. Яременка В. В. - 3-тє вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с.
 78. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство / Р. С. Кацавець ; Кацавець Р.С,. - К. : ЦНЛ, 2008. - 111 с.

 

Філософія - любов до мудрості
( присвячена 225 річниці від дня народження Артура Шопенгауера)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 2. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 3. 87.3(0) А86 Артемюк, Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Б. Артемюк ; Артемюк Б. - К. : Абрис, 2008. - 176 с.
 4. 86.37 Б93 Буткевич, Т. Зло, его сущность и происхождение. Том2 / Т. Буткевич, прот. - К. : Пролог, 2007. - 264 с.
 5. 87.3(0) Е17 Евлампиев, И. И. Становление Европейской неклассической философии во второй половине XIX - начале ХХ века : Учеб. пособие / И. И. Евлампиев ; Евлампиев И. И. - С.Пб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. - 229 с.
 6. 87.3(0) М15 Макаренко, Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше / Г. Макаренко. - К. : Факт, 2004. - 152 с.
 7. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 8. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 9. 87.3(0) Ф68 Фишер, К. Артур Шопенгауэр / К. Фишер ; Ред. А.Б.Рукавишников. - С.Пб. : Лань, 1999. - 608 с.
 10. 87 К17 Кальной, И. И. Философия для аспирантов / И. И. Кальной, Ю. А. Сандулов. - 3-е изд., стер. - С.Пб. : Лань, 2003. - 512 с.
 11. 87.3(0) К96 Кушаков, Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу : Навч. посіб. / Ю. В. Кушаков. - К. : ЦНЛ, 2006. - 572 с.
 12. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 13. 87 С44 Скотний, В. Філософія: історичний і систематичний курс : Підруч. / В. Скотний. - К. : Знання, 2005. - 576 с.
 14. 87.3(0) Т43 Типсина, А. Н. Немецкий экзистенциализм и религия / А. Н. Типсина. - Монография. - С.Пб. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - 152 с.
 15. 87.3 Х18 Хамітов, Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж : Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНТ: ЦНЛ, 2006. - 296 с.
 16. 87 Ф56 Філософія : світ людини : Курс лекцій: Навч. посібник / В. Г.Табачковський, М. О, Булатов, Н. В. Хамітов та ін. - К. : Либідь, 2003. - 432 с.
 17. 87 Н76 Ноговицын, О. М. Ступени свободы: Логико - исторический анализ категорий свободы / О. М. Ноговицын. - Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. - 192 с.
 18. 87.3(0) П12 Павличенко, П. П. Представления о свободе / П. П. Павличенко, Д. А. Литвиненко. - К. : Либра, 2006. - 344с.
 19. 87 Р79 Роттердамский, Э. Свобода воли / Э. Роттердамский ; [Доммердамский Э.]. - М., Х. : Наука, Литера Нова, 2010. - 271 с.
 20. 87.3(0) Т19/2 Таранов, П. С.Многоликая философия. т.2 / П. С. Таранов. - Д. : Сталкер, 1998. - 464 с.
 21. 87 К79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручн. / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2005. - 528 с.
 22. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; Петрушенко В. Л. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 312 с.
 23. 87.22 С12 Савельева, М. Ю. Введение в метатеорию сознания / М. Ю. Савельева. - К. : Вид. Парапан, 2002. - 334 с.
 24. 87 Я81 Яскевич, Я. С. Философия в вопросах и ответах / Я. С. Яскевич. - Мн. : Новое знание, 2003. - 400 с.
 25. 87 Х91 Хрестоматия по философии : Учеб. пособ. / Сост. П.В. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 576 с.
 26. 87.3(0) Г94 Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Рольф, 2001. - 416 с.
 27. 87.3(0) Р95 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 28. 87.3 Ш79 Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. - Минск : Литература, 1998. - 1408 с.
 29. 92 П31 Петрушенко, В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції / В. Петрушенко ; [Петрушенко В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 352 с.
 30. 92 Х18 Хамитов, Н. Философский словарь. Человек и мир / Н. Хамитов, С. Крылова. - К. : КНТ, ЦУЛ, 2006. - 308 с.
 31. 92 Б91 Бурбо, Л. Большая энциклопедия Сущности = Le grand guide de l'etre / Л. Бурбо, М. Сен-Жак. - М. : София, 2005. - 416 с.
 32. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Философия / Ред. и сост. Грицанов А.А. - М.; Мн. : АСТ; Харвест, Современный литератор, 2001. - 1312 с.
 33. 87.3(0) Я99 Ящук, Т. І. Філософія історії : Курс лекцій. Навч. посібник / Т. І. Ящук. - К. : Либідь, 2004. - 536 с.
 34. 87.3(4Укр) Ш37 Шевченко, В. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. Шевченко ; Шевченко В. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 35. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 36. 87.3(0) С72 Спіноза, Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; Пер. Литвинов В. - К. : Основи, 2003. - 237 с.
 37. 87.3(0) С59 Соколов, В. В. Средневековая философия : Учеб. пособие / В. В. Соколов. - 2-е изд., испр. и дополн. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 352 с.
 38. 87.3(0) П37 Платон. Держава / Платон ; Пер. з давньогр. Д.Коваль. - К. : Основи, 2000. - 355 с.
 39. 87.3(0) А18 Арістотель. Політика / Арістотель ; Пер. з давньогр. О. Кислюка. - К. : Основи, 2000. - 239 с.
 40. 87.3(0) В27 Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / Под. ред. Р.А.Варгезе; Пер. с анг. К.Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2001. - 400 с.
 41. 87.3 С19 Сапронов, П. А. Русская философия. проблема своеобразия и основные линии развития / П. А. Сапронов ; Сапронов П. А. - С.Пб. : ИЦ" Гуманитарная академия", 2008. - 480 с.
 42. 87.3(0) К55 Кобзев, А. И. Философия китайского неоконфуцианства / А. И. Кобзев ; Ред. М.Т.Степанянц. - М. : Вост. лит., 2002. - 606 с.
 43. 87.3(0) Д73 Древнеримская философия = От Эпиктета до Марка Аврелия. - Сочинения;Пер. с лат. и древнегреч. - Х. : Фолио, 1999. - 832 с.
 44. 87.3(0) Д73 Древнегреческая философия = От Платона до Аристотеля. - Сочинения;Пер. с древнегреч. - Х : Фолио, 1999. - 832 с.
 45. 87 Ф56 Філософія права : Навч. посібн. / Бандура О.О.,Бублик С.А.,Заінчковський М.Л. та ін.; Заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.
 46. 87 И46 Ильин, В. В. Философия богатства: человек в мире денег / В. В. Ильин. - К. : Знание Украины, 2005. - 496 с.
 47. 87 Б17 Базалук, О. А. Философия образования в свете новой космологической концепции : учеб. / О. А. Базалук ; [ Базалук О. А. ]. - К. : Кондор, 2010. - 458 с.
 48. 87 Г23 Гатальська, С. М. Філософія культури : Підручн. / С. М. Гатальська. - К. : Либідь, 2005. - 328 с.

 

Дизайн як естетичний феномен

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.18 D36 Design Italiano = Галерея дизайна и интерьера Канту : пособие / [под ред. Р.Рицци, А.Стайнер, Оригони Ф.]. - Studio Origoni Steiner, 1998. - 88 p.
 2. 30.18 А38 Академ-дизайн. №1 / [Гол. ред. Марчак В.]. - Л. : Українська академія дизайну, 2003. - 148 с.
 3. 30.18 В42 Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне / [Колейчук В. Ф., Лаврентьев А. Н., Рачевва И. В. и др.]. - М. : ВНИИТЭ, 1990. - 204 с.
 4. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды : учеб. / [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.]. - М. : Архитектура, 2004. - 504 с.
 5. 30.18 Д44 Дизайн на Западе / [Гл. ред. Л. А. Кузьмичев]. - М. : ВНИИТЭ, 1992. - 96 с.
 6. 30.18 П99 Пятая стихия = Fifth element / [Ред. Злобина Е. И.]. - Х. : Печатные штучки, 1998. - 100 с.
 7. 30.18+85 Т33 Теорія і практика матеріально-художньої культури : І електронна наукова конференція, 15 жовтня 2002 р. / [Ред. Даниленко В. Я., Богуславський В. М., Божко Ю. Г. та ін.]. - Х. : ХДАДМ, 2002. - 124 с.
 8. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 9. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 1 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2001. - 176 с.
 10. 30.18 D30 Diehl, G. Vasarely : пособие / G. Diehl ; [D.Diehl]. - Budapest : Corvina Kiado, 1976. - 100 p.
 11. 30.18+78 Б20 Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн : Учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.
 12. 30.18 Б25 Баркер, Л. VIP-дизайн вашего дома / Л. Баркер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Это модно).
 13. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина ; [Белочкина Ю.]. - Х. : Фолио, 2006. - 317 с.
 14. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. В. Искусство ландшафтного дизайна. Мастер-класс специалиста / Ю. В. Белочкина ; [Белочкина Ю. В.]. - Ростов н/Д; Х. : Феникс; Фолио, 2006. - 320 с.
 15. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 16. 30.18 Г46 Гиббс, Д. Настольная книга дизайнера интерьера / Д. Гиббс ; пер.с англ. - М. : ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 17. 30.18 Г86 Грожан, Д. В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности / Д. В. Грожан. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 348 с.
 18. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Дизайн : підруч. / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : ХДАДМ, 2003. - 320 с.
 19. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : ХДАДМ; Колорит, 2005. - 244 с.
 20. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна = Budoucnost evropskeho designu. Przysztosc wzornictwa europejskiego / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : Колорит, 2007. - 197 с.
 21. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Основи дизайну : навч. посіб. / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - К. : ІЗМН, 1996. - 92 с.
 22. 30.18 К82 Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підруч. / Н. Я. Крижанівська ; Крижанівська Н. Я. - К. : " Ліра-К ", 2009. - 218 с.
 23. 30.18 К90 Куленко, М. Основи графічного дизайну : Підруч. / М. Куленко. - К. : Кондор, 2006. - 492 с.
 24. 30.18 К90 Куленко, М. Основи графічного дизайну : підруч. / М. Куленко ; [Куленко М. Я.]. - вид. 2-ге, доп. і випр. - К. : Кондор, 2007. - 492 с.
 25. 30.18+76.006.5 К93 Курушин, В. Д. Дизайн и реклама / В. Д. Курушин ; [Курушин В. Д.]. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 26. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 27. 30.18 Л52 Летин, А. С. Ландшафтный дизайн на компьютере / А. С. Летин, О. С. Летина. - М. : ДМК Пресс, 2003. - 216 с.
 28. 30.18 М69 Михайленко, В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с.
 29. 30.18 М69 Михайлов, С. М. Основы дизайна : учеб. / С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева. - Казань : Новое Знание, 1999. - 240 с.
 30. 30.18 Н49 Нелльген, С. Стильная иллюминация вашего дома / С. Нелльген. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 88 с. - (Советы дизайнеров экстра-класса).
 31. 30.18 Н49 Нельсон, Д. Проблемы дизайна = Problems of design / Дж. Нельсон ; [Нельсон Дж.] ; пер.с англ. Куниной Д. Э., Сильвестрова Д. В. - М. : Искусство, 1971. - 207 с.
 32. 30.18+76.006.5 П12 Павловская, Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования / Е. Павловская. - С.Пб. : Питер, 2003. - 320 с.
 33. 30.18+32.973 П18 Паркер, Р. Дизайн для WEB и настольное издательство для "чайников" = WEB design & desctop publishing for dummies / Р. Паркер ; пер.с англ. Меженный О. А., Осадчук А. Е., Рева О. Н. - К.; М.; СПб : Диалектика, 1998. - 320 с.
 34. 30.18+85.128 П39 Плотникова, Т. В. Дизайн для ленивых / Т. В. Плотникова ; [Плотникова Т. В.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 35. 30.18 П41 Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне / В. А. Победин. - Х. : Ранок; Веста, 2001. - 96 с.
 36. 30.18+65.290-2 П73 Пресс, М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century / М. Пресс, Р. Купер ; пер.с англ. Поплавская А. Н. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 37. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; [Пушкар В.В.]. - К. : Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 38. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників. : навч. посіб. / В. В. Пушкар, А. Д. Жирнов, О. К. Вільгельм-Швадчак. - К. : ДАКККІМ, 2003. - 92 с.
 39. 30.18 Р86 Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : Учебн. пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковський. - М. : Мз-Пресс, 2001. - 252 с.
 40. 30.18 С90 Сурина, М. О. История образования и цветодидактики ( история систем и методов обучения цвету) / М. О. Сурина, А. А. Сурин. - М.,Ростов н/Д : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2003. - 352 с. - (Школа дизайна).
 41. 30.18 Т41 Тимофеев, Г. С. Графический дизайн / Г. С. Тимофеев, Е. В. Тимофеева. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 42. 30.18 У80 Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин ; [Устин В.Б.]. - 2-е изд., уточ.и доп. - Л. : АСТ; Астрель, 2007. - 239 с. : ил.
 43. 30.18 Х72 Холмянський, Л. М. Дизайн : проб. навч. посіб. / Л. М. Холмянський, О. С. Щипанов. - К. : Освіта, 1992. - 208 с.
 44. 30.182 Ш83 Шпара, П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П. Е. Шпара, И. П. Шпара. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Вища школа, 1989. - 247 с.
 45. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.
 46. 30.18+32.973 Я94 Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Яцюк. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2004. - 240 с. : ил.

 

Роль страхування в ринковій економіці

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.271 Є-33 Єдиний соціальний внесок: нові правила соціального страхування / [Змієнко В., Клиженко Я., Кононенко О. та ін.]. - Х. : Фактор, 2011. - 336 с.
 2. 65.271 О-75 Основи довгострокового страхування : Навч. посіб. / Головко А. Т., Денисенко М. П., Ковтун В. Г. та ін. - К. : Алерта, 2007. - 444 с.
 3. 65.271 П69 Практикум зі страхування : навч. посіб. / [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 479 с.
 4. 65.271 С83 Страхові послуги : підруч. / [ред. Осадець С. С., Артюх Т. М.]. - К. : КНЕУ, 2007. - 464 с.
 5. 65.271 С83 Страхування : підруч. / [ Ред. Базилевич В. Д. ]. - К. : Знання, 2008. - 1019 с.
 6. 65.271 А47 Алексєєв, І. В. Страхові послуги : Навч. посіб. / І. В. Алексєєв, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. - Л. : Львівська політехніка, 2006. - 204 с.
 7. 65.272 А72 Антропов, В. В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы / В. В. Антропов. - М. : Экономика, 2006. - 271 с.
 8. 65.271 Б17 Базилевич, В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 5-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 351 с.
 9. 65.271 Б17 Базилевич, В. Д. Страхова справа : монографія / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 6-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 351 с.
 10. 65.271 Б67 Бігдаш, В. Д. Страхування : Навч.посіб. / В. Д. Бігдаш. - К. : МАУП, 2006. - 448 с.
 11. 65.271 Б67 Бігдаш, В. Д. Страхування : Навч.посіб. / В. Д. Бігдаш. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 448 с.
 12. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Страхування: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 656 с.
 13. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування : Навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2006. - 352 с.
 14. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : ЦУЛ, 2009. - 412 с.
 15. 65.271 В61 Вовчак, О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О. Д.]. - К. : Знання, 2011. - 391 с. - CD.
 16. 65.271 В61 Вовчак, О. Д. Страхові послуги : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська. - Львів : Компакт-ЛВ, 2007. - 656 с.
 17. 65.271 Г18 Гаманкова, О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова ; [Гаманкова О. О.]. - К. : КНЕУ, 2009. - 283 с.
 18. 65.271 Г57 Говорушко, Т. А. Страхові послуги : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 344 с.
 19. 65.271 Г67 Горбач, Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К. : Кондор, 2010. - 520 с.
 20. 65.271 Д64 Долгошея, Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Н. О. Долгошея ; [Долгошея Н. О.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 318 с.
 21. 65.271 Д93 Дьячкова, Ю. М. Страхування : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова ; Дьячкова Ю.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 240 с.
 22. 65.271 З-14 Загребной, В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной ; Загребной В. Н. - К. : Украинское агенство финансовогоразвития, 2010. - 480 с.
 23. 65.271 З-23 Залєтов, О. М. Убезпечення життя : Монографія / О. М. Залєтов. - К. : BeeZone, 2006. - 688 с. - (Б-ка страхування).
 24. 65.271 К47 Клапків, М. С. Витоки національного страхового ринку України : монографія / М. С. Клапків, Ю. М. Клапків. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 275 с.
 25. 65.271 К56 Ковтун, І. О. Основи актуарних розрахунків : навч.посіб. / І. О. Ковтун, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. - К. : Професіонал, 2008. - 480 с.
 26. 65.271 К64 Конопліна, Ю. С. Соціальне страхування : навч. посіб. / Ю. С. Конопліна ; Конопліна Ю.С. - Суми : Університетська книга, 2008. - 224 с.
 27. 65.271 К89 Кузьмін, О. Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 200 с.
 28. 65.271 М21 Мальований, М. І. Соціальне страхування : навч. посіб. / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 496 с.
 29. 65.271 М38 Машина, Н. І. Міжнародне страхування : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.
 30. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 31. 65.271 М73 Мних, М. В. Страхування в Україні: Сучасна теорія і практика : Підруч. / М. В. Мних. - К. : Зання України, 2006. - 284 с.
 32. 65.271 Н65 Никулина, Н. Н. Страхование : учеб. / Н. Н. Никулина ; Никулина Н.Н., Березина С.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 511 с.
 33. 65.271 П38 Плиса, В. Й. Страхування : Навч посіб. / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2006. - 392 с.
 34. 65.271 П38 Плиса, В. Й. Страхування : підруч. / В. Й. Плиса ; [Плиса В. Й.]. - К. : Каравела, 2010. - 472 с.
 35. 65.272 П56 Понікаров, В. Д. Пенсійне та соціальне забезпечення = Pension provision and social welfare : Підруч. / В. Д. Понікаров, М. М. Топоркова. - Х. : ІНЖЕК, 2006. - 400 с.
 36. 65.271 С22 Сахирова, Н. П. Страхование : учеб. пособие / Н. П. Сахирова ; Сахирова Н. П. - М. : ТК Велби, Проспект, 2007. - 744 с.
 37. 65.271 С89 Супрун, А. А. Страхові послуги : навч. посіб. / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 248 с.
 38. 65.271 Т48 Ткаченко, Н. В. Страхування : Навч. посіб. / Н. В. Ткаченко. - К. : Ліра-К, 2007. - 376 с.
 39. 65.271 Т48 Ткаченко, Н. В. Страхування: практикум : Навч. посіб. / Н. В. Ткаченко. - К. : Ліра-К, 2007. - 270 с.
 40. 65.271 Т66 Трегубов, Е. Спори у сфері страхування / Е. Трегубов, О. Брижко. - Х. : Фактор, 2011. - 656 с.
 41. 65.271 Ф63 Фисун, В. І. Страхування : Навч. посіб. / В. І. Фисун, Г. М. Ярова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 232 с.
 42. 65.271 Ч-63 Чинёнов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / М. В. Чинёнов. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 244 с.
 43. 65.271 Ч-63 Чиненов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / М. В. Чиненов ; Чиненов М.В.;. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 244 с.
 44. 65.271 Ю71 Юрій, С. І. Соціальне страхування : Підручн. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. - К. : Кондор, 2006. - 464 с.
 45. 65.271 Я22 Яворська, Т. В. Страхові послуги : навч. посіб. / Т. В. Яворська ; Яворська Т. В. - К. : Знання, 2008. - 350 с.

 

Січень 2013

Організаційно-економічні засади інвестування

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) А64 Аналіз інвестиційних проектів : практикум / [А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 260 с.
 2. 65.262(1) І-99 ІPO: опыт ведущих мировых экспертов = Initial public offerings. An international perspective / Ред. Грегориу Г. Н. ; пер.с англ. Петкевич А. Г. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 624 с.
 3. 65.262(1) І-58 Інвестування : підручник / [Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. та ін. ]. - К. : Знання, 2008. - 452 с.
 4. 65.262(1) І-58 Інвестування : підруч. / [За ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 5. 65.262(1) І-58 Інвестування : Підруч. / [Ред. Омелянович Л. О.]. - К. : Знання, 2012. - 278 с.
 6. 65.262(1) М58 Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.- метод. посіб. / [ред. Руденко Л. В.]. - К. : КНЕУ, 2008. - 168 с.
 7. 65.262(1) У67 Управління інвестиціями та інноваціями : Навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
 8. 65.262(1) Б24 Бардиш, Г. О. Проектне фінансування : Підруч. / Г. О. Бардиш. - 3-тє вид. перероб. та доп. - К. : Хай- Тек- Прес, 2008. - 464с.
 9. 65.262(1) Б27 Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра-М, 2007. - 241 с.
 10. 65.262(1) Б81 Бондар, М. І. Інвестиційна діяльність. Методика та організація обліку і контролю : монографія / М. І. Бондар ; Бондар М. І. - К. : КНЕУ, 2008. - 256 с.
 11. 65.262(1) Б86 Бочаров, В. В. Инвестиции : Учебник / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 384 с.
 12. 65.262(1) Б86 Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
 13. 65.262(1) В31 Вергун, В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. - К. : Київський університет, 2012. - 415 с.
 14. 65.262(1) В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак ; Вовчак О.Д. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 544 с.
 15. 65.262(1) В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О.Д.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 544 с.
 16. 65.262(1) Д16 Дамодаран, А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях = Damodaran A. Investment fables. Exposing the myths of "Can't miss" investment strategies / А. Дамодаран ; Под ред. Ильина В. В. ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 480 с.
 17. 65.262(1) Д 18 Данілов, О. Д. Інвестування : навчальний посібник / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. - К. : Видавничий дім "Ком'пютерпрес", 2008. - 364 с.
 18. 65.262(1) Д63 Докієнко, Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. - К. : Академвидав, 2011. - 408 с.
 19. 65.262(1) Д81 Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. / А. П. Дука ; Дука А. П. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 432 с.
 20. 65.262(1) З-37 Затонацька, Т. Г. Бюджетне інвестування: теорія та практика / Т. Г. Затонацька ; Затонацька Т.Г. - К., 2008. - 336 с.
 21. 65.262(1) З-38 Захарова, О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О. В. Захарова ; [Захарова О. В.]. - Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. - 378 с.
 22. 65.262(1) И30 Йескомб, Э. Р. Принципы проектного финансирования / Э. Р. Йескомб ; Йескомб Э.Р.; пер. с англ. И.В. Василевской; под. общ. ред. Д.А. Рябых. - М. : Вершина, 2008. - 488 с.
 23. 65.262(1) К43 Кириченко, О. А. Інвестування : підруч. / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. - К. : Знання, 2009. - 573 с.
 24. 65.262(1) К60 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учеб. пособ. / Т. С. Колмыкова ; [Колмыкова Т. С.]. - М. : Инфра-М, 2009. - 204 с.
 25. 65.262(1) К76 Коюда, В. О. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посіб. / В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. - К. : Кондор, 2008. - 340 с.
 26. 65.262(1) Л86 Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків : Навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 266 с.
 27. 65.262(1) М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова ; [ Майорова Т. В. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 28. 65.262(1) М48 Мельник, В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посіб. / В. В. Мельник, В. В. Козюк. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 249 с.
 29. 65.262(1) М59 Микитюк, П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства : монографія / П. П. Микитюк ; Микитюк П.П. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 296 с.
 30. 65.262(1) Н59 Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой ; Нешитой А.С. - 7-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и К, 2008. - 372 с. : ил.
 31. 65.262(1) О-66 Орлова, Е. Р. Инвестиции : учеб. пособие / Е. Р. Орлова ; Орлова Е.Р. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 237 с.
 32. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 33. 65.262(1) П27 Пересада, А. А. Проектное финансирование : Підруч. / А. А. Пересада, Т. В. Майорова ; Под общ.. ред. Пересады А.А. - К. : КНЭУ, 2007. - 767 с.
 34. 65.262(1) П31 Пехник, А. В. Іноземні інвестиції в економіку України : Навч. посіб. / А. В. Пехник. - К. : Знання, 2007. - 335 с.
 35. 65.262(1) П53 Польшаков, В. І. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. - К. : Кондор, 2009. - 172 с.
 36. 65.262(1) П68 Правик, Ю. М. Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / Ю. М. Правик. - К. : Знання, 2007. - 431 с.
 37. 65.262(1) Р59 Рогач, О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підруч. / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. - К. : Київський університет, 2011. - 495 с.
 38. 65.262(1) С14 Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / І. П. Садловська ; [Садловська І. П.]. - К. : Кондор, 2011. - 212 с.
 39. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2007. - 304 с.
 40. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестування : підруч. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 41. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестування: міжнародний аспект : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 272 с.
 42. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестиційна діяльність корпорацій : навч. посіб / І. Л. Сазонець, О. Д. Сучкова. - К. : МАУП, 2007. - 192 с.
 43. 65.262(1) Т31 Телишевська, Л. І. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Л. І. Телишевська, В. І. Успаленко. - Х. : Бурун-Книга, 2011. - 280 с.
 44. 65.262(1) Т88 Турманидзе, Т. У. Экономическая оценка инвестиций : учебник / Т. У. Турманидзе ; Турманидзе Т. У. - М. : ЗАО "Изд-во"Экономика", 2008. - 342 с.
 45. 65.262(1) Ф33 Федоренко, В. Г. Інвестування : підруч. / В. Г. Федоренко ; Федоренко В. Г. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 448 с.
 46. 65.262(1) Ч-49 Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студентов вузов / В. А. Чернов ; Чернов В.А.; под ред. М.И.Баканова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 159 с.
 47. 65.262(1) Ш26 Шарп, У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. - Пер. с англ. - М. : Инфора-М, 2007. - 1028 с.
 48. 65.262(1) Ш66 Шклярук, С. Г. Проектне фінансування : навч. посіб. / С. Г. Шклярук ; Шклярук С. Г. - К. : Персонал, 2009. - 472 с.
 49. 65.262(1) Я62 Янковский, К. П. Инвестиции : . / К. П. Янковский ; Янковский К. П. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с. : ил.

 

Бізнес-план: з чого почати свою справу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт : Учеб. пособие / Попов В.М., Медведев Г.В., Ляпунов С.И., Муртазалиева С.Ю. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 432 с.
 2. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план. Методические материалы. / Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д. Миронова. - 3-е изд., доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 256 с.
 3. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-план: рекомендации по составлению : Нормативная база. - М. : Приор, 2002. - 304 с.
 4. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Учебник. - М. : Финансы и станистика, 2000. - 672 с.
 5. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 6. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства. - К. : Столяття, 2000. - 132 с.
 7. 65.290-2(3) Б59 Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : Навч. посіб. / Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев'янко О.Г. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 208 с.
 8. 65.290-2(3) З-41 Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / Попов В.М., Безлепкін І.В., Ляпунов С.И. та ін. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 382 с.
 9. 65.290-2(3) С23 Сборник бизнес-планов с коментариями и рекомендациями / Под ред.В.М. Попова. - 3-е изд., прераб и доп. - М. : ГНОМ и Д, 2002. - 360 с.
 10. 65.290-2(3) С23 Сборник бизнес-планов с коментариями и рекомендациями / Под ред.В.М. Попова. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 336 с.
 11. 65.290-2(3) А23 Агафонова, Л. Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л. Г. Агафонова, О. В. Рога. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2000. - 158 с.
 12. 65.290-2(3) А28 Адамс, Б. Бизнес-план за несколько часов / Б. Адамс ; Адамс Б. ; пер.с англ. Долгова С. А. - М. : АСТ; Астрель, 2008. - 469 с.
 13. 65.290-2(3) А66 Андрусь, О. Бизнес-идеи: с чего начать свое дело / О. Андрусь ; [Андрусь О.]. - Х. : Фактор, 2011. - 736 с.
 14. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2001. - 258 с.
 15. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2002. - 258 с.
 16. 65.290-2(3) Б25 Барроу, К. Бізнес-план : Практичн. посібн. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - 4-те вид. - К. : Знання, 2005. - 434 с.
 17. 65.290-2(3) Б28 Батлер, Д. Бизнес-планирование: Что нужно для успешного начала собственного дела = Business planing / Д. Батлер ; пер.Пер. Левкина Н., Севелев С. - С.Пб. : Питер, 2003. - 266 с.
 18. 65.290-2(3) Б87 Бринк, И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика / И. Ю. Бринк, Н. А. Савельева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 384 с.
 19. 65.290-2(3) Б65 Буров, В. П. Бизнес-план фирмы : Теория и практика / В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - М. : Экмос, 2000. - 176 с.
 20. 65.290-2(3) Г15 Галенко, В. П. Бизнес-планирование: Создание успешного бизнес-плана на предприятии / В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 21. 65.290-2(3) Г44 Гетало, В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. - К. : Професіонал, 2008. - 240 с.
 22. 65.290-2(3) Г60 Голембиовский, С. А. Бизнес-план в стиле Russian / С. А. Голембиовский ; Голембиовский С. А. - М. : Ось-89, 2008. - 432 с. - (Алхимия маркетинга).
 23. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 24. 65.290-2(3) Г67 Горемыкин, В. А. Бизнес-план: Методика разработки. : 25 реальных образцов бизнес-плана / В. А. Горемыкин ; Горемыкин В. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2008. - 592 с.
 25. 65.290-2(3) Г67 Горемыкин, В. А. Бизнес-план: Методика разработки : 25 реальных образцов бизнес-плана / В. А. Горемыкин, А. Ю. Богомолов. - М. : Ось-89, 2000. - 576 с.
 26. 65.290-2(3) Д64 Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 384 с.
 27. 65.290-2(3) Д64 Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорина. - 2-ге вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 384 с.
 28. 65.290-2(3) Е80 Ершов, В. Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с.
 29. 65.290-2(3) К71 Косич, М. Как составить бизнес-план / М. Косич ; [Косич М.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2010. - 352 с.
 30. 65.290-2(3) К82 Кривонос, А. О. Бізнес-планування на підприємстві / А. О. Кривонос. - К. : МАУП, 2005. - 160 с.
 31. 65.290-2(3) К91 Куницина, Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке / Н. Н. Куницина, Л. Ушвицкий, А. В. Малеева. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 304 с.
 32. 65.290-2(3) К95 Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 423 с.
 33. 65.290-2(3) Л24 Лапыгин, Ю. Н. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании : практич. пособ. / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин. - М. : Омега-Л, 2009. - 350 с.
 34. 65.290-2(3) Л93 Любунь, О. С. Бізнес-планування у банку : Навч. посіб. / О. С. Любунь, М. П. Денисенко. - К. : Атіка, 2006. - 288 с.
 35. 65.290-2(3) М15 Македон, В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон ; Македон В.В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 36. 65.290-2(3) П19 Пастернак-Таранушенко, Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине : Практ. пособие по инвест. менеджменту / Г. Пастернак-Таранушенко, В. Рожок. - К. : ЦУЛ, 2003. - 722 с.
 37. 65.290-2(3) П30 Петров, К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами / К. Н. Петров. - М. : ООО "И.Д.Вильямс", 2007. - 336 с. - CD.
 38. 65.290-2(3) П32 Пивоваров, К. В. Бизнес-планирование : Учебно-метод. пособие / К. В. Пивоваров. - 2-е изд. - М. : Маркетинг, 2002. - 164 с.
 39. 65.290-2(3) Р49 Ридинг, К. Стратегическое бизнес - планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечение конкурентного преимущества / К. Ридинг ; Пер. с англ.; Под ред. Войтюк И. А. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 384 с.
 40. 65.290-2(3) Р69 Романова, М. В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2007. - 240с.
 41. 65.290-2(3) С45 Скриба, Н. Н. Бизнес-планирование в торговле: методические подходы и практические рекомендации : Учеб. пособие / Н.Н. и др. Скриба ; Авт. Скриба Н.Н., Микулич И.М., Валевич Р.П. - Мн. : БГЭУ, 2000. - 216 с.
 42. 65.290-2(3) С47 Слиньков, В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. - К. : Алерта, 2006. - 456 с.
 43. 65.290-2(3) С47 Слиньков, В. Н. Бизнес-план и организація финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. - К. : Алерта, 2004. - 456 с.
 44. 65.290-2(3) С76 Станиславчик, Е. Н. Бизнес-план: Финансовый анализ инвестиционного проекта / Е. Н. Станиславчик ; [Станиславчик Е. Н.]. - М. : Ось-89, 2001. - 96 с.
 45. 65.290-2(3) С84 Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование : учеб. пособ. / Н. Д. Стрекалова ; Стрекалова Н. Д. - С.Пб. : Питер, 2009. - 352 с. : ил. - (Учебное пособие).
 46. 65.290-2(3) С91 Сухова, Л. Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова. - Учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 160 с.
 47. 65.290-2(3) Т19 Тарасюк, Г. М. Бізнес-план: Розробка, обгрунтування та аналіз : Нав. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2006. - 280 с.
 48. 65.290-2(3) Т45 Тиффани, П. Бизнес-планы для "чайников" = Business plans for dummies / П. Тиффани, С. Питерсон ; пер.c англ. - 2-е изд. - М. : ООО И. Д. Вильямс, 2008. - 560 с.
 49. 65.290-2(3) У84 Уткин, Э. А. Бизнес-планирование : Курс лекций / Э. А. Уткин, Б. А. Котляр, Б. М. Рапопорт. - М. : ЭКСМОС, 2001. - 320 с.
 50. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 224 с.
 51. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков ; Ушаков И. И. - С.Пб. : Питер, 2009. - 224 с.
 52. 65.290-2(3) Ц28 Цвиркун, А. Д. Бизнес-план.Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2009. - 320 с.

 

Соборність - єдність українців
( до Дня соборності України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 2. 63.3(4 Укр) С54 Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни : Зб. матеріалів загальноукр.наук.конф. 24-25 жовт. 2000 р. - Кривий Ріг, 2000. - 192 с.
 3. 86.37 Б86 Бочков, П.(свящ.). Выбор веры: церковь или идеология. Классификация церковных расколов постсоветского периода : монография / П. (. Бочков, Д. (. Мартышин. - К. : Персонал, 2011. - 264 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 5. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 6. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 7. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 8. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 9. 66.3 Ш37 Шевченко, Р. В. Українська національна ідея / Р. В. Шевченко. - Полтава : ПП Шевченко, 2005. - 28 с.
 10. 66.1 Я60 Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. - К. : Дух і літера, 2003. - 767 с.
 11. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії / Ред. Курас І.Ф.; Солдатенко В.Ф., Верстюк В.Ф. - К. : Генеза, 2003. - 488 с.
 12. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 13. 66.1 М22 Маманчук, О. І. Актуальні проблеми політичної історії України : Монографія / О. І. Маманчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 309 с.
 14. 66.3 Щ92 Щокін, Г. З вірою у перемогу українства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 40 с.
 15. 66.1 С31 Сенченко, М. І. Український консерватизм: Світогляд. Ідеологія. Націоналізм / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2006. - 96 с.
 16. 63.3(4 Укр) Ю71 Юрій, М. Ф. Історія України : навч. посібн. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2008. - 250 с.
 17. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 18. 67.401+66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Державне управління і політика : монографія / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. - К. : "Абрис", 2006. - 312 с.
 19. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 20. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 21. 63.3(4 Укр) У45 Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи : Кол. моногр. / За заг. ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого; Авт. передм. Л.М. Кравчук. - К. : МАУП, 2000. - 384 с.
 22. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 23. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 24. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Будівничий самостійної України / В. І. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук, 2006. - 64с.
 25. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 26. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 27. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 28. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 29. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 2 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 328 с.
 30. 63.3(4 Укр) А47 Алексєєв, Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999 рр.): Навч. посібн. / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. - К. : ЕксОб, 2000. - 296 с.
 31. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) : Монографія / О. Д. Бойко. - Ніжин : Аспект-Полігра
 32. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. К. Заповіт борцям за визволення / В. К. Винниченко. - К. : Вид. т-во "Криниця", 1991. - 128 с. ф, 2006. - 224 с.

 

Географія туризму в Україні

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-19 Законодавство України про туризм і готельну справу : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 242 с.
 2. 75.81 И90 История туризма / Сост. Макаренко С.Н., Саак А.Э. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. - 94 с.
 3. 77.04 І-90 Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. - К. : Кондор, 2004. - 166 с.
 4. 26.89 К78 Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи : Наук. зб. - К. : Академія, 2003. - 232 с.
 5. 81.2 Англ К78 Краткая география туризма и путешествий на английском языке = Concise travel and geography in English : учеб.-метод. пособ. / сост.Ермилова Д. В. - М. : Советский спорт, 2007. - 248 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг соціальних послуг / [під. ред. проф. В.Г. Воронкової]. - К. : Професіонал, 2008. - 576 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинг туризму : навч. посіб. Ч. 2 / Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В. [та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 427 с.
 8. 75.81 М43 Международный туризм: Правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 400 с.
 9. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности : Учеб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 288 с.
 11. 65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 12. 75.81 М54 Методология оценки рекреационных территорий : Монография / Б.Ф.Данильчук, Г.М.Алейникова, А.Я.Бовсуновская, С.Н.Голубничая. - Донецк : ДИТБ, 2003. - 197 с.
 13. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 312 с.
 14. 75.81О-64 Организация туризма : Учеб. пособие / А.П.Дурович, Н.И.Кабушкин, Т.М.Сергеева и др. - Мн. : Новое знание, 2003. - 632 с.
 15. 75.81 О-64 Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учеб.-метод. пособ. / [ Грачева О. Ю., Маркова Ю. А., Мишина Л. А. и др. ]. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 276 с.
 16. 67.4+75.81 П68 Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Зб. нормат.-правов. актів / Ред. В.К.Федорченко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.
 17. 67.412 П68 Правовое обеспечение международного туризма : учеб.-практич. пособ. - К. : Кондор, 2009. - 486 с.
 18. 65.01 Р17 Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины : Мат. 3-й Междунар. науч.-практ. конф.[г. Славяногорск, 16-18 дек. 1999 г.]. - Донецк : ДИТБ, 1999. - 241 с.
 19. 75.81 М36 Рекреаційно-туристичний комплекс України / Відп. ред. М.І. Долішній. - Монографія. - Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 1997. - 259 с.
 20. 85.128 Р85 Руководство по проектированию интерьера зданий курортно-оздоровительных и туристских учреждений / [Ред. Кузьмин Л. Н.]. - М. : Стройиздат, 1979. - 272 с.
 21. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 22. 65.43 Т87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. ]. - Т. : Терно-граф, 2008. - 976 с.
 23. 67.404 Т87 Туристична діяльність : Нормативна база / Упоряд. Роїна О.М. - К. : КНТ, 2005. - 448 с.
 24. 65.261 Ф59 Финансы и бухгалтерский учет в туризме : Учеб. / Ред. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. и др. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 340 с.
 25. 75.81 А81Аріон, О. В. Оргіназація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон ; Аріон О.В. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с.
 26. 75.81 Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 288 с.
 27. 65.052 Б20 Балченко, З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. / З. А. Балченко. - К. : Ліра-К, 2006. - 232 с.
 28. 65.24 Б23 Банько, В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посібник / В. Г. Банько ; [Банько В. Г.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 29. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 30. 75.81 Б72 Бовсуновская, А. Я. География туризма : Учеб. пособие / А. Я. Бовсуновская. - Донецк : ДІТБ, 2002. - 411 с.
 31. 65.290-21 Б87 Бриггс, С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс. - Пер. со 2-го англ. изд. - К. : Знання-Прес, 2005. - 358 с.
 32. 65.42 В49 Виноградська, А. М. Технологія комерційного підприємництва : Навч. посіб. / А. М. Виноградська. - К. : ЦНЛ, 2006. - 780 с.
 33. 65.43 В67 Волков, Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю. Ф. Волков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 352 с.
 34. 81.2 Англ В75 Воробьева, С. А. Деловой английский для гостиничного бизнеса = Business english for hotel industry / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. - М. : Филоматис, 2004. - 336 с.
 35. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 36. 65.052 Г95 Гура, Н. О. Облік видів економічної діяльності : підруч. / Н. О. Гура ; [ Гура Н. О. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 392 с.
 37. 65.29 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : Учебник / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.
 38. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу / О. Ю. Дмитрук. - К. : Альтерпрес, 2004. - 192 с.
 39. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008 - 280 с.
 40. 75.81 Д64 Долженко, Г. П. Основы туризма : учеб. пособие / Г. П. Долженко ; [Долженко Г. П.]. - М., Ростов н/Д : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2008. - 320 с.
 41. 76.006.5 Д84 Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович ; [Дурович А.П.]. - 2-е изд.. стереотип. - М. : Новое знание, 2005. - 254 с.
 42. 65.43 Д93 Дядечко, Л. П.Економіка туристичного бізнесу : Навч. посіб. / Л. П. Дядечко - К. : Центр учбової літератури, 2007 -224 с.
 43. 65.290-21 Д84 Дурович, А. П. Маркетинг в туризме : Учеб. пособие / А. П. Дурович. - 4-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2004. - 496 с.
 44. 65.43 Ж74 Житнигор, Б. С. Индустрия туризма. Кн 1 : Искусство удивлять / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 200 с.
 45. 65.290-2 Ж86 Жукова, М. А. Менеджмент в туристском бизнесе / М. А. Жукова. - М. : КНОРУС, 2006. - 192 с.
 46. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 47. 81.2 Укр З-14 Загнітко, А. П. Мовленнєве прогнозування у туристично-фаховій сфері : Навч. посіб. / А. П. Загнітко, Л. С. Островська. - Донецьк : ДІТБ, 2004. - 217 с.
 48. 65.053 І-19 Іваніна, О. О. Аудит туристичної діяльності : Навч. посіб. / О. О. Іваніна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 256 с.
 49. 65.290-2 К12 Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. / Н. И. Кабушкин ; Кабушкин Н.И. - 7-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2008. - 408 с.
 50. 75.81 К32 Квартальнов, В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов ; [Квартальнов В. А.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с.
 51. 76.006.5 К43 Кириллов, А. Т. Реклама в туризме : учебн.- метод. пособие / А. Т. Кириллов, Е. В. Маслова. - С.Пб. : Лекс Стар, 2002. - 110 с.
 52. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 53. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 54. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 55. 65.43 К71 Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебн. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2007. - 200 с.
 56. 65.290-21+65.43 К73 Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм = Marketing for hospitality and tourism : учебник / Ф. Котлер, Д. Боуєн, Дж. Мейкенз. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 1071 с.
 57. 75.81 К89 Кузик, С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; [Кузик С. П.]. - К. : Знання, 2011. - 271 с.
 58. 55.54 К94 Кусков, А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков, О. В. Лысикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 59. 75.81 Л83 Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посібн. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д.г.н., проф. Волошина І.М. - К. : Кондор, 2008. - 385 с.
 60. 75.81 Л84 Лук`янова, Л. Г. Освіта в туризмі : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Лук`янова ; Лук`янова Л.Г. - К. : Вища шк., 2008. - 719 с.
 61. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : курс лекцій / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. - 344 с.
 62. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; [Любіцева О. О.]. - К. : Альтерпрес, 2003. - 436 с.
 63. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 64. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; Любіцева О.О. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 300 с.
 65. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 66. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 67. 65.01 М21 Мальська, М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія / М. П. Мальська ; [Мальська М. П.]. - К. : Знання, 2009. - 363 с.
 68. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 69. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 70. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 71. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 72. 81.2 Англ М69 Михайлов, Н. Н. Английский язык: Гостиничный, ресторанный и туристический бизнес = English: Hotel, restaurant and tourist businesses : Учеб. пособ. / Н. Н. Михайлов. - 2-е изд., стер. - М. : Акадаемия, 2005. - 160 с.
 73. 76.006.5 М79 Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе : учеб. пособие / Н. Морган, А. Причард ; Пер. с англ. под ред. Б.Л.Еременой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 495 с.
 74. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 75. 65.271 О-92 Охріменко, О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) : Навчальний посібник / О. Охріменко. - К. : BeeZone, 2005. - 416 с.
 76. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 77. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с.
 78. 65.43 П90 Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло ; Пуцентейло П.Р. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
 79. 75.81 Р90 Рутинський, М. Географія туризму України : Навч.-метод. посіб. / М. Рутинський. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2004. - 160 с.
 80. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.
 81. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 82. 65.290-21 С12 Саак, А. Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - С.Пб. : Питер, 2007. - 480 с.
 83. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 84. 65.43 С31 Сенин, В. С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения : учеб. пособие / В. С. Сенин, А. В. Денисенко. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 144 с.
 85. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 86. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 87. 75.81 С59 Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : Підруч. / Т. Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.
 88. 65.290-21 Т41 Тимошенко, З. І. Маркетинг готельно- ресторанного бізнесу : навч. посібник / З. І. Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 246 с.
 89. 75.81 У82 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с.
 90. 75.81 У93 Ушаков, Д. С. Прикладной туроперейтинг / Д. С. Ушаков. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 416 с.
 91. 74.5 Ф33 Федорченко, В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : Монографія / В. К. Федорченко. - К. : Слово, 2004. - 472 с.
 92. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с.
 93. 75.81 Ф76 Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : Навч. посіб. / Н. В. Фоменко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 312 с.
 94. 65.43 Х72 Холловей, Дж.К. Туристический бизнес : Пер. с 7-го англ. изд. / Дж.К. Холловей, Н. Тейлор. - К. : Знання, 2007. - 798 с.
 95. 75.81 Х88 Храбовченко, В. В. Экологический туризм / В. В. Храбовченко ; учеб.-метод. пособие. - Храбовченко В.В. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 208 с.
 96. 75.81 Ч-75 Чорненька, Н. Організація туристичної індустрії : Навч. посіб. / Н. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с.
 97. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.
 98. 75.81 Я64 Яновская, Н. Туризм: организация и учет / Н. Яновская, С. Филатов. - 3-е изд., перераб. - Х. : Фактор, 2002. - 220 с.
 99. 26.89 Б43 Беликов, О. М. Украина. Все, что стоит увидеть : путеводитель / О. М. Беликов ; [Беликов О. М.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 272 с.
 100. 26.89 В22 Вахула, М. Є. Львів. Львівська область. Путівник. Докладно і захоплююче / М. Є. Вахула ; [Вахула М. Є.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 272 с.
 101. 26.89 Н64 Никонорова, Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей / Н. А. Никонорова ; [Никонорова Н. А.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 576 с.
 102. 26.89 У69 Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство : Навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 296 с.
 103. 26.89 Ч-12 Чабан, М. Мандрівки старим Кам`янським. Книга про минуле Дніпроджержинська : докум. видання / М. Чабан ; Чабан М. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. - 224 с.
 104. 26.89 Х39 Херсонщина. Землі квітучої краса : фотоальбом / [Упоряд.А. Вірлич, Є. Камінська]. - К. : Мистецтво, 1990. - 143 с.
 105. 85.16я6 О-41 Одеса = Odessa : Фотоальбом. - К. : ЛТД "Спалах", 1994. - 240 с.
 106. 63.3(4 Укр) Х65 Хмельниччина : альманах. - Хмельницкий, 2009. - 211 с.
 107. 26.89 В48 Вінничина : фотоальбом / [Ред. Сулименко С.]. - К. : Чорлі, 1998. - 175 с.
 108. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 109. 26.89 У45 Украина. 30 замков и дворцов = Ukraine. The 30 castles and palaces / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 110. 26.89 Н12 На далекій полонині. Гуцульщина сьогодні. - Варшава : Видавництво А. Р., 1997. - 144 с.
 111. 26.89 Д54 Дніпродзержинськ. - Дніпропетровськ : Южполіграфцентр, 2000. - 114 с.
 112. 26.89 К89 Кузьменко, А. В. Заповедные сокровища Каменных Могил : историко-географическтй очерк , справочник-путиводитель / А. В. Кузьменко, А. П. Черных. - Донецк : ДИТБ-Норд-Пресс, 2007. - 176 с.
 113. 26.89 К82 Кривий Ріг / [Дабіжа М. К.]. - Запоріжжя : Тандем-У, 2000. - 160 с.
 114. 26.89 Т47 Тищенко, М. О. Симфонія Сіверянського краю = The symphony of Siveryanska land : фотоальбом / М. О. Тищенко. - Чернігів : Деснянська правда, 2005. - 160 с.
 115. 75.81 Р36 Рекреационные зоны и туристско-єкскурсионные маршруты Донецкой области. Том 1 : "Мой Донбасс" / Под ред. Горягина В.Ф., Куруленко С.С. - Донецк : ДИТБ, 2001. - 215 с.
Пошук по сайту: