Про Бібліотеку

Читачам

Фонд

Ресурси Internet

Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 19:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 

Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

Календар України

Книжкові виставки - 2017

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Соціологія - наука про суспільство

Пропонуємо до вашої уваги у Міжнародному бібліотечно- інформаційному центрі ім.Ярослава Мудрого книжкову виставку «Соціологія - наука про суспільство».
Соціологія — наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.
На виставці представлені підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій та періодичні видання.
Для детальнішого ознайомлення з нею запрошуємо завітати до бібліотеки Академії.

  Інтелектуальна власність та її захист

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 В43 Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / [Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 520 с.
 2. 67.404.3 І-73 Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 3. 67.412 К63 Коментар законодавства про світову організацію торгівлі / [За ред. Крупчана О. Д., Білоусова Ю. В.]. - К. : Професіонал, 2011. - 488 с.
 4. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 08 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 5. 67.412.2 М58 Міжнародне приватне право : підруч. / [Ред. Жушман В. П., Шуміло І. А.]. - Х. : Право, 2015. - 320 с.
 6. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [Ред. Петров Р. А.]. - 5- те вид. змін. і доп. (відповідно до полож. Лісабон. Договору). - К. : Істина, 2013. - 376 с.
 7. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 540 с.
 8. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / [Еннан Р. Є., Менсо С. В., Романадзе Л. Д. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 492 с.
 9. 67.404.3 П 68 Право інтелектуальної власності : конспект лекцій / [Ред. Борисова В. І.]. - Х. : Право, 2010. - 112 с.
 10. 67.410 П84 Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі. пояснення : практич. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 402 с.
 11. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 12. 65.29 А76 Аполій, В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Аполій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 323 с.
 13. 67.404.3 Д21 Дахно, И. И. Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности / И. И. Дахно ; [Дахно И. И.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 14. 67.404.3 Д21 Дахно, И. И. Патентознавство : навч. посіб. / И. И. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 318 с.
 15. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб.-довідник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 382 с.
 16. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2015. - 550 с.
 17. 67.404.3 Д42 Джунь, В. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. - К. : Персонал, 2014. - 432 с.
 18. 67.404.3 Л17 Лазебний, В. С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : Навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. - К. : Ліра-К, 2011. - 160 с.
 19. 60.5 Л63 Лісовський, П. М. Персонологія: специфіка, структура, механізм : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Персонал, 2015. - 356 с.
 20. 67.404.3 М59 Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2014. - 242 с.
 21. 67.404.3 М74 Мокій, А. І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навч. посіб. / А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 272 с.
 22. 67.404.3 П64 Потоцький, М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія / М. Ю. Потоцький. - К. : Персонал, 2014. - 620 с.
 23. 67.404.3 Ф79 Фордзюн, Ю. І. Основи інтелектуальної власності : Навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, Кабацій. - К. : Кондор, 2012. - 208 с.
 24. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 25. 65.42 Ч-96 Чухрай, Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручн. / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : Кондор, 2010. - 398 с.

 

  Педагогічна психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.31 В43 Вікова та педагогічна психологія : навч. посібн. / [Скрипченко О.В.,Долинська Л.В. , Огороднійчук З. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 400 с.
 2. 88.4-6 П24 Педагогическая психология : Учебное пособие. - С.Пб. : Питер, 2010. - 416 с.
 3. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : підруч. / [Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с.
 4. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : Навч. посіб. / [Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 168 с.
 5. 88.4-6 П86 Психология педагогического взаимодействия / [ред. Коломинский Я. Л.]. - С.Пб. : Речь, 2007. - 240 с.
 6. 88.4-6 Б26 Бархаев, Б. П. Педагогическая психология / Б. П. Бархаев. - С.Пб. : Питер, 2007. - 448 с.
 7. 88.4-6 Б86 Бочелюк, В. Й. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 248 с.
 8. 88.31 В42 Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; [Видра О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 112 с.
 9. 88.4-6 В58 Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова ; Власова О.І. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.
 10. 88.4-6 И46 Ильин, Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 640 с.
 11. 88.31 К95 Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій / В. П. Кутішенко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 128 с.
 12. 88.4-6 Л69 Логвинов, И. Педагогическая психология в схемах и комментариях : Учеб. пособие / И. Логвинов, С. Сарычев, А. Силаков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 221 с.
 13. 88.4-6 М75 Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии / Н. Г. Молодцова ; Молодцова Н. Г. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с.
 14. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов ; [Немов Р. С.]. - 4-е изд. - М. : Владос, 2007. - 606 с.
 15. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук ; [Поліщук В. М.]. - 3-тє вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 352 с.
 16. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. - метод. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с.
 17. 88.4-6 С13 Савчин, М. В. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.
 18. 88.4-6 С20 Сарычев, С. В. Педагогическая психология : Краткий курс / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 19. 88.4-6 С79 Степанов, О. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. М. Степанов ; [Степанов О. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с. - (Альма-матер).
 20. 88 С81 Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учебное пособие / Л. Д. Столяренко ; Столяренко Л.Д. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 672 с.
 21. 88.3 Т87 Туриніна, О. Л. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна, Є. О. Варлакова. - К. : Персонал, 2012. - 136 с.
 22. 88.4-6 Ф76 Фоминова, А. Н. Педагогическая психология / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. пед. ун-т, 2013. - 333 с.
 23. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Професіонал, 2006. - 576 с.

 

  Митниця: вчора, сьогодні, завтра

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.412 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. Камлик М.І. - К. : Атіка, 2004. - 680 с.
 2. 65.5 І-99 Історія митної справи в Україні / За ред. Пашка П.В., Ченцова В.В. - К. : Знання, 2006. - 606 с.
 3. 67.401.21 М66 Митне законодавство України : Зб. нормат-прав. актів. - К. : Істина, 2007. - 424 с.
 4. 65.5 М66 Митне оформлення автотранспортних засобів / Ред. Пашко П.В. - К. : Знання, 2004. - 237 с.
 5. 67.401.21 М66 Митне право України : Навч. посіб. / Ред. Ченцова В. В. - К. : Істина, 2007. - 328 с.
 6. 67.401.21 М66 Митне право України : навч. посіб. / [ За заг. ред. Юлдашева О. Х. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 232 с.
 7. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 24 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 330 с.
 8. 65.5 М66 Митний контроль на залізничному транспорті / Ред. Пашко П.В. та ін. - К. : Знання, 2004. - 404 с.
 9. 67.401.21 М66 Митний контроль та митне оформлення : Навч. посіб. / Ред. Каленський М.М., Пашко П.В. - К. : Знання-Прес, 2002. - 284 с.
 10. 67.401.21 М66 Митний кур'єр. №8/44/. - К. : Інформ-Київ, 2002. - 88 с.
 11. 67.401.21 Н34 Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / [За заг. ред. Добіна Є. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 488 с.
 12. 65.5 О-75 Основи митної справи : навч. посіб. / за ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 318 с.
 13. 65.5 О-75 Основи митної справи в Україні : підруч. / [ Ред. Пашко П. В. ]. - К. : Знання, 2008. - 651 с. - (Митна справа в Україні).
 14. 67.401.21 П62 Посольства. Візи. Митниці. - Довідкове видання. - К. : Журналіст, 2001. - 284 с.
 15. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.1 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 528 с.
 16. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.2 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 618 с.
 17. 67.401.21 Г18 Гамидуллаев, С. Н. Пособие для декларанта: таможенные процедуры / С. Н. Гамидуллаев, А. В. Кулешов. - С.Пб. : Питер, 2003. - 443 с. - (Закон и практика).
 18. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., оновл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 472 с.
 19. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - К. : ЦНЛ, 2005. - 696 с.
 20. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи митної справи : Навч. посіб. / О. П. Гребельник. - К. : ЦУЛ, 2003. - 600 с.
 21. 67.401.21 Д50 Діхтієвський, П. В. Митне право : навч.- метод. посіб. / П. В. Діхтієвський, Д. В. Шаповалов. - К. : КНЕУ, 2008. - 160 с.
 22. 65.5 Д79 Дубініна, А. А. Основи митної справи в Україні : Навч. посіб. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна. - К. : Професіонал, 2004. - 360 с.
 23. 65.5 Д79 Дубініна, А. А. Митна справа : підруч. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 24. 65.5 Є99 Ємченко, І. В. Методи і технічні засоби митного контролю : Підруч. / І. В. Ємченко, А. П. Закусілов. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 25. 65.5 Є60 Ємченко, І. В. Митна справа / І. В. Ємченко. - К. : Укоопосвіта, 2001. - 472 с.
 26. 67.401.21 Ж81 Жорін, Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з прграмних тем) : Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін. - К. : КНЕУ, 2001. - 248 с.
 27. 67.401.21 Ж81 Жорін, Ф. Л. Правові засади митної справи України : Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін, І. Н. Звягіна. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. - 384 с.
 28. 67.401.21 З-62 Зименко, А. В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил : навч. посіб. / А. В. Зименко ; [Зименко А. В.]. - Х. : Право, 2010. - 160 с.
 29. 67.401.21 К93 Курило, Т. В. Митне право України : навч. посіб. / Т. В. Курило ; [Курило Т. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 240 с.
 30. 65.5 М16 Макогон, Ю. В. Митна справа : Навч. посіб. / Ю. В. Макогон, А. Б. Яценко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 31. 65.5 Н34 Науменко, В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 394 с.
 32. 67.401.21 П19 Пастух, І. П. Митне право України : навч. посіб. / І. П. Пастух, О. В. Горбач. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 128 с.
 33. 67.402+67.401.21 П46 Пожидаєва, М. А. Бюджетне, податкове і митне право України : навч. посіб. / М. А. Пожидаєва. - К. : Правова єдність, 2015. - 80 с.
 34. 67.412 С18 Сандровский, К. К. Международное таможенное право / К. К. Сандровский. - 3-е изд., стер. - К. : Знання, КОО, 2002. - 461 с.
 35. 65.42 Ч-93 Чурсіна, Л. А. Товарознавство та експертиза в митній справі : Навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон, 2012. - 308 с.
 36. 65.5 Ш50 Шершун, А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : Навч.- метод. посіб. / А. А. Шершун. - К. : Кондор, 2007. - 330 с.
 37. 67.401.21 Ш65 Шишка, Р. Б. Митне право України : Навч. посіб. / Р. Б. Шишка, В. В. Сергієнко. - 3-тє вид., доп., перероб. - Х. : Еспада, 2006. - 352 с.
 38. 67.401.21 Ш79 Шостак, М. Ф. Митне право : Навч. посіб. / М. Ф. Шостак. - К. : ТП Прес, 2003. - 224 с.

Книжкові виставки 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: