Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Науковцям

Інформація для користувачів

Фонд

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

За листопад 2017 р.

 1. 22.1 Є27 Євтух, М. Б. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях : підруч. / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна. - К. : Кондор, 2017. - 428 с.
 2. 22.1 З-17 Зайцев, Є. П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 574 с.
 3. 22.1+65.262 Х86 Хохлов, В. Ю. Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов. - К. : Кондор, 2017. - 298 с.
 4. 22.1+65.31 Е45 Економіко-математичні методи та моделі в будівництві : підруч. / [За заг. ред. В. О. Міхельса]. - К. : Міленікм, 2010. - 464 с.
 5. 26.89 У33 Ужгород = Uzhhorod. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2001. - 220 с.
 6. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 7. 34.4+72 М54 Методи та засоби експериментальних досліджень : навч. посіб. / Г. Б. Параска, Д. Прибега, В, П. С. Майдан. - К. : Кондор, 2017. - 138 с.
 8. 38.3 П91 Пушкарьова, К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих. - К. : Ліра-К, 2018. - 424 с.
 9. 53.54 Д66 Домбровская, О. Человек и дельфин: общение и здоровье : монография / О. Домбровская. - К. : Персонал, 2015. - 132 с.
 10. 53.54 С51 Смолянинов, А. Иппотерапия для детей / А. Смолянинов. - М. : Остров надежды, 2010. - 90 с.
 11. 60.5 Б32 Бачинин, В. А. Социология : три курса лекций студентам-юристам / В. А. Бачинин. - Х. : Консум, 2003. - 576 с.
 12. 65.01 Д40 Джаман, М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман. - К. : ЦУЛ, 2017. - 384 с.
 13. 65.01 Р59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. - К. : Кондор, 2017. - 376 с.
 14. 65.052 У84 Утенкова, К. О. Облік у торгових підприємствах : навч. посіб. / К. О. Утенкова. - К. : Алерта, 2017. - 222 с.
 15. 65.24 Г82 Грибан, В. Г. Охорона праці : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 16. 65.261+65.01 Ф59 Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія. Ч.1 / [ Мельник Л. В., Акімова Л. М., Кондрацька Н. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 170 с.
 17. 65.29 Б77 Бойчик, І. М. Економіка підприємства : підруч. / І. М. Бойчик. - К. : Кондор, 2016. - 378 с.
 18. 65.42 Б20 Балджи, М. Д. Економіка та організація торгівлі : навч. посіб. / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. О. Однолько. - К. : Кондор, 2017. - 368 с.
 19. 66.0 Г31 Гелей, С. Д. Політико-правові системи країн світу : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : ЦУЛ, 2017. - 346 с.
 20. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 21. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 156 с.
 22. 67.0 Т33 Теория государства и права : курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 768 с.
 23. 67.3(0) Р51 Римское частное право : учеб. / {Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского]. - М. : Юриспруденция, 2000. - 448 с.
 24. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 136 с.
 25. 67.3(0) Ч-49 Черниловский, Э. М. Римское частное право : элементарный курс / Э. М. Черниловский. - М. : Юристъ, 2000. - 212 с.
 26. 67.400.7 М63 Мірило правовладдя. Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) = Rule of law checklist. european commission for democracy through law (Venice commission) : коментар; глосарій. - USAID, 2017. - 163 c.
 27. 67.404 К64 Конкурентне право України : навч. посіб / [За ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач]. - К. : Ліра-К, 2017. - 380 с.
 28. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / [За ред. Дзери О. В., Кузнєцової Н. С., Майданика Р. А.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 976 с.
 29. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Особлива частина : підруч. / [Ред . Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 1176 с.
 30. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 31. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 10 листопада 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 32. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 вересня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 304 с.
 33. 74.03 Я45 Якименко, С. І. Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : монографія / С. І. Якименко, О. М. Литвиненко. - К. : Слово, 2011. - 208 с.
 34. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.1 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 354 с.
 35. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.
 36. 74.58 Р49 Рижиков, В. С. Теорія та практика конструювання цільових моделей (професіограм) та процесу професійної підготовки майбутніх юристів : монографія / В. С. Рижиков. - Херсон : Айлант, 2010. - 280 с.
 37. 81.2 Рос П22 Пашковская, Н. А. Русский язык : учеб. для 10-11 класса / Н. А. Пашковская, В. А. Корсаков. - К. : Освіта, 1998. - 207 с.
 38. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 39. 84(4 Англ) Ч-51 Честертон, Г. К. Рассказы / Г. К. Честертон ; пер.с англ. - М. : Худ. литература, 1980. - 460 с.
 40. 84(4 Укр) В68 Волонтери. Мобілізація добра : збірка / [Уклад. Ірена Карпа]. - Х. : клуб сімейного дозвілля, 2015. - 256 с.
 41. 88.3 Е91 Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : учеб. / Н. С. Ефимова. - К. : Сварог, 2017. - 288 с.
 42. 88.37 Г63 Гольдберг, М. Люби её бесстрашно / М. Гольдберг. - К. : Альфа реклама, 2014. - 160 с.
 43. 88.4-11 П86 Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) : наук.-практич. посіб. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2017. - 206 с.
 44. 88.4-11 О-46 Озерський, І. В. Психологія прокурорської діяльності : навч. посіб. (альбом схем) / І. В. Озерський. - Полтава : Копі-центр, 2008. - 246 с.
 45. 88.4-5 Д40 Джеймс, М. Рождённые выигрывать. Трансакционный анализ с гештальтупражнениями / М. Джеймс, Д. Джонгвард ; [Общая ред. Л. А. Петровской]. - К. : Сварог, 2017. - 336 с.
 46. 88.5 С69 Социальная психология образования : учеб.пособ. / [Под ред. С. Б. Крушельницкой, М. Е. Сачковой, Л. Б. Шнейдер]. - К. : Сварог, 2016. - 320 с.
 47. 88.5 С66 Соснин, В. А. Психология массового поведения / В. А. Соснин. - К. : Сварог, 2017. - 160 с.
 48. 88.6 Т14 Тайна имени. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 240 с.
 49. 92 Б92 Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2003. - 528 с.

За жовтень 2017 р.

 1. 20.1+84(4 Укр) Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон (special battalion) / В. А. Гудов. - 4-е изд., перераб. и доп. - К. : Персонал, 2016. - 182 с.
 2. 24.1 Л37 Левітін, С. Я. Загальна та неорганічна хімія / С. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; За заг. ред. Є.Я.Левітіна. - Х. : Прапор, НФАУ, 2000. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Levitin_Zag_ta neorg_himiya.rar
 3. 24.2 Л26 Ластухін, Ю. О. Органічна хімія : Підруч. для вищ. навч. закладів / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. - Львів : Центр Європи, 2006. - 864 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.2/Lastuhin_Org_himiya.rar
 4. 28.0 С60 Соломенко, Л. І. Екологія людини : Навч. посіб. / Л. І. Соломенко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Ekolohiia_liudyny.rar
 5. 28.706 А64 Анатомия человека. В 2-х т. Т.1 / Под ред. М.Р.Сапина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Sapin_Anatomiya_cheloveka_I.rar
 6. 28.706 А64 Анатомия человека. В 2-х т. Т.2 / Под ред. М.Р.Сапина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Sapin_Anatomiya_cheloveka_II.rar
 7. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия человека. Краткий курс : Учеб. пособ. для студ. мед. вузов / В. И. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Практическая медицина, 2009. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kozlov_Anatomiya_cheloveka.rar
 8. 32.81 Г67 Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 295 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/gorbenko_inform_sistemy.rar
 9. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев. - 6-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2013. - 462 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Informacionnye_sistemy_v_ekonomike.rar
 10. 60.6 Т33 Теория статистики : учеб. / Р.А. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникрва Н.А., Шувалов Е.Б.; под ред. Р.А. Шмойловой]. - 5-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2014. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Teoriya_statistiki_2014.rar
 11. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2008 році : Статистичний збірник / [Ред. Осауленко О. Г.]. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2009. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukraina_u_cifrah_2008.rar
 12. 63.3(4 Укр) І-18 Іван Тесля: "...передумав багато різних думок про вільне життя, про рідний край..." : спогади в'язня концтабору. - К, 2016. - 70 с.
 13. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 1 : За Україну, за її волю...Сповідь у камері смертника. Вірую в Бога і в Україну. Нобелівські мрії. Листи / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 536 с.
 14. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 2 : Не дам загинуть Україні / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 616 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 3 : На землі кленового листка: спогади й роздуми посла / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 592 с.
 16. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 4 / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 560 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 5 : З часів неволі. Соснівка-7 / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 512 с.
 18. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 6 : З часів неволі. Кн.2 / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 448 с.
 19. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.7 : З часів неволі: спогади і роздуми / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 448 с.
 20. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.8 : З часів неволі: країна Моксель / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 522 с.
 21. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.9 : З часів неволі: одержимі / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 648 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.10 : Тут мій дух / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 688 с.
 23. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.11 : До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі республіканці? Статті / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 640 с.
 24. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.12 : Національна ідея і національна воля. Де ти , доле України? / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 552 с.
 25. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.13 : Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрнберг-2. Придністров'я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 448 с.
 26. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Листи політв'язнів / Л. Г. Лук'яненко. - К. : Альфа Реклама, 2017. - 584 с.
 27. 63.4 В49 Винокур, І. С. Археологія України : Підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.4/Arkheolohiia_Ukrainy.rar
 28. 65.01 П99 Пястолов, С. М. Экономическая теория : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Pyastolov_Ekonom_teoriya.rar
 29. 65.01 Р18 Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : Учеб. пособ. / Б. А. Райзберг. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 321 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Prikladn_ekonomika.rar
 30. 65.02 И99 Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / За ред. С.В.Степаненка. - К. : КНЕУ, 2010. - 743 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.02/Stepanenko_Istoriia_ekonomiky.rar
 31. 65.052(1) Хе Хегай, Ю. А. Управление затратами : Учеб. пособие / Ю. А. Хегай, З. А. Васильева. - Красноярск : СФУ, 2015. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/khegay_upravlenie_zatratami.rar
 32. 65.053 Ф59 Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [За заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 440 с.
 33. 65.24 Щ55 Щепакин, М. Б. Экономика труда : Учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/shchepakin_ekonomika_truda.rar
 34. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ Під заг. ред.. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 576 с.
 35. 65.261 Б38 Бедринець, М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : Навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_biznesi.rar
 36. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2017. - 416 с.
 37. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : підруч. / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 504 с.
 38. 65.262(1) И58 Инвестиции в вопросах и ответах : Учеб. пособие. - М. : Проспект, 2014. - 376 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Investicii-v-voprosax-i-otvetax.rar
 39. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 412 с.
 40. 65.29 К73 Котерова, Н. П. Экономика организации : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. П. Котерова. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/koterova_ekonomika_organizatsii.rar
 41. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/dracheva_menedzhment.rar
 42. 65.290-2 М60 Мильнер, Б. З. Теория организации : учеб. / Б. З. Мильнер. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2005. - 648 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Milner_Teoriya_organizaciy.rar
 43. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/mikhnenko_teoriya_menedzhmenta.rar
 44. 65.290-2(1) С38 Синяева, И. М. Паблик-рилейшенз: Толковый словарь / И. М. Синяева ; Авт.-сост. И.М.Синяева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/sinyaeva_pablik_rileyshenz.rar
 45. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Базаров. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Bazarov_Upravl_personalom.rar
 46. 65.290-2(7) Т-56 Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов / А. А. Томпсон, мл, А.Дж ІІІ Стрикленд. - 12-е. изд.: Пер. с англ. - М. : Инфра-М, 2006. - 928 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Striklend_Srat_men-t.rar
 47. 65.290-21 Ф24 Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика / Микки С. Смит и др.; Пер. с англ. Н. Г. Мефодовской. - М. : Литтерра, 2005. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/farmmark.rar
 48. 65.290-21 Б26 Барышев, А. Ф. Маркетинг : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Барышев. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/baryshev_marketing.rar
 49. 65.290-21+32.973 А44 Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : Учеб. для бакалавров / М. В. Акулич. - М. : Дашков и К, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Internet_marketing.rar
 50. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 51. 65.40 О-75 Основы логистики : Учеб. для вузов / Под ред. В.А.Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 386 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.40/Osnovy_logistiki_2013.rar
 52. 65.42 О-64 Организация и технология торговли : Учеб. / Под общ. ред. С.Н.Виноградовой. - 3-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2009. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Organiz_i_tehnol_torgovli.rar
 53. 66.0+88.5 К60 Колісниченко, Р. М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз : монографія / Р. М. Колісниченко. - К. : Персонал, 2017. - 422 с.
 54. 66.1 И99 Історія політичної думки : Навч. посіб. / Укл. Карасевич О.О. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. - 651 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.1/Karasevich_Istoriia_politychnoi_dumky.rar
 55. 67.0 С29 Селецький, С. І. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. І. Селецький. - К. : ЦУЛ, 2017. - 246 с.
 56. 67.3(0) О-75 Основи римського приватного права / За заг. ред. В.І.Борисової, Л.М.Баранової. - Х. : Право, 2008. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.3/Osnovy_rymskoho_pryvatnoho_prava.rar
 57. 67.3(0) К17 Калюжний, Р. А. Основи римського приватного права : курс лекцій / Р. А. Калюжний, Ю. В. Ящуринський. - К. : Персонал, 2011. - 184 с.
 58. 67.400 К 65 Конституція України : зі змінами станом на 30.09.2016. - К. : Персонал, 2016. - 84с.
 59. 67.401 Д36 Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії : монографія. - К. : Персонал, 2017. - 288 с.
 60. 67.401 П88 Публічне управління та адміністрування. Радник-консультант органів державної влади : навч.-методич. комплекс. - К. : Персонал, 2016. - 500 с.
 61. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 62. 67.401 Т35 Терещук, О. Д. Адміністративно-правові засади громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні: теорія і практика : монографія / О. Д. Терещук. - К. : Персонал, 2016. - 460 с.
 63. 67.404 Б86 Бочков, В. П. Правовой статус негосударственных некоммерчских организаций : монография / В. П. Бочков. - К. : Персонал, 2015. - 224 с.
 64. 67.404 Д81 Дудик, І. М. Державний контроль Антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб'єктів господарювання : монографія / І. М. Дудик. - К : Персонал, 2017. - 168 с.
 65. 67.404 М33 Матвєєв, П. С. Договори валютного дилінгу в цивільному праві України : монографія / П. С. Матвєєв. - К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. - 226 с.
 66. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : зі змінами станом на 24.12.2015. - К. : Персонал, 2016. - 150 с.
 67. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 392 с.
 68. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : зі змінами станом на 26.11.2015. - К. : Персонал, 2016. - 272 с.
 69. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : зі змінами станом на 26.11.2015 р. - К. : Персонал, 2016. - 132 с.
 70. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : зі змінами станом на 04.02 2016. - К. : Персонал, 2016. - 236 с.
 71. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/71.1/Istoriia_ukrainskoi_kultury.rar
 72. 73 С31 Сенченко, М. Мозкові центри країн світу / М. Сенченко, О. Сенченко, В. Гастинщиков. - К. : Персонал, 2016. - 278 с.
 73. 76.006.5 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 74. 81.2 Укр С-91 Сучасна українська мова : Підручн. / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. За ред. О.Д.Пономарева. - 3-е вид., перероб. - К. : Либідь, 2005. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukrainska_mova.rar
 75. 83.3 Д13 Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. - 3-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.3/Davidenko_Istoriia_zar_literatury.rar
 76. 84(4 Укр) К93 Курко, В. О. Лірика / В. О. Курко. - К. : Персонал, 2016. - 96 с.
 77. 84(4 Фра) З-81 Золя, Э. Нана / Э. Золя. - К. : Феникс, 1981. - 352с.
 78. 86.2 Д86 Душейко, А. Про світогляд, ідеологію та політику України і світу в ІІІ тисячолітті / А. Душейко. - К. : Персонал, ода. - 182 с.
 79. 86.3 Б94 Бхактиведанта, С. П. Шри Ишопанишад / Свами Прабхупада А. Ч. Бхактиведанта. - М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2011. - 176 c.
 80. 86.3+87,3(0) М74 Могильный, В. Философия истории протоиерея Сергея Булгакова / В. Могильный, Д. Мартышин. - К. : Персонал, 2016. - 144 с.
 81. 87 Ф68 Філософія історії : Підруч. для вищ. шк. - Х. : Прапор, 2006. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Filosofiia_istorii.rar
 82. 87.3 Х18 Хамітов, Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж : Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; Під ред. Н.Хамітова. - 4-е вид., перероб. та доп. - К. : КНТ, 2016. - 396 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Hamitov_Istoriia_filosofii.rar
 83. 87.7 Е88 Етика ділових відносин : Навч. посіб. / Лесько О.Й. та ін. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovykh_vidnosyn.rar
 84. 87.7 Ш42 Шеламова, Г. М. Этикет делового общения : Учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etiket_delov_obshchen.rar
 85. 88 М36 Мацко, Л. А. Основи психології та педагогіки : Навч. посіб. для студ. заоч. форми навч. / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, В. Г. Годлевська. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 163 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Osnovy_psykholohii_ta_pedahohiky.rar
 86. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2000. - 608 с.
 87. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. / Р. С. Немов. - 3-е изд. - М. : Владос, 2000. - 640 с.
 88. 88 С81 Столяренко, Л. Д. Основы психологии : практикум / Л. Д. Столяренко. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 704 с.
 89. 88.3 Б17 Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология : учеб. / Т. Ф. Базылевич. - К. : Сварог, 2017. - 234 с.
 90. 88.3 С62 Сонин, В. А. Общий психологический практикум : учеб. пособ. / В. А. Сонин. - К. : Сварог, 2017. - 416 с.
 91. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2017. - 352 с.
 92. 88.4-1 Д27 Дейнека, О. С. Экономическая психология : учеб. пособ. / О. С. Дейнека. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. - 160 с.
 93. 88.4-11 В19 Васильев, В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2002. - 640 с.
 94. 88.4-5 Б68 Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : рук-во для врачей и клинич. психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - 3-е изд., стереотип. - К. : Сварог, 2017. - 624 с.
 95. 88.4-5+88.5 Д69 Дорцен, Э. В. Психотерапия и поиски счастья = Psychotherapy and the quest for happiness / Э. В. Дорцен ; пер.с англ. - К. : Сварог, 2017. - 296 с.
 96. 88.4-7 Д42 Джордж, Р. Консультирование: теория и практика = Counseling.Theory and practice / Р. Джордж, Т. Кристиани ; пер.с англ. - 4-е междун. изд. - М. : ЭКСМО, 2002. - 448 с.
 97. 88.4-7 Н50 Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учеб. / Р. С. Немов. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 528 с.
 98. 88.4-8 К68 Королев, Л. М. Психология управления : Учебное пособие / Л. М. Королев. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 188 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/korolev_psikhologiya_upravleniya.rar
 99. 88.4-8 П77 Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : Навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 150 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psyh_uprav_v_orhanizatsii.rar
 100. 88.5 К61 Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский. - 2-е изд., доп. - Мн. : ТетраСистемс, 2000. - 432 с.
 101. 88.5 О-72 Осенкив, Г. С. Психология массового поведения : учеб.-практич. пособ. / Г. С. Осенкив. - К. : Сварог, 2017. - 158 с.
 102. 88.5 С44 Скорюк, В. Д. Социальная псмихология в схемах и комментариях : учеб.-практич. пособ / В. Д. Скорюк. - К. : Сварог, 2017. - 228 с.
 103. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2017. - 224 с.
 104. 88.6 А45 Алдер, Г. НЛП в действии = NLP for managers. How to achieve excellence at work / Г. Алдер. - С.Пб. : Питер, 2002. - 192 с.
 105. 88.6+88.4-5 П16 Панические атаки (Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов) = Panic attacks and postmodernity (Geatalt therapy between clinical and social perspectives) / (Ред. Джанни Франчесетти). - М. : МИГТиК ИОИ, 2015. - 264 с.
 106. 88.6+88.4-5 П16 Панические атаки (Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов) = Panic attacks and postmodernity (Geatalt therapy between clinical and social perspectives) / (Ред. Джанни Франчесетти). - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 107. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The verbal behavior approach) Обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2017. - 304 с.
 108. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 265 с.
 109. 88.8 Е60 Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - К. : Сварог, 2017. - 376 с.

За вересень 2017 р.

 1. 22.1 М34 Математичне моделювання для економістів:бакалавр-магістр-доктор філософії (PhD) : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козак5, В. М. Мацкула]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 252 с.
 2. 22.12 М33 Матвієнко, М. П. Математична логіка та теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов. - К. : Ліра-К, 2017. - 212 с.
 3. 22.171 З-17 Зайцев, Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв'язком типових варіантів : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 440 с.
 4. 24.5 Ф68 Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів / За ред. В.Кабачного. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2004. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.5/Kabachniy_Fiz_himiya.rar
 5. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач М. К., Будя О. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 764 с.
 6. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 382 с.
 7. 52.82 К26 Карпук, В. В. Фармакогнозия : Учеб. пособие / В. В. Карпук. - Мн. : БГУ, 2011. - 340 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Karpuk_Farmakognoziya.rar
 8. 52.82 С59 Сокольский, И. Н. Фармакогнозия : Учебник / И. Н. Сокольский, И. А. Самылина, Н. В. Беспалова. - М. : Медицина, 2003. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Sokolskiy_Farmakognoziya.rar
 9. 60.6 Т48 Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 442 с.
 10. 65.012.1 Р83 Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 11. 65.052 В65 Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - К. : ЦУЛ, 2017. - 488 с.
 12. 65.052 М42 Мединська, Т. В. Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність : навч.-практич. посіб. / Т. В. Мединська, О. М. Чабанюк. - К. : Алерта, 2017. - 240 с.
 13. 65.261 Р51 Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / [Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2017. - 376 с.
 14. 65.261 Г97 Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 424 с.
 15. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 424 с.
 16. 65.262 К65 Копилюк, О. І. Банківські операції : навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 17. 65.262(1) М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 472 с.
 18. 65.29 М31 Маслак, О. І. Економіка промислового підприємства : навч. посіб. / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 172 с.
 19. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 612 с.
 20. 65.42 Ш18 Шалева, О. І. Електронна комерція : навч. посіб. / О. І. Шалева. - К. : ЦУЛ, 2017. - 216 с.
 21. 65.43 Е45 Економіка туризму : підруч. / [Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 544 с.
 22. 65.5 Е40 Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / [Голіков А. П., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 464 с.
 23. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Зінчук]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 512 с.
 24. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 25. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 26. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 11 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 27. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 01 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 692 с.
 28. 67.404 М33 Матвєєв, П. С. Цивільне право України : навч. посіб. / П. С. Матвєєв. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Правова єдність, 2017. - 84 с.
 29. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 01 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 64 с.
 30. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 540 с.
 31. 67.405(0) А65 Андріїв, В. М. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / В. М. Андріїв. - К. : Дакор, 2017. - 574 с.
 32. 67.405(0) Ш32 Шашкова-Журавель, І. О. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / І. О. Шашкова-Журавель. - К. : Персонал, 2017. - 190 с.
 33. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 11 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.
 34. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підруч. / [За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 600 с.
 35. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 11 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 118 с.
 36. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 11 серпня 20 17 року. - К. : Алерта, 2017. - 76 с.
 37. 67.411 Б73 Богатирьов, І. Г. Доктрина пенітенціарного права України : монографія / І. Г. Богатирьов, М. С. Пузирьов, О. О. Шкута. - К. : Дакор, 2017. - 236 с.
 38. 67.411+67.412 М58 Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні : навч. посіб. / [Удалова Л. Д., Письменний Д. П., Омельченко О. Є. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 39. 67.412.2 Ф32 Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право : підручн. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Алерта, 2017. - 504 с.
 40. 67.73 З-19 Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 22 с.
 41. 67.75 Б66 Біцай, А. В. Участь адвоката в медіації : монографія / А. В. Біцай. - К. : Алерта, 2017. - 260 с.
 42. 67.75 Ф97 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 624 с.
 43. 71.1 І-90 Історія світової культури : навч. посіб. / [Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 44. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [ За ред. Палової О. Ю.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 45. 72 Р64 Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / за заг. ред. С.Калашнікової та В.Лугового. - К. : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2015. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Rozvytok_Systemy_Zabezpechennya.rar
 46. 74.58 З-19 Закон України " Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 03 лютого 20 17 року. - К. : Алерта, 2017. - 96 с.
 47. 74.58 Т36 Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 340 с.
 48. 74.58 Я22 Яворська, М. Гармонізація адміністрування у сучасному вищому навчальному закладі: відповідь на виклики часу : монографія / Моніка Яворська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 288 с.
 49. 74.58+87.7 З-17 Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підруч. / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський. - К. : Ліра-К, 2017. - 484 с.
 50. 81 М22 Мамрак, А. В. Вступ до теорії перекладу : навч. посіб. / А. В. Мамрак ; Мамрак А. В. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.
 51. 81.2 Англ Л43 Лексико-грамматическая организация английского языка : учеб. пособ. / [Под общей ред. Липко И. П.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 146 с.
 52. 81.2 Лат С24 Світлична, Є. І. Латинська мова : підруч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - К. : ЦУЛ, 2017. - 440 с.
 53. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова . Граматика з вправами : підруч. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2016. - 454 с. - CD.
 54. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 55. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / [За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 56. 87.7 Ф61 Фіолевський, Д. П. Юридична етика : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 288 с.
 57. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Судова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2017. - 112 с.

За серпень 2017 р.

 1. 28.070 С81 Столяр, О. Б. Молекулярна біологія : навч. посіб. / О. Б. Столяр. - К. : КНТ, 2017. - 224 с.
 2. 32.973 П78 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів : підруч. / [Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 3. 65.01 Г54 Глобальна економіка : навч. посіб. / [За заг. ред. Одягайла Б. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2017. - 206 с.
 4. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 220 с.
 5. 65.24 О-92 Охорона праці (питання та відповіді) : довідник / [Москальова В. М., Батлук В. А., Кусковець С. Л. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 452 с.
 6. 65.261 Б98 Бюджетна система : навч. посіб. / [За заг. ред. Говорушко Т. А.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 296 с.
 7. 65.261 К26 Карпінський, Б. А. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. - 2-ге вид. - Л. : Магнолія Плюс, 2017. - 272 с.
 8. 65.262 А79 Аранчій, В. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 363 с.
 9. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 276 с.
 10. 67.404+51.1 О-92 Охорона здоров'я в Україні : навч. посіб. / [Під заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : Скіф, 2017. - 288 с.
 11. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [За ред. Павлової О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 12. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова для іноземних студентів : навч. пос. / [Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 14. 86.2 К78 Кралюк, П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. - К. : КНТ, 2017. - 160 с.
 15. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 16. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Експериментальна психологія : підруч. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 17. 88.5 Я90 Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. - К. : ЦУЛ, 2017. - 168 с.

За липень 2017 р.

 1. 22.3 Ш37 Шевченко, А. Ф. Збірник задач із курсу фізики : навч. посіб. / А. Ф. Шевченко. - К. : Ліра-К, 2017. - 260 с.
 2. 28.5 Б77 Бойко, М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. - К. : Ліра-К, 2016. - 276 с.
 3. 28.5 Б77 Бойко, М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. - К. : Ліра-К, 2017. - 276 с.
 4. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 596 с.
 5. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 12 червня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 6. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 10 липня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 7. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 06 липня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 292 с.
 8. 67.7 Х85 Хотинська-Нор, О. З. Теорія і практика судової реформи в Україні : монографія / О. З. Хотинська-Нор. - К. : Алерта, 2016. - 428 с.
 9. 71 К44 Кислюк, К. В. Культурологія. Хрестоматія : навч. посіб. / К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. - К. : Кондор, 2017. - 186 с.
 10. 78.3 У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) / [ Гол. ред. М. І. Сенченко ] ; пер.з англ. - К. : Книжкова палата України, 2017. - 1106 с.
 11. 78.3 У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : алфавітно-предметний покажчик (зведений) / [Гол. ред. М.І. Сенченко]. - К. : Книжкова палата України, 2017. - 900 с.
 12. 83.7 П24 Педагогічна риторика : монографія / [Кучерук О. А., Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2016. - 258 с.
 13. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. Искривления судьбы : роман / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 288 с.
 14. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. Леди-вундеркинд : дидактический роман / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 128 с.
 15. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. Мы с тобой одной крови : фэнтези / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 108 с.
 16. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. От рассвета до заката : роман про Любовь / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 128 с.
 17. 85.118 С96 Сьомка, С. В. Біоніка в дизайні середовища : навч. посіб. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2017. - 248 с.

За червень 2017 р.

 1. 22.171 М42 Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. / М. Г. Медведєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 536 с.
 2. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2016. - 340 с.
 3. 60.5 Б28 Батаєва, К. В. Візуальне від античності до постсучасності : навч. посіб. / К. В. Батаєва. - К. : Кондор, 2017. - 242 с.
 4. 60.56+66.0 Т66 Требін, М. П. Соціально-політичні студії : навч. посіб. / М. П. Требін. - Х. : Право, 2017. - 696 с.
 5. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Національна економіка : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. - К. : Ліра-К, 2016. - 432 с.
 6. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 7. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2017. - 174 с.
 8. 65.290-2 З-17 Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2017. - 308 с.
 9. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 10. 65.290-2(9) К46 Кігель, В. Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи / В. Р. Кігель. - К. - Буча : Міленіум, 2017. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Ryzykologiya_Kigel.rar
 11. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. / О. П. Гребельник. - 5-те вид., оновл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 12. 67.0 Щ92 Щорічник українського права = Yearbook of ukrainian law : зб. наук. пр. №9 / [Відп. за вип. О. В.Петришин]. - Х. : Право, 2017. - 330 с.
 13. 67.0 М75 Молдован, А. Теорія держави та права: основні поняття : навч. посіб. / А. Молдован, В. Озель. - К. : Алерта, 2017. - 100 с.
 14. 67.3(0) Т46 Тихоненков, Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / Д. А. Тихоненков. - Х. : Право, 2017. - 248 с.
 15. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 16. 67.401 О-75 Основи публічного адміністрування : посіб. для підготовки до іспиту / [За заг. ред. Н. П. Матюхіної]. - Х. : Право, 2016. - 128 с.
 17. 67.401 Б77 Бойко, І. В. Адміністративна процедура : конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова. - Х. : Право, 2017. - 132 с.
 18. 67.401 Н49 Неліпа, Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підруч. / Д. В. Неліпа. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 376 с.
 19. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 25 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 20. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 05 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 692 с.
 21. 67.402 Ф59 Фінансове право : посіб. для підготовки до іспитів / [Головашевич О. О., Дмитрик О. О., Кучерявенко М. П. та ін.]. - Х. : Право, 2017. - 228 с.
 22. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 29 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 23. 67.404.2 П21 Пацурія, Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 24. 67.404.3 П68 Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. - К. : Каравела, 2017. - 232 с.
 25. 67.404.3 П50 Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. - Х. : Право, 2017. - 208 с.
 26. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 24 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 78 с.
 27. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є.Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 238 с.
 28. 67.407.2 Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / [За заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 29. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 29 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 30. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 02 червня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 80 с.
 31. 67.410 Ц58 Цивільний процес : навч. посіб. - Х. : Право, 2017. - 234 с.
 32. 67.412 П85 Прусенко, Г. Є. Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі : монографія / Г. Є. Прусенко. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 33. 67.7 О-64 Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підгот. до іспиту / [Уклад. О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко та ін.]. - Х. : Право, 2017. - 238 с.
 34. 67.72 Л24 Лапкін, А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - вид. 4-те, змін. та доп. - Х. : Право, 2017. - 152 с.
 35. 72 М20 Мальська, М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. - К. : ЦУЛ, 2017. - 136 с.
 36. 74 М54 Методологічні засади педагогічного дослідження : Монографія / За заг. ред. В.С.Курила, Є.М.Хрикова. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Khrykov.rar
 37. 74.26 К20 Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. - К. : КНТ, 2017. - 225 с.
 38. 81.2 Англ Е62 English for specific purposes : навч. посіб. / [Уклад. Татільцева Я. М., Ніколаєнко Ю. О.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 196 с.
 39. 81.2 Англ G68 Gordyeyeva, A. Morphology finite and non-finite forms of the verb = Морфологія. особові та неособові форми дієслова / A. Gordyeyeva. - К. : Ліра-К, 2017. - 184 с.
 40. 81.2 Англ Б59 Бідная, О. Г. Enjoy your reading : навч. посіб. / О. Г. Бідная, М. Г. Сивкова. - К. : Ліра-К, 2017. - 194 с.
 41. 81.2 Англ Л64 Лифар, А. А. English for specific purposes : навч. посіб. / А. А. Лифар. - К. : Ліра-К, 2016. - 192 с.
 42. 81.2 Англ М80 Морякіна, І. А. Welcome to the English Speaking World = Запрошуємо в англомовний світ : навч. посіб. / І. А. Морякіна, А. Й. Гордєєва, М. Г. Сивкова. - К. : Ліра-К, 2017. - 204 с.
 43. 81.2 Англ Н63 Ніколаєнко, Ю. О. Business English : навч. посіб. / Ю. О. Ніколаєнко. - К. : Ліра-К, 2017. - 194 с.
 44. 81.2 Англ Н63 Ніколаєнко, Ю. О. Business English : навч. посіб. / Ю. О. Ніколаєнко. - К. : Ліра-К, 2016. - 194 с.
 45. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 46. 88.2 М48 Мельничук, О. Психологічна діагностика : навч. посіб. / О. Мельничук, Б. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2017. - 316 с.

За квітень-травень 2017 р.

 1. 005 M50 Management. Cases = Менеджмент. Ситуаційні вправи : книга / [Відпов. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2016. - 430 с.
 2. 005.6 К20 Капінос, Г. І. Управління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - К. : Кондор, 2016. - 278 с.
 3. 28.072 М25 Мардашко, А. А. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 3-е изд. - К. : Каравелла, 2017. - 248 с.
 4. 316.6 Б28 Батаєва, К. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навч. посіб. / К. Батаєва. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 5. 330.3 (477) Т45 Тітаренко, Г. Б. Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. Б. Тітаренко. - К. : Кондор, 2016. - 400 с.
 6. 34+17 Т51 Токарчик, Р. А. Біоюриспруденція = Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku : навч. посіб. / Р. А. Токарчик ; пер.з польск. - К. : Кондор, 2016. - 188 с.
 7. 340 П68 Правознавство : підруч. / [ Відпов. ред. О.В. Дзера]. - 11-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 632 с.
 8. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 9. 341 С60 Солоненко, О. М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку : монографія / О. М. Солоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 360 с.
 10. 343.9 К82 Кримінологія : підруч.; практикум / [Ковальський В. С., Костенко О. М., Семаков Г. С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 344 с.
 11. 346 В48 Вінник, О. М. Господарське право (загальна частина) : курс лекцій / О. М. Вінник. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 12. 346 В54 Віхров, О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посіб. / О. П. Віхров. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 448 с.
 13. 346(477) Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 12 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 14. 347.77/.78 Л63 Лісовський, П. М. Інтелектуалезнавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2017. - 250 с.
 15. 352 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 16. 352 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 226 с.
 17. 352 М65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 130 с.
 18. 355 Л63 Лісовський, П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2017. - 368 с.
 19. 368(477) Т33 Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України : монографія. - К. : Кондор, 2016. - 358 с.
 20. 378 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 456 с.
 21. 51:339 Б48 Бережна, Л. В. Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. - К. : Кондор, 2016. - 386 с.
 22. 63.3(4 Укр) А47 Aleksieiev, Y. History of Ukraine : textbook / Yuriy Aleksieiev. - second edition. - K. : Каравела, 2012. - 216 p.
 23. 65.052 Л46 Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2017. - 272 с.
 24. 65.052 М48 Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. - Вид. друге, доп. і перероб. - К. : Кондор, 2017. - 269 с.
 25. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 26. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 27. 65.290-2 (2) Х88 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 324 с.
 28. 65.42 Х95 Хрущ, Н. А. Біржова діяльність : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, П. Г. Іжевський, С. В. Безвух. - К. : Кондор, 2017. - 347 с.
 29. 657.6 С83 Стратегічний аналіз : навч. посіб. / [Кочетков О. В., Кобилкін О. М., Кобилкін С. В. та ін.]. - 3-тє вид., випр. - К. : Кондор, 2017. - 412 с.
 30. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 266 с.
 31. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. - К. : Скіф, 2017. - 120 с.
 32. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 33. 67.404.3+72 Н34 Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підруч. / [Уклад. Оборський Г. О., Чистякова І. М., Татакі Д. Д. та ін.]. - К. : Каравела, 2016. - 232 с.
 34. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 12 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.
 35. 67.407.2 Е45 Екологічне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 230 с.
 36. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 37. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 216 с.
 38. 67.411 Г85 Гринюк, В. А. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика = Функция обвинения в уголовном производстве Украині: теория и практика; Function of accusation in criminal proceeding of Ukraine: theory and practice : монографія / В. А. Гринюк. - К. : Алерта, 2016. - 358 с.
 39. 67.52 К82 Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. / [Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 40. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 202 с.
 41. 81.2 Англ Г76 Грамматика английского языка : Пособ. для студ. пед. ин-тов / Каушанская В.Л. и др., под ред. Е.В.Ивановой. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kaushanskaya_Grammar_of_the_English.rar
 42. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 43. 811.111 G68 Gordyeyeva, A. Reading for psychologists Self-study book : посіб. / A. Gordyeyeva. - К. : Ліра-К, 2017. - 136 с.
 44. 811.111 L63 Lysenko, K. Self-study book for social workers : навч. посіб. / K. Lysenko, A. Gordyeyeva. - К. : Ліра-К, 2017. - 140 с.
 45. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 46. 821(477) С28 Северинюк, В. Україна козацька : історична поема / В. Северинюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 394 с. : іл.
 47. 88.4-4 К68 Коропецька, О. М. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості : навч. посіб. / О. М. Коропецька. - К. : КНТ, 2016. - 438 с.
 48. 88.4-7 М48 Мельничук, О. Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посіб. / О. Б. Мельничук. - друге вид., стереотип. - К. : Каравела, 2017. - 390 с.
 49. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 290 с.
 50. 88.5 Д64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц ; навч. посіб. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2016. - 304 с.
 51. 908 К89 Кузьма-Качур, М. І. Основи краєзнавства : навч. посіб. / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.

За березень 2017 р.

 1. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2017. - 196 с.
 2. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розан. - К. : Ліра-К, 2015. - 192 с.
 3. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. - К. : Ліра-К, 2016. - 264 с.
 4. 51.1(2)2 М42 Медицина катастроф (організація медичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій) : Підруч. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В.І.Гридасов та ін. - Х. : НФаУ; Золоті сторінки, 2002. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Medicina_katastrof.rar
 5. 51.1(2)2 Б74 Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : Навч. посібник / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Одеса : Одес. держ мед. ун-т, 2001. - 412 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Medicina_eks_situaciy.rar
 6. 52.81 Ф35 Федюкович, Н. И. Фармакология : Учебник / Н. И. Федюкович, Э. Д. Рубан. - 9-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 700 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Fedukovich_Farmakologiya.rar
 7. 52.81 Ч-12 Чабанова, В. С. Фармакология : Учеб. пособие / В. С. Чабанова. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 445 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Chabanova_Farmakologiya.rar
 8. 53.52 Ф24 Фармакотерапия : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б.А.Самуры. - Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2003. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Samura_Farmakoterapiya.rar
 9. 53.52 Б67 Біловол, О. М. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів : Навч. посібник / О. М. Біловол, І. К. Латогуз, В. Ф. Москаленко ; За ред. І.К.Латогуза. - Х. : Основа, 2001. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Bilovol_Farmakoterapiya.rar
 10. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2014 рік / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2015. - 586 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_2014_ukr.zip
 11. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2015 рік / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2016. - 575 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_2015_ukr.zip
 12. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2014 році : Статистичний збірник / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2015. - 239 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_Uz14_uk.zip
 13. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2015 році : Статистичний збірник / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2016. - 239 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_uz2015_ukr.zip
 14. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 15. 65.30 С40 Система сучасних інтенсивних технологій : посіб. - К. : КНТ, 2017. - 64 с.
 16. 65.43+65.290-2 М20 Мальська, М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 17. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 172 с.
 18. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 214 с.
 19. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Виборче право України : підруч. / В. Ф. Нестерович. - К. : Ліра-К, 2017. - 504 с.
 20. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 214 с.
 21. 67.401+66.2 П50 Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 200 с.
 22. 67.404 К68 Корпоративне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 23. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 214 с.
 24. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 250 с.
 25. 67.404.2 З-78 Зобов'язальне право України : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 26. 67.407.1 А25 Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 27. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 28. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 332 с.
 29. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 30. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 31. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 158 с.
 32. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2017. - 348 с.
 33. 81.2 Англ П49 Polonska, I. Enhance your reading skills & vocabulary! (economic and ecology) : practice book / I. Polonska. - K : Ліра-К, 2017. - 124 с.
 34. 81.2 Лат L59 Lingua latina : навч. посіб. / [Уклад. Савенкова О. О.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 212 с.
 35. 92 М18 Малецька, А. Українсько-польський розмовник / А. Малецька, З. Ландовські. - К.; Ірпінь : Перун, 2004. - 256 с.

За лютий 2017 р.

 1. 22.1 М33 Матвієнко, М. П. Дискретна математика : підруч. / М. П. Матвієнко. - вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 324 с.
 2. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2014. - 80 с. - (Твій Київ).
 3. 26.89 Д76 Друг, О. М. Липський гербовник / О. М. Друг. - К. : Либідь, 2016. - 88 с. - (Твій Київ).
 4. 26.89 М18 Малаков, Д. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 5. 26.89 М18 Малаков, Д. Лук'янівка. Татарка / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2017. - 80 с. - (Твій Київ).
 6. 26.89 Н62 Нікітенко, Н. М. Під покровом Оранти / Н. М. Нікітенко. - К. : Либідь, 2016. - 96 с. - (Твій Київ).
 7. 26.89 Т66 Третьяков, А. П. Привіт з Хрещатика / А. П. Третьяков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 8. 26.89+86.3 К67 Корнієнко, В. В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / В. В. Корнієнко. - К. : Либідь, 2016. - 64 с. - (Твій Київ).
 9. 28.071 Л54 Лещенко, В. Г. Медицинская и биологическая физика : Учеб. пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Leschenko_med_biol_fizika.rar
 10. 28.071 П63 Посудін, Ю. І. Біофізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2017. - 472 с.
 11. 28.072 Б63 Биологическая химия / Северин Е.С. и др. - М. : ООО "Медицинское информационное агентство", 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Severin_Biohimiya.rar
 12. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2016. - 196 с.
 13. 28.5 М42 Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany : Учебник для студентов вузов / Сербин А.Г. и др., под общ. ред. Серой Л.М. - Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2003. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Med_botanika.rar
 14. 28.5 Н40 Неведомська, Є. О. Ботаніка : навч. посіб. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. - К. : ЦУЛ, 2017. - 218 с.
 15. 35.66 Т46 Тихонов, А. И. Технология лекарств : Учеб. для фармац. вузов и фак. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных ; Под ред. А.И.Тихонова. - Х. : НФАУ; Золотые страницы, 2002. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/35/35.66/Tihonov_Tenhologiya_lekarstv.rar
 16. 5 Л63 Лисицын, Ю. П. История медицины : Учебник / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Lisicyn_Ist_mediciny.rar
 17. 5 С65 Сорокина, Т. С. История медицины : Учеб. для высш. мед. учеб. заведений / Т. С. Сорокина. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Sorokina_Ist_mediciny.rar
 18. 52.81+24 Г55 Глущенко, Н. Н. Фармацевтическая химия : Учеб. для студ. проф. учеб. заведений / Н. Н. Глущенко, Т. В. Плетенева, В. А. Попков ; Под ред. Т.В.Плетеневой. - М. : Академия, 2004. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Gluschenko_Farm_himiya.rar
 19. 57.31+75 А72 Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : Професіонал; ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 20. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 21. 65.01 С25 Святюк, Ю. В. Advаnced economic issues (Актуальні питання економіки) : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 148 с.
 22. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2017. - 528 с.
 23. 65.290-22 С89 Сукач, М. К. Основи стандартизації : навч. посіб. / М. К. Сукач. - 2-ге вид.ю, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 324 с.
 24. 65.43 М84 Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2017. - 388 с.
 25. 65.5 І-43 Ilarionova, N. International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка) : manual / N. Ilarionova. - К. : Ліра-К, 2017. - 316 с.
 26. 65.5+65.290-2 М58 Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / [За ред. С. М. Шкарлета та М. П. Бутка]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 528 с.
 27. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 28. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 29. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - К. : Ліра-К, 2017. - 268 с.
 30. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 08 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 31. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 14 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 32. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 06 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 686 с.
 33. 67.402 Б48 Бервено, С. М. Проблеми вексельного права України : навч. посіб. / С. М. Бервено. - Х. : Право, 2016. - 336 с.
 34. 67.404 А43 Актуальні питання господарського права (Особлива частина) : навч. посіб. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2016. - 800 с.
 35. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 36. 67.404+67.410 Р34 Рєзнікова, В. В. Посередництво і представництво в господарському праві та процесі України : навч. посіб. / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. - К. : Ліра-К, 2016. - 216 с.
 37. 67.405.1 П76 Прилипко, С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - 3-тє вид., перероб.і доп. - Х. : Право, 2017. - 194 с.
 38. 67.407.1 А25 Аграрне право : посіб. для підготов. до іспиту / [За заг. ред. А. М. Статівки]. - Х. : Право, 2016. - 154 с.
 39. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 14 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 40. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 03 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 168 с.
 41. 67.411 З-89 Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / [За заг. ред. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 545 с.
 42. 67.7 Ю70 Петришин, О. В. Юридична деонтологія : посіб. для підг. до іспитів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. - Х. : Право, 2017. - 84 с.
 43. 67.71 З-19 Закон України " Про Вищу раду правосуддя " : чинне законодавство станом на 05 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 76 с.
 44. 74.58 Т36 Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 340 с.
 45. 74.58+20.1 Б61 Білянська, М. М. Організація еколого-педагогічної діяльності : навч. посіб. / М. М. Білянська. - К. : Ліра-К, 2017. - 184 с.
 46. 81 М74 Мова як система : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2017. - 132 с.
 47. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова . Граматика з вправами : підруч. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2015. - 454 с. - CD.
 48. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову) : навч. посіб. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2015. - 111 с. - CD.
 49. 81.2 Рос Б43 Белик, Н. А. Русский язык. Элементарный курс : учеб.-практ. пособ. / Н. А. Белик, Т. Н. Грищенко, М. Д. Карцева. - Х. : ИНЖЭК, 2011. - 208 с.
 50. 81.2 Рос В54 Витковская, Э. В. Русский язык : учеб. для иностран.студентов подготов. факульт. / Э. В. Витковская, Р. Д. Писарева, Р. Н. Середа. - Х. : Гимназия, 2011. - 320 с.
 51. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 52. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 53. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 54. 87 О-75 Основи філософії : навч. посіб. / [За ред. М. Ф. Шмиголя]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 412 с.
 55. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - к. : Алерта, 2017. - 110 с.

За січень 2017 р.

 1. 22.18+32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS EXCEL : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2017. - 215 с.
 2. 24.4 Т51 Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология : Учебник / Под ред. Р.У.Хабриева, Н.И.Калетиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Habriev_Toks_himiya.rar
 3. 28 Б26 Барціховський, В. В. Медична біологія : підруч. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 312 с.
 4. 28.072 Б63 Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.; підруч. Кн.2 : Біологічна хімія / [За ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської]. - К. : Медицина, 2016. - 544 с.
 5. 28.4 Л96 Люта, В. А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія : підруч. / В. А. Люта, О. В. Кононов. - К. : Медицина, 2017. - 576 с.
 6. 28.707.3 Н83 Нормальная физиология : Учебник / Под ред. В.П.Дегтярева, С.М.Будылиной. - М. : Медицина, 2006. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Degtyarev_Norm_fiziologiya.rar
 7. 28.707.3 Ш20 Шандра, О. А. Нормальна фізіологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; За ред. О.А.Шандри. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Shandra_Norm_fiziologiya.rar
 8. 32.81+65.290-2 К89 Кузьмичов, А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - R/ : Ліра-К, 2016. - 180 с.
 9. 35.66 М30 Марчук, О. С. Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2014. - 576 с.
 10. 51.1(4 Укр) К28 Касевич, Н. М. Медсестринська етика і деонтологія : підруч. / Н. М. Касевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2013. - 200 с.
 11. 51.204.0 Я46 Якобчук, А. В. Основи медичної валеології : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. - вид. 2-ге. - К. : Ліра-К, 2017. - 244 с.
 12. 52 К78 Красникова, Л. В. Микробиология : Учеб. пособ. / Л. В. Красникова. - С.Пб. : Троицкий мост, 2012. - 296 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Krasnikova_Mikrobiologiya.rar
 13. 52 П79 Прозоркина, Н. В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии : Учеб. пособ. / Н. В. Прозоркина, Л. А. Рубашкина. - 6-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 378 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Prozorkina_Mikrobiologiya.rar
 14. 52.5 П20 Патофизиология : Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю.В.Быця, Н.В.Крышталя. - К. : ВСИ "Медицина", 2015. - 744 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Zayko_Patofiziologiya.rar
 15. 52.5 П20 Патофизиология : Учебник: в 2-х т. Т.1 / Под ред. В.В.Новицкого, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Novickiy_Patofiziologiya_T1.rar
 16. 52.5 П20 Патофизиология : Учебник: в 2-х т. Т.2 / Под ред. В.В.Новицкого, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Novickiy_Patofiziologiya_T2.rar
 17. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 7-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2016. - 552 с.
 18. 52.82 Б63 Биофармация : Учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / Под ред. А.И.Тихонова. - Х. : Изд-во НФаУ; "Золотые страницы", 2003. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Tihonov_Biofarmaciya.rar
 19. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Klinichna_farmaciya.rar
 20. 52.82 Ю20 Юзик, Г. Ю. Техніка лабораторних робіт : Навч. посіб. / Г. Ю. Юзик. - К. : Медицина, 2007. - 144 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Yuzik_tehnika_lab_rab.rar
 21. 53.4 М42 Медведев, В. В. Клиническая лабораторная диагностика : Справочник для врачей / В. В. Медведев, Ю. З. Волчек ; Под ред. В.А.Яковлева. - С.Пб. : Гиппократ, 2006. - 360 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.4/Medvedev_Lab_diagnostika.rar
 22. 65.261 А66 Андрущенко, В. Л. Податкова держава = A tax state; Ein steuerstaat; Un etat fiscal; Stato tributario; Налоговое государство : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. - К. : Алерта, 2016. - 304 с.
 23. 65.262 З-43 Звєряков, М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч. / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. - К. : ЦУЛ, 2017. - 520 с.
 24. 65.290-2 К82 Кривов'язюк, І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 456 с.
 25. 65.290-2(4)+66.3 Б81 Бондар, І. С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2016. - 280 с.
 26. 65.290-21 М26 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [За заг. ред. Н. В. Карпенко]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 27. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 160 с.
 28. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 29. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 206 с.
 30. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 03 січня 2017 р. - К. : Алерта, 2017. - 80 с.
 31. 67.400 Л80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 336 с.
 32. 67.401+66.2 П50 Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 200 с.
 33. 67.401+67.408 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 192 с.
 34. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 35. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 36. 67.404 З-19 Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : чинне законодавство із змінами та доповненнями на 07 грудня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 116 с.
 37. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 38. 67.404 Д13 Давидова, Н. О. Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект) : монографія / Н. О. Давидова. - К. : Ліра-К, 2016. - 532 с.
 39. 67.404 Д42 Джуринський, О. В. Джерела господарського права України : монографія / О. В. Джуринський. - К. : Ліра-К, 2016. - 200 с.
 40. 67.404.3 В43 Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / [Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 520 с.
 41. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 15 вересня 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 32 с.
 42. 67.405.1 Т78 Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 43. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 168 с.
 44. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 290 с.
 45. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 448 с.
 46. 74 Т36 Теслюк, В. М. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 304 с.
 47. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 48. 78.5+72 Ш25 Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 49. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 50. 84(4 Укр) С72 Спирко, Д. Лазурь-наш берег / Д. Спирко. - К. : Саммит-Книга, 2016. - 176 с.
 51. 84(4 Укр) С72 Спирко, Д. Стихия / Д. Спирко. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 284 с.
 52. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 53. 88.2 І-45 Ільєнко, М. М. Зоопсихологія з елементами порівняльної психології : навч. посіб. / М. М. Ільєнко. - вид. 2-ге доп., і перероб. - К. : Ліра-К, 2017. - 208 с.
 54. 88.3 Д84 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 388 с.
 55. 88.4-1 Б93 Бутко, М. П. Економічна психологія : навч. посіб. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа. - К. : ЦУЛ, 2017. - 232 с.
 56. 88.4-5+67.5 А37 Аймедов, К. В. Клінічна психологія в експертній діяльності: практикум : навч. посіб. / К. В. Аймедов, В. Є. Луньов, Л. Р. Нікогосян. - 2-ге вид. - О. : ОНМедУ, 2015. - 301 с.
 57. 88.5 Ш25 Шарипов, Э. И. Режиссура социальных игр / Э. И. Шарипов, С. И. Кронин. - М. : КСП+, 2002. - 320 с.
 58. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.

За грудень 2016 р.

 1. 22.1+65.01 К59 Козак, Ю. Г. Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. - К. : ЦУЛ, 2017. - 254 с.
 2. 24.1+242 Ц27 Цвєткова, Л. Б. Неорганічна та органічна хімія : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. - Л. : Магнолія-2006, 2016. - 358 с.
 3. 24.1 Ц27 Цвєткова, Л. Б. Неорганічна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова. - 3-тє вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія 2006; В. М. Піча, 2016. - 412 с.
 4. 24.4 А64 Аналитическая химия в схемах и таблицах : Справочник / Пд. общ. ред. В.В.Болотова. - Х. : НФАУ: Золотые страницы, 2002. - 172 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Analit_himiya_Spravochnik.rar
 5. 24.4 А64 Аналітична хімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. В.В.Болотова. - Х. : Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Bolotov_Analit_himiya.rar
 6. 24.4 А64 Аналітична хімія : підруч. / [Федущак Н. К., Бідниченко Ю. І., Крамаренко С. Ю. та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 640 с.
 7. 24.4 А64 Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : навч. посіб. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 424 с.
 8. 24.4 О-75 Основы аналитической химии : Практическое руководство / Под ред. Ю.А.Золотова. - М. : Высш. шк., 2001. - 463 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Zolotov_Osn_analit_himii.rar
 9. 24.5 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л. Б. Цветкова. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 415 с.
 10. 24.6 Ц27 Цвєткова, Л. Б. Колоїдна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 292 с.
 11. 28.071+34,7 Є60 Ємчик, Л. Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підруч. / Л. Ф. Ємчик. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2014. - 392 с.
 12. 28.5 Б72 Бобкова, І. А. Ботаніка : підруч. / І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - К. : Медицина, 2015. - 304 с.
 13. 28.5+52.82 М61 Мінарченко, В. М. Медична ботаніка : підруч. / В. М. Мінарченко, Л. М. Махиня, П. І. Середа. - К. : Медицина, 2009. - 328 с.
 14. 32.973 Р65 Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0 : навч. посіб. / [Мартиненко Т. В., Турупалов В. В., Фонотов А. М. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 312 с.
 15. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 16. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 17. 32.973 Ш32 Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних : посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 214 с.
 18. 42.143 З-93 Зузук, Б. М. Ресурсознавство лікарських рослин : підруч. / Б. М. Зузук, Л. Б. Зузук. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 144 с.
 19. 51.1(2)2 О-54 Олійник, П. В. Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій : підруч. / П. В. Олійник, Т. Г. Калинюк. - К. : Медицина, 2010. - 448 с.
 20. 51.1(2)2 Х17 Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. - К. : ЦУЛ, 2016. - 208 с.
 21. 51.2 Г46 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособ. / [Москаленко В. Ф., Яворовский А. П., Ластков Д. О. и др.]. - К. : Медицина, 2012. - 208 с.
 22. 52.81+24 Ф24 Фармацевтична хімія : Навч. посіб. / За заг. ред. П.О.Безуглого. - Х. : Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. - 448 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/Bezugliy_Farm_himiya.rar
 23. 52.81+24 Н60 Ніжник, Г. П. Фармацевтична хімія : підруч. / Г. П. Ніжник. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 352 с.
 24. 52.82 К55 Кобзар, А. Я. Фармакогнозія в медицині : навч. посіб. / А. Я. Кобзар. - К. : Медицина, 2007. - 544 с.
 25. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 26. 65.01 Г54 Глобальна економіка : навч. посіб. / [За заг. ред. Одягайла Б. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2016. - 206 с.
 27. 65.01 Д50 Диха, М. В. Економетрія : навч. посіб. / М. В. Диха, В. С. Мороз. - К. : ЦУЛ, 2016. - 206 с.
 28. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
 29. 65.290-22 С50 Сметаніна, К. І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів : навч. посіб. / К. І. Сметаніна. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 376 с.
 30. 65.5 К59 Козак, Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях : підруч. / Ю. Г. Козак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 228 с.
 31. 67.400.7 Д81 Дудаш, Т. І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посіб. / Т. І. Дудаш. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2016. - 488 с.
 32. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 04 листопада 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 76 с.
 33. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 10 листопада 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 620 с.
 34. 67.404 З-19 Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : чинне законодавство із змінами та доповненнями на 08 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 116 с.
 35. 67.404 З-19 Закон України про захист прав споживачів : із змінами та доп. станом на 07 листопада 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 40 с.
 36. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 16 листопада 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 306 с.
 37. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підруч. / [За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 472 с.
 38. 67.405.2+65.272 М21 Малюга, Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. - К. : Алерта, 2016. - 324 с.
 39. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 16 листопада 20 16 року. - К. : Алерта, 2016. - 74с.
 40. 67.410 З-19 Закон України "Про виконавче провадження"; Закон України " Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів " : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 12 жовтня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 100 с.
 41. 67.410 Т33 Теоретико-правові основи нотаріату в Укравїні : навч. посіб. / [За заг. ред. Чижмарь К. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 200 с.
 42. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 168 с.
 43. 67.412.2 Н28 Нариси з міжнародного приватного права. Вип.4 / [За ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова]. - К. : Алерта, 2016. - 200 с.
 44. 67.72 З-19 Закон України "Про Прокуратуру" : чинне законодавство із змінами та доп. на 07 жовтня 20 16 року. - К. : Алерта, 2016. - 108 с.
 45. 67.75 К32 Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії. Письмовий іспит : навч. посіб. / [За ред. Кучинської О. П., Погорецького М. А., Яновської О. Г.]. - К. : Алерта, 2017. - 172 с.
 46. 67.75 В31 Вереша, Р. В. Складання адвокатського іспиту : навч.-практ. посіб. / Р. В. Вереша, М. В. Павленчик. - К. : Алерта, 2016. - 404 с.
 47. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 48. 88.4-1 Б93 Бутко, М. П. Економічна психологія : навч. посіб. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа. - К. : ЦУЛ, 2016. - 232 с.
 49. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2016. - 304 с.

За листопад 2016 р.

 1. 65.012.1 П57 Поплавська, Ж. В. Мікроекономіка.Теорія і практика управлінської економіки : навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2016. - 284 с.
 2. 65.02 І-90 Історія економічних вчень : підруч. / [За ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 352 с.
 3. 65.261 Г85 Гриценко, Л. Л. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. - Суми : Університетська книга, 2016. - 285 с.
 4. 65.290-2(2) С13 Савченко, В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В. А. Савченко. - К. : КНЕУ, 2002. - 351 с.
 5. 65.290-2(9) О-13 Обеспечение защиты собственности и экономических интересов субъектов предпринимательства : Учеб.-метод. пособие / Под ред. М.В.Корниенко. - К. : Персонал, 2014. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Zaschita_sobstvennosti.rar
 6. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство. - К. : Алерта, 2016. - 80 с.
 7. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 листопада 2016 року року. - К. : Алерта, 2016. - 264с.
 8. 67.401 П12 Павленко, В. Л. Правові аспекти управління навчальним закладом : навч. посіб. / В. Л. Павленко, В. В. Павленко. - К. : Персонал, 2016. - 404 с.
 9. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 02 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 172 с.
 10. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 20 жовтня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 176 с.
 11. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 04 листопада 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 306 с.
 12. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 20 жовтня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 118 с.
 13. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 16 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 192 с.
 14. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 24 жовтня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 288 с.
 15. 68.9 К57 Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство із змінами та допов. на 04 листопада 201 6 року. - К. : Алерта, 2016. - 102 с.
 16. 71я2 Т35 Термінологічний словник з культурології / Авт.-уклад. Больша Н.Ю., Єфімчук Н.І. - К. : Персонал, 2012. - 144 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/Termin_slovnik.rar
 17. 81.2 Рос Р89 Русский язык : тексты и задания на эконом. тематику для развития устной речи иностран. студентов І курса всех специальностей; учеб.- метод. пособ. / [Сост. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 24 с.
 18. 87.7 К30 Кацавець, Р. С. Професійна етика юриста : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2017. - 148 с.
 19. 88 Б81 Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики : Курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2013. - 182 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Bondarchuk_Psyhologiya.rar
 20. 88 Т87 Туриніна, Л. О. Практикум з психології : Навч. посіб. / Л. О. Туриніна. - 2-е вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Praktykum_z_psyhologii.rar
 21. 88.3 Ф53 Филиппов, М. М. Психофизиология функциональных состояний : Учеб. пособ. / М. М. Филиппов. - 2-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Filippov_Psyhofiziologiya.rar

За жовтень 2016 р.

 1. 28.04 К19 Кандиба, Н. М. Генетика: курс лекцій : навч. посіб. / Н. М. Кандиба. - Суми : Університетська книга, 2016. - 397 с.
 2. 32.81 Б27 Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 390 с.
 3. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 4. 32.973 С24 Світличний, О. О. Основи геоінформатики : навч. пос. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. - 2-ге вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2016. - 294 с.
 5. 53.51+92 Д44 Диетическое питание : учеб. пособ-справочник; в 2 т. Т.1 : Физиологические основы диетического питания / [Черевко А. И., Дуденко Н. В., Павлоцкая Л. Ф. и др.]. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 432 с.
 6. 60.6 Б59 Бізнес-статистика : навч. посіб. / [Матковський С. О., Гринькевич О. С., Вдовин М. Л. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 280 с.
 7. 63.3(4 Укр) К68 Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. / Г. І. Корогод, В. П. Гробова. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2016. - 128 с.
 8. 65.01 У68 Уразов, А. У. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Urazov_Osn_ekonom_teor.rar
 9. 65.012.1 П32 Пилипенко, В. В. Мікроекономіка : курс лекцій; навч. посіб. / В. В. Пилипенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 280 с.
 10. 65.052 П19 Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. - Суми : Університетська книга, 2016. - 128 с.
 11. 65.052 С33 Серпенінова, Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова. - Суми : Університетська книга, 2016. - 336 с.
 12. 65.052 Я72 Яремко, І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / І. Й. Яремко. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 240 с.
 13. 65.24 А35 Азаренкова, Г. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко, О. Г. Головко. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 343 с.
 14. 65.24 В26 Ведерніков, М. Д. Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 372 с.
 15. 65.24 К17 Калина, А. В. Управління оплатою праці : Навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Uprav_opl_praz (Kaluna).rar
 16. 65.261 Я77 Ярошенко, Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко ; За заг. ред. А.М.Подоляки. - К. : Персонал, 2012. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Istoria_Podatkiv_Pavlenko.rar
 17. 65.262 В36 Верхуша, Н. П. Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики : монографія / Н. П. Верхуша. - Суми : Університетська книга, 2016. - 91 с.
 18. 65.262(2)+65.43 Б48 Березін, О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навч. посіб. / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2016. - 168 с.
 19. 65.290-2(2) Л84 Лук'янихін, В. О. Менеджмент персоналу = Management of staff : навч. посіб. / В. О. Лук'янихін. - Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с.
 20. 65.5 Б72 Бовтрук, Ю. А. Вступ до спеціальності " Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : навч. посіб. / Ю. А. Бовтрук ; Бовтрук Ю.А. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2014. - 172 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Vstup do specialnosti_ Bovtruk.rar
 21. 67.0+67.400 С91 Сухонос, В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти ) : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 343 с.
 22. 67.3(4 Укр) С32 Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А. М. Середа. - Запоріжжя; Суми : ФОП Зеленкевич Л. П.; Університетська книга, 2016. - 332 с.
 23. 67.401 К90 Кулик, Т. О. Конституційні засади взаємодії місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві : монографія / Т. О. Кулик. - К. : Алерта, 2016. - 198 с.
 24. 67.402 П12 Павленко, В. В. Податкове право зарубіжних країн : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; За заг. ред. А.М.Подоляки. - К. : Персонал, 2013. - 422 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Pavlenko_podatki_zar.rar
 25. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 05 жовтня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 306 с.
 26. 67.404 К93 Курило, М. П. Комерційне право : навч. посіб. / М. П. Курило. - Суми : Університетська книга, 2016. - 238 с.
 27. 67.408 С91 Сухонос, В. В. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 375 с.
 28. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 08 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 80 с.
 29. 67.71+83.7 Я81 Ясинок, М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика : наук.-практ. посіб. / М. М. Ясинок. - К. : Алерта, 2016. - 158 с.
 30. 67.72 С91 Сухонос, В. В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 348 с.
 31. 81.2 Англ К26 Карпусь, И. А. Английский деловой язык : учеб. пособ. / И. А. Карпусь. - 8-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2012. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Karpus_Angl_deL_yazik.rar
 32. 84(4 Англ) Ф79 Форсайт, Ф. День шакала; Меморандум квиллера / Ф. Форсайт, А. Холл ; пер.с англ. - К. : Мистецтво, 1991. - 333 с. - (Бестселлер).
 33. 84(4 Рос) Г61 Головачев, В. Смерш-2. Запрещенная реальность / В. Головачев. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 432 с.
 34. 84(4 Рос) Г85 Гриньков, В. Санитар : роман, повесть / В. Гриньков. - Х. : Фолио, 1996. - 365 с. - (Кобра).
 35. 84(4 Рос) Д67 Донцова, Д. Фейсконтроль на главную роль. : роман / Д. Донцова. - М. : ЭКСМО, 2008. - 384 с.
 36. 84(4 Рос) К78 Крамер, М. Роскошная хищница, или Сожжённые мосты : роман / М. Крамер. - М. : ЭКСМО, 2009. - 320 с. - (Криминальная мелодрама).
 37. 84(4 Рос) М26 Маринина, А. Посмертный образ : повесть / А. Маринина. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 320 с. - (Русский бестселлер).
 38. 84(4 Рос) Ш59 Шилова, Ю. В. Мадам одиночка, или укротительница мужчин : роман / Ю. В. Шилова. - М. : ЗКСМО, 2011. - 320 с. - (Терапия для обманутых женщин).
 39. 84(7) С14 Саймак, К. Избранное / К. Саймак ; пер.с англ. - М. : Мир, 1988. - 560 с.
 40. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/86/86.2/religiovedenie.rar
 41. 88.3 І-46 Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2016. - 239 с.
 42. 88.5 Г91 Грэй, Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры = Man are from mars, woman are from venus / Дж. Грэй. - М. : София, 2006. - 352 с.
 43. 88.5 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія масової поведінки : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2012. - 152 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Psuxol_mas_Tyrunina.rar
 44. 92 Б17 Базильчук, Г. К. Словник-довідник з історії / Г. К. Базильчук. - К. : МАУП, 2012. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/slovnik_dov_ist.rar

За вересень 2016 р.

 1. 22.1 В75 Георгій Вороний та його родинне оточення. Крізь терни - у вічність. відновимо імена - відродимо Україну : зб. матеріалів і публікацій. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - 608 с.
 2. 22.19 Д42 Джунь, И. В. Неклассическая теория погрешностей измерений / И. В. Джунь. - Рівне : Естеро, 2015. - 171 с.
 3. 32.81 С64 Сопко, В. В. Моделювання інформаційних систем обліково-фінансових процесів : Навч. посіб. / В. В. Сопко, М. М. Матюха, М. Т. Левочко. - К. : Персонал, 2013. - 314 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Model_Sistem.rar
 4. 60.56 Н49 Нельга, О. В. Українська етносоціологія : навч. посіб. Ч.1 / О. В. Нельга. - К. : Персонал, 2015. - 540 с.
 5. 63.3(0) П27 Широкорад, А. Персия - Иран. Империя на Востоке / А. Широкорад. - М. : Вече, 2010. - 384 с.
 6. 63.3(4 Укр) Д69 Дорошенко, Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Т.II : Українська Гетьманська держава 1918 року / Д. Дорошенко. - К. : Темпора, 2002. - 352 с.
 7. 63.3(4 Укр) Д69 Дорошенко, Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Т.І : Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко. - К. : Темпора, 2002. - 320 с.
 8. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. 25 перемог України / О. Палій. - К. : К.І.С., 2013. - 84 с.
 9. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 10. 65.261 П87 Птащенко, Л. О. Фінансовий контролінг = Financial controlling : навч. посіб. / Л. О. Птащенко, В. В. Сержанов. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 11. 65.261 С30 Семенова, С. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект : монографія / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 12. 65.261+65.29 К95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. - К. : ЦУЛ, 2016. - 192 с.
 13. 65.290-2 З-17 Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2016. - 308 с.
 14. 65.290-2 К60 Колесников, В. Н. Политический менеджмент : учеб. пособ. / В. Н. Колесников, В. А. Семенов. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с. - (Стандарт третьего поколения).
 15. 65.290-2(5) З-43 Звід документів кадрового діловодства : практич. посіб. / [Упоряд. Пашутинський Є.К.]. - 3-тє вид.змін. і доп. - К. : КНТ, 2010. - 976 с.
 16. 65.290-2(7) С83 Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 376 с.
 17. 65.290-2(9) М74 Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / [Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г., Лелик Л. І. та ін.]. - Л. : ННВК "АТБ", 2015. - 248 с.
 18. 65.290-2(9) О-35 Овчаренко, Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : монографія / Є. І. Овчаренко. - Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. - 483 с.
 19. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 20. 65.290-22 Ш35 Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 159 с.
 21. 65.32 С69 Соціально-економічний потенціал трансгенних сільськогосподарських культур в біоенергетиці України : монографія / [За ред. Мельничука М. Д.]. - К. : Компринт, 2013. - 205 с.
 22. 65.32 Г14 Гайдуцький, П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. - К. : Інформаційні системи, 2015. - 448 с.
 23. 65.5 Є24 Євроекономічна інтеграція України : навч. посіб. / [Михайлова Л. І., Волченко Н. В., Зінчук Т.О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 24. 66.3 Г12 Гаврилишин, Б. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє : доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин. - вид. 4-те, без змін. - К. : Пульсари, 2013. - 248 с.
 25. 66.4 Т33 Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. - Х. : Право, 2016. - 540 с.
 26. 66.4 Б51 Бернадський, Б. В. Міжнародні конфлікти : Курс лекцій / Б. В. Бернадський. - К. : Персонал, 2012. - 366 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Bernadskiy_Mizhn_conf.rar
 27. 66.5 Д67 Донцов, Д. Націоналізм / Д. Донцов. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2011. - 256 с.
 28. 67.0 П59 Порівняльне правознавство у таблицях : навч. посіб. / [Петришин О. В., Зінченко О. В., Лук'янов Д. В. та ін.]. - Х. : Право, 2016. - 164 с.
 29. 67.0 Т33 Теорія держави і права : посіб. для підгот. до держ. іспитів / [За заг. ред. О. В. Петришина]. - 5-те вид., доп. і змін. - Х. : Право, 2016. - 198 с.
 30. 67.0 Г61 Головченко, В. В. Закон і час (статті) / В. В. Головченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2016. - 112 с.
 31. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 32. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 616 с.
 33. 67.401 З-19 Закон України "Про адміністративні послуги" : станом на 3 серпня 2016 р. - Х. : Право, 2016. - 28 с.
 34. 67.401 М90 Муніципальне право України : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 206 с.
 35. 67.401 Н32 Настільна книга судді при розгляді справ адміністративного судочинства : практич. посіб. / [Упоряд. Лівшиц Д. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 354 с.
 36. 67.401 П63 Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах адміністративної юрисдикції : станом на 7 травня 2012 року. - К. : ЦУЛ, 2012. - 210 с.
 37. 67.401 У90 Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 74 с.
 38. 67.401 З-15 Задихайло, О. А. Адміністративне право України (Загальна частина) : навч. посіб. / О. А. Задихайло. - Х. : Право, 2016. - 298 с.
 39. 67.401 К49 Клименко, І. В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 176 с.
 40. 67.401 К82 Крижановський, А. С. Організація охорони громадського порядку під час проведення виборів в Україні ( адміністративно-правовий вимір ) : монографія / А. С. Крижановський. - К. : МП Леся, 2014. - 192 с.
 41. 67.401 К89 Кузьменко, О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 208 с.
 42. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Протидія корупції в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / В. І. Литвиненко. - К. : МП Леся, 2015. - 491 с.
 43. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 244 с.
 44. 67.404 Н32 Настільна книга судді з питань банкрутства та поновлення платоспроможності боржника : практич. посіб. / [За заг. ред. Руснака Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 368 с.
 45. 67.404 Н32 Настільна книга судді прирозгляді цивільних справ : практич. посіб. / [Упоряд. Лівшиц Д. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 456 с.
 46. 67.404 П63 Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України : станом на 7 травня 2012 р. - К. : ЦУЛ, 2012. - 234 с.
 47. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 1 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 306 с.
 48. 67.404 К89 Кузнєцова, Н. С. Вибрані праці / Н. С. Кузнєцова. - К. : Юридична практика, 2014. - 544 с.
 49. 67.404 М14 Майданик, Р. А. Розвиток приватного права України : монографія / Р. А. Майданик. - К. : Алерта, 2016. - 226 с.
 50. 67.404 П12 Павленко, В. Л. Правові аспекти управління навчальним закладом / В. Л. Павленко, В. В. Павленко ; За заг. ред. А.М.Подоляки. - К. : Персонал, 2016. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Pavlenko_Pravovi_aspekty.rar
 51. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 214 с.
 52. 67.404.2 З-78 Зобов'язальне право України : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 192 с.
 53. 67.404.3 К57 Кодинець, А. О. Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин : монографія / А. О. Кодинець. - К. : Алерта, 2016. - 582 с.
 54. 67.404.3 Л67 Лісовський, П. М. Інтелектуалознавство / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська ; За за заг. ред. М.Н.Курка. - К. : Персонал, 2014. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Intelektualoznavstvo.rar
 55. 67.404.3 Н56 Нестеренко, О. Інформація в Україні: право на доступ / О. Нестеренко. - Х. : Акта, 2012. - 306 с.
 56. 67.404.5 С71 Спадщина. Що треба знати спадкодавцю та спадкоємцю. - К. : Видавець Михайленко, 2013. - 128 с. - (Юридичний порадник).
 57. 67.404.5 К68 Коротюк, О. В. Заповіти: роз'яснення, зразки нотаріальних документів, судова практика : навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 184 с.
 58. 67.404+67.412.2 А43 Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей / [Відп. ред. Р. А. Майданик, О. В. Кохановська]. - К. : Юридична практика, 2014. - 564 с.
 59. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 98 с.
 60. 67.407.1 А25 Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 244 с.
 61. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є.Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 238 с.
 62. 67.408 К69 Корупція в Україні, як побороти цю хворобу. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 94 с.
 63. 67.410 Н32 Настільна книга судді в господарському процесі : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2013. - 480 с.
 64. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 208 с.
 65. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 01 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 166 с.
 66. 67.410 Є79 Єрух, А. М. Нотаріальний практикум у запитаннях та відповідях : практич. вид. для нотаріусів / А. М. Єрух, Ю. М. Козьяков. - К. : Істина, 2013. - 320 с.
 67. 67.410 К68 Коротюк, О. В. Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації : навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 320 с.
 68. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 вересня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 284 с.
 69. 67.411 А22 Автухов, К. А. Кримінально-виконавче право : навч.-практ. посіб. для підгот. до іспиту / К. А. Автухов. - Х. : Право, 2016. - 158 с.
 70. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [Ред. Петров Р. А.]. - 5- те вид. змін. і доп. (відповідно до полож. Лісабон. Договору). - К. : Істина, 2013. - 376 с.
 71. 67.412.3 Х20 Харитонова, О. І. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. - вид. друге, доп. - Х. : Одіссей, 2006. - 624 с.
 72. 67.52 К82 Криміналістика : підруч. / [Алєксєєв О. О., Арешонков В. В., Атаманчук В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 544 с.
 73. 67.52 К82 Криміналістична тактика : навч. посіб. - К. : Алерта, 2016. - 244 с.
 74. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 202 с.
 75. 67.71 К63 Комарова, Т. В. Юрисдикція суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. - Х. : Право, 2010. - 360 с.
 76. 71 Б30 Бахов, І. С. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії : монографія / І. С. Бахов. - К. : ЦУЛ, 2016. - 174 с.
 77. 74 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка / І. В. Зайченко. - 2-ге вид. - К. : Освіта України; КНТ, 2008. - 528 с.
 78. 74 О-57 Омельяненко, С. В. Педагогіка. Тестові завдання : навч. посіб. / С. В. Омельяненко. - К. : Знання, 2008. - 391 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 79. 74.200 В12 Вагнер, Т. Створення інноваторів: як виховати молодь, яка змінить світ = The making of young people who will changer the world / Т. Вагнер. - К. : К.FUND, 2015. - 222 c.
 80. 74.6 Ш37 Шевців, З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підруч. / З. М. Шевців. - К. : ЦУЛ, 2016. - 248 с.
 81. 76.006.5 И20 Иванов, А. Реклама. Игра на эмоциях / А. Иванов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.
 82. 84(4 Укр) Д28 Декамерон. 10 українських прозаіків останніх десяти років : збірка. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 320 с.
 83. 84(4 Укр) М54 Метаморфози. 10 поетів останніх років : збірка / [Уклад. С. Жадан]. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 272 с.
 84. 84(4 Укр) О-94 Очарование романсом. - К. : Оріяни, 1998. - 128 с.
 85. 84(4 Укр) С37 Симоненко, В. А. Шевченків край про Симона : збірка / В. А. Симоненко. - Х. : Торнадо-Інтек. - 176 с.
 86. 84(4 Фра) Б21 Бальзак, О. Покинутая женщина : роман; повісті / О. Бальзак. - К. : Україна, 1993. - 445 с. - (Библиотека любовного романа).
 87. 84(4)+84(7) П75 Призрак замка : сборник. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 816 с.
 88. 84(7США) Б87 Браун, Д. Втрачений символ / Д. Браун ; пер.с англ. Н. В. Рейн. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 608 с.
 89. 86.3 П73 Преславний Коран : переклад смислів українською мовою / пер.з араб. М. Якубович. - К. : Основи. - 433 с.
 90. 86.3 В18 Варзар, І. М. Із контекстів минулих літ: Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах. Кн. 3 : Політичний портрет Петра Могили на історичному тлі та в контекстах реалій Ренесансної епохи / І. М. Варзар. - К. : МП Леся, 2015. - 325 с.
 91. 86.3 П31 Пеций, М. Введение в социальную работу церкви : учеб. пособ. / М. Пеций, Д. Мартышин. - К. : Персонал, 2015. - 198 с.
 92. 86.3 П31 Пеций, М. Основы христианской философии истории : учеб. пособ / М. Пеций, Д. Мартышин. - К. : Персонал, 2016. - 124 с.
 93. 86.3 П31 Пеций, М. Современные проблемы христианской философии истории : учеб. пособ / М. Пеций, Д. Мартышин. - К. : Персонал, 2016. - 124 с.
 94. 86.3 Р21 Раметов, И. А. Вклад русской религиозной философии в развитие социального учения православной церкви : монографія / И. А. Раметов, Д. С. Мартышин. - К. : Персонал, 2016. - 124 с.
 95. 88.2 Э87 Эстес, К. П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / Клариса Пинкола Эстес ; пер.с англ. - М. : София, 2013. - 448 с.
 96. 88.4 М14 Майков, В. Трансперсональная психология. Истоки, история, современное состояние / В. Майков, В. Козлов. - М. : АСТ, 2004. - 603 с.
 97. 88.4 Ш38 Шевяков, О. В. Психологічне забезпечення складних систем діяльності : Навч. посіб. / О. В. Шевяков. - К. : Персонал, 2013. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psihol_zabezp_skl.rar
 98. 88.6 Т43 Типпинг, К. Радикальное прощение. Освободи пространство для чуда = Radical forgiveness. Making room for the miracle / К. Типпинг ; пер.с англ. - М. : София, 2012. - 288 с.
 99. 92 О-70 Орфоепічний словник української мови. В двох томах : 140 000 слів. Т.1 / [Уклад.Пещак М. М. , Русанівський В. М., Сологуб Н. М. та ін.]. - К. : Довіра, 2001. - 955 с.
 100. 92 О-70 Орфоепічний словник української мови. В двох томах : 140 000 слів. Т.2 : О-Я / [Уклад.Пещак М. М. , Русанівський В. М., Сологуб Н. М. та ін.]. - К. : Довіра, 2003. - 918 с.
 101. 92 П35 Письменники України : біобібліографічний довідник / [Упоряд. Павловська В., Бубнова Л., Сіренко Л.]. - К. : Укр. письменник, 2006. - 514 с.
 102. 92 Р75 Російсько-український словник = Русско-украинский словарь : А-Я / [Анніна І. О., Горюшина Г. Н., Гнатюк І. С. та ін.]. - К. : Абрис, 2003. - 1424 с.
 103. 92 С48 Словник акціонера (4500 термінів, що вживаються у чинних норматитвно-правових актах України ) / [Авт.-упоряд. Бондар І. К., Ягольник О. Г.]. - 600 с.
 104. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 105. 92 С69 Соціологічна енциклопедія / [Уклад. В. Г. Городяненко]. - К. : Академвидав, 2008. - 456 с. - (Енциклопедія ерудита).
 106. 92 У45 Український орфографічний словник : близько 155 000 слів / [Відп. ред. В. М. Русанівський]. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Довіра, 2005. - 1069 с.
 107. 92 Д79 Дубович, І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 839 с.
 108. 92 К21 Караванський, С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. - 2-ге вид., доп. і випр. - Л. : БаК, 2006. - 562 с.
 109. 92+74.9 Е64 Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейного виховання / [За заг. ред. Є.І. Коваленка, С. В. Кириленка]. - К. : КНТ, 2008. - 592 с.

За серпень 2016 р.

 1. 28.71 П77 Приходько, В. В. Основи педагогічної антропології : Навч. посіб. / В. В. Приходько, О. В. Шевяков. - К. : Персонал, 2015. - 238 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Osnovi_pedagog_antropol.rar
 2. 32.81 М35 Матюха, М. М. Комп'ютерний аудит : Опор. курс лекцій для студ. екон. спец. дистанційної форми навчання / М. М. Матюха. - К. : Персонал, 2015. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Komputer_audit.rar
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 188 с.
 4. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Українська етнологія : Навч. посіб. / К. М. Соколовська. - К. : Персонал, 2014. - 438 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukr_etnolog.rar
 5. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Практикум з української етнології : Навч. посіб. / К. М. Соколовська, А. А. Гоцалюк. - К. : Персонал, 2016. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Etnologia_praktikum.rar
 6. 63.5 У84 Утвенко, В. В. Етнологія : Навч. посіб. / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2014. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Etnologij_Utvenko.rar
 7. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ За ред. В.Д. Базилевича ]. - 9-е вид., доп. - К. : Знання, 2014. - 710 с. - (Класичний університетський підручник).
 8. 65.01 С21 Сафонова, В. Є. Основи ринкової економіки і підприємництва : В 2-х ч. Ч.1 / В. Є. Сафонова, В. Я. Бобров. - К. : Персонал, 2014. - 346 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Osnovi_rink_ekonom.rar
 9. 65.01 С21 Сафонова, В. Є. Основи ринкової економіки і підприємництва : В 2-х ч. Ч.2 / В. Є. Сафонова, В. Я. Бобров. - К. : Персонал, 2014. - 530 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Osnovi_rink_ekonom_II.rar
 10. 65.01+65.5 С47 Слабковський, Ю. М. Соціальна економіка: стратегія управління господарською структурою в умовах глобалізації світових ринків : монографія / Ю. М. Слабковський. - К. : ТОВ "Юрка Любченко", 2015. - 396 с.
 11. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : підруч. / Н. М. Ткаченко. - 7-ме вид. допов.і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 928 с.
 12. 65.053 П32 Пилипенко, О. В. Стратегічний аналіз : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пилипенко ; За заг.ред. проф. М.І.Коваля. - К. : Персонал, 2014. - 332 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/strateg_analiz.rar
 13. 65.24 К17 Калина, А. В. Визначальні питання організації та нормування праці в сучасному виробництві : монографія / А. В. Калина, Н. Д. Мінчак. - Дрогобич : Трек-ЛТД, 2016. - 179 с.
 14. 65.272 С69 Соціальна політика в Україні : Навч. посіб. / М.А.Алфьоров та ін. - К. : Персонал, 2014. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.272/Socialna_politika.rar
 15. 65.272 Г61 Головко, Н. І. Соціальна профілактика правопорушень : Навч. посіб. / Н. І. Головко. - К. : Персонал, 2014. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.272/Soc_prof_pravopor.rar
 16. 65.290-2 Д53 Дмитренко, Г. А. Новий управлінський курс для України: умови формування та технології здійснення : наук. видання / Г. А. Дмитренко. - К. : ДКС Центр, 2012. - 178 с.
 17. 65.290-2(4) Т50 Тодорова, О. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу : монографія / О. Тодорова. - К. : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. - 176 с.
 18. 65.5 Р15 Радзієвська, С. О. Глобальна економіка : конспект лекцій / С. О. Радзієвська. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. - 344 с.
 19. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 160 с.
 20. 66.4 У45 Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 16 / [Голов.ред. Денисенко А.]. - К., 2015. - 1007 с.
 21. 67.0 З-14 Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії,правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / [За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. - Вид. 2-ге , стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 400 с.
 22. 67.3(0) Д21 Дахно, І. І. Історія держави і права : навч. посіб. Кн.2 / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська, І. О. Козакевич. - К. : ЦУЛ, 2015. - 384 с.
 23. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 568 с.
 24. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 206 с.
 25. 67.400 Д53 Дмитренко, Г. А. Як виграти вибори та розпочати модернізацію України для людей : наук. рекомендації / Г. А. Дмитренко. - К. : ДКС-центр, 2012. - 98 с.
 26. 67.401 А31 Адміністративна відповідальність : курс лекцій / ]За ред. О. В. Кузьменко]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 568 с.
 27. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 07 липня 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 76 с.
 28. 67.401 З-89 Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві : скарги, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, позови / [Упоряд. Пєтков С. В., Армаш Н. О., Журавльов Д. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 78 с.
 29. 67.401 С89 Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч. посіб. / [За заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 544 с.
 30. 67.401 У84 Утвенко, В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування : Навч. посібник / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2015. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Misceve_samovriad.rar
 31. 67.402 П44 Податкове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 32. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 174 с.
 33. 67.404 Г75 Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей / [Отв. ред. Р. А. Майданник, Е.В. Кохановская]. - К. : Юридическая практика, 2014. - 656 с.
 34. 67.404 К68 Корпоративне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 256 с.
 35. 67.404 Л87 Лысенко, С. А. Корпоративные конфликты и методы их разрешения : Курс лекций / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2014. - 358 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Korp_konfl.rar
 36. 67.404.2 Д59 Договірне право України : навч. посіб. для підгот.до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 192 с.
 37. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 176 с.
 38. 67.404.4 С37 Сімейне право України : підруч. / [За заг. ред. Т. В. Боднар, О. В. Дзери]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 520 с.
 39. 67.404.4 К66 Корман, О. А. Сімейні відносини та батьківство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Корман ; За ред. Н.М.Чернухи. - К. : Персонал, 2014. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Simeiny_vydnosyny.rar
 40. 67.405.1 Т78 Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 41. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 240 с.
 42. 67.408 О-64 Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні : курс лекцій / [Низенко Е. І, Заросило В. О., Пригунов П. Я. та ін..]. - К. : МП Леся, 2015. - 192 с.
 43. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 03 серпня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 80 с.
 44. 67.410 З-89 Зразки процесуальних документів у господарському провадженні : листи, претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, оскарження судових рішень / [Упоряд. Грудницька С. М., Чижмарь К. І., Журавльов Д. В. та ін.ї. - К. : ЦУЛ, 2016. - 80 с.
 45. 67.411 З-89 Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві : скарги, заяви, клопотання, заперечення, відводи / [Упоряд. Чернявський С. С., Пєтков С. В., Удалова Л. Д. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 92 с.
 46. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 216 с.
 47. 67.411 К82 Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) : навч. посіб. / [Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Письменний Д. П. та ін.]. - 2--ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 406 с.
 48. 67.52 У31 Удовенко, Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій / Ж. В. Удовенко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 49. 71 П14 Пальм, Н. Д. Человек в зеркале многовековой культуры: краткий очерк по культурологии : Учеб. пособие / Н. Д. Пальм. - К. : Персонал, 2016. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/Palm_Kulturogiya.rar
 50. 74.26 Г61 Головко, Н. І. Методика викладання правознавства : Навч. посіб. / Н. І. Головко. - К. : Персонал, 2015. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.26/Metod_vykl_pravoznavstva.rar
 51. 74.26 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : Навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.26/Metod_vykl_psyhol.rar
 52. 81.2 Ісп К18 Камінська, І. Т. Espanol : Практичний курс / І. Т. Камінська, В. Г. Домніч. - К. : Персонал, 2014. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Espanol.rar
 53. 84(4 Укр) Ш78 Шовкошитний, В. Кров - свята : трилогія / В. Шовкошитний. - К. : Український пріоритет, 2015. - 864 с.
 54. 84(4 Фра) К18 Камю, А. Посторонний; Чума : повесть; роман / А. Камю. - М. : АСТ; Хранитель, 2007. - 348 с.
 55. 84(7) Л90 Льйоса, М. В. Хто вбив Паломіно Молеро? : повість / М. В. Льйоса ; пер.з ісп. С. Борщевський, Л. Олевський. - Л. : Вид-во Аннети Антоненко, 2016. - 142 с.
 56. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 57. 88.2 Б14 Багрій, Я. Т. Психоаналіз : Навч. посіб. / Я. Т. Багрій. - К. : Персонал, 2015. - 138 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.2/Bagriy_Psyhoanaliz.rar
 58. 88.2 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія травмуючих ситуацій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2015. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.2/Psyh_travm_syt.rar
 59. 88.4-5 П86 Психологічні аспекти медичної праці / Уклад. І.В.Федік. - К. : Персонал, 2015. - 126 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psihol_aspekti_med_praci.rar
 60. 88.4-7 К75 Кочюнас, Р. Психологическое консультирование . Групповая психотерапия / Р. Кочюнас. - 7-е изд. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2010. - 463 с. - (Gaudeamus).
 61. 88.6 М42 Медвін, Ю. О. Наукова гіпнотерапія : монографіч. зб. праць. Т,1 / Ю. О. Медвін. - К. : Інтерсервіс, 2015. - 288 с.
 62. 92 Р89 Русско-латинский и латинско-русский разговорник / Сост. И.С.Бахов, О.П.Цыбенко. - К. : Персонал, 2015. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Russko-Latin_razgovor.rar

За липень 2016 р.

 1. 20.1 Н73 Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек : Учеб. пособ. / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Ekologiya_okr_sreda_chelovek.rar
 2. 22.1 В19 Васильченко, І. П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) : підруч. / І. П. Васильченко. - К. : Кондор, 2015. - 352 с.
 3. 22.1 Г95 Гуран, І. Й. Математика для економістів-міжнародників : Підручник / І. Й. Гуран, О. В. Гутік. - К. : Знання, 2008. - 388 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Matematyka_dlia_ekonomistiv-mizhnarodnykiv.rar
 4. 22.1 Д40 Джалладова, І. А. Дискретна математика / І. А. Джалладова, О. Д. Шарапов. - К. : КНЕУ, 2012. - 245 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Dyskretna_matematyka.rar
 5. 22.1 Д79 Дубовик, В. П. Вища математика : Навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - К. : А.С.К., 2006. - 648 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Vyscha_matemat.rar
 6. 22.1 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах : Навч. посіб / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 594 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/matematyka_v_prykl_i_zadachah.rar
 7. 22.1 Ш63 Шипачев, В. С. Основы высшей математики : Учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев ; Под ред. А.Н.Тихонова. - 7-е изд. - М. : Юрайт; Высшее образование, 2009. - 479 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Osn_vysshey_matematiki.rar
 8. 22.18 Н58 Нефьодов, Ю. М. Методи оптимізації в прикладах і задачах : навч. посіб. / Ю. М. Нефьодов, Т. Ю. Балицька. - К. : Кондор, 2015. - 324 с.
 9. 22.18+32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS EXCEL : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2015. - 215 с.
 10. 22.3 П63 Посудін, Ю. І. Фізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2016. - 472 с.
 11. 28.71 Б82 Борисова, О. В. Соціальна антропологія : навч. посіб. / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2016. - 224 с.
 12. 30.2 Т66 Трегуб, В. Г. Проектування систем автоматизації : навч. посіб. / В. Г. Трегуб. - К. : Ліра-К, 2016. - 344 с.
 13. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач О. П., Артеменко О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 768 с.
 14. 32.965 А22 Автоматизація виробничих процесів : підруч. / [Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М. та ін.]. - вид. 2-ге, випр. - К. : Ліра-К, 2016. - 378 с.
 15. 32.973 В23 Ващенко, Г. В. Информатика / Г. В. Ващенко. - Красноярск : СФУ, 2013. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/vashchenko_informatika.rar
 16. 32.973 В38 Веселовська, Г. В. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 584 с.
 17. 32.973 Г16 Галкін, О. В. Мова програмування C++ : Конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес. - К. : Персонал, 2015. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Programuvannija C++.rar
 18. 32.973 К44 Киселев, В. И. Основы информатики / В. И. Киселев. - Хабаровск : ХГИИК, 2014. - 147 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kiselyov_Osnovy_informatiki.rar
 19. 32.973 К59 Козак, Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 328 с.
 20. 36 Х22 Харчова біотехнологія : підруч. / [Пирог Т. П., Антонюк М. М., Скроцька О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 408 с.
 21. 5 Г63 Голяченко, О. Історія медицини / О. Голяченко, Я. Ганіткевия. - Тернопіль : Лілея, 2004. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Istoriia_medytsyny.rar
 22. 60.5 Л63 Лісовський, П. М. Персонологія: специфіка, структура, механізм : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Персонал, 2015. - 356 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.5/Personologiya.rar
 23. 60.5 Л63 Лісовський, П. М. Персонологія: специфіка, структура, механізм : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2016. - 314 с.
 24. 63.3(0)3 Н50 Немировский, А. И. История Древнего мира: Античность : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Немировский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Русь-Олимп, 2007. - 928 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Istoriya_drevnego_mira.rar
 25. 63.3(4 Укр) И99 Історія українського суспільства : Навч. посіб. / За наук. ред. І.Д.Дудко. - К. : КНЕУ, 2011. - 597 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Istoriia_Ukrainskoho_suspilstva.rar
 26. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т.3 : До року 1340 / М. С. Грушевський ; [Грушевський М.С.; редкол. П.С. Сохань та ін.]. - 2-ге вид., розшир. - К. : Наукова думка, 1993. - 592 c.
 27. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т.4 : XIV-XVI віки-відносини політичні / М. С. Грушевський ; [Грушевський М.С.; редкол. П.С. Сохань та ін.]. - 2-ге вид., розшир. - К. : Наукова думка, 1993. - 544 c.
 28. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Історія України-Руси. В 11т., 12 кн. Т.5 : Суспільно-політичний устрій і відносини в українсько-руських землях ХІV-ХVII в. / М. С. Грушевський. - К. : Наукова думка, 1994. - 704 c.
 29. 63.3(4 Укр) С24 Світлична, В. В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2006. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Istoriya_Ukrainy_vyd2006.rar
 30. 63.5 Л72 Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. - 5-е вид., зі змін та доп. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukrainske_narodoznavstvo.rar
 31. 63.5 М69 Михайличенко, О. В. Українознавство: оповіді про Україну та українців / О. В. Михайличенко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 213 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukrainoznavstvo_opovidi_pro_Ukrainu.rar
 32. 63.5+35.41 У45 Українська керамологія. Кн.2 / {За ред. О. Пошивайла}. - Опішне : Українське народознавство, 2002. - 480 с.
 33. 65.012.1 М71 Мікроекономіка / За наук. ред. А.П.Наливайка. - К. : КНЕУ, 2011. - 446 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Mikroekonomika_vyd_2011.rar
 34. 65.012.1 П69 Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П.Наливайка / Є.В.Прохорова та ін. - К. : КНЕУ, 2013. - 522 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Praktykum_z_mikroekonomiky.rar
 35. 65.052 О-17 Облік і аудит : навч.- метод. посіб. / [Уклад. Смоляр Л. Г., Овчарик Р. Ю., Кам'янська О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2015. - 618 с.
 36. 65.052 Г56 Гнатишин, Л. Б. Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 432 с.
 37. 65.052 З-36 Засадний, Б. А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Б. А. Засадний. - К. : Кондор, 2015. - 248 с.
 38. 65.052 Т19 Тарасова, Т. О. Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі : Монографія / Т. О. Тарасова, А. В. Янчев, І. Г. Волошан. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Pervynnyi_oblik_tovarnykh_operatsii.rar
 39. 65.052 Ч-49 Чернікова, І. Б. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. - Х. : Форт, 2015. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/buhi_oblik_za_vydamy.rar
 40. 65.053 Ш49 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Metod_fin_analiza.rar
 41. 65.261 Г55 Глущенко, А. С. Фінанси : навч. посіб. / А. С. Глущенко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 440 с.
 42. 65.261 Д18 Данілов, О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Danilov_finansy_pidpr.rar
 43. 65.261 П85 Прямухіна, Н. В. Ринок фінансових послуг : Навч.посіб. / Н. В. Прямухіна. - К. : Кондор, 2016. - 304 с.
 44. 65.261 Ш37 Шевчук, І. Л. Бюджетна система / І. Л. Шевчук, В. О. Черепанова, Т. О. Ставерська. - Х. : Видавець Іванченко І. С., 2015. - 284 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Biudzheta_systema.rar
 45. 65.262 З-91 Зубок, М. І. Безпека банківської діяльності / М. І. Зубок, С. М. Яременко. - К. : КНЕУ, 2012. - 477 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Bezpeka_bankivskoi_diialnosti.rar
 46. 65.262(1) М89 Музиченко, А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. / А. С. Музиченко. - К. : Кондор, 2015. - 406 с.
 47. 65.271 Б40 Безугла, В. О. Соціальне страхування : Навч. посіб. / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - К. : ЦУЛ, 2011. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.271/Sotsialne_strakhuvannia.rar
 48. 65.271 Г57 Говорушко, Т. А. Страхові послуги : Підручник / Т. А. Говорушко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 376 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.271/Strakhovi_posluhy.rar
 49. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - К. : Ліра-К, 2015. - 498 с.
 50. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2016. - 550 с.
 51. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
 52. 65.290-2 Б81 Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. - К. : Ліра-К, 2016. - 487 с.
 53. 65.290-2 Н34 Науменко, Е. А. Ведение переговоров : Учебное пособие / Е. А. Науменко. - Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2012. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/vedenpereg.rar
 54. 65.290-2 С22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко, М. С. Дорош. - К. : Кондор, 2016. - 342 с.
 55. 65.290-2(10) Д69 Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 332 с.
 56. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2015. - 338 с.
 57. 65.290-2(2) Ч-93 Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К. : Ліра-К, 2014. - 316 с.
 58. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - вид. 4-те, випр. і доп. - К. : Ліра-К, 2015. - 624 с.
 59. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 386 с.
 60. 65.290-2(9) Г65 Гончаров, С. М. Основи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. - К. : Кондор, 2015. - 216 с.
 61. 65.290-21 Б77 Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу / І. В. Бойчук, О. М. Музика. - К. : ЦУЛ, 2010. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Internet_v_marketynhu.rar
 62. 65.40+65.01 І-45 Ільєнко, О. В. Геологістика : навч. посіб. / О. В. Ільєнко, О. К. Катерна. - К. : Кондор, 2016. - 284 с.
 63. 65.42 Д72 Дражниця, С. А. Електронна комерція : навч. посіб. / С. А. Дражниця. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 182 с.
 64. 65.43 М84 Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2016. - 388 с.
 65. 66.4 И90 История международных отношений : В 3-х т. Т.1 : От Вестфальского мира до окончания первой мировой войны / Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Ist_mezhd_otn_T_I.rar
 66. 66.4 И90 История международных отношений : В 3-х т. Т.2 : Межвоенный период и Вторая мировая война / Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Ist_mezhd_otn_T_II.rar
 67. 66.4 И90 История международных отношений : В 3-х т. Т.3 : Ялтинско-Потсдамская система / Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Ist_mezhd_otn_T_III.rar
 68. 67.0 М38 Машков, А. Д. Теорія держави і права : підруч. / А. Д. Машков. - К. : Дакор, 2016. - 492 с.
 69. 67.3(0) Ц98 Цюрупа, М. В. Історія політичних і правових вчень : курс лекцій / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська. - К. : Кондор, 2016. - 270 с.
 70. 67.401 О-75 Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / [Бакуменко В. Д., Бондар І. С., Горник В. Г. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 256 с.
 71. 67.401 І-84 Ірхін, Ю. Б. Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін, В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2015. - 114 с.
 72. 67.402 Ш65 Шишка, Р. Б. Інвестиційне право України : навч. посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2015. - 328 с.
 73. 67.404 Ц58 Цивільне право України : підруч.; в 2 т. Т.1 / [За ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера]. - Л. : Новий світ-2000, 2016. - 444 с.
 74. 67.404 Ц58 Цивільне право України : підруч.; в 2 т. Т.2 / [За ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера]. - Л. : Новий світ-2000, 2016. - 428 с.
 75. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 1 липня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 306 с.
 76. 67.404 Л84 Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач. - К. : Ліра-К, 2015. - 432 с.
 77. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 24 травня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 64 с.
 78. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 79. 67.404.3 Д42 Джунь, В. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. - К. : Персонал, 2014. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Dgunj_Pravo_intel_vlasn.rar
 80. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. / [Федик Є. І., Федик С. Є., Гентош Р. Є. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 218 с.
 81. 67.407.1 К57 Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 червня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 128 с.
 82. 67.407.1 К56 Корнєєв, Ю. В. Земельне право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Zemelne_pravo.rar
 83. 67.407.1 Р53 Ріпенко, А. І. Земельне право України : навч. посіб. / А. І. Ріпенко, О. М. Пащенко. - К. : Дакор, 2016. - 236 с.
 84. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Правова єдність, 2016. - 576 с.
 85. 67.411 К82 Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / [Капліна О. В., Карпенко М. О., Маринів В. І. та ін.]. - Х. : Право, 2016. - 296 с.
 86. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 14 липня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 282 с.
 87. 67.411 К82 Кримінально-виконавче право України. Загальна та особлива частини : підруч. / [За заг. ред. О. М. Литвинова, А. Х. Степанюка]. - К. : Дакор, 2015. - 632 с.
 88. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2016. - 140 с.
 89. 67.72 П68 Правові засади діяльності прокуратури України у сфері виконання покарань : навч. посіб. / [За заг.ред. О. М. Джужи, О. Г. Колба]. - К. : Кондор, 2016. - 240 с.
 90. 68 С78 Стахневич, В. Л. Вогнева підготовка: підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із них : навч. посіб.( з метод. рекоменд.) / В. Л. Стахневич. - К. : Ліра-К, 2015. - 194 с.
 91. 72 М69 Михайличенко, О. В. Історія науки і техніки : Навчальний посібник / О. В. Михайличенко. - Суми : СумДПУ, 2013. - 346 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Istoriia_nauky_i_tekhniky.rar
 92. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Ist_filos_i_nauki.rar
 93. 74.26 М69 Михайличенко, О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі / О. В. Михайличенко. - Суми : СумДПУ, 2009. - 122 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.26/Metodyka_vykladannia.rar
 94. 75.81 Б15 Баєв, В. В. Основи туроперейтингу / В. В. Баєв. - К. : Персонал, 2016. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Osn_turopereityngu.rar
 95. 81.2 Англ И44 Иллюстрированная грамматика английского языка. - М. : АСТ, 2014. - 191 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Illyustrir_grammatika_angl_yaz.rar
 96. 81.2 Англ Б30 Бахурова, Е. П. Экспресс-самоучитель английского языка / Е. П. Бахурова. - М. : АСТ, 2016. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Samouchitel_angl_yaz.rar
 97. 81.2 Англ М29 Мартыненко, Н. Английский язык: Полный курс / Н. Мартыненко. - С.Пб. : Питер, 2013. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Angl_yaz_Polnyy_kurs.rar
 98. 81.2 Англ П30 Петрова, А. В. Английский язык: новый самоучитель / А. В. Петрова, И. А. Орлова. - М. : АСТ, 2016. - 800 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Angl_jazik_noviy_samouchitel.rar
 99. 81.2 Ісп Г65 Гонсалес, Р. А. Полный курс испанского языка / Р. А. Гонсалес, Р. Р. Алимова. - М. : АСТ, 2015. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Polniy_kurs_ispanskogo.rar
 100. 81.2 Ісп М19 Малинская, М. В. Экспресс-самоучитель испанского языка / М. В. Малинская. - М. : АСТ, 2016. - 254 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/ekspress_samouchitel_ispanskogo.rar
 101. 81.2 Лат С76 Ставнюк, В. В. Латинська мова : Навч. посіб. / В. В. Ставнюк. - К. : Аквілон-Плюс, 2009. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Latinska_mova.rar
 102. 81.2 Лат Ц73 Цисык, А. З. Латинский язык / А. З. Цисык. - 2-е изд., испр. и доп. - Мн. : ТетраСистемс, 2009. - 372 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Latinskij_yazik.rar
 103. 81.2 Нім А97 Ачкевич, В. А. Немецкий язык для юристов / В. А. Ачкевич, А. Д. Рустамова ; Под ред. И.А.Горшеневой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Nemec_yazyk_dlia_yuristov.rar
 104. 81.2 Пол С49 Слюсар, О. Ф. Польська мова / О. Ф. Слюсар. - Чернівці : Букрек, 2011. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Polska_mova.rar
 105. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 106. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 107. 81.2 Укр В14 Вакуленко, Т. Українська мова : Практичний порадник / Т. Вакуленко, Н. Косенко. - Х. : ВД "Школа", 2008. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Praktychnyi_poradnyk.rar
 108. 84(4 Нім) Р37 Ремарк, Э. М. Время жить и время умирать = Zeit zu leben und zeit zu sterben / Э. М. Ремарк ; пер.с нем. - Вильнюс : Гос. изд-во худ. лит. Литовской ССР, 1957. - 455 с.
 109. 84(4 Нім) Р37 Ремарк, Э. М. Ночь в Лиссабоне = Die naght von Lissabon : роман / Э. М. Ремарк ; пер.с нем. Ю. Плашевского. - М. : АСТ, 2007. - 287 с.
 110. 84(4 Нім) Р37 Ремарк, Э. М. Три товарища = Drei kameraden / Э. М. Ремарк. - К. : Радянський письменник, 1960. - 429 с.
 111. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Виконт де Бражелон , или Десять лет спустя : роман в 3 кн. Кн.1 / А. Дюма ; пер.с франц. - М. : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 576 с.
 112. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Виконт де Бражелон , или Десять лет спустя : роман в 3 кн. Кн.2 / А. Дюма ; пер.с франц. - М. : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 589 с.
 113. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Виконт де Бражелон , или Десять лет спустя : роман в 3 кн. Кн.3 / А. Дюма ; пер.с франц. - М. : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 639 с.
 114. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Двадцать лет спустя : роман / А. Дюма ; пер.с франц. - М. : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 766 с.
 115. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Собрание сочинений. Т.6 : Джузеппе Бальзамо / А. Дюма. - М. : ОГИЗ, 1993. - 702 с.
 116. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Собрание сочинений. Т.5 : Джузеппе Бальзамо / А. Дюма. - М. : ОГИЗ; Оракул, 1993. - 687 с.
 117. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Собрание сочинений. Т.2 : Королева Марго / А. Дюма. - М. : ОГИЗ; Оракул, 1992. - 638 с.
 118. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Собрание сочинений. Т.7 : Ожерелье королевы / А. Дюма. - М. : ОГИЗ, 1994. - 384 с.
 119. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Собрание сочинений. Т.8 : Графиня де Шарни / А. Дюма. - М. : ОГИЗ, 1995. - 511 с.
 120. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Собрание сочинений. Т.9 : Графиня де Шарни / А. Дюма. - С.Пб. : Симпозиум, 1997. - 637 с.
 121. 84(7) Х37 Хемингуэй, Э. Прощай, оружие! По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй. - Ташкент : Узбекистан, 1989. - 606 с.
 122. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/kanke_sovremennaya_filosofiya.rar
 123. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 124. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 9-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 255 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika.rar
 125. 88.2 І-45 Ільєнко, М. М. Зоопсихологія з елементами порівняльної психології : навч. посіб. / М. М. Ільєнко, Н. М. Савелюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 208 с.
 126. 88.3 К12 Кабашнюк, В. О. Психофізіологія : навч. посіб. / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 200 с.
 127. 88.31 П12 Павелків, Р. В. Вікова психологія : підруч. / Р. В. Павелків. - вид. 2-ге, стереотип. - К. : Кондор, 2015. - 469 с.
 128. 88.37 В68 Волочков, А. А. Психология активности: курс лекций : учеб. пособие / А. А. Волочков. - Пермь : Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т, 2013. - 142 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/volochkov_psikholog_aktivnosti.rar
 129. 88.37 Х95 Хрусталева, Т. М. Психология способностей : Учебное пособие / Т. М. Хрусталева. - Пермь : ПГГПУ, 2013. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/khrustaleva_psikhol_sposob.rar
 130. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : Підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; За ред. Є.І.Ходаківського. - 3-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psykholohiia_upravlinnia.rar
 131. 88.4 Р65 Розов, В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : Навч. посіб. / В. І. Розов. - К. : Кондор, 2015. - 278 с.
 132. 92 С50 Смірнов, О. Ю. Медична біологія : енциклопед. довідник / О. Ю. Смірнов. - К. : Ліра-К, 2016. - 508 с.
 133. 92 Т16 Таланов, О. С. Українсько-турецький розмовник / О. С. Таланов. - К. : Арій, 2015. - 192 с.

За червень 2016 р.

 1. 22.1 Ф80 Фортуна, В. В. Вища та прикладна математика : навч. посіб. / В. В. Фортуна, О. І. Бескровний. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 647 с.
 2. 32.81 Г74 Гохберг, Г. С. Информационные технологии / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Inf_teh.rar
 3. 32.81 Н64 Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навч.посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. - вид. 2-ге, випр. та доп. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 279 с.
 4. 32.973 А15 Аблязов, В. И. Проетирование баз данных в среде Microsoft Office Access 2003, 2007 и 2010 : Учеб. пособие / В. И. Аблязов. - С.Пб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 107 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/proektirovanie_baz_dannyh.rar
 5. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312 с.
 6. 32.973 Б28 Батаев, А. В. Операционные системы и среды / А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин, С. В. Синицын. - М. : Академия, 2014. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Operats_sistemy_i_sredy.rar
 7. 32.973 Б81 Бондарь, А. Г. Microsoft SQL Server 2012 / А. Г. Бондарь. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 608 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/ms_sql.rar
 8. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 239с.
 9. 32.973 Л77 Лопотко, О. В. Інформатика. Excel. Visual basic for applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 246 с.
 10. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 492 с. - (Комп'ютинг).
 11. 32.973 Ч-37 Чекмарев, А. Н. Microsoft Windows Server 2008 / А. Н. Чекмарев. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2008. - 896 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Windows_Server_2008.rar
 12. 60.56 Э40 Экономическая социология: теория и история / Под ред. Ю.В.Веселова, А.Л.Кашина. - С.Пб. : Нестор-История, 2012. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.5/Ekonom_sociologiya.rar
 13. 60.56 Б91 Бурейчак, Т. Соціологія маскулінності : навч. посіб. / Т. Бурейчак. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 142 с.
 14. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2016. - 520 с.
 15. 65.01 К84 Кругман, П. Основы экономикс : Учебник для вузов / П. Кругман, Р. Веллс, М. Олни. - С.Пб. : Питер, 2011. - 880 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/krugman_osnovy_ekonomiks.rar
 16. 65.01 М90 Мумладзе, Р. Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : Учебное пособие / Р. Г. Мумладзе, В. С. Парамонов, Н. И. Литвина. - М. : Русайнс, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/litvina_osnovy_ekonomiki.rar
 17. 65.01 С34 Сидоров, В. А. Экономическая теория / В. А. Сидоров. - Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2014. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonomich_teoriya_2014.rar
 18. 65.01 Т19 Тарануха, Ю. В. Конкуренция и конкурентоспособность : Монография / Ю. В. Тарануха. - М. : Русайнс, 2015. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/taranukha_konkurentsiya.rar
 19. 65.012.2 Б68 Бланшар, О. Макроэкономика / О. Бланшар ; пер.Пер. с англ. - 2-е изд. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 671 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Blanshar_Makroekonomika.rar
 20. 65.051 С69 Социально-экономическая статистика : Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М. : Юрайт, 2016. - 269 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/dolgova_sotsial_ekon_stat.rar
 21. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік (Загальна теорія) / [Бачинський В. І., Куцик П. О., Медвідь Л. Г. та ін.]. - Л. : Магнолія-2006, 2016. - 319 с.
 22. 65.052 Т33 Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / [Партин Г. О., Загородній А. Г., Коригін М. В. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 23. 65.052 Б73 Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : Учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 510 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/bogachenko_buh_uchet.rar
 24. 65.052 В49 Винокур, И. Р. Бухгалтерский учет: теория и практика / И. Р. Винокур. - Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. - 241 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Vinokur_buhuchet.rar
 25. 65.052 К95 Куцик, П. О. Бухгалтерський облік у торговлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 504 с.
 26. 65.052 Л88 Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Buhuchet.rar
 27. 65.052 М42 Медвідь, Л. Г. Облік у банках : навч. посіб. / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 360 с.
 28. 65.053 Ш66 Шкіря, Н. Л. Аудит : навч. посіб. / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 224 с.
 29. 65.261 Ф59 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой Е.С. - 6-е изд. - М. : Перспектива, 2010. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Finansovyj_menedzhment.rar
 30. 65.261 К56 Коваль, М. І. Організація виконання бюджету : навч. посіб. / М. І. Коваль, О. М. Назаренко, О. М. Коваль. - вид. 2-ге, доп. - К. : Персонал, 2016. - 374 с.
 31. 65.262 М69 Михайловська, І. М. Банківські операції. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 646 с.
 32. 65.262 С44 Скоморович, І. Г. Банківські операції : навч. посіб. / І. Г. Скоморович. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 482 с.
 33. 65.262(2) П36 Пінішко, В. С. Ціно- і тарифоутворення : навч. посіб. / В. С. Пінішко. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 303 с.
 34. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [Бідзюра І. П., Алфьоров М. А., Верещак В. М. та ін.]. - К. : Персонал, 2016. - 448 с.
 35. 65.29 К26 Карпунь, І. Н. Санація підприємств : підруч. / І. Н. Карпунь. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 448 с.
 36. 65.29 Ч-57 Чечевицына, Л. Н. Экономика организации : Учеб. пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 382 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/chechevitsyna_ekonomika_organizatsii.rar
 37. 65.290-2 Б68 Благун, І. Г. Бюджетний менеджмент : навч.посіб. / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. - Л. : Магнолія-2006, 2015. - 224 с.
 38. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
 39. 65.290-2 С17 Самокиш, О. В. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Самокиш. - К. : Кондор, 2016. - 204 с.
 40. 65.290-2 С63 Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика : Учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М. : Моск. фин.-пром ун-т "Синергия", 2012. - 816 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Upravl_proektami_v_kompanii.rar
 41. 65.290-2(11) О-60 Операційний менеджмент : навч. посіб. / [ Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 438 с.
 42. 65.290-2(9) Р54 Риск-менеджмент в коммерческом банке : Монография / Под ред. И.В.Ларионовой. - М. : КНОРУС, 2014. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/larionova_riskmenedzhment.rar
 43. 65.290-2(9) Л38 Левченко, М. О. Менеджмент безпеки : навч. посіб. / М. О. Левченко. - К. : Персонал, 2016. - 406 с.
 44. 65.42 И20 Иванов, Г. Г. Организация и технология коммерческой деятельности : Учебное пособие / Г. Г. Иванов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/ivanov_organizatsiya_kommercheskoy.rar
 45. 65.43 Ж72 Жилкова, Ю. В. Организация ресторанного бизнеса / Ю. В. Жилкова. - С.Пб. : Троицкий мост, 2014. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/zhilkova_organizatsiya_rest_biznesa.rar
 46. 65.43 І-20 Іванова, Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : навч. посіб. / Л. О. Іванова, О. М. Музика. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 226 с.
 47. 65.43 У62 Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс / Уокер, Р. Джон. - Пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 880 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Uoker_Upravlenie_gostepriimstvom.rar
 48. 66.0 Ж35 Жаровська, І. М. Теорія влади : навч. посіб. / І. М. Жаровська. - Х. : Право, 2016. - 240 с.
 49. 66.0+76.006.5 Н40 Невмержицкая, Е. А. Политическая реклама : Учебное пособие / Е. А. Невмержицкая. - Иркутск : ЦентрНаучСервис, 2014. - 126 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/nevmerzhitskaya_politicheskaya_reklama.rar
 50. 66.4 Н24 Намонюк, Ч. І. Світова політика : навч. посіб. / Ч. І. Намонюк. - К. : Персонал, 2016. - 202 с.
 51. 67.402 Ф59 Фінансове право : підруч. / [За ред. М. П. Кучерявенка ]. - Х. : Право, 2016. - 440 с.
 52. 67.404 З-19 Закон України "Про публічні закупівлі" : введення в дію відбудеться 1 квітня 2016 року. - Х. : Право, 2016. - 56 с.
 53. 67.404.3 М74 Мокій, А. І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навч. посіб. / А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 272 с.
 54. 67.405.1 П76 Прилипко, С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - Х. : Право, 2016. - 212 с.
 55. 67.408 Т98 Тютюгін, В. І. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для підготовки до іспит. / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - Х. : Право, 2016. - 200 с.
 56. 67.408 Т98 Тютюгін, В. І. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - Х. : Право, 2016. - 156 с.
 57. 67.71 Л24 Лапкін, А. В. Судове право України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - Х. : Право, 2016. - 148 с.
 58. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/abramova_dizayn.rar
 59. 81.2 Англ Т23 Татьянченко, Н. П. Английский язык в бухгалтерском учете и финансах = English in accounting and company finance : : Практикум для студентов / Н. П. Татьянченко. - М. : Владос, 2015. - 70 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/tatyanchenko_angl_yazyk.rar
 60. 81.2 Англ Т35 Тер-Минасова, С. Г. Базовый курс английского языка / С. Г. Тер-Минасова, К. С. Костюкова, О. А. Павловска. - М. : АСТ, 2016. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Baz_kurs_angl_yazika.rar
 61. 81.2 Англ Ш37 Шевелева, С. А. English on Economics : Учеб. пособие для вузов / С. А. Шевелева. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Englishoneconomics.rar
 62. 83.3(2 Рос) П89 Пустовит, А. В. Пушкин и западноевропейская философская традиция : монография / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2015. - 408 с.
 63. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/vvedenie_v_filosofiyu.rar
 64. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.1 : Древний мир. Античность / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/istoriya_filosofii_kn_1.rar
 65. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.2 : Средние века. Возрождение. Новое время / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 455 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/istoriya_filosofii_kn_2.rar
 66. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.3 : Европейское Просвещение. Иммануил Кант / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 471 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/istoriya_filosofii_kn_3.rar
 67. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 68. 87.7 Д29 Деловая этика / Авт.-сост. В.К.Трофимов. - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/deletiktrof.rar
 69. 87.7 П31 Петрунин, Ю. Ю. Этика бизнеса : Учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело, 2004. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/etikabizpet.rar
 70. 88.37 М69 Михайличенко, В. Е. Психология развития личности : монография / В. Е. Михайличенко. - Х. : ФЛП Бровин А. В., 2015. - 388 с.
 71. 88.5+87.7 П86 Психология и этика делового общения : учеб. / [Ред. Лавриненко В. Н.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 415 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/psikhologiya_i_etika_delovogo.rar

За травень 2016 р.

 1. 24 Б73 Богатиренко, В. А. Хімія Землі : навч. посіб. / В. А. Богатиренко, І. Б. Чорний, В. А. Нестеровський. - К. : Кондор, 2015. - 568 с.
 2. 30.18+85.12 В42 Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Под ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого]. - 2-е изд. - Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 с.
 3. 32.81 С90 Сусіденко, В. Т. Інформаційні системи в обліку : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 224 с.
 4. 32.973 Н88 Нужний, Є. М. Інструментальні засоби електронного офісу : навч. посіб. / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2016. - 296 с.
 5. 32.973 С34 Сідоров, Д. Е. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 6. 65.053 Л82 Лубенченко, О. Е. Аудит зовнішньоекономічної діяльності : монографія / О. Е. Лубенченко. - К. : Кондор, 2016. - 306 с.
 7. 65.053 Ш55 Шигимага, А. Ф. Проектний аналіз : навч. посіб. / А. Ф. Шигимага, Н. В. Ільченко. - К. : Кондор, 2015. - 320 с.
 8. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / [За заг. ред. Андрущенка В. Л.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 416 с.
 9. 65.261 Ф59 Фінансова думка України : У 3-х т. Т.1 : Монографія / [За наук. ред. В. М. Федосова]. - К; Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. - 687 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінансова думка України : У 3-х т. Т.2 : Енциклопедія / [За наук. ред. В. М. Федосова]. - К; Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. - 584 с.
 11. 65.261 Ф59 Фінансова думка України : У 3-х т. Т.3. Ч.1 : Хрестоматія / [За наук. ред. В. М. Федосова]. - К; Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. - 471 с.
 12. 65.261 Ф59 Фінансова думка України : У 3-х т. Т.3. Ч.2 : Хрестоматія / [За наук. ред. В. М. Федосова]. - К; Тернопіль : Кондор; Економічна думка, 2010. - 734 с.
 13. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 1 : Історія менеджменту.Теорія організацій / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2014. - 336 с.
 14. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
 15. 65.290-2(1) А94 Афанасьєв, І. Ю. Історія PR : навч. посіб. / І. Ю. Афанасьєв. - К. : Алерта, 2016. - 140 с.
 16. 65.43 А87 Архіпов, В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / В. В. Архіпов. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 382 с.
 17. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 218 с.
 18. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 07 квітня 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 80 с.
 19. 67.400 З-15 Задорожня, Г. В. Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : монографія / Г. В. Задорожня. - К. : Алерта, 2016. - 552 с.
 20. 67.401 А31 Адміністративне право України : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 214 с.
 21. 67.401 А76 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві : практ. коментар / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 140 с.
 22. 67.401 З-89 Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві : скарги, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, позови / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 112 с.
 23. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України : монографія / С. В. Пєтков, О. О. Мірошниченко, Ю. В. Делія. - К. : ЦУЛ, 2016. - 190 с.
 24. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 20 квітня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 172 с.
 25. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 160 с.
 26. 67.404 А76 Апаров, А. М. Господарське право України. Загальна частина : навч. посіб. / А. М. Апаров, О. М. Онищенко. - К. : Істина, 2016. - 452 с.
 27. 67.404.4 Ч-93 Чурпіта, Г. В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства : монографія / Г. В. Чурпіта. - К. : Алерта, 2016. - 434 с.
 28. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 10 травня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 98 с.
 29. 67.407.2 О-92 Охорона навколишнього середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практич. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В, Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 288 с.
 30. 67.410 А76 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві : практ. коментар / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 160 с.
 31. 67.410 А76 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у цивільному судочинстві : практ. коментар / [Упоряд. РуснакЮ. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 32. 67.410 З-89 Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями / [За заг. ред. Грудницької С. М.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 168 с.
 33. 67.410 З-89 Зразки процесуальних документів у господарському провадженні : листи, претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, оскарження судових рішень / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 96 с.
 34. 67.410 З-89 Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з коментарями / [Упоряд. Григоренко А. В,. Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 152 с.
 35. 67.410 Н85 Нотаріат в Україні : навч. посіб. - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Алерта; Нац. академія управління, 2016. - 586 с.
 36. 67.411 А76 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві : практ. коментар / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 37. 67.411 З-38 Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : Практич. посіб. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 346 с.
 38. 67.411 З-38 Заходи забезпечення кримінального провадження. Зразки та бланки процесуальних документів : практич. посіб.-коментар / [Упоряд. Григоренко А. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 160 с.
 39. 67.411 З-89 Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями / [ Григоренко А. В., Григоренко Л. С., Леоненко М. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 288 с.
 40. 67.71 З-19 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 23 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 88 с.
 41. 67.71 М75 Молдован, В. В. Судоустрій: Україна, Англія, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - К. : Алерта, 2016. - 314 с.
 42. 71 С91 Сучасна культурологія : навч. посіб. / [За заг. ред. К. В. Кислюка]. - К. : Кондор, 2016. - 342 с.
 43. 74.3 К44 Кисла, О. Ф. Корекційна педагогіка : навч. посіб. / О. Ф. Кисла. - К. : Кондор, 2015. - 320 с.
 44. 83.7 К12 Кавера, Н. В. Практикум з риторики : навч. посіб. / Н. В. Кавера. - К. : Кондор, 2015. - 178 с.
 45. 83.7 Л63 Лісовський, П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2015. - 244 с.
 46. 84(4 Укр) С38 Сингаївський, М. Ластівка над Сеною : Поезії. Переклади. Роздуми / М. Сингаївський. - К. : Український письменник, 2002. - 256с.
 47. 86,2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 48. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 49. 87.7 Л66 Личка, М. Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора = Managemententscheidunden in moralischen dilemma-situationen. Fragen der organisation und kommunikation wirtschaftsethischer konzepte / М. Личка, М. Саске, Р. Брандтвайнер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 212 с.
 50. 88,4-10 А69 Анолли, Л. Психология культуры = Psicologia della cultura / Л. Анолли ; пер.c итал. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 480 с.
 51. 88.3 А43 Активное воображение. Юнгианский подход = Aktive imagination / [Под ред. Бригитты Дорст, Ральфа Т. Фогеля]. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 200 с.
 52. 88.3 М85 Мотивация замысла = Motywacje umyslu / [Под ред. Коляньчик А, Войцишке Б.] ; пер.c польск. - Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 344 с.
 53. 88.3 Х47 Хинш, Р. Уверенность в себе. Практическое руководство по тренингу = Soziale kompetenz kann man lernen / Р. Хинш, С. Виттман. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 184 с.
 54. 88.3 Х98 Худяков, А. И. Экспериментальная психология / А. И. Худяков. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 408 с.
 55. 88.5 У67 Управління конфліктами : текст лекцій; навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Сіващенко Т. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 172 с.
 56. 88.5 М52 Мерманн, Э. Коммуникация и коммуникабельность = Schneller zum Ziel durch klare Kommunikation. Profitipps fuer den beruflichen Alltag : практич. рекомендации для открытой коммуникации / Э. Мерманн ; пер.Пер. с нем. - 2-е изд., испр. - Х. : Изд-во Гумманитарный Центр, 2015. - 260 с.

За квітень 2016 р.

 1. 22.18 Ж72 Жильцов, О. Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій) / О. Б. Жильцов, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2008. - 184 с.
 2. 32.81+76,0 П65 Почепцов, Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Почепцов. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2015. - 497 с.
 3. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2016. - 192 с.
 4. 56.14 П43 Погорєлов, І. І. Психіатрія і наркологія : підруч. / І. І. Погорєлов, О. Д. Манаєнкова. - К. : Медицина, 2015. - 320 с.
 5. 63.3(0)3 Г20 Гарни, О. Р. Хетты. Разрушители Вавилона / О. Р. Гарни. - М. : Центрполиграф, 2009. - 267 с.
 6. 63.3(0)3 Т30 Тейлор, И. Славяне и арийский мир = The origin of the aryans / И. Тейлор. - М. : Вече, 2009. - 416 с. - (Terra Historica).
 7. 63.3(0)3 Ч-15 Чайлд, Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации = The aryans / Г. Чайлд ; пер.с англ. И. А Емеца. - М. : Центрполиграф, 2010. - 269 с.
 8. 63.5 Г94 Гумилев, Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия / Л. Н. Гумилев. - М. : Айрис-пресс, 2013. - 384 с. - (Библиотека истории и культуры).
 9. 65.01 К78 Краус, Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2016. - 596 с.
 10. 65.052(1) Д76 Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений = Management accounting for business decisions. Т.11. Кн.1 / Колин Друри. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2011. - 400 с. - (Библиотека финансового директора).
 11. 65.052(1) Д76 Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений = Management accounting for business decisions. Т.12. Кн.2 / Колин Друри. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2011. - 352 с. - (Библиотека финансового директора).
 12. 65.29 К20 Капаруліна, І. М. Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження : монографія / І. М. Капаруліна. - К. : ЦУЛ, 2016. - 432 с.
 13. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 360 с.
 14. 65.290-2 П35 Питерс, Т. Д. Преврати себя в бренд.50 способов сделать из себя бренд = The brand or: 50 ways transform yourself from an employee into a brand that shouts distinction, commitment, and passion / Т. Дж. Питерс. - М.; С. Пб. : Вильямс, 2009. - 240 с.
 15. 65.290-2(7) С83 Стратегічне управління корпораціями : навч. посіб. / [Скібіцький О. М., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 480 с.
 16. 65.290-2(8) Л36 Левина, С. Ш. Управленческие решения : конспект лекций / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 255 с. - (Зачет и єкзамен).
 17. 65.290-21 О-75 Осовицкая, Н. Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей / Н. Осовицкая. - С.Пб. : Питер, 2013. - 240 с.
 18. 65.44 К89 Кузнецов, М. И. Суперприбыльный салон красоты / М. И. Кузнецов, Е. С. Иванова. - М.; С.Пб. : Вершина, 2007. - 464 с.
 19. 66.5(4 Фр) Б64 Бірнбаум, П. Франція для французів. Історія проявів націоналістичної ненависті = La France aux francais. Histoire des haines nationalistes / П'єр Бірнбаум ; пер.з франц. Є. Марічева. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2015. - 373 с.
 20. 67.0 Т33 Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 21. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 22. 67.400 Б82 Бориславська, О. М. Конституційне право зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / О. М. Бориславська, І. Я. Заяць, С. В. Різник. - К. : Ін Юре, 2015. - 360 с.
 23. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 24. 67.401 А31 Адміністративна діяльність : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 244 с.
 25. 67.401 А31 Адміністративна діяльність поліції у питаннях і відповідях : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2016. - 196 с.
 26. 67.401 А31 Адміністративне судочинство : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 27. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 12 березня 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 76 с.
 28. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 07 квітня 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 160 с.
 29. 67.401 Н34 Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення : станом на 20 січня 2016 р. / [За заг. ред. Пєткова С. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 552 с.
 30. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 24 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 330 с.
 31. 67.401.21 Н34 Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / [За заг. ред. Добіна Є. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 488 с.
 32. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 18 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 620 с.
 33. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 11 квітня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 620 с.
 34. 67.404 Г72 Господарське законодавство України : практ. посіб. станом на 10 березня 2016 року. - К. : ЦУЛ, 2016. - 576 с.
 35. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 208 с.
 36. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 15 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 162 с.
 37. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 05 ківтня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 162 с.
 38. 67.404 Г72 Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 446 с.
 39. 67.404 Н34 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 20 січня 2016 року / [За заг. ред. Бобрика В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 784 с.
 40. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 8 квітня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 322 с.
 41. 67.404 Г83 Григоренко, А. В. Практичний коментар Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" / А. В. Григоренко, М. А. Хомішин. - К. : ЦУЛ, 2016. - 488 с.
 42. 67.404.2 Ж74 Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко Л, С,]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 272 с.
 43. 67.404.2 Н34 Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 20 січня 2016 року / [Цюра В. В., Корнєєв Ю. В., Малярчук Н. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 256 с.
 44. 67.404.3 І-73 Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 45. 67.404.4 Н34 Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків : станом на 20 січня 2016 р. / [Булеца С. Б., Іванов Ю. Ф., Ієвіня О. В. та ін.]. - К. : Професіонал, 2016. - 480 с.
 46. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 квітня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 78 с.
 47. 67.404.4 Ш69 Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практич. посіб. / [Упоряд.Григоренко А. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 48. 67.405.1 Н34 Науково-практичний коментар кодексу законів про працю України / [За заг. ред. Журавльова Д. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 232 с.
 49. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 50. 67.405.1 І-20 Іванов, Ю. Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - К. : Алерта, 2016. - 224 с.
 51. 67.407.1 З-51 Земельне законодавство України : практ. посіб. станом на 10 березня 2016 р. / [Упоряд. Чижмарь К. І., Журавльов Д. В., Пєтков С. В. ]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 464 с.
 52. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 квітня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 118 с.
 53. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 20 січня 2016 року / [За заг. ред Курила В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 480 с.
 54. 67.407.2 Е45 Екологічне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 230 с.
 55. 67.408 З-19 Закон України " Про державне бюро розслідувань" : станом на 4 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 34 с.
 56. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 05 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 204 с.
 57. 67.408 Н34 Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посіб. / [За заг. ред. Пєткова С. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 58. 67.408 Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / [За заг. ред. Литвинова О. М.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 536 с.
 59. 67.408 С13 Савченко, А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 168 с.
 60. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 07 квітня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 80 с.
 61. 67.410 Н34 Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 20 січня 2016 року / [За заг. ред Шишки Р. Б.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 270 с.
 62. 67.410 Н34 Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" / [За заг. ред. Чижмарь К. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 308 с.
 63. 67.410 Н34 Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 20 січня 2016 року / [За заг.ред. Короєда С. О.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 526 с.
 64. 67.410 П69 Практичний коментар Закону України " Про виконавче провадження" / [Зубов О. В., Руснак І.В., Руснак Ю. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 232 с.
 65. 67.411 Н34 Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України : станом на 20 січня 2015 р. / [Мотлях О. І., Малярчук Н. В., Корнєєв Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 296 с.
 66. 67.411 Н34 Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні : станом на 20 січня 2016 року / [За заг. ред. Чернявського С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 732 с.
 67. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : із змінами та доп. станом на 12 березня 2016 року / В. М. Тертишник. - вид.12-те. - К. : Алерта, 2016. - 810 с.
 68. 67.412 Д21 Дахно, І. І. Міжнародне економічне право-2 : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2016. - 368 с.
 69. 67.412 Д45 Діковська, І. А. Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання : навч. посіб. / І. А. Діковська. - К. : Алерта, 2016. - 322 с.
 70. 67.412.3 Є24 Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 158 с.
 71. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 1 : Інституційне право Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 312 с.
 72. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 2 : Матеріальне право Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 456 с.
 73. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 3 : Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 408 с.
 74. 67.5 А87 Архіпов, В. В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та прслуг: теорія та практика : навч.-практ. посіб. / В. В. Архіпов. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 306 с.
 75. 67.51 Д44 Дідківська, Г. В. Криміногенність сімї як фактор злочинності неповнолітніх : монографія / Г. В. Дідківська. - К. : ЦУЛ, 2016. - 204 с.
 76. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : підруч. / М. В. Левківський. - К. : ЦУЛ, 2016. - 380 с.
 77. 74.58 K32 Kvit, S. The battlefront of civilizations: education in Ukraine / S. Kvit. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2015. - 207 с.
 78. 84(4 Англ) Ч-51 Честертон, Г. К. Смиренність отця Брауна / Г. К. Честертон ; пер.з англ. А. Пехника та О. Шалати. - К. : Знання, 2015. - 271 с. - (English library).
 79. 84(4 Укр) А80 Арєнєв, В. Порох із драконових кісток / В. Арєнєв. - вид. 2-е, випр. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2016. - 208 с. : 14 іл.
 80. 84(4 Укр) В71 Вольный, А. Ф. Энциклопедия жизни / А. Ф. Вольный. - К. : АДЕФ-Украина, 2010. - 748 с.
 81. 84(4 Укр) П36 Підмогильний, В. Повість без назви : вибрані твори / В. Підмогильний. - К. : Знання, 2016. - 236 с. - (Скарби).
 82. 84(4 Укр) С38 Сингаївський, М. Листи до жайворонків : вірші та поеми / М. Сингаївський. - К., 1996. - 142 с.
 83. 84(4 Укр) Х30 Хвильовий, М. Я ( Романтика ). Вальдшнепи : вибрані твори / М. Хвильовий. - К. : Знання, 2016. - 319 с. - (Класна література).
 84. 84(4Укр) С77 Старицька-Черняхівська, Л. М. Діамантовий перстень : повість / Л. М. Старицька-Черняхівська. - К. : Знання, 2016. - 166 с. - (Скарби).
 85. 84(7США) П41 По, Е. А. Чорний кіт та інші історії / Е. А. По ; пер.з англ. Г. Пехник. - К. : Знання, 2015. - 190 с. - (English library).
 86. 87.3(0) И26 Игнатенко, А. А. В поисках счастья : общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья / А. А. Игнатенко. - М. : Мысль, 1989. - 254 с.
 87. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 88. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 89. 88.52 Ш87 Штавеманн, Г. Самоценность. Как заставить ее работать на себя = ... und standig tickt die seibstwertbombe / Г. Штавеманн ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 212 с.
 90. 88.53 А65 Андреас, С. Паттерны магии Вирджинии Сатир = The patterns of her magic / С. Андреас. - С.Пб.; М. : прайм-ЕВРОЗНАК; ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 224 с.
 91. 88+88.5 З-36 Засєкіна, Л. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. - К. : Медицина, 2015. - 216 с.

За березень 2016 р.

 1. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 2. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. Г. Біла, О. І. Юсипович, Т. В. Мединська. - К. : Алерта, 2016. - 186 с.
 3. 65.262(1) І-58 Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / [Ткаленко Н. В., Ремньова Л. М., Маргасова В. Г. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 232 с.
 4. 65.290-2 С17 Самокиш, О. В. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Самокиш. - К. : Кондор, 2015. - 204 с.
 5. 67.0 П30 Петришин, О. В. Модельні правові акти: теорія та практика реабілітації : монографія / О. В. Петришин, О. А. Колодій. - К. : Алерта, 2016. - 204 с.
 6. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид. - К. : Алерта, 2016. - 528 с.
 7. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 22 лютого 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 80 с.
 8. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 19 лютого 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 76 с.
 9. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 березня 2016 року року. - К. : Алерта, 2016. - 262 с.
 10. 67.404 Н74 Новойтенко, І. В. Комерційне право : навч. посіб. / І. В. Новойтенко. - К. : Кондор, 2015. - 242 с.
 11. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 18 лютого 2015 року. - К. : Алерта, 2016. - 64 с.
 12. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 25 лютого 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 78 с.
 13. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 18 лютого 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 32 с.
 14. 67.407.2 Е45 Екологічне право : навч. посіб. / [За ред. Устименко Т. П.]. - К. : Алерта, 2016. - 290 с.
 15. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Випадок та помилка у кримінальному праві : наук.-практ. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2016. - 52 с.
 16. 67.408+67.411 Ченцов, В. В. Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою : підруч. / В. В. Ченцов, В. М. Тертишник. - К. : Правова єдність, 2016. - 324 с.
 17. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 04 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 294 с.
 18. 67.51 В31 Вереша, Р. В. Мотив та мета злочину : наук.-практ. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Правова єдність, 2016. - 55 с.
 19. 67.71 З-19 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 15 січня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 88 с.
 20. 67.72 З-16 Закон України "Про Прокуратуру" : чинне законодавство із змінами та доп. на 01 березня 20 16 року. - К. : Алерта, 2016. - 108 с.
 21. 67.75 А28 Адвокатський іспит. Підготовчий курс : навч. посіб. / [Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 772 с.
 22. 67.75 А28 Адвокатура України : підруч. у двох кн. Кн.1 : Організація адвокатури ( з практикумом ) / [За заг. ред. С. Я Фурси, Н. М. Бакаянової]. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 864 с.
 23. 81.2 Нім M39 Matecki, U. Dreimal Deutsch. Lesebuch : навч. посіб. / Uta Matecki. - К. : Методика паблішинг, 2014. - 112 с.
 24. 92 М20 Малый энциклопедический словарь. В 4 т. : репринтное воспроизведение изд. Брокгауза-Ефрона. Т. 1 : А- Гальванотропизм. - М. : Терра, 1997. - 544 с.
 25. 92 М20 Малый энциклопедический словарь. В 4 т. : репринтное воспроизведение изд. Брокгауза-Ефрона. Т. 2 : Гальванохромия-Кившенко. - М. : Терра, 1997. - 544 с.
 26. 92 М20 Малый энциклопедический словарь. В 4 т. : репринтное воспроизведение изд. Брокгауза-Ефрона. Т. 3 : Кинг-Початок. - М. : Терра, 1997. - 560 с.
 27. 92 М20 Малый энциклопедический словарь. В 4 т. : репринтное воспроизведение изд. Брокгауза-Ефрона. Т. 4 : Почва-VССОП. - М. : Терра, 1997. - 624 с.

За лютий 2016 р.

 1. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 2. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 3. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 4. 63.3(4 Укр)+92 М48 Мельниченко, В. Ю. Михайло Грушевський у Москві : авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. - К. : Либідь, 2016. - 568 с. : іл.
 5. 65.01 Е45 Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. / [Манелюх Н. П., Максименко І. А., Мартиненко В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 226 с.
 6. 65.012.1 М18 Малахова, Н. Б. Мікроекономічний аналіз : навч. посіб. / Н. Б. Малахова. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 234 с.
 7. 65.04+60.5 І- 98 Іщук, С. І. Соціальна та економічна географія: теорія і методологія : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. - К. : Знання, 2015. - 335 с. - (Університетський підручник).
 8. 65.052 Г93 Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - 2-е вид, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 424 с.
 9. 65.052 О-74 Осмятченко, Л. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. С. Шевчук. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 196 с. - (Вища освіта в Україні).
 10. 65.052 С89 Сук, Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2016. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 11. 65.053 А93 Аудит : навч. посіб. / [Дерев'янко С. І., Кузик Н. П., Олійник С. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 380 с.
 12. 65.053 Ф59 Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [За заг. ред. І. О. Школьник]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 368 с.
 13. 65.24 О-75 Основи охорони праці : підруч. / [ Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М. та ін. ]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 14. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 1 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2015. - 621 с. - (Класичний університетський підручник).
 15. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Основи фінансового інструментарію : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2016. - 406 с.
 16. 65.29 К90 Кулішов, В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. / В. В. Кулішов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 208 с.
 17. 65.29 Р59 Рогач, О. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна. - К. : ЦУЛ, 2016. - 256 с.
 18. 65.290-2 П44 Податковий менеджмент : підруч. / [Уклад. Ярема Б. П., Маринець В. П., Савчук Н. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 352 с. - (Вища освіта в Україні).
 19. 65.290-2 П75 Пріб, К. А. Діагностика в системі управління : навч. посіб. / К. А. Пріб, Н. І. Патика. - К. : ЦУЛ, 2016. - 432 с.
 20. 65.290-2+88.4-8 Ч-15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2015. - 167 с.
 21. 65.40 Т98 Тюріна, Н. М. Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - К. : ЦУЛ, 2016. - 392 с.
 22. 65.43 А87 Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 280 с.
 23. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 290 с.
 24. 67.0 П59 Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів;; навч. посіб. / [Уклад. Петришин О. В., Зінченко О. В., Лук'янов Д. В.]. - Х. : Право, 2016. - 1024 с.
 25. 67.0 П58 Попович, В. М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку : монографія / В. М. Попович. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
 26. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 214 с.
 27. 67.400 З-19 Закоморна, К. О. Державне ( конституційне ) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) : посіб. для підготовки до іспитів / К. О. Закоморна. - 2-ге вид., перероб. - Х. : Право, 2016. - 280 с.
 28. 67.401 А31 Адміністративне право : альбом схем; навч. посіб. / [Уклад. Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. - 3-тє вид., змін. та доп. - Х. : Право, 2015. - 150 с.
 29. 67.402 І-58 Інвестиційне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. М. Жорнокуя]. - Х. : Право, 2015. - 512 с.
 30. 67.402 Н34 Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 20 січня 2016 року / [За заг. ред. Латковської Т. А.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 176 с.
 31. 67.404 Б23 Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 360 с.
 32. 67.404 Н34 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 20 січня 2016 року / [Тупчієнко Д. Л., Мостовенко С. В., Деледивка С. Г та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 488 с.
 33. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 202 с.
 34. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Особлива частина / [За заг. ред. Р. Б. Шишки]. - К. : Ліра-К, 2015. - 1024 с.
 35. 67.404 Л84 Лукач, І. В. Теоретичні основи правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач. - К. : Ліра-К, 2015. - 432 с.
 36. 67.404 М60 Мілаш, В. С. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. - 2-ге вид., змінене. - Х. : Право, 2015. - 324 с.
 37. 67.404.1 Х22 Харченко, Г. Г. Речові права : монографія / Г. Г. Харченко. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 432 с.
 38. 67.404.2 Б23 Банківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 408 с.
 39. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 250 с.
 40. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / [Еннан Р. Є., Менсо С. В., Романадзе Л. Д. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 492 с.
 41. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 540 с.
 42. 67.404.3 К56 Ковальчук, О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О. О. Ковальчук. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 200 с.
 43. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 19 лютого 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 98 с.
 44. 67.408 Б91 Буняк, В. С. Кримінальне право. Загальна частина. Історико-правове дослідження : монографія / В. С. Буняк. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 224 с.
 45. 67.408+67.411 Б75 Боднарчук, О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Боднарчук. - К. : ЦУЛ, 2016. - 462 с.
 46. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 208 с.
 47. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 332 с.
 48. 67.7 Л24 Лапкін, А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - вид. 4-те, змін. і доп. - Х. : Право, 2015. - 166 с.
 49. 67.71 С89 Судоустрій України : підруч. / [За ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської]. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 344 с.
 50. 67.72 К23 Каркач, П. М. Функції прокуратури України : навч. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2015. - 248 с.
 51. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 448 с.
 52. 68.9 Ц58 Цивільний захист : підруч. / [Запорожець О. І., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 53. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 54. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 55. 85.14+86.37 Н62 Нікітенко, Н. М. Бароко Софії Київської / Н. М. Нікітенко. - К. : Либідь, 2016. - 272 с. : іл.
 56. 88.2 Х22 Харцій, О. М. Візуальна психодіагностика : навч. посіб. (модульний варіант) / О. М. Харцій. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 223 с.
 57. 88.4 К72 Костюченко, О. В. Психологія ефективності фахівця індустрії моди : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. - К. : Ліра-К, 2016. - 464 с.
 58. 92 П50 Політологічний енциклопедичний словник / [За ред. М. П. Требіна]. - Х. : Право, 2015. - 816 с.
 59. 92 С69 Соціологія : короткий навчальний словник-довідник: терміни і поняття / [Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д. та ін]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., Л. : Каравела, Новий Світ-2000, Магнолія 2006, 2015. - 340 с.
 60. 92 С91 Сучасна правова енциклопедія / [За заг. ред. О. В. Зайчука ]. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 408 с.

За січень 2016 р.

 1. 65.012.2 С60 Солонінко, К. С. Макроекономіка : навч. посібник / К. С. Солонінко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 200 с.
 2. 65.052 Ш25 Шара, Є. Ю. Фінансовий облік І : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 3. 65.052 Ш25 Шара, Є. Ю. Фінансовий облік ІІ : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 308 с.
 4. 65.261 Ф59 Фінанси ( державні, корпоративні, міжнародні ) : підруч. / [Онищенко В. О., Бережна А. Ю., Птащенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 600 с.
 5. 65.261 С30 Семенова, С. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект : монографія / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 252 с.
 6. 65.261+65.290-2(7) Ф59 Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків : монографія. Т. 2 : Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків / [Астапова Г. В., Ареф'єва О. В., Матвєєв В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 144 с.
 7. 65.290-2 П79 Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 416 с.
 8. 65.290-21 К78 Краус, К. М. Управління маркетингом малих торгівельних підприємств : монографія / К. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2016. - 226 с.
 9. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 15 січня 2016 року року. - К. : Алерта, 2016. - 262 с.
 10. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 15 січня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 322 с.
 11. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 15 січня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 202 с.
 12. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 18 грудня 2015 року. - К. : Алерта, 2015. - 164 с.
 13. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 15 січня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 290 с.
 14. 67.411 К82 Кримінально-виконавче право / [ Олефір В. І., Колб О. Г., Рогатинська В. Є та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 260 с.
 15. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. на 15 січня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 82 с.
 16. 67.411 Ф94 Функція судового контролю у кримінальному процесі : монографія / [Удалова Л. Д., Савицький В. В., Рожнова В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 176 с.
 17. 67.411 В14 Вакулік, О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні : навч. посіб. / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. - к. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 18. 67.411 М75 Молдован, В. В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - 2-ге вид, із змін. та доп. - К. : Алерта, 2016. - 360 с.
 19. 67.412.2 Д21 Дахно, І. І. Міжнародне приватне право-4 : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2016. - 633 с.
Пошук по сайту: