Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2018

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Релігійні традиції світу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 2. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 3. 86.3 П41 По святым местам от Киева до Иерусалима / Ред. Глаголев А. - К. : Дух и литера, 2005. - 128 с.
 4. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 5. 86.2 Р36 Религиоведение / Ред. Шахнович М. М. - С.Пб. : Питер, 2006. - 432 с.
 6. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навч. посіб.для студентів ВНЗ / Ред. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П. - 3-тє вид., стереот. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 328 с.
 7. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Ред. Сидоренко О. П. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 470 с.
 8. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ За ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. ]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 264 с.
 9. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ Баканурський А. Г., Баканурський Г. Л., Ковальова Н. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 10. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 11. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 12. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 13. 86.3 А55 Альбедиль, М. Индуизм / М. Альбедиль. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 14. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 15. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 16. 86.3 В54 Вихнович, В. Иудаизм / В. Вихнович. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 17. 26.89 В78 Востокова, А. Страна Восходящего Солнца. От древности до наших дней / А. Востокова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 256 с. - (Золотой фонд).
 18. 63.3(0)3 Г20 Гарни, О. Р. Хетты. Разрушители Вавилона / О. Р. Гарни. - М. : Центрполиграф, 2009. - 267 с.
 19. 86.2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 20. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 21. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 22. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Історія релігій : підруч. / В. І. Лубський, М. В. Лубська. - 2-ге вид., доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 776 с.
 23. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 24. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія релігії : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 222 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 25. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 26. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 27. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 28. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 29. 86.2 П75 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : Посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 30. 86.3 Р49 Рижкова, С. А. Типологія релігій : Навч. посіб. / С. А. Рижкова. - К. : Кондор, 2005. - 448 с.
 31. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 32. 86.2 Х23 Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство : підруч. / Є. А. Харьковщенко ; Харьковщенко Є.А. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с.
 33. 60.56 Х81 Хоронжий, А. Г. Соціологія релігії : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий ; [Хоронжий А. Г.]. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 170 с.
 34. 71+86.2 Ц27 Цвєтков, О. П. Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цвєтков ; [Цвєтков О. П.]. - К. : Академвидав, 2011. - 192 с.
 35. 86.2 Ч-75 Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс : Навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. - К. : Професіонал, 2005. - 544 с.
 36. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 37. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 39. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.

  Дитяча психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.8 Д38 Дети группы риска в общеобразовательной школе / Ред. Титова С. В. - С.Пб. : Питер, 2008. - 240 с.
 2. 88.8 Д38 Детская практическая психология / под ред. Т.Д. Марцинковской. - М. : Гардарика, 2000. - 254 с.
 3. 88.8 Д38 Детская практическая психология / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - Учебник. - М. : Гардарики, 2000. - 255 с.
 4. 88.4-7 П69 Практическая психология образования : Учеб. пособие / Ред. Дубровина И.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2006. - 592 с.
 5. 88.8 П86 Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. и общ. ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. - С.Пб. : Питер, 2001. - 384 с.
 6. 88.8 С71 Специальная психология : учеб. пособие / Лубовский В.И., Розанова Т.В., Солнцева Л.И.[ и др.]; под. ред. В.И. Лубовского. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 464 с.
 7. 92 С74 Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С.Ю. Циркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2004. - 896 с.
 8. 88.8 А91 Астапов, В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 9. 88.31 В42 Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; [Видра О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 112 с.
 10. 88.8 В67 Волков, Б. С. Практические вопросы детской психологии / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с. : ил.
 11. 88.4 Г77 Грановская, Р. М. Психология в примерах / Р. М. Грановская. - С.Пб. : Речь, 2002. - 247 с.
 12. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; [Дуткевич Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 13. 57.3 Е41 Ежова, Н. В. Педиатрия / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. Кащеева. - 4-е изд., испр. и доп. - Мн. : Вышэйшая шк., 2002. - 560 с. : ил.
 14. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.
 15. 88.8 К61 Коломинский, Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 480 с.
 16. 88.8 К61 Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 17. 88.8 К93 Куртышева, М. Как сохранить психологическое здоровье детей / М. Куртышева. - С.Пб. : Питер, 2005. - 252 с.
 18. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2017. - 352 с.
 19. 88.8 М36 Махлышева, С. Д. Краткий курс по детской психологии : учеб. пособ. / С. Д. Махлышева ; Махлышева С. Д. - М. : Окей-книга, 2009. - 128 с.
 20. 88.8 Н64 Никольская, И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. - Спб. : Речь, 2000. - 507 с.
 21. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).
 22. 88.8 П32 Пиаже, Ж. Психология ребенка = La Psychologie de l'enfant / Ж. Пиаже, Б. Инхельдер ; пер.Пер. Бондарь И., голованова А. - 18-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 160 с. - (Концентрированная психология).
 23. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук ; [Поліщук В. М.]. - 3-тє вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 352 с.
 24. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. - метод. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с.
 25. 88.8 П50 Поліщук, В. М. Криза 13 років: феноменологія, проблеми : Монографія / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 187 с.
 26. 88.8 П77 Приходько, Ю. О. Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку : Навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - К. : Міленіум, 2004. - 192 с.
 27. 88.31 С13 Савчин, М. В. Вікова психологія : навч. посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2011. - 384 с.
 28. 88.8 С21 Сатмари, П. Дети с аутизмом / П. Сатмари. - С.Пб. : Питер, 2005. - 224 с.
 29. 88.8 С38 Синягин, Ю. В. Детский суицид: психологический взгляд / Ю. В. Синягин, Н. Ю. Синягина. - С.Пб. : КАРО, 2006. - 176 с.
 30. 88.8 С50 Смирнова, Е. О. Детская психология : учеб. для вузов / Е. О. Смирнова ; Смирнов Е. О. - 3-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2009. - 304 с.
 31. 88.8 У74 Усанова, О. Н. Специальная психология / О. Н. Усанова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 400 с.
 32. 88.8 Ф86 Фрейд, А. Детский психоанализ / А. Фрейд. - СПб : Питер, 2003. - 477 с. - ((Хрестоматия по психологии)).
 33. 88.8 Ч-92 Чуприков, А. П. Ранній дитячий аутизм : навч.-метод. посібник / А. П. Чуприков, М. І. Винник, Я. Т. Багрій. - Івано-Франковськ : Вид-во Івано-Франківської державної медичної академії, 2005. - 40 с.
 34. 88.3 Ч-92 Чуприкова, Н. И. Умственное развитие. Принцип дифференциации / Н. И. Чуприкова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 448 с.

  Екологія і сучасність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.2 Г46 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособ. / [Москаленко В. Ф., Яворовский А. П., Ластков Д. О. и др.]. - К. : Медицина, 2012. - 208 с.
 2. 67.407.2 Е45 Екологічне законодавство України : Зб. нормат.-прав. актів. Станом на 1 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 420 с.
 3. 20.1 Е45 Екологічні проблеми землеробства / [Примак І. Д., Манько Ю. П., Рідей Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 456 с.
 4. 20.1 Е45 Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / [ Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).
 5. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 6. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 7. 65.01 С38 Синя & зелена економіка: сучасні інноваційні тренди та концепції соціально-економічного розвитку = Blue & green economy: current innovative trends and concepts socio-economic development : матеріали ІІ-го Українсько-японського симпозіуму (25.08.2011) та І-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (10.11.2011) / [За заг. ред. А. В. Кожаної]. - К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. - 120 с.
 8. 20.1 А67 Аніщенко, В. О. Основи екології : навч. посіб. / В. О. Аніщенко ; [Аніщенко В. О.]. - К. : Персонал, 2011. - 148 с.
 9. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 10. 26 Б37 Бегей, С. В. Екологічне землеробство : Підручн. / С. В. Бегей ; [Бегей С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 429 с.
 11. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид, випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 12. 67.407.2 Б81 Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. - 2-ге вид., доп. та переробл. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 368 с.
 13. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 14. 20.1 В20 Васюкова, Г. Т. Екологія : підруч. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524 с.
 15. 20.1 Г16 Галушкіна, Т. П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління : монографія / Т. П. Галушкіна, Є. Г. Гордійчук. - Х. : Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 16. 20.1 Г85 Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 292 с.
 17. 20.1 Д13 Давиденко, В. А. Ландшафтна екологія : Навч. посіб. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. - К. : Лібра, 2007. - 280 с.
 18. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 19. 20.1 Ж68 Жигуц, Ю. Ю. Інженерна екологія : Навч. посіб. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2012. - 170 с.
 20. 20.1 З-13 Заверуха, Н. М. Основи екології : авч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 304 с.
 21. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 22. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 23. 20.1 К38 Кизима, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима ; [Кизирма Р. А.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 24. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 25. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 26. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Основы экологии : учеб. пособие / Г. Д. Коваленко, Г. С. Попенко. - Х. : ИНЖЭК, 2009. - 280 с.
 27. 28.6 К56 Ковальчук, Г. В. Зоологія з основами екологій / Г. В. Ковальчук ; Ковальчук Г.В. - 2-е вид., випр. та доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 615 с.
 28. 20.1 К60 Колесников, С. И. Экология : учеб. пособие / С. И. Колесников ; Колесников С.И. - 2-е изд. - М.: Ростов н/Д : Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 29. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - гриф.
 30. 20.1 М65 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О. О. Мислюк ; [Мислюк О. О.]. - К. : Кондор, 2012. - 660 с.
 31. 20.1 М99 Мягченко, О. П. Основи екології : підруч. / О. П. Мягченко ; [ Мягченко О. П. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 32. 28.0 Н47 Некос, А. Н. Екологія людини : Підручник / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н., 2007. - 336с.
 33. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
 34. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 249 с.
 35. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 36. 85.118 Ш67 Шкодовський, Ю. М. Урбаністика : підруч. / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 248 с.

  Економічна історія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.02 Е45 Економічна історія зарубіжних країн : навч. посіб. / [Ред. Уперенко М. О.]. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 560 с.
 2. 65.02 Е45 Економічна історія України : Навіч. посіб. / Уперенко М.О., Кузнєцов Е.А., Парієнко Г.К. та ін. - 2-ге вид. - Х. : Одіссей, 2005. - 496 с.
 3. 65.02+87.3(0) И90 История и философия экономики / под ред. д-ра экон. наук, проф. М.В. Конотопова. - Изд. 2-е, стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 664 с.
 4. 65.02 И90 История мировой экономики : учебник / [ред. Поляк Г. Б., Маркова А. Н.]. - 3-е изд., стереот. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 671 с.
 5. 65.02 И99 Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / За ред. С.В.Степаненка. - К. : КНЕУ, 2010. - 743 с.
 6. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 7. 65.02 І-90 Історія економічних учень : підручник / [Корнійчук Л.Я.,Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін].; pа ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. - К. : КНЕУ, 2005. - 564 с.
 8. 65.02 І-90 Історія економічних учень. У 2 ч. : Підручн. Ч. 2 / Ред. Базилевич В.Д. - 3-тє вид. випр. - К. : Знання, 2006. - 575 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економічних учень:У 2 ч. : Підручник:У 2-х ч. Ч. 2 / Ред. Базилевич В.Д. - 2-ге вид. випр. - К. : Знання, 2005. - 567 с.
 10. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 11. 65.02 А50 Аллен, Р. Глобальная экономическая история : Краткое введение / Р. Аллен. - М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. - 224 с.
 12. 65.02 Б79 Болотіна, Є. В. Економічна історія. Методичний посібник до вивчення курсу : Навч. посіб. / Є. В. Болотіна. - К. : ЦНЛ, 2006. - 120 с.
 13. 65.02 В61 Вощанова, Г. П. Экономическая история : учеб пособие / Г. П. Вощанова ; Вощанова Г.П.,Годзина Г.С. - М. : Инфра-М, 2007. - 255 с.
 14. 65.02 З-36 Заславская, М. Д. История экономики : Учебное пособие для бакалавров / М. Д. Заславская. - М. : Дашков и К, 2013. - 296 с.
 15. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 16. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Історія економічної теорії : Підручник / С. М. Злупко. - 2-ге вид., випр., і доп. - К. : Знання, 2005. - 719 с.
 17. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. - К. : Знання, 2008. - 647 с.
 18. 65.02 К78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2014. - 504 с.
 19. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 20. 65.02 Л22 Лановик, Б. Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - 6-те вид., стер. - К. : Вікар, 2006. - 405 с.
 21. 65.02 Л22 Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу : Підручн. / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; Ред. Б.Д. Лановик. - 8-ме вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2006. - 495 с.
 22. 65.01 М36 Мацелюх, Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 382 с.
 23. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Економічна історія : Навч. посіб. / П. І. Юхименко. - 2-ге вид., стер. - К. : Вікар, 2006. - 341 с.
 24. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Економічна історія : підруч. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання-Прес, 2008. - 567 с.
 25. 65.02 Я46 Якобчук, В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 476 с.

  9 березня - день народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  Україна - шлях до свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

 

  У світі дизайну

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - Вид. 2-ге, перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 592 с.
 2. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 3. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
 4. 85.128+30.18 А25 Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий / Е. С. Агранович-Пономарева, Н. И. Аладова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 348 с.
 5. 30.18+78 Б20 Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн : Учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.
 6. 30.18 Б25 Баркер, Л. VIP-дизайн вашего дома / Л. Баркер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Это модно).
 7. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина ; [Белочкина Ю.]. - Х. : Фолио, 2006. - 317 с.
 8. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 9. 30.18 Г46 Гиббс, Д. Настольная книга дизайнера интерьера / Д. Гиббс ; пер.с англ. - М. : ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 10. 30.18 Г86 Грожан, Д. В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности / Д. В. Грожан. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 348 с.
 11. 76.006.5+30.18 Д84 Дурняк, Б. В. Розробка і дизайн рекламних видань : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 315 с.
 12. 30.18 Е30 Егоров, Б. В. Технический дизайн : учеб. пособ. / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 336 с.
 13. 30.18 К82 Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижанівська. - К. : Ліра-К, 2009. - 218 с. - CD.
 14. 30.18+76.006.5 К93 Курушин, В. Д. Дизайн и реклама / В. Д. Курушин ; [Курушин В. Д.]. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 15. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 16. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 17. 30.18 М69 Михайленко, В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с.
 18. 37.24-2 Н63 Ніколаєва, Т. В. Тектоніка формоутворення костюма : навч. посіб. / Т. В. Ніколаєва ; [Ніколаєва Т. В.]. - К. : АРІСТЕЙ, 2005. - 224 с.
 19. 30.18+85.128 П39 Плотникова, Т. В. Дизайн для ленивых / Т. В. Плотникова ; [Плотникова Т. В.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 20. 30.18+65.290-2 П73 Пресс, М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century / М. Пресс, Р. Купер ; пер.с англ. Поплавская А. Н. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 21. 76.006.5+30.18 П81 Пронин, С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе / С. Пронин ; [Пронин С.]. - М. : Бератор, 2004. - 168 с.
 22. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; [Пушкар В.В.]. - К. : Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 23. 30.18 Р64 Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : Учеб. / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер Пресс, 2013. - 256 с.
 24. 30.18 С94 Сьомкін, В. Дизайн, тенденції та напрямки розвитку : Монографія / В. Сьомкін. - К. : Альтерпрес, 2009. - 528 с.
 25. 30.18 У80 Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин ; [Устин В.Б.]. - 2-е изд., уточ.и доп. - Л. : АСТ; Астрель, 2007. - 239 с. : ил.
 26. 38 Ш46 Шемседінов, Г. І. Проектування мобільних будівель : навч. посіб. / Г. І. Шемседінов ; Шемседінов Г. І. - К. : КНУБА, 2007. - 144 с.
 27. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.

 

  Дипломатія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.4 Д46 Дипломатия иностранных государств : Учеб. пособие / Ред. Зоновой Т.В. - М. : РОССПЭН, 2004. - 352 с.
 2. 66.4 И90 История дипломатии / Сост. Лактионов А. - М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. - 943 с.
 3. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. ; пер.з англ.Зарума-Панських О. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 4. 92 К68 Короткий український дипломатичний словник / Упоряд. Серкіз Я.; Ред. Мальський М. - Львів : ЛНУ, 2002. - 176 с.
 5. 66.4 У45 Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 16 / [Голов.ред. Денисенко А.]. - К., 2015. - 1007 с.
 6. 92 У45 Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т.1 : А-Л / Ред. Губерський Л.В. та ін. - К. : Знання України, 2004. - 760 с.
 7. 92 У45 Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т.2 : М-Я / Ред. Губерський Л.В. та ін. - К. : Знання України, 2004. - 812 с.
 8. 92 У45 Український дипломатичний словник / [За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 9. 66.4 А47 Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить / И. С. Алексеев ; Алексеев И. С. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 284 с.
 10. 66.4 В88 Вуд, Д. Дипломатический церемониал и протокол / Д. Вуд, Ж. Серре ; пер.Ю. П. Клюкин, В. В. Пастоев. - 2-е изд. - М. : Междунар. отношения, 2003. - 416 с.
 11. 66.4+63.3(4 Укр) Г61 Головченко, В. Дипломатична історія України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) / В. Головченко, В. Матвієнко, В. Солдатенко ; навч. посіб. - К. : Київський університет, 2011. - 527 с.
 12. 66.4 Г85 Гриневский, О. Тайны советской дипломатии / О. Гриневский. - М. : Вагриус, 2000. - 335 с.
 13. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2007. - 224 с.
 14. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : Навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2004. - 248 с.
 15. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. - Навч. посіб. - К. : Либідь, 2001. - 255 с.
 16. 66.4 З-63 Зінченко, А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу : Навч. посіб. / А. Зінченко. - К. : Нова книга, 2002. - 564 с.
 17. 66.4 З-67 Зленко, А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен / А. Зленко. - Х. : Фолио, 2004. - 559 с.
 18. 66.4 М29 Марущак, М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Й. Марущак ; [ Марущак М. Й. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 368 с.
 19. 67.412 Р41 Репецький, В. Дипломатичне і консульське право : Підручн. / В. Репецький. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 372 с.
 20. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 295 с.
 21. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підруч. / О. П. Сагайдак ; [ Сагайдак О. П. ]. - К. : Знання, 2010. - 398 с.
 22. 66.4 С20 Сардачук, П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. - К. : Україна, 2001. - 176 с.
 23. 66.4 Т12 Табачник, Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990 рр.) : Навч. посіб. / Д. В. Табачник. - К. : Либідь, 2006. - 768 с.
 24. 66.4 Ф39 Фельтхэм, Р. Д. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм ; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. - 4-е изд. - Мн. : Новое знание, 2004. - 304 с.
 25. 92+66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник / Л. Д. Чекаленко. - Д. : МАУП, 2007. - 176 с.
 26. 6.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; [Чекаленко Л.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2011. - 290 с.

    Менеджмент

  Список літератури до книжкової виставки

  1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
  2. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2016. - 550 с.
  3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
  4. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
  5. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
  6. 5.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
  7. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
  8. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
  9. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
  10. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
  11. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
  12. 005 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2017. - 528 с.
  13. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
  14. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
  15. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
  16. 65.290-2 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; [ Бондар О. В. ]. - 2-ге вид., прероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.
  17. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  18. 65.290-2 Д75 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 152 с.
  19. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
  20. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
  21. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
  22. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
  23. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
  24. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  25. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
  26. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2015. - 563с.
  27. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
  28. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
  29. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
  30. 65.290-2 Ш95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).

  Медична психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4-5+67.5 М42 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : Учеб. пособ. / [Ред. Дмитриева Т. Б., Сафуанов Ф. С.]. - М. : Генезис, 2004. - 606 с.
 2. 88.4-5 М42 Медицинская психология : Учеб. пособие / Важенин М.М., Гайдук Ф.М., Григорьева Н.К. и др. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 125 с.
 3. 88.4-5 М42 Медична психологія : підруч. / [Ред. Максименко С. Д.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520 с.
 4. 88.4-5 П86 Психологічні аспекти медичної праці / Уклад. І.В.Федік. - К. : Персонал, 2015. - 126 с.
 5. 88.4-5 А16 Абрамова, Г. С. Психология в медицине / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. - Учеб. пособие. - М. : Кафедра-М, 1998. - 272 с.
 6. 88.4-5 В55 Вітенко, І. С. Медична психологія : підруч. / І. С. Вітенко ; [Вітенко І. С.]. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с.
 7. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 8. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.
 9. 88.4-5 К43 Кирпиченко, А. А. Основы медицинской психологии / А. А. Кирпиченко, Б. Б. Ладик, А. А. Пашков. - 2-е изд., стер. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 144 с.
 10. 88.4-5 К71 Косенко, В. Г. Медицинская психология для медсестер и фельдшеров / В. Г. Косенко, Л. Ф. Смоленко, Т. А. Чебуракова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 416 с.
 11. 88.4-5 К80 Кречмер, Э. Медицинская психология = Medizinische psychologie / Э. Кречмер ; пер.с нем. - С.Пб. : Союз, 1998. - 464 с.
 12. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология. Основы патопсихологии и психопаталогии / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков. - Учебн. для вузов. - М. : Логос, 1999. - 232 с.
 13. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 320 с.
 14. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2003. - 320 с.
 15. 88.4-5 С32 Середина, Н. В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 16. 88.4-5 С74 Спринц, А. М. Медицинская психология с элементами общей психологии : Учебник / А. М. Спринц, Н. Ф. Михайлова, Е. П. Шатова. - С.Пб. : СпецЛит, 2005. - 447 с.
 17. 88.4-5 Ф91 Фролова, Ю. Г. Медицинская психология / Ю. Г. Фролова. - 2-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 383 с.
 18. 88.4-5 Ш67 Шкуренко, Д. А. Общая и медицинская психология / Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.


  Фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 2. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
 4. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 5. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 6. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 7. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 8. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 9. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 10. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 11. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 12. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 13. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 14. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 15. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 16. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 17. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 18. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 19. 52.81+24 Н60 Ніжник, Г. П. Фармацевтична хімія : підруч. / Г. П. Ніжник. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 352 с.
 20. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 21. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.Книжкові виставки 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: