Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2018

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Держане управління в умовах євроінтеграції

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.401 Г34 Гендерні аспекти державної служби : Монографія / Пірен М., Грицяк Н., Василевська Т. та ін.; Кравченко Б. - К. : Основи, 2002. - 335 с.
 3. 67.401 Д36 Державне управління : Навч. посіб. / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2004. - 342 с.
 4. 67.401 Д36 Державне управління в умовах європейської та євроантлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок;) : навч. посіб. - Ужгород : Ліра, 2007. - 343 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 2).
 5. 67.401я2 Д36 Державне управління та державна служба : Словник-довідник / Уклад. Оболенський О.Ю. - К. : КНЕУ, 2005. - 480 с.
 6. 67.401 Д36 Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер`янов В.Б., Дерець В.А., Школик В.А. та ін]; за заг. ред. Авер`янова В.Б. - К. : Юстініан, 2007. - 288 с.
 7. 87 Д36 Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : Монограф. / Ред. Князєв В.М. - К. : Міленіум, 2003. - 320 с.
 8. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 12 листопада 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 11. 67.401 П81 Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії / Ред. Ларсон Т., Номден К., Петітвілль Ф. - К. : К.І.С., 2003. - 346 с.
 12. 67.401+88.4-4 А39 Акімов, О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2014. - 176 с.
 13. 67.401 К49 Клименко, І. В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 176 с.
 14. 67.401 М19 Малиновський, В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський ; Малиновський В. Я. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
 15. 67.401 М19 Малиновський, В. Я. Державне управління : Навч. посіб. / В. Я. Малиновський. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2003. - 576 с.
 16. 67.401я2 М19 Малиновський, В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. - К. : Атіка, 2005. - 240 с.
 17. 67.401 М48 Мельник, А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К. : Знання, 2009. - 582 с.
 18. 67.401 Н49 Неліпа, Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підруч. / Д. В. Неліпа. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 376 с.
 19. 67.401 О-66 Орленко, В. І. Історія державного управління в Україні : Навч. посіб. / В. І. Орленко. - К. : КНТЕУ, 2001. - 268 с.
 20. 67.401 П58 Попович, Н. Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації : монографія / Н. Г. Попович. - К. : ЦУЛ, 2013. - 360 с.
 21. 32.81 С31 Сендзюк, М. А. Інформаційні системи в державному управлінні : Навч. посіб. / М. А. Сендзюк. - К. : КНЕУ, 2004. - 339 с.
 22. 66.3 Т35 Тертичка, В. Державна політика України: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. - К. : Основи, 2002. - 750 с.
 23. 66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія і практика : монографія / В. В. Цвєтков ; Цвєтков В.В. - К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2007. - 336 с.
 24. 67.401 Ц27 Цвєтков, В. В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : Монографія / В. В. Цвєтков, І. О. Кресіна, А. А. Коваленко. - К. : Ін Юре, 2003. - 496 с.
 25. 67.401+66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Державне управління і політика : монографія / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. - К. : "Абрис", 2006. - 312 с.

  Мистецтво реклами

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 Р36 Реклама в памяті культур. Кн.1 : Креатив стародавніх цивілізацій / [Саух П. Ю., Ліфінцев М. Л., Чуприна В. В. та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2013. - 426 с.
 2. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
 3. 76.006.5 Б12 Бабаев, А. Контекстная реклама : Учеб. / А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2013. - 304 с.
 4. 76.006.5 Б20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 392 с.
 5. 76.006.5 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 6. 76.006.5 Б90 Бугрим, В. Креатив у рекламі : навч. посіб. з інтерактивом / В. Бугрим. - К. : Київський університет, 2012. - 303 с.
 7. 65.42+76.006.5 В19 Васильев, Г. А. Электронный бизнес и реклама в Интернете : учеб. пособ. / Г. А. Васильев, Д. А. Забегалин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 183 с.
 8. 76.006.5 В19 Васильев, Г. А. Основы рекламы : Учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с.
 9. 76.006.5 Г62 Голуб, О. Ю. Социальная реклама / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и К, 2010. - 180 с.
 10. 76.006.5 Д40 Джефкинс, Ф. Реклама = Advertising : учеб. пособие / Ф. Джефкинс ; Джефкинс Ф. ; пер.Еремин Б. Л. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 11. 76.006.5 Д40 Джефкінс, Ф. Реклама = Advertising : практич. посіб. / Ф. Джефкінс ; Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д. ; пер.О.О. Чистяков. - 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 565 с.
 12. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 13. 76.006.5 И20 Иванов, А. Реклама. Игра на эмоциях / А. Иванов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.
 14. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 15. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : Практическое пособие / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 240 с.
 16. 76.006.5 К56 Коваленко, О. В. Реклама : навч. посіб. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко. - К. : Персонал, 2010. - 98 с.
 17. 76.006.5 К72 Костина, А. В. Основы рекламы : учеб. пособие / А. В. Костина ; Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. - 2-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.
 18. 76.006.5 Л55 Лидовская, О. П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения / О. П. Лидовская. - С.Пб. : Питер, 2008. - 141 с. : ил.
 19. 32.973+65.290-21 Л64 Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посіб. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. - К. : ЦУЛ, 2008. - 184 с.
 20. 87.7 Л75 Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе : учебн. пособие / О. С. Ломова ; [Ломова О. С.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 239 с.
 21. 88.4-8 М75 Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев ; Науч.-ред. М.В. Удальцова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. - 230 с.
 22. 66.0+76.006.5 Н40 Невмержицкая, Е. А. Политическая реклама : Учебное пособие / Е. А. Невмержицкая. - Иркутск : ЦентрНаучСервис, 2014. - 126 с.
 23. 76.006.5 П16 Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 11-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 548 с.
 24. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама в системе маркетинга / Е. В. Ромат. - К. : Студцентр, 2008. - 608 с.
 25. 76.006.5 Т48 Ткаченко, Н. В. Креативная реклама : Учеб. пособие / Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко ; Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с.
 26. 76.006.5 Т80 Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы : Учебник / Л. Е. Трушина. - М. : Дашков и К, 2012. - 248 с.
 27. 76.006.5 У 91 Ученова, В. В. История рекламы : учебник / В. В. Ученова, Н. В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 28. 76.006.5 У98 Уэллс, У. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт ; пер.под ред. Л. Богомоловой. - 7-е, испр. - С.Пб. : Питер, 2008. - 736 с. : ил.
 29. 88.4-8 Ф39 Фельсер, Г. Психология потребителей и реклама / Георг Фельсер ; Фельсер Георг ; пер.Шипилова О. А. - Х. : Гуманитарный центр, 2009. - 704 с.
 30. 76.006.5 Ш26 Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : Учебник / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина ; Под общ. ред. Ф.И. Шаркова. - М. : Дашков и К, 2011. - 408 с.

  Художня література

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(7 CША) А37 Айхенвальд, К. Информатор : роман / Курт Айхенвальд. - С.Пб. : Азбука-классика, 2009. - 736 с.
 2. 84(4 Укр) Б14 Багряний, І. Огненне коло. Повість про трагедію під Бродами / І. Багряний. - К. : Знання, 2015. - 192 с. - (Скарби).
 3. 84(4 Фра) Б21 Бальзак, О. Баламутка = La Rabouilleuse / О. Бальзак ; Пер. з фр. Лісняк Ю. ; пер.Лісняк Ю. - К. : Основи, 2003. - 354 с.
 4. 84(4 Іта) Б78 Бокаччо, Д. Декамерон / Дж. Бокаччо ; Пер. з італ. Лукаш М. - Х. : Фоліо, 2003. - 671 с.
 5. 84(7США) Б87 Браун, Д. Втрачений символ / Д. Браун ; пер.с англ. Н. В. Рейн. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 608 с.
 6. 84(7) Б87 Браун, Д. Код да Вінчі / Д. Браун ; пер.з англ. Анжели Кам'янець. - Х. : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. - 480 с.
 7. 84(4 Англ) В27 Веллс, Г. Машина часу : Романи: Пер. з англ. / Г. Веллс. - Х. : Фоліо, 2003. - 479 с.
 8. 84(4 Укр) В55 Вишня, О. Мисливські усмішки / О. Вишня. - К. : ЦУЛ, 2018. - 172 с.
 9. 84(4 Чех) Г24 Гашек, Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Я. Гашек. - Х. : Фоліо, 2002. - 701 с.
 10. 84(4 Нім) Г43 Гессе, Г. Степовий вовк = Der Steppenwolf : Роман / Г. Гессе ; Пер. з нім. Є. Попович ; пер.Попов Є. - К. : Основи, 2003. - 351 с.
 11. 84(4 Нім) Г44 Гете, Й. В. Фауст / Й. В. Гете. - Х. : Фоліо, 2003. - 400 с.
 12. 84(0)я2 Г64 Гомер. Илиада. Иллюстрированное энциклопедическое издание к 3000-летию литературной деятельности человечества / Гомер ; Ред. Бутромеев В.П., Бутромеев В.В., Бутромеева Н.В. - М. : Белый город, 2002. - 672 с.
 13. 84(0) Г64 Гомер. Одіссея / Гомер ; Пер. із старогрецької Тена Б. - Х. : Фоліо, 2002. - 574 с.
 14. 84(4 Рос) Д70 Достоевский, Ф. М. Идиот : Роман / Ф. М. Достоевский. - Х. : Фолио, 2003. - 572 с.
 15. 84(4 Рос) Д70 Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : Роман / Ф. М. Достоевский. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 448 с.
 16. 84(4 Рос) Е82 Есенин, С. Избранное / С. Есенин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 17. 84(4 Укр) К32 Квітка-Основ'яненко, Г. Сватання на Гончарівці. Салдацький патрет / Г. Квітка-Основ'яненко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 103 с.
 18. 84(7 Бра) К57 Коельйо, П. Алхімік : роман / П. Коельйо ; пер.з порт. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 288 с.
 19. 84(4 Укр) К72 Костенко, Л. Мадонна Перехресть / Л. Костенко ; [Костенко Л.]. - К. : Либідь, 2011. - 112 с.
 20. 84(4 Укр) К72 Костенко, Л. Річка Геракліта / Л. Костенко ; [Костенко Л.]. - К. : Либідь, 2011. - 288 с.
 21. 84(4 Укр) К72 Костенко, Л. В. Берестечко : іст. роман / Л. В. Костенко. - К. : Либідь, 2010. - 232 с.
 22. 84(4 Рос) Л65 Ліханов, А. Лабіринт : Хлоп'ячий роман / А. Ліханов ; пер.Плющ О. - К. : Молодь, 1973. - 220 с.
 23. 84(4 Укр) О-57 Омельченко, І. Випадок в офісі : оповідання / І. Омельченко. - К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2014. - 232 с.
 24. 84(4 Укр) О-60 Опарій, Я. Мудра кішка Варшава : роман / Я. Опарій. - К. : Ліра-К, 2018. - 140 с.
 25. 84(7США) П41 По, Е. А. Чорний кіт та інші історії / Е. А. По ; пер.з англ. Г. Пехник. - К. : Знання, 2015. - 190 с. - (English library).
 26. 84(4 Укр) С17 Самчук, У. Марія : повість / У. Самчук. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 176 с.
 27. 84(4 Укр) С77 Старицький, М. За двома зайцями : Комедія з міщанського побуту зспівами і танцями в 4-х діях / М. Старицький. - К. : ЦУЛ, 2018. - 92 с.
 28. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях / Л. Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл.
 29. 84(7) Ф66 Фіцджеральд, Ф. С. Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер.з англ. Андрія Пехника. - К. : Знання, 2014. - 198 с.
 30. 84(4 Укр) Х30 Хвильовий, М. Я ( Романтика ). Вальдшнепи : вибрані твори / М. Хвильовий. - К. : Знання, 2016. - 319 с. - (Класна література).
 31. 84(4 Рос) Ц27 Цветаева, М. Лирика / М. Цветаева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 352 с.
 32. 84(4 Англ) Ш41 Шекспір, В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of denmark / В. Шекспір ; З англ. пер. Гребінка Л. - К. : Основи, 2003. - 198 с.

  Ціноутворення та інфляція

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Г89 Гроші та кредит : навч. посіб. / [Ільїна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І. та ін.]. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 2. 65.262 Д34 Деньги, кредит, банки : учебник / [ред. Лаврушин О. И.]. - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с.
 3. 65.01 Д46 Динаміка зростання та ризики нестабільності України в 2008 році : наукове видання / [Ред. Воротіна В. Є.]. - К. : НІСД, 2008. - 108 с.
 4. 65.262(2) О-75 Основи ціноутворення : підруч. / [Ред. Олійник Д. І., Кириченко О. А., Денисенко М. П.]. - К. : Професіонал, 2009. - 384 с.
 5. 65.262(2) О-75 Основи ціноутворення : Навч. посіб. / Верхоглядова Н. І., Ільіна С. Б., Іваннікова Н. А. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 252 с.
 6. 65.262(2) Ц37 Ценообразование. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 196 с.
 7. 65.262(2) Ц75 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / [ Літвінов Ю. І., Останкова Л. А., Літвінова Т. М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
 8. 65.262 А49 Алєксєєв, І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. - К. : Знання, 2009. - 253 с.
 9. 65.262 А79 Аранчій, В. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 300 с.
 10. 65.262(2) Б17 Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учебное пособие / А. С. Баздникин ; Баздникин А.С. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 332 с.
 11. 65.262(2)+65.43 Б48 Березін, О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навч. посіб. / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2016. - 168 с.
 12. 65.290-21 Б44 Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 332 с.
 13. 65.262 Д30 Демківський, А. В. Гроші та кредит : Навч. посіб. / А. В. Демківський. - К. : Дакор, 2007. - 528 с.
 14. 65.290-21 Д80 Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 15. 65.262 І-23 Івасів, Б. С. Гроші та кредит : підруч. / Б. С. Івасів ; Івасів Б.С. - 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: К. : Карт-бланш, Кондор, 2008. - 528 с.
 16. 65.262.6 К38 Кизилов, В. Инфляция и ее последствия / В. Кизилов, Г. Сапов. - М. : РОО "Центр "Панорама", 2006. - 146 с.
 17. 65.262 К56 Коваленко, Д. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / Д. І. Коваленко ; Коваленко Д. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 320 с.
 18. 65.262 К56 Коваленко, Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко ; Коваленко Д. І. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.
 19. 65.290-21 К56 Ковальчук, С. В. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л. : Новий Світ- 2000, 2011. - 352 с.
 20. 65.262(2) К60 Колесников, О. В. Ціноутворення : навч. посіб. / О. В. Колесников ; Колесников О.В. - 3-е вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 144 с.
 21. 65.262 К61 Колодізєв, О. М. Гроші і кредит : підруч. / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с.
 22. 65.290-21 К66 Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. - К. : ЦНЛ, 2007. - 200 с.
 23. 65.262.6 К84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 24. 65.262 Л38 Левченко, Л. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. В. Левченко ; [Левченко Л. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 25. 65.290-21 Л81 Лошенюк, І. Р. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінська. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 184 с.
 26. 65.262(2) М13 Мазур, О. Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. / О. Є. Мазур ; [Мазур О. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 480 с.
 27. 65.290-21 М48 Мельник, Л. Г. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / Л. Г. Мельник, Л. В. Старченко, О. І. Карінцева. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 240 с.
 28. 65.262.6 М48 Мельник, О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання / О. М. Мельник. - К. : Знання, 1999. - 291 с.
 29. 65.262.6 Н20 Найденов, В. С. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики / В. С. Найденов, А. Ю. Сменковский. - Белая церковь : Белоцерк. книж. ф-ка, 2003. - 352 с.
 30. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 31. 65.42 О-52 Оксанич, О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг : Навч. посіб. / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 326 с.
 32. 65.262(2) П36 Пінішко, В. С. Ціно- і тарифоутворення : навч. посіб. / В. С. Пінішко. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 303 с.
 33. 65.262 Р98 Рябинина, Л. Н. Деньги и кредит : учеб. пособие / Л. Н. Рябинина ; Рябинина Л.Н. - К. : ЦУЛ, 2008. - 602 с.
 34. 65.262 Ч-38 Челноков, В. А. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / В. А. Челноков ; Челноков В. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 447 с.
 35. 65.262(2) Ш66 Шкварчук, Л. О. Ціноутворення : підручник / Л. О. Шкварчук ; Шкварчук Л.О. - К. : Кондор, 2008. - 460 с.
 36. 65.262(2) Ш95 Шуляк, П. Н. Ценообразование : Учебно-практическое пособие / П. Н. Шуляк. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 196 с.
 37. 65.262 Щ70 Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін ; Щетинін А.І. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.

  24 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 8. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 10. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 11. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 13. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 14. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 15. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 16. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 17. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 18. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 19. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 20. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 21. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 22. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 23. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 24. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 25. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 26. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.

  17 листопада - День студента

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 2. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 3. 74 О-64 Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 3 / Ред. Салмай Н.М., Патока Н.В. - К., 2004. - 201 с.
 4. 74.58 О-64 Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України : Зб. інформ.-довід. матеріалів / Уклад. К.М.Лубинець та ін. - К. : Європ. ун-т, 2003. - 353 с.
 5. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 6. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 7. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 8. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 9. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с. : ил.
 10. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 11. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 12. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 13. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 14. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с. - (Альма-матер).
 15. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 16. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 17. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 18. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 19. 74.58 П32 Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы / Р. С. Пионова. - Мн. : Университетское, 2002. - 256 с.
 20. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 21. 74.58 Т26 Тверезовська, Н. Т. Практика студентів у соціальних установах України : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 378 с.
 22. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 23. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 2. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 3. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 8. 81 Д69 Дорошенко, С. І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 9. 76.1 З-30 Запаско, Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга : монографія / Я. П. Запаско. - Л. : Світ, 1995. - 480 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 12. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 13. 81.2Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова : Підручн. / О. І. Лєута. - К. : "Фірма""ІНКОС"., ЦУЛ, 2007. - 256 с.
 14. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 15. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 16. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 17. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 18. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 19. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручн. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2010. - 696с.
 20. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С.В.]. - 7- ме вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2011. - 307 с.

  З мови починається і зміцнюється держава

 

  14 жовтня - День українського козацтва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 3. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 6. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 7. 67.404 Н83 Нормативно-правові документи ВГО "Всеукраїнське козацьке військо" : навч. посіб. / [Авт.- упоряд.:Каленяк В. П., Каленяк Р. В., Михайлич О. В. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 8. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 9. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 12. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 13. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 14. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 22. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 24. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 25. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 26. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 27. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 28. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 29. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 30. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 31. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 32. 82.3(4 Укр) Н20 Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; [Найден О.С.]. - К. : Стилос, 2005. - 260 с.
 33. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 34. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 35. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 36. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 37. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 38. 67.3(4 Укр) С32 Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А. М. Середа. - Запоріжжя; Суми : ФОП Зеленкевич Л. П.; Університетська книга, 2016. - 332 с.
 39. 63.3(4 Укр) С59 Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Наук. вид. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.
 40. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк ; [Терлюк І. Я]. - К. : Атіка, 2011. - 944 с.
 41. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - К. : Атіка, 2006. - 400 с.
 42. 63.3(4Укр) У69 Уривалкін, О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.
 43. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 45. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 46. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 47. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.
 48. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

  Охорона здоров'я та фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 2. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
 3. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 4. 67.404+51.1 О-92 Охорона здоров'я в Україні : навч. посіб. / [Під заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : Скіф, 2017. - 288 с.
 5. 67.404 О-92 Охорона здоров'я в Україні. Нормативна база / Упоряд. Пашутинський Є. К. - 2-е вид. - К : КНТ, 2006. - 480 с.
 6. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 7. 67.5 П68 Права людини в сфері охорони здоров'я : практикум / [За ред. Р. А. Майданика]. - К. : Алерта, 2013. - 116 с.
 8. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 9. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 10. 58 П78 Проблеми військової охорони здоров'я : Зб. наук. праць. Вип. 10 / [ред. Білий В.Я.]. - К. : Укр.військово-мед. академія, 2002. - 318 с.
 11. 51.1 С37 Сімейна медицина. У 3 кн. : підручник. Кн. 1 : Організаційні основи сімейної медицини / [О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.]; за ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної. - К. : Медицина, 2007. - 392 с.
 12. 65.290-2 У67 Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я : Монографія / Баєва О.В., Білинська М.М., Жаліло Л.І. та ін. - К. : МАУП, 2007. - 376 с.
 13. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 14. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 15. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 16. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 17. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 18. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 19. 51.1 Б15 Баєва, О. В. Страхова медицина і медичне страхування : Навч. посіб. / О. В. Баєва. - К. : Персонал, 2013. - 432 с.
 20. 65.29 Б15 Баєва, О. В. Економіка та підприємництво в охороні здоров'я : Навч. посіб. / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 360 с.
 21. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 22. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
 23. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я : навч. посіб. / О. В. Баєва ; Баєва О.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 24. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 25. 67.5 Б87 Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я : підруч. / Л. Є. Братанюк ; [Братанюк Л. Є.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Медцина, 2011. - 544 с.
 26. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 27. 67.404 Г52 Гладун, З. С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу : Навч. посіб. / З. С. Гладун. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 222 с.
 28. 5 Г56 Гніткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Гніткевич. - Львів : Афіша, 2004. - 368 с.
 29. 51.1 Г63 Голяченко, О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров`я / О. М. Голяченко ; [Голяченко О. М.]. - К. : Медицина, 2011. - 208 с.
 30. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 31. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 32. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 33. 88.4-7 Л38 Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 372 с.
 34. 51 М74 Мойсак, О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : Навч. посіб. / О. Д. Мойсак. - 3-тє вид. - К. : Арістей, 2006. - 588 с.
 35. 32.973+5 М76 Момоток, Л. О. Основи медичної інформатики : підручник / Л. О. Момоток, Л. В. Юшина, О. В. Рожнова. - К. : Медицина, 2008. - 232 с.
 36. 53 О-26 Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела : практикум / Т. П. Обуховец ; Обуховец Т. П. - 7-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 603 с.
 37. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 38. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.
 39. 67.5 С79 Стеценко, С. Г. Медичне право України : підруч. / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. - К. : Правова єдність, 2008. - 507 с.

  8 вересня - Міжнародний день письменності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 63.3(2 Рос) М82 Московская деловая и бытовая письменность ХVII века. - М. : Наука, 1968. - 338 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. - К. : Альтернативи, 1998. - 336 с.
 5. 83 Б61 Білоус, П. В. Теорія літератури : навч. посіб. / П. В. Білоус. - К. : Академвидав, 2013. - 328 с. - (Альма-матер).
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 87.3(0) Г13 Гадамер, Г. Герменевтика і поетика / Ганс-Георг Гадамер. - Вибрані твори; Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2001. - 288 с.
 8. 81 Г85 Гриневич, Г. С. Праславянская писменность.Результаты дешифровки. Т.2 / Г. С. Гриневич. - М. : Летопись, 1999. - 165 с. - (Энциклопедия русской мысли).
 9. 81 Д36 Деррида, Ж. О грамматологии / Жак Деррида ; Вступ. ст. Н. Автономовой. - Пер. с фр. - М. : Ad Marginem, 2000. - 512 с.
 10. 81 Д67 Донских, О. А. К истокам языка / О. А. Донских ; Донских О. А. - Новосибирск : Наука. Сиб отд-ние, 1988. - 192 с. - (Литературоведение и языкознание).
 11. 81.2 Грец З-43 Звонська, Л. Л. Історія грецької мови : підруч. / Л. Л. Звонська. - К. : Київський університет, 2011. - 384 с.
 12. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 13. 81 К32 Квіт, С. Основи герменевтики : Навч. посіб. / С. Квіт. - К. : КМ Академія, 2003. - 192 с.
 14. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 15. 83 Т88 Тураев, Б. А. Египетская литература / Б. А. Тураев. - СПб : Нева;Летний Сад, 2000. - 336 с.
 16. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 17. 83.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.
 18. 81 Ш77 Шницеръ, Я. Б. Всеобщая исторія письменъ / Я. Б. Шницеръ. - С.Пб. : Изданіе А.Ф.Маркса, 1903. - 264 с.
 19. 81.2 Укр Ю99 Ющук, И. Ф. Я выучу украинский язык: Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология. Украинская литература до 1917 года : учеб. пособие / И. Ф. Ющук ; [Ющук И. Ф.]. - К. : Рад. школа, 1991. - 288 с.

  Вам, першокурсники

 

  Політологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.0 П50 Политология : учеб. пособие / [Ред. Радугин А. А.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Библионика, 2008. - 336 с.
 2. 66.0 П50 Политология / Под ред. В.К. Батурина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 567 с.
 3. 66.0 П50 Политология : Учеб. пособие / Ред. Тургаев А.С., Хренов А.Е. - С.Пб. : Питер, 2005. - 560 с.
 4. 72 П50 Політична наука: методи досліджень : Підруч. / [Ред. Габрієлян О. А.]. - К. : Академія, 2012. - 320 с.
 5. 92 П50 Політологічний енциклопедичний словник / [За ред. М. П. Требіна]. - Х. : Право, 2015. - 816 с.
 6. 92 П50 Політологічний словник : Навч. посіб. / Ред. Головатий М.Ф., Антонюк О.В. - К. : МАУП, 2005. - 792 с.
 7. 66.0 П50 Політологія : Підруч. / Панов М.І., Герасіна Л.М., Журавський В.С. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2006. - 520 с.
 8. 66.0 П50 Політологія : підруч. / [За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2010. - 568 с.
 9. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г. та ін. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Фірма "ІНКОС", 2007. - 288 с.
 10. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [ред. Дем'яненко Б. Л.]. - 3-тє вид., доп. і уточ. - К. : ВЦ Софія, 2008. - 754 с.
 11. 66.0 П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник. - 2-е, перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 704 с.
 12. 92 С48 Словник геополітичних термінів і понять / за заг. ред. О. С . Власюка, П. П. Кононенка. - К. : ПЦ "Фоліант", 2008. - 208 с.
 13. 66.0 С75 Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Ред. Бакирова В. С., Сазонова Н. И. - Х. : ХНУ им. Каразина В. Н., 2005. - 592 с.
 14. 66.0 Т33 Теория политики : Учеб. пособие / Ред. Исаев Б. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 464 с.
 15. 66.0 Б61 Білецька, І. Б. Політологія : Навч. посіб. / І. Б. Білецька. - К. : Знання України, 2005. - 182 с.
 16. 66.0 В23 Ващенко, К. О. Політологія для вчителя : навч. посіб. / К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко. - К. : Вид-во ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.
 17. 66.3 В65 Войналович, В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс / В. А. Войналович ; [Войналович В. А.]. - К. : Світогляд, 2005. - 741 с.
 18. 66.0 Г31 Гелей, С. Д. Політологія : Навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 348 с.
 19. 66.0 Г69 Горлач, М. І. Політологія: наука про політику : підруч. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : ЦНЛ, 2009. - 840 с.
 20. 66.0 Д27 Дей, М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. / М. О. Дей, О. І. Ткач. - К. : Ліра-К, 2014. - 172 с.
 21. 66.0 Д75 Дробінка, І. Г. Політологія : навч. посіб. / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький. - К. : ЦУЛ, 2007. - 292 с.
 22. 66.0 Ж73 Жиро, Т. Политология = Wstep do politologii / Т. Жиро ; пер.Пер с польс. - Х. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. - 428 с.
 23. 66.0 И85 Исаев, Б. А. Политология / Б. А. Исаев. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 174 с.
 24. 66.4 К64 Кононенко, С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : Монографія / С. В. Кононенко. - К. : НАН України, 2012. - 899 с.
 25. 66.0 Л22 Ланцов, С. А. Политология : учеб. пособ. / С. А. Ланцов ; [Ланцов С. А.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 544 с.
 26. 66.0 П36 Піча, В. М. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - 5-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 304 с.
 27. 66.0 П43 Погорілий, Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Д. Є. Погорілий ; Погорілий Д.Є. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.
 28. 66.0 П75 Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько ; Прибутько П С. - К. : Паливода А.В., 2008. - 172 с.
 29. 66.0 П75 Прибутько, П. С. Політологія : Посіб. / П. С. Прибутько, С. І. Вировий, Р. В. Михайлеко. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 30. 66.0 Р83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. / Ф. М. Рудич ; [ Рудич Ф. М. ]. - вид. 2-ге , стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 480 с.
 31. 92 Р98 Рябов, С. Політологія: словник понять і термінів / С. Рябов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КМ Академія, 2005. - 256 с.
 32. 74.58 Р98 Рябов, С. Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку : Дослідження / С. Г. Рябов. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 103 с.
 33. 66.0 С45 Скрипникова, Л. В. Політологія : навч. посіб. / Л. В. Скрипникова, Л. С. Тутік, М. О. Гринчак. - К. : ЦУЛ, 2014. - 272 с.
 34. 66.0 Х35 Хейвуд, Э. Политология = Politics : Учебник / Э. Хейвуд ; пер.с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 544 с.
 35. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи сучасної політології : підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська. - К. : Кондор, 2009. - 354 с.
 36. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи загальної та воєнної політології : Підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинський. - К. : Кондор, 2013. - 512 с.
 37. 92 Ш34 Шведа, Ю. Політичні партії : Енциклопедичний словник / Ю. Шведа. - Л. : Астролябія, 2005. - 488 с.
 38. 66.0 Ш70 Шляхтун, П. П. Політологія: історія та теорія : підручн. / П. П. Шляхтун ; [ Шляхтун П. П. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 472 с.
 39. 66.1 Щ92 Щокін, Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 64 с.
 40. 66.0 Ю71 Юрій, М. Ф. Основи політології : навч. посіб. / М. Ф. Юрій ; Юрій М. Ф. - К. : Кондор, 2009. - 340 с.
 41. 66.0 Ю71 Юрій, М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій ; Юрій М.Ф. - К. : Дакор, КНТ, 2006. - 416 с.

 

  Практична психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 М54 Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг : Учеб. пособ. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 256 с.
 2. 88.4-7 О-75 Основи практичної психології : Підручн. / Панок В.,Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. - К. : Либідь, 2003. - 536 с.
 3. 88.4-7 О-75 Основи практичної психології : Підручн. / Панок В.,Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Либідь, 2006. - 536 с.
 4. 88.2 П86 Психодиагностика и психокоррекция / под ред . .А..А. Александрова. - С.Пб. : Питер, 2008. - 384 с. : ил.
 5. 88.4-4 Т66 Тренинг профессиональной идентичности / автор-составитель Л.Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : МПСИ; НПМ "МОДЭК", 2008. - 208 с.
 6. 88.4-7 А58 Альтшуллер, А. А. Практическая психология для менеджеров / А. А. Альтшуллер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с.
 7. 88.4-7 А58 Альтшуллер, А. А. Стрессоустойчивый менеджер / А. А. Альтшуллер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 8. 88 Б86 Бочелюк, В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 288 с.
 9. 88 В22 Вачков, И. В. Введение в профессию "психолог" / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников ; Гл. ред. Д.И.Фельдштейн. - М.-Воронеж : МПСИ, Модек, 2004. - 464 с.
 10. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг.Секреты проведения / О. П. Горбушина. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 11. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / О. П. Горбушина ; Горбушина О. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176с. : ил.
 12. 88.4-7 Г80 Грецов, А. Выбираем профессию. Советы практического психолога / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 217 с.
 13. 88.3 Д69 Дорфман, Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологиям : Учеб. пособ. / Л. Я. Дорфман. - М. : Смысл: Академия, 2005. - 288 с.
 14. 88.4-7 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальністі : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 256 с.
 15. 88.4-7 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ у спеціальність : Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : ЦУЛ, 2007. - 256 с.
 16. 88.4-7 Е41 Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.
 17. 88.4-7 З-12 Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : справочник / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; [ Под общ. ред. Забродина Ю. М. ]. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с.
 18. 88.4-8 К21 Карамушка, Л. М. Психологія освітнього менеджменту : Навч. посіб. / Л. М. Карамушка. - К. : Либідь, 2004. - 424 с.
 19. 88 М82 Москальова, А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. - К. : Персонал, 2012.
 20. 88.4-7 П12 Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : учеб. пособие / В. Э. Пахальян ; Пахальян В.Э. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с.
 21. 88.4-7 П12 Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : Учеб. пособие / В. Э. Пахальян. - С.Пб. : Питер, 2006. - 256 с.
 22. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. В. Практична психологія: Введення у професію : навч. посіб. / Ю. В. Приходько ; [Приходько Ю. О.]. - К. : Каравела, 2010. - 232 с.
 23. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2012. - 248 с.
 24. 88.4-7 Р59 Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособ. в 2-х кн. Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста / Е. И. Рогов. - М. : Владос, 2003. - 384 с.
 25. 88.4-7 Ш23 Шапарь, В. Б. Курс практической психологии / В. Б. Шапарь. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 416 с.

  28 червня - День Конституції України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 2. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 3. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 4. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 218 с.
 6. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 7. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 10. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 11. 67.400 Л33 Лебідь, В. І. Конституційне право України : посіб. для складання адвокатського іспиту / В. І. Лебідь. - К. : Правова єдність, 2015. - 40 с.
 12. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 13. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 14. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 15. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 16. 342(477) Ф33 Федоренко, В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 616 с.
 17. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 18. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 19. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

  Філософія - любов до мудрості

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 В24 Введение в философию : кредитно-модульній курс / под ред. Л.Н. Никитина. - 3-е изд., дополн. и перераб. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 4. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 5. 72 И90 История и философия науки : учебное пособие для аспиранотов / под. ред. А.С. Мамзина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 304 с. : ил.
 6. 87.3(4 Укр) І-90 Історія української філософії : підручник. - К. : Академвидав, 2008. - 624с.
 7. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 8. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 9. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 10. 94.8 Ф56 Философская мысль в афоризмах IV-XVIII веков / [Сост. Лавренова Л. Е.]. - С.Пб. : Паритет, 2008. - 352 с.
 11. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - К. : Знання, 2009. - 891 с.
 12. 87 Ф56 Філософія : навч. посібник / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 7-те вид., стереотип. - К. : Вікар, 2010. - 455 с.
 13. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 14. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 15. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 16. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 17. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2009. - 368 с.
 18. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 19. 87 Х91 Хрестоматия по философии : Учеб. пособ. / Сост. П.В. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 576 с.
 20. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 21. 87.3(0) А86 Артемюк, Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Б. Артемюк ; Артемюк Б. - К. : Абрис, 2008. - 176 с.
 22. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 23. 87 Б20 Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов ; Балашов Л.Е. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 664 с.
 24. 81 Б31 Бацевич, Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2008. - 248 с.
 25. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 26. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 27. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.2 : Средние века. Возрождение. Новое время / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 455 c.
 28. 87 Г95 Гуревич, П. С. Философская антропология : учеб. пособие / П. С. Гуревич ; Гуревич П. С. - М. : Омега-Л, 2008. - 607 с.
 29. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 30. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
 31. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
 32. 87 К43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; [ Кирилюк Ф. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 520 с.
 33. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 34. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія: модульний курс : навч. посіб. / К. В. Кислюк ; Кислюк К. В. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 416 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 35. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 36. 87 М29 Мартинюк, І. В. Філософія : навч.-метод. посіб. для вступників до аспірантури та аспірантів стаціонар. і заоч. форм навчання / І. В. Мартинюк ; Мартинюк І. В. - К. : Персонал, 2009. - 56 с.
 37. 87.3(0) О-66 Орлов, С. В. История философии / С. В. Орлов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с.
 38. 92 П31 Петрушенко, В. Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Петрушенко ; [Петрушенко В.]. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 264 с.
 39. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 40. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 41. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 42. 88.4-10 П47 Позднев, М. М. Психология искусства. Учение Аристотеля / М. М. Позднев. - С.Пб. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. - 816 с. : ил.
 43. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 44. 87 П77 Причепій, Є. М. Філософія : підруч. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Вид. 3-тє, стереотип. - К. : Академвидав, 2009. - 592 с. - (Альма-матер).
 45. 87 Р83 Рузавин, Г. И. Философия науки : учебн. пособие / Г. И. Рузавин ; Рузавин Г.И. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 400 с.
 46. 87.3(0) Р95 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 47. 87.3 С19 Сапронов, П. А. Русская философия. проблема своеобразия и основные линии развития / П. А. Сапронов ; Сапронов П. А. - С.Пб. : ИЦ" Гуманитарная академия", 2008. - 480 с.
 48. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 49. 87.3(0) С59 Соколов, В. В. Европейская философия XV - XVII веков : Учеб. пособ. / В. В. Соколов ; [ Соколов В. В. ]. - Изд. 4-е, испр. - М. : Академический проект, 2009. - 511 с.
 50. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
 51. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 2-е изд. - М. : Гардарики, 2009. - 736 с.
 52. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 53. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
 54. 87.6 Т19 Таран, В. О. Соціальна філософія : навч. посіб. / В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова. - К. : ЦНЛ, 2009. - 272 с.
 55. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 56. 87.3(4Укр) Ш37 Шевченко, В. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. / В. Шевченко ; Шевченко В. - К. : Персонал, 2008. - 240 с.
 57. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.

  Управління персоналом

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(2) К13 Кадрова безпека субєктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія. - Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. - 258 с.
 2. 65.290-2 К68 Корпоративный менеджмент : учеб.пособ. / [ Мазур И. И.. Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. и др. ]. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 781 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
 4. 88.4-8 О-64 Организационная психология / [Ред. Власов П. К., Маничев С. А., Суходольский Г. В.]. - 2-е изд. испр. и доп. - С.- Пб., Х. : Изд-во С.- Петербургского ун-та, Гуманитарный Центр, 2008. - 480 с.
 5. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 6. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 7. 65.290-2(2) С69 Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. А.Л. Афендик. - К. : Персонал, 2008. - 84 с.
 8. 65.290-2 У66 Управление организацией : Учеб. / [ред. Поршнев А. Г., Румянцев З. П., Саломатин Н. А.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 736 с.
 9. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом в ракурсе современных социальных трансформаций : монография / [Михайлева Е. Г., Недогонов Д. В., Митина А. Н и др.]. - Х. : Щедра садиба плюс, 2013. - 284 с.
 10. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 11. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный экзамен, дипломный проект : учеб. пособ. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 431 с.
 12. 65.290-2(2) А65 Андерсен, Э. Как вырастить отличных сотрудников и превратить обыкновенных людей в замечательных исполнителей = Growing great employees. Turning ordinary people into extraordinary performers / Э. Андерсен ; Андерсен Э. ; пер.с англ. Корнев С. А. - М. : Эксмо, 2008. - 368 с.
 13. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 14. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Базаров. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 320 с.
 15. 65.290-2(2) Б20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : ЦУЛ, 2011. - 468 с.
 16. 88.4-8 В31 Верещагина, Л. А. Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности / Л. А. Верещагина. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 212 с.
 17. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом : учеб. пособ. / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2008. - 240 с.
 18. 65.290-2(2) В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин ; Веснин В.Р. - М. : Проспект, 2009. - 688 с.
 19. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 20. 65.290-2(2)+88.4-8 Г67 Горбунова, М. Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс лекций : учеб. пособ. / М. Ю. Горбунова ; Горбунова М. Ю. - М. : Владос-Пресс, 2008. - 223 с.
 21. 65.290-2(2) Д56 Добровинский, А. П. Управление персоналом в организации / А. П. Добровинский. - Томск : Изд-во Томского политического университета, 2011. - 416 с.
 22. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб.пособие / А. П. Егоршин ; Егоршин А.П. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 23. 65.290-2(2) Е28 Егоршин, А. П. Организация труда персонала : учебник / А. П. Егоршин, А. К. Зайцева. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.
 24. 60.56 З-41 Зборовский, Г. Е. Социология управления : учеб. пособие / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина. - М. : Гардарики, 2008. - 272 с.
 25. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 26. 65.24 К30 Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами : Учебное пособие / В. В. Кафидов. - С.Пб. : Питер, 2012. - 208 с.
 27. 65.290-2(2) К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : Учебник / А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование).
 28. 65.29 Л69 Логинова, Е. Ю. Искусство управления в малом бизнесе : учеб.-практич. пособ. / Е. Ю. Логинова, О. Д. Прянина. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 296 с.
 29. 65.290-2(2) Л84 Лук'янихін, В. О. Менеджмент персоналу = Management of staff : навч. посіб. / В. О. Лук'янихін. - Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с.
 30. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич ; [Лукашевич В. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Л. : Новий світ-2000, 2012. - 424 с. - CD.
 31. 65.290-2(2) Л84 Лукичева, Л. И. Управление персоналом : Учеб. пособие / Л. И. Лукичева ; Под ред. Ю.П. Анискина. - 6-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2011. - 263 с.
 32. 88.4-4 М15 Маклаков, А. Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : учебник / А. Г. Маклаков ; Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2008. - 480 с. : ил.
 33. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 34. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб / М. І. Мурашко ; Мурашко М. І. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, КОО, 2008. - 435 с.
 35. 65.290-2(6) О-52 Оксинойд, К. Э. Организационное поведение : учебник / К. Э. Оксинойд ; [Оксинойд К. Э.]. - М. : Кнорус, 2009. - 480 с.
 36. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Кадрове діловодство : навч. посіб. / Ю. Палеха ; [ Палеха Ю. ]. - 5-те вид., доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 476 с.
 37. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2015. - 338 с.
 38. 65.290-2+67.401 П16 Пантюхин, В. А. Административное управление: теоретико-инновационный аспект : учеб. пособ / В. А. Пантюхин. - Луганск : Пресс-экспресс, 2015. - 372 с.
 39. 65.290-2(7) П30 Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. - К. : КНЕУ, 2013. - 466 с.
 40. 65.290-2(2) П31 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 320 с.
 41. 65.290-2(2) П84 Прохорова, М. В. Персонал, приносящий прибыль. Технологии рационального управления персоналом / М. В. Прохорова, Ю. И. Кондратьева. - М. : Эксмо, 2009. - 624 с.
 42. 65.290-2(2) Р83 Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практические рекомендации / Е. Р. Рудавина, В. В. Екомасов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с.
 43. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 44. 65.290-2(2) С32 Сербиновский, Б. Ю. Управление персоналом : учебник / Б. Ю. Сербиновский ; Сербиновский Б. Ю. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 464 с.
 45. 65.290-2(2) С41 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник ; Ситник Н. І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с.
 46. 60.56 С90 Сурмін, Ю. П. Соціологія управління : підруч. / Ю. П. Сурмін, І. П. Бідзюра. - К. : Освіта України, 2012. - 687 с.
 47. 65.290-2(2) С91 Сушко, Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Сушко Н.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 146 с.
 48. 88.4-4 Т52 Толочек, В. А. Современная психология труда : учеб. пособ. / В. А. Толочек ; Толочек В.А. - Изд. 2-е. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с. : ил.
 49. 65.290-2(2) Ф47 Фёдорова, Н. В. Управление персоналом организации : учеб. пособие / Н. В. Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 512 С.
 50. 65.290-2+88.4-8 Ч-15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2015. - 167 с.
 51. 65.290-2(2) Ч-49 Чернышёва, Л. И. Управление персоналом : учеб. пособ. / Л. И. Чернышёва, Е. М. Лукьянчук. - К. : ЦУЛ, 2018. - 166 с.
 52. 65.290-22 Ш35 Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 159 с.
 53. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.

  Інформаційні системи та технології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 И74 Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Титоренко Г. А. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 с.
 2. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. та ін. ]. - К. : Каравела, 2008. - 616 с.
 3. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 4. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач М. К., Будя О. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 764 с.
 5. 32.81 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / [Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 6. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 7. 32.973 Б48 Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посіб. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 456 с.
 8. 32.81 Г67 Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 295 с.
 9. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев. - 6-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2013. - 462 с.
 10. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - 3-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с.
 11. 32.973 К44 Киселев, В. И. Основы информатики / В. И. Киселев. - Хабаровск : ХГИИК, 2014. - 147 с.
 12. 32.81 К93 Курков, М. С. Інформаційні системи у фінансах : навч. посіб. / М. С. Курков, О. П. Степаненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 374 с.
 13. 32.81 О-52 Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 14. 32.81 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 15. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 16. 32.81 П30 Петренко, В. Р. Інформаційні системи і технології маркетингу. Лабораторний практикум : навч. посіб. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 464 с.
 17. 32.81 П34 Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 18. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 19. 32.973 С14 Сазонець, О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку : навч. посіб. / О. М. Сазонець ; Сазонець О.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
 20. 32.973 С24 Світличний, О. О. Основи геоінформатики : навч. пос. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. - 2-ге вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2016. - 294 с.
 21. 32.81 С40 Сиротинська, А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : навч. посібник / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. : ЦУЛ, 2008. - 264 с.
 22. 32.81 С64 Сопко, В. В. Моделювання інформаційних систем обліково-фінансових процесів : Навч. посіб. / В. В. Сопко, М. М. Матюха, М. Т. Левочко. - К. : Персонал, 2013. - 314 с.
 23. 65.290-2 С65 Сорока, П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; за наук. ред. О.Д. Гудзинського. - К. : Ун-т "Україна", 2008. - 535 с.
 24. 32.81 С90 Сусіденко, В. Т. Інформаційні системи в обліку : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 224 с.
 25. 32.81 Ф96 Фуфаев, Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Фуфаев. - М. : Академия, 2014. - 304 с.

  27 травня - День Києва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.11+30.18 А87 Архітектура й ландшафтний дизайн Києва та регіону / [Уклад. Сєдак О. І.]. - К. : Ін-т реклами, 2002. - 198 с.
 2. 92 В42 Визначні пам'ятки Києва : Енциклопед. довідник / Івакін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю. - К. : Фенікс, 2005. - 496 с.
 3. 92 В55 Вічне місто Київ : Фотоальбом / авт. вступна ст. Уманцева Е. - К. : Спалах, 2003. - 159 с.
 4. 20.1я6 Е45 Екологічний атлас Києва / Ред. Осика В.Г. та ін. - К., 2003. - 60 с.
 5. 91 І-99 Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у виданнях від XVII ст. до 2000 року у 3-х томах, 14-ти книгах. Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року / Ред. Дехтярьова Л. А. - К., 2006. - 394 с.
 6. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 7. 87.3(4 Укр) К38 Київ в історії філософії України / Горський В.С.,Стратій Я.М., Тихолаз А.Г., Ткачук М.Л. - К. : КМ "Akademia"; ТОВ Університетське видавництво "Пульсари", 2000. - 264 с.
 8. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 9. 92 К46 Кияни : Біографіч. словник / Ред. кол.. Безгін І.Д. та ін. - К. : Фенікс, 2004. - 460 с.
 10. 85.11+63.3 (4Укр) К90 Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища : Науково-інформаційний збірник / (Ред. Барандич С.П). - К. : АртЕк, 2003. - 136 с.
 11. 66.3 Н37 Наша столиця - погляд у майбутнє. - К., 2000. - 50 с.
 12. 86.3 П41 По святым местам от Киева до Иерусалима / Ред. Глаголев А. - К. : Дух и литера, 2005. - 128 с.
 13. 63.3(4 Укр) П44 Подвиг на віки: Книга пам'яті України, місто-герой Київ / Гол. ред. А.І. Тимчик. - К. : Пошуково-видавниче агенство "Книга пам'яті України", 2000. - 912 с.
 14. 92 Р32 Регіональна влада в Україні. Київщина : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Болгов В. В., Болгов І. В. - К. : Новий Світ, 2004. - 218 с.
 15. 63.3(4 Укр)я6 С77 Старий Київ : Фотоальбом. - К. : Вид. Ашот Арутюнян, 2005. - 311 с.
 16. 92 Т91 Тут був Євбаз, а потім Площа Перемоги : Історико-інформаційний фотоальбом / Упоряд. Малаков Д. - К. : Амадей, 2004. - 144 с.
 17. 26.89 У45 Украина. 30 легенд = Ukraine. 30 legends / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 18. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / [Автор-сост. Беликов О.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64 с.
 19. 92 Х97 Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. Т.4 / Упор. Болгов В. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2002- 2003. - 464 с.
 20. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 21. 66.2 Б48 Березовский, Б. Мой Майдан незалежности : Сб. статей, интервью, писем / Б. Березовский ; Сост. Фельшинский Ю. - К. : Нора-Друк, 2007. - 270 с.
 22. 63.3(4 Укр) В42 Відейко, М. Ю. Повість про князя Кия / М. Ю. Відейко ; [Відейко М. Ю.]. - К. : Кріон, 2009. - 112 с.
 23. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 24. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Магдебурзьке серце Києва / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2014. - 88 с. : іл. - (Твій Київ).
 25. 79 Г12 Грицак, Е. Н. Памятники древнего Киева / Е. Н. Грицак. - К. : Вече, 2004. - 240 с. : ил. (16 с.).
 26. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 27. 85.11 И24 Ивашко, Ю. Модерн Европы и Киева / Ю. Ивашко ; [Ивашко Ю.]. - К., 2004. - 96 с.
 28. 63.3 И75 Ионина, Н. А. 100 великих городов мира / Н. А. Ионина. - М. : Вече, 2003. - 480 с. - (100 великих).
 29. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 30. 26.89+86.3 К67 Корнієнко, В. В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / В. В. Корнієнко. - К. : Либідь, 2016. - 64 с. - (Твій Київ).
 31. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 32. 26.89 М18 Малаков, Д. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 33. 26.89 М18 Малаков, Д. Лук'янівка. Татарка / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2017. - 80 с. - (Твій Київ).
 34. 26.89 Н64 Никонорова, Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей / Н. А. Никонорова ; [Никонорова Н. А.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 576 с.
 35. 63.3(4 Укр) П20 Паталєєв, О. В. Старий Київ: Зі спогадів Старого грішника / О. В. Паталєєв ; [Паталєєв О. В.]. - К. : Либідь, 2008. - 432 с.
 36. 92 С34 Сигалов, А. Вулиці Києва : (Довідн.) / А. Сигалов. - К. : АП "Журналіст", 2002. - 194 с.
 37. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Фортеці Києва VI-XIX століть / О. Силин ; за заг. ред. к. ек.н., доц. Салія М.І., д. філ. н., проф. Недюхи М.П. - К. : "МП Леся", 2003. - 144 с. : іл.
 38. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 39. 65.261 С88 Студінський, В. А. Фінанси Києва: історія та сьогодення : інформаційно-аналітичний довідник / В. А. Студінський, Д. В. Верба, О. В. Терещенко. - К. : Фенікс, 2010. - 320 с.
 40. 26.89 Т66 Третьяков, А. П. Привіт з Хрещатика / А. П. Третьяков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 41. 63.3(4 Укр) Ш19 Шамурина, З. Кієвъ : репринтне видання / З. Шамурина ; Шамурина З. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 87 с.
 42. 26.89 Ю83 Юрченко, О. А. Страноведение. Украина : Курс для иностранцев / О. А. Юрченко. - К. : МАУП, 2004. - 80 с.
 43. 26.89 Ю83 Юрченко, О. А. Страноведение. Украина : Курс для иностранцев / О. А. Юрченко. - 2-е изд. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.

  17 травня - День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Міжнародний день пам'яті Чорнобиля

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 11. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 12. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 13. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 14. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 16. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 17. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 36. 67.405.2+65.272 М21 Малюга, Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. - К. : Алерта, 2016. - 324 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 39. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.

 

  Релігійні традиції світу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 2. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 3. 86.3 П41 По святым местам от Киева до Иерусалима / Ред. Глаголев А. - К. : Дух и литера, 2005. - 128 с.
 4. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 5. 86.2 Р36 Религиоведение / Ред. Шахнович М. М. - С.Пб. : Питер, 2006. - 432 с.
 6. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навч. посіб.для студентів ВНЗ / Ред. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П. - 3-тє вид., стереот. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 328 с.
 7. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Ред. Сидоренко О. П. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 470 с.
 8. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ За ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. ]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2009. - 264 с.
 9. 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / [ Баканурський А. Г., Баканурський Г. Л., Ковальова Н. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 10. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 11. 87.3(0) Ф56 Философия религии: хрестоматия : учеб. пособие / [Сост. и отв. ред. Гуревич П. С.]. - М., Воронеж : Изд-во Московского психолого-соц ин-та, НПО "МОДЭК", 2008. - 600 с.
 12. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 13. 86.3 А55 Альбедиль, М. Индуизм / М. Альбедиль. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 14. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 15. 86.3 Б91 Бурмило, І. Історія церкви : Репринтне видання / І. Бурмило, протоієрей. - Чернівці : Книги -ХХІ, 2007. - 364 с.
 16. 86.3 В54 Вихнович, В. Иудаизм / В. Вихнович. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 17. 26.89 В78 Востокова, А. Страна Восходящего Солнца. От древности до наших дней / А. Востокова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 256 с. - (Золотой фонд).
 18. 63.3(0)3 Г20 Гарни, О. Р. Хетты. Разрушители Вавилона / О. Р. Гарни. - М. : Центрполиграф, 2009. - 267 с.
 19. 86.2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 20. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 21. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 22. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Історія релігій : підруч. / В. І. Лубський, М. В. Лубська. - 2-ге вид., доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 776 с.
 23. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 24. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія релігії : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 222 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 25. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 26. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 27. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. На шляху до віри: основи Православ'я : Навч. посіб / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : ДП "ВД Професіонал", 2010. - 184 с.
 28. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 29. 86.2 П75 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : Посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 30. 86.3 Р49 Рижкова, С. А. Типологія релігій : Навч. посіб. / С. А. Рижкова. - К. : Кондор, 2005. - 448 с.
 31. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 32. 86.2 Х23 Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство : підруч. / Є. А. Харьковщенко ; Харьковщенко Є.А. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с.
 33. 60.56 Х81 Хоронжий, А. Г. Соціологія релігії : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий ; [Хоронжий А. Г.]. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 170 с.
 34. 71+86.2 Ц27 Цвєтков, О. П. Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цвєтков ; [Цвєтков О. П.]. - К. : Академвидав, 2011. - 192 с.
 35. 86.2 Ч-75 Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс : Навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. - К. : Професіонал, 2005. - 544 с.
 36. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 37. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 39. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.

  Дитяча психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.8 Д38 Дети группы риска в общеобразовательной школе / Ред. Титова С. В. - С.Пб. : Питер, 2008. - 240 с.
 2. 88.8 Д38 Детская практическая психология / под ред. Т.Д. Марцинковской. - М. : Гардарика, 2000. - 254 с.
 3. 88.8 Д38 Детская практическая психология / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - Учебник. - М. : Гардарики, 2000. - 255 с.
 4. 88.4-7 П69 Практическая психология образования : Учеб. пособие / Ред. Дубровина И.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2006. - 592 с.
 5. 88.8 П86 Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. и общ. ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. - С.Пб. : Питер, 2001. - 384 с.
 6. 88.8 С71 Специальная психология : учеб. пособие / Лубовский В.И., Розанова Т.В., Солнцева Л.И.[ и др.]; под. ред. В.И. Лубовского. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 464 с.
 7. 92 С74 Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С.Ю. Циркина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2004. - 896 с.
 8. 88.8 А91 Астапов, В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 9. 88.31 В42 Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; [Видра О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 112 с.
 10. 88.8 В67 Волков, Б. С. Практические вопросы детской психологии / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с. : ил.
 11. 88.4 Г77 Грановская, Р. М. Психология в примерах / Р. М. Грановская. - С.Пб. : Речь, 2002. - 247 с.
 12. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; [Дуткевич Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 13. 57.3 Е41 Ежова, Н. В. Педиатрия / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. Кащеева. - 4-е изд., испр. и доп. - Мн. : Вышэйшая шк., 2002. - 560 с. : ил.
 14. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.
 15. 88.8 К61 Коломинский, Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. - С.Пб. : Питер, 2004. - 480 с.
 16. 88.8 К61 Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 17. 88.8 К93 Куртышева, М. Как сохранить психологическое здоровье детей / М. Куртышева. - С.Пб. : Питер, 2005. - 252 с.
 18. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2017. - 352 с.
 19. 88.8 М36 Махлышева, С. Д. Краткий курс по детской психологии : учеб. пособ. / С. Д. Махлышева ; Махлышева С. Д. - М. : Окей-книга, 2009. - 128 с.
 20. 88.8 Н64 Никольская, И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. - Спб. : Речь, 2000. - 507 с.
 21. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).
 22. 88.8 П32 Пиаже, Ж. Психология ребенка = La Psychologie de l'enfant / Ж. Пиаже, Б. Инхельдер ; пер.Пер. Бондарь И., голованова А. - 18-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 160 с. - (Концентрированная психология).
 23. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук ; [Поліщук В. М.]. - 3-тє вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 352 с.
 24. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. - метод. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с.
 25. 88.8 П50 Поліщук, В. М. Криза 13 років: феноменологія, проблеми : Монографія / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 187 с.
 26. 88.8 П77 Приходько, Ю. О. Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку : Навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - К. : Міленіум, 2004. - 192 с.
 27. 88.31 С13 Савчин, М. В. Вікова психологія : навч. посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2011. - 384 с.
 28. 88.8 С21 Сатмари, П. Дети с аутизмом / П. Сатмари. - С.Пб. : Питер, 2005. - 224 с.
 29. 88.8 С38 Синягин, Ю. В. Детский суицид: психологический взгляд / Ю. В. Синягин, Н. Ю. Синягина. - С.Пб. : КАРО, 2006. - 176 с.
 30. 88.8 С50 Смирнова, Е. О. Детская психология : учеб. для вузов / Е. О. Смирнова ; Смирнов Е. О. - 3-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2009. - 304 с.
 31. 88.8 У74 Усанова, О. Н. Специальная психология / О. Н. Усанова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 400 с.
 32. 88.8 Ф86 Фрейд, А. Детский психоанализ / А. Фрейд. - СПб : Питер, 2003. - 477 с. - ((Хрестоматия по психологии)).
 33. 88.8 Ч-92 Чуприков, А. П. Ранній дитячий аутизм : навч.-метод. посібник / А. П. Чуприков, М. І. Винник, Я. Т. Багрій. - Івано-Франковськ : Вид-во Івано-Франківської державної медичної академії, 2005. - 40 с.
 34. 88.3 Ч-92 Чуприкова, Н. И. Умственное развитие. Принцип дифференциации / Н. И. Чуприкова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 448 с.

  Екологія і сучасність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.2 Г46 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособ. / [Москаленко В. Ф., Яворовский А. П., Ластков Д. О. и др.]. - К. : Медицина, 2012. - 208 с.
 2. 67.407.2 Е45 Екологічне законодавство України : Зб. нормат.-прав. актів. Станом на 1 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 420 с.
 3. 20.1 Е45 Екологічні проблеми землеробства / [Примак І. Д., Манько Ю. П., Рідей Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 456 с.
 4. 20.1 Е45 Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / [ Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).
 5. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 6. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 7. 65.01 С38 Синя & зелена економіка: сучасні інноваційні тренди та концепції соціально-економічного розвитку = Blue & green economy: current innovative trends and concepts socio-economic development : матеріали ІІ-го Українсько-японського симпозіуму (25.08.2011) та І-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (10.11.2011) / [За заг. ред. А. В. Кожаної]. - К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. - 120 с.
 8. 20.1 А67 Аніщенко, В. О. Основи екології : навч. посіб. / В. О. Аніщенко ; [Аніщенко В. О.]. - К. : Персонал, 2011. - 148 с.
 9. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 10. 26 Б37 Бегей, С. В. Екологічне землеробство : Підручн. / С. В. Бегей ; [Бегей С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 429 с.
 11. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид, випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 12. 67.407.2 Б81 Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. - 2-ге вид., доп. та переробл. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 368 с.
 13. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 14. 20.1 В20 Васюкова, Г. Т. Екологія : підруч. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524 с.
 15. 20.1 Г16 Галушкіна, Т. П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління : монографія / Т. П. Галушкіна, Є. Г. Гордійчук. - Х. : Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 16. 20.1 Г85 Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 292 с.
 17. 20.1 Д13 Давиденко, В. А. Ландшафтна екологія : Навч. посіб. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. - К. : Лібра, 2007. - 280 с.
 18. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 19. 20.1 Ж68 Жигуц, Ю. Ю. Інженерна екологія : Навч. посіб. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2012. - 170 с.
 20. 20.1 З-13 Заверуха, Н. М. Основи екології : авч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 304 с.
 21. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 22. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 23. 20.1 К38 Кизима, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима ; [Кизирма Р. А.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 24. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 25. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 26. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Основы экологии : учеб. пособие / Г. Д. Коваленко, Г. С. Попенко. - Х. : ИНЖЭК, 2009. - 280 с.
 27. 28.6 К56 Ковальчук, Г. В. Зоологія з основами екологій / Г. В. Ковальчук ; Ковальчук Г.В. - 2-е вид., випр. та доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 615 с.
 28. 20.1 К60 Колесников, С. И. Экология : учеб. пособие / С. И. Колесников ; Колесников С.И. - 2-е изд. - М.: Ростов н/Д : Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 29. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - гриф.
 30. 20.1 М65 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О. О. Мислюк ; [Мислюк О. О.]. - К. : Кондор, 2012. - 660 с.
 31. 20.1 М99 Мягченко, О. П. Основи екології : підруч. / О. П. Мягченко ; [ Мягченко О. П. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 32. 28.0 Н47 Некос, А. Н. Екологія людини : Підручник / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н., 2007. - 336с.
 33. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
 34. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 249 с.
 35. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 36. 85.118 Ш67 Шкодовський, Ю. М. Урбаністика : підруч. / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 248 с.

  Економічна історія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.02 Е45 Економічна історія зарубіжних країн : навч. посіб. / [Ред. Уперенко М. О.]. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 560 с.
 2. 65.02 Е45 Економічна історія України : Навіч. посіб. / Уперенко М.О., Кузнєцов Е.А., Парієнко Г.К. та ін. - 2-ге вид. - Х. : Одіссей, 2005. - 496 с.
 3. 65.02+87.3(0) И90 История и философия экономики / под ред. д-ра экон. наук, проф. М.В. Конотопова. - Изд. 2-е, стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 664 с.
 4. 65.02 И90 История мировой экономики : учебник / [ред. Поляк Г. Б., Маркова А. Н.]. - 3-е изд., стереот. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 671 с.
 5. 65.02 И99 Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / За ред. С.В.Степаненка. - К. : КНЕУ, 2010. - 743 с.
 6. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 7. 65.02 І-90 Історія економічних учень : підручник / [Корнійчук Л.Я.,Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін].; pа ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. - К. : КНЕУ, 2005. - 564 с.
 8. 65.02 І-90 Історія економічних учень. У 2 ч. : Підручн. Ч. 2 / Ред. Базилевич В.Д. - 3-тє вид. випр. - К. : Знання, 2006. - 575 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економічних учень:У 2 ч. : Підручник:У 2-х ч. Ч. 2 / Ред. Базилевич В.Д. - 2-ге вид. випр. - К. : Знання, 2005. - 567 с.
 10. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 11. 65.02 А50 Аллен, Р. Глобальная экономическая история : Краткое введение / Р. Аллен. - М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. - 224 с.
 12. 65.02 Б79 Болотіна, Є. В. Економічна історія. Методичний посібник до вивчення курсу : Навч. посіб. / Є. В. Болотіна. - К. : ЦНЛ, 2006. - 120 с.
 13. 65.02 В61 Вощанова, Г. П. Экономическая история : учеб пособие / Г. П. Вощанова ; Вощанова Г.П.,Годзина Г.С. - М. : Инфра-М, 2007. - 255 с.
 14. 65.02 З-36 Заславская, М. Д. История экономики : Учебное пособие для бакалавров / М. Д. Заславская. - М. : Дашков и К, 2013. - 296 с.
 15. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 16. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Історія економічної теорії : Підручник / С. М. Злупко. - 2-ге вид., випр., і доп. - К. : Знання, 2005. - 719 с.
 17. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. - К. : Знання, 2008. - 647 с.
 18. 65.02 К78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2014. - 504 с.
 19. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 20. 65.02 Л22 Лановик, Б. Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - 6-те вид., стер. - К. : Вікар, 2006. - 405 с.
 21. 65.02 Л22 Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу : Підручн. / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; Ред. Б.Д. Лановик. - 8-ме вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2006. - 495 с.
 22. 65.01 М36 Мацелюх, Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 382 с.
 23. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Економічна історія : Навч. посіб. / П. І. Юхименко. - 2-ге вид., стер. - К. : Вікар, 2006. - 341 с.
 24. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Економічна історія : підруч. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання-Прес, 2008. - 567 с.
 25. 65.02 Я46 Якобчук, В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 476 с.

  9 березня - день народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  Україна - шлях до свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

 

  У світі дизайну

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - Вид. 2-ге, перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 592 с.
 2. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 3. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
 4. 85.128+30.18 А25 Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий / Е. С. Агранович-Пономарева, Н. И. Аладова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 348 с.
 5. 30.18+78 Б20 Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн : Учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.
 6. 30.18 Б25 Баркер, Л. VIP-дизайн вашего дома / Л. Баркер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Это модно).
 7. 30.18 Б43 Белочкина, Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина ; [Белочкина Ю.]. - Х. : Фолио, 2006. - 317 с.
 8. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 9. 30.18 Г46 Гиббс, Д. Настольная книга дизайнера интерьера / Д. Гиббс ; пер.с англ. - М. : ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 10. 30.18 Г86 Грожан, Д. В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности / Д. В. Грожан. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 348 с.
 11. 76.006.5+30.18 Д84 Дурняк, Б. В. Розробка і дизайн рекламних видань : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 315 с.
 12. 30.18 Е30 Егоров, Б. В. Технический дизайн : учеб. пособ. / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 336 с.
 13. 30.18 К82 Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижанівська. - К. : Ліра-К, 2009. - 218 с. - CD.
 14. 30.18+76.006.5 К93 Курушин, В. Д. Дизайн и реклама / В. Д. Курушин ; [Курушин В. Д.]. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 15. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 16. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 17. 30.18 М69 Михайленко, В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с.
 18. 37.24-2 Н63 Ніколаєва, Т. В. Тектоніка формоутворення костюма : навч. посіб. / Т. В. Ніколаєва ; [Ніколаєва Т. В.]. - К. : АРІСТЕЙ, 2005. - 224 с.
 19. 30.18+85.128 П39 Плотникова, Т. В. Дизайн для ленивых / Т. В. Плотникова ; [Плотникова Т. В.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 20. 30.18+65.290-2 П73 Пресс, М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century / М. Пресс, Р. Купер ; пер.с англ. Поплавская А. Н. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 21. 76.006.5+30.18 П81 Пронин, С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе / С. Пронин ; [Пронин С.]. - М. : Бератор, 2004. - 168 с.
 22. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; [Пушкар В.В.]. - К. : Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 23. 30.18 Р64 Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : Учеб. / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер Пресс, 2013. - 256 с.
 24. 30.18 С94 Сьомкін, В. Дизайн, тенденції та напрямки розвитку : Монографія / В. Сьомкін. - К. : Альтерпрес, 2009. - 528 с.
 25. 30.18 У80 Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин ; [Устин В.Б.]. - 2-е изд., уточ.и доп. - Л. : АСТ; Астрель, 2007. - 239 с. : ил.
 26. 38 Ш46 Шемседінов, Г. І. Проектування мобільних будівель : навч. посіб. / Г. І. Шемседінов ; Шемседінов Г. І. - К. : КНУБА, 2007. - 144 с.
 27. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.

 

  Дипломатія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.4 Д46 Дипломатия иностранных государств : Учеб. пособие / Ред. Зоновой Т.В. - М. : РОССПЭН, 2004. - 352 с.
 2. 66.4 И90 История дипломатии / Сост. Лактионов А. - М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. - 943 с.
 3. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. ; пер.з англ.Зарума-Панських О. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 4. 92 К68 Короткий український дипломатичний словник / Упоряд. Серкіз Я.; Ред. Мальський М. - Львів : ЛНУ, 2002. - 176 с.
 5. 66.4 У45 Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 16 / [Голов.ред. Денисенко А.]. - К., 2015. - 1007 с.
 6. 92 У45 Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т.1 : А-Л / Ред. Губерський Л.В. та ін. - К. : Знання України, 2004. - 760 с.
 7. 92 У45 Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. Т.2 : М-Я / Ред. Губерський Л.В. та ін. - К. : Знання України, 2004. - 812 с.
 8. 92 У45 Український дипломатичний словник / [За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 9. 66.4 А47 Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить / И. С. Алексеев ; Алексеев И. С. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 284 с.
 10. 66.4 В88 Вуд, Д. Дипломатический церемониал и протокол / Д. Вуд, Ж. Серре ; пер.Ю. П. Клюкин, В. В. Пастоев. - 2-е изд. - М. : Междунар. отношения, 2003. - 416 с.
 11. 66.4+63.3(4 Укр) Г61 Головченко, В. Дипломатична історія України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) / В. Головченко, В. Матвієнко, В. Солдатенко ; навч. посіб. - К. : Київський університет, 2011. - 527 с.
 12. 66.4 Г85 Гриневский, О. Тайны советской дипломатии / О. Гриневский. - М. : Вагриус, 2000. - 335 с.
 13. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2007. - 224 с.
 14. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : Навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. - К. : Либідь, 2004. - 248 с.
 15. 66.4 Г94 Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. - Навч. посіб. - К. : Либідь, 2001. - 255 с.
 16. 66.4 З-63 Зінченко, А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу : Навч. посіб. / А. Зінченко. - К. : Нова книга, 2002. - 564 с.
 17. 66.4 З-67 Зленко, А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен / А. Зленко. - Х. : Фолио, 2004. - 559 с.
 18. 66.4 М29 Марущак, М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Й. Марущак ; [ Марущак М. Й. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 368 с.
 19. 67.412 Р41 Репецький, В. Дипломатичне і консульське право : Підручн. / В. Репецький. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 372 с.
 20. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 295 с.
 21. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підруч. / О. П. Сагайдак ; [ Сагайдак О. П. ]. - К. : Знання, 2010. - 398 с.
 22. 66.4 С20 Сардачук, П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : Навч. посіб. / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. - К. : Україна, 2001. - 176 с.
 23. 66.4 Т12 Табачник, Д. В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990 рр.) : Навч. посіб. / Д. В. Табачник. - К. : Либідь, 2006. - 768 с.
 24. 66.4 Ф39 Фельтхэм, Р. Д. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм ; Пер. с англ. В.Е. Улаховича. - 4-е изд. - Мн. : Новое знание, 2004. - 304 с.
 25. 92+66.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник / Л. Д. Чекаленко. - Д. : МАУП, 2007. - 176 с.
 26. 6.4 Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України ( від давніх часів до наших днів ) : підруч. / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; [Чекаленко Л.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2011. - 290 с.

    Менеджмент

  Список літератури до книжкової виставки

  1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
  2. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2016. - 550 с.
  3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
  4. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
  5. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
  6. 5.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
  7. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
  8. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
  9. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
  10. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
  11. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
  12. 005 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2017. - 528 с.
  13. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
  14. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
  15. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
  16. 65.290-2 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; [ Бондар О. В. ]. - 2-ге вид., прероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.
  17. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  18. 65.290-2 Д75 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 152 с.
  19. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
  20. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
  21. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
  22. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
  23. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
  24. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  25. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
  26. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2015. - 563с.
  27. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
  28. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
  29. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
  30. 65.290-2 Ш95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).

  Медична психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4-5+67.5 М42 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : Учеб. пособ. / [Ред. Дмитриева Т. Б., Сафуанов Ф. С.]. - М. : Генезис, 2004. - 606 с.
 2. 88.4-5 М42 Медицинская психология : Учеб. пособие / Важенин М.М., Гайдук Ф.М., Григорьева Н.К. и др. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 125 с.
 3. 88.4-5 М42 Медична психологія : підруч. / [Ред. Максименко С. Д.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520 с.
 4. 88.4-5 П86 Психологічні аспекти медичної праці / Уклад. І.В.Федік. - К. : Персонал, 2015. - 126 с.
 5. 88.4-5 А16 Абрамова, Г. С. Психология в медицине / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. - Учеб. пособие. - М. : Кафедра-М, 1998. - 272 с.
 6. 88.4-5 В55 Вітенко, І. С. Медична психологія : підруч. / І. С. Вітенко ; [Вітенко І. С.]. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с.
 7. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 8. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.
 9. 88.4-5 К43 Кирпиченко, А. А. Основы медицинской психологии / А. А. Кирпиченко, Б. Б. Ладик, А. А. Пашков. - 2-е изд., стер. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 144 с.
 10. 88.4-5 К71 Косенко, В. Г. Медицинская психология для медсестер и фельдшеров / В. Г. Косенко, Л. Ф. Смоленко, Т. А. Чебуракова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 416 с.
 11. 88.4-5 К80 Кречмер, Э. Медицинская психология = Medizinische psychologie / Э. Кречмер ; пер.с нем. - С.Пб. : Союз, 1998. - 464 с.
 12. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология. Основы патопсихологии и психопаталогии / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков. - Учебн. для вузов. - М. : Логос, 1999. - 232 с.
 13. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 320 с.
 14. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2003. - 320 с.
 15. 88.4-5 С32 Середина, Н. В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 16. 88.4-5 С74 Спринц, А. М. Медицинская психология с элементами общей психологии : Учебник / А. М. Спринц, Н. Ф. Михайлова, Е. П. Шатова. - С.Пб. : СпецЛит, 2005. - 447 с.
 17. 88.4-5 Ф91 Фролова, Ю. Г. Медицинская психология / Ю. Г. Фролова. - 2-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 383 с.
 18. 88.4-5 Ш67 Шкуренко, Д. А. Общая и медицинская психология / Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.


  Фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 2. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
 4. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 5. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 6. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 7. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 8. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 9. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 10. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 11. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 12. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 13. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 14. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 15. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 16. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 17. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 18. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 19. 52.81+24 Н60 Ніжник, Г. П. Фармацевтична хімія : підруч. / Г. П. Ніжник. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 352 с.
 20. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 21. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.Книжкові виставки 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: