Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2016

  Розвиток статистичної науки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.051 С69 Социально-экономическая статистика : Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М. : Юрайт, 2016. - 269 с.
 2. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посібник / [ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук та ін ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 320 с.
 3. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 304 с.
 4. 60.6 С78 Статистика: збірник задач / [Кустовська О. В., Матійчук Л. П., Чорний В. С. та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 88 с.
 5. 60.6 С78 Статистика : учеб. / [Под ред. И. И. Елисеевой]. - С.Пб. : Статистика, 2010. - 368 с. - CD.
 6. 92 С78 Статистичний словник / [Ред. Осауленко О. Г.]. - К. : Інформ.- аналіт. агенство, 2012. - 498 с.
 7. 65.051 Ф59 Фінансова статистика : Навч. посіб. / [Лугінин О. Е., Фомішина В. М., Надточій І. І. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 359 с.
 8. 60.6 С78 Статистика : Навч. посіб. / [Матковський С. О., Гальків Л. І., Гринькевич О. С. та ін.]. - 2-ге вид., доп. і випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.
 9. 60.6 С78 Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 10. 60.6 Б42 Бек, В. Л. Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, Г. В. Капленко. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 320 с.
 11. 66.4 В75 Ворожко-Копрович, Т. Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ: зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення : Монографія / Т. Ворожко-Копрович ; [Ворожко-Копрович Т.]. - К. : Альфа Реклама, 2010. - 226 с.
 12. 65.051 Г15 Галицька, Е. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 13. 60.6 Г69 Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий ; [Горкавий В. К.]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Алерта, 2012. - 608 с.
 14. 60.6 Г87 Громыко, Г. Л. Теория статистики : Практикум / Г. Л. Громыко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 238 с.
 15. 65.051 М21 Мальчик, М. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. - К. : ЦУЛ, 2011. - 184 с.
 16. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Статистика : підруч. / А. Т. Мармоза ; Мармоза А. Т. - К. : КНТ Ельга-Н, 2009. - 896 с.
 17. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Практикум з теорії статистики : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 484 с.
 18. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - К. : Знання, 2009. - 534 с.
 19. 65.051 М85 Моторин, Р. М. Статистика для економістів : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. - К. : Знання, 2009. - 430 с. - CD.
 20. 60.6 О-62 Опря, А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря ; [Опря А. Т.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 21. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 22. 60.6 С79 Стегней, М. І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. - К. : Кондор, 2011. - 306 с.
 23. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 24. 60.6 Т67 Тринько, Р. І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. - К. : Знання, 2011. - 397 с.
 25. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 26. 60.6 Щ98 Щурик, М. В. Статистика : навч. посіб. / М. В. Щурик. - вид. 2-ге, оновлене і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 545 с. - (Вища оосвіта в Україні.).

 

  Раритетні видання з фонду Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім.Ярослава Мудрого

 

  День пам'яті жертв голодомору

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 7. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 9. 63.3(4 Укр) Д34 День і вічність Джеймса Мейса / Ред. Івшина Л. - К. : Укр. прес-група, 2005. - 447 с.
 10. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 11. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 12. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 14. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 15. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського селянства. В 2-х т. : Нариси. Т.2 / Андрощук О.В., Баран В.К., Блануца А.В.та ін. - К. : Наукова думка, 2006. - 656 с.
 16. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 18. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 19. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Ред. Курас І.Ф.; Майборода М., Андрущенко В.П., Баран В.К., Бойко О.Д. та ін. - К. : Генеза, 2003. - 696 с.
 20. 67.72 П80 Прокуратура України: Академічний курс : Підруч. / Сухонос В. В., Лакизюк В. П., Грицаєнко Л. Р. та ін. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. - 566 с.
 21. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 22. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 23. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 24. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 25. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 26. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 27. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 28. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 29. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 30. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 33. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 34. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 35. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 36. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 37. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 38. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 39. 63.3(2 Рос) К72 Костюк, А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або Організація жовтневого переороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр. / А. Костюк. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 40. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 41. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 42. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 43. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 44. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 45. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 46. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 47. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 48. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 49. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 50. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 51. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 52. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 53. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 54. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : Навч. посіб. / Г. І. Трофанчук ; [Трофанчук Г. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 384 с.
 55. 67.3(4 Укр) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 568 с.
 56. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 57. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 58. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 59. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 60. 66.3 Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / В. Ющенко ; [Ющенко В.]. - К. : НІСД, 2010. - 464 с.
 61. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Мова наша українська : Ст., виступи, роздуми / І. П. Ющук. - 2-ге вид., допов. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.

  Комп'ютерні інформаційні технології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач О. П., Артеменко О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 768 с.
 2. 32.973 А15 Аблязов, В. И. Проетирование баз данных в среде Microsoft Office Access 2003, 2007 и 2010 : Учеб. пособие / В. И. Аблязов. - С.Пб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 107 с.
 3. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312 с.
 4. 32.973 Б28 Батаев, А. В. Операционные системы и среды / А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин, С. В. Синицын. - М. : Академия, 2014. - 272 с.
 5. 32.973 Б81 Бондарь, А. Г. Microsoft SQL Server 2012 / А. Г. Бондарь. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 608 с.
 6. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 7. 32.973 В23 Ващенко, Г. В. Информатика / Г. В. Ващенко. - Красноярск : СФУ, 2013. - 204 с.
 8. 32.973 В38 Веселовська, Г. В. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 584 с.
 9. 32.973 Г16 Галкін, О. В. Мова програмування C++ : Конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес. - К. : Персонал, 2015. - 260 с.
 10. 32.81 Г74 Гохберг, Г. С. Информационные технологии / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 240 с.
 11. 32.973 Г86 Грофф, Д. Р. SQL: полное руководство : 3-е изд. / Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Эндрю Дж. Оппелъ. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2015. - 960 с.
 12. 32.973 К35 Кенин, А. М. Практическое руководство системного администратора / А. М. Кенин. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 544 с.
 13. 32.973 К44 Киселев, В. И. Основы информатики / В. И. Киселев. - Хабаровск : ХГИИК, 2014. - 147 с.
 14. 32.973 К56 Ковалюк, Т. В. Алгоритмізація та програмування : підруч. / Т. В. Ковалюк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 400 с.
 15. 32.973 К59 Козак, Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. - Л. : Новий Світ-2000, 2016. - 328 с.
 16. 32.973 К60 Колисниченко, Д. Windows 8. Настройка, работа, администрирование / Д. Колисниченко. - С.Пб. : Питер, 2013. - 192 с.
 17. 32.973 К60 Колисниченко, Д. Н. Microsoft Windows 8 для пользователей / Д. Н. Колисниченко. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2013. - 448 с.
 18. 32.973 Л59 Линн, С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012 / С. Линн. - С.Пб. : Питер, 2014. - 304 с.
 19. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 239с.
 20. 32.81 Л64 Литвин, В. В. Аналіз даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 276 с.
 21. 32.973 Л77 Лопотко, О. В. Інформатика. Excel. Visual basic for applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 246 с.
 22. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 23. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розан. - К. : Ліра-К, 2013. - 192 с.
 24. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. - К. : Ліра-К, 2013. - 264 с.
 25. 32.81 М35 Матюха, М. М. Комп'ютерний аудит : Опор. курс лекцій для студ. екон. спец. дистанційної форми навчання / М. М. Матюха. - К. : Персонал, 2015. - 228 с.
 26. 32.973+65.052 М48 Мельник, М. В. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учёт для Украины : самоучит.-практикум / М. В. Мельник. - К. : Алерта, 2016. - 192 с.
 27. 32.81 М48 Мельниченко, С. В. Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : опорний конспект лекцій / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. - К. : КНТЕУ, 2013. - 30 с.
 28. 32.81+74.58 М64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності ( для спеціальності - історія ) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 296 с.
 29. 32.81 Н64 Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навч.посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. - вид. 2-ге, випр. та доп. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 279 с.
 30. 32.973 Н88 Нужний, Є. М. Інструментальні засоби електронного офісу : навч. посіб. / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2016. - 296 с.
 31. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 32. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 492 с. - (Комп'ютинг).
 33. 32.973 П36 Пічугін, М. Ф. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. - К. : ЦУЛ, 2013. - 346 с.
 34. 32.81+76,0 П65 Почепцов, Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Почепцов. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2015. - 497 с.
 35. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 36. 32.973 С34 Сідоров, Д. Е. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 37. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 38. 32.81 С64 Сопко, В. В. Моделювання інформаційних систем обліково-фінансових процесів : Навч. посіб. / В. В. Сопко, М. М. Матюха, М. Т. Левочко. - К. : Персонал, 2013. - 314 с.
 39. 32.973 С99 Сявавко, М. С. Основи економічної інформатики : навч. посіб. / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 236 с.
 40. 32.973 Т18 Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1120 с.
 41. 32.973 Ф36 Фейерштейн, С. Oracle PL/SQL. Для профессионалов / С. Фейерштейн, Б. Прибыл. - С.Пб. : Питер, 2015. - 1024 с.
 42. 32.973 Ф80 Форта, Б. SQL за 10 минут / Б. Форта. - 4-е изд. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2014. - 288 с.
 43. 32.973 Х20 Харвей, Г. Excel 2010 для чайников / Г. Харвей. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2013. - 336 с.
 44. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : Навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2013. - 238 с.
 45. 32.973 Ч-49 Черняк, О. І. Інтелектуальний аналіз даних : підруч. / О. І. Черняк, П. В. Захарченко. - К. : Знання, 2014. - 599 с. - (Університетський підручник).

  Менеджмент як мистецтво управління

 

  Психологія у структурі сучасних наук

 

  Енциклопедичні скарби бібліотеки МАУП

 

  Історія економічних вчень

 

  Актуальні видання Академії

 

  Історія світової цивілізації

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) В19 Васильев, Л. С. История Востока. В 2 т. : Учеб. Т. 2 / Л. С. Васильев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая шк., 2003. - 568 с.
 2. 63.3(0) М15 Мак-Нил, У. Восхождение Запада: История человеческого сообщества = The rise of the West / У. Мак-Нил ; пер.Пер. Галушка А., Маричев Е.Т., Мирам Г.Э. - М.; К. : Старклайт: Ника-Центр, 2004. - 1064 с.
 3. 63.3(0) D61 Documenta romaniae historica. Vol. XXVI : A. Moldova (1641-1642). - Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2003.
 4. 63.3(0) П12 Павленко, Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю. В. Павленко. - 2-е изд. - К. : Феникс, 2004. - 760 с.
 5. 63.3(0) Б72 Бобилєва, С. Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року / С. Й. Бобилєва ; Ред. Бойцун Н.Є. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. - 528 с.
 6. 63.3(0) М47 Мелащенко, А. К. Портретная галерея журналиста-международника / А. К. Мелащенко. - К. : Паливода А.В., 2005. - 216 с.
 7. 63.3(0) Л15 Ладиченко, Т. Всесвітня історія : Посіб. / Т. Ладиченко. - 3-ге вид., доп. - К. : А.С.К., 2003. - 320 с.
 8. 63.3(0) С91 Сушинський, Б. Всесвітня історія лицарства / Б. Сушинський. - Одеса : Видавничий Дім ЯВФ, 2004. - 640 с.
 9. 63.3(0) Р75 Росляков, С. Н. Амазонки в ярости и любви / С. Н. Росляков. - Николаев : Возможности Киммерии, 2004. - 248 с.
 10. 63.3(0) Г78 Граф, Ю. Великая ложь ХХ века: Миф о геноциде евреев в период ІІ Мировой войны / Ю. Граф. - К. : МАУП, 2005. - 320 с.
 11. 63.3(0) М31 Маслов, А. А. Утраченная цивилизация: в поисках потерянного человечества / А. А. Маслов. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 520 с.
 12. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2005. - 272 с.
 13. 63.3(0) И90 История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй / Ред. Седов А.В., Бонгард-Левин Г.М. - М. : Восточ. лит., 2004. - 895 с.
 14. 63.3(0) Ш14 Шавли, Й. Венеты: наши древние предки / Й. Шавли. - М., 2003. - 160 с.
 15. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2006. - 272 с.
 16. 63.3(0) М23 Маначинський, О. Я. Косово і Метохія: історичні перехрестя : Монографія / О. Я. Маначинський. - К. : МАУП, 2001. - 112 с.
 17. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 18. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Тести. 6-11 класи : посібник / за ред. Мицик Л.М. - К. : Академія, 2007. - 368 с.
 19. 63.3(0) В19 Васильев, Л. С. История Востока. В 6 т. : учеб. пособие. Т. 1 : Древний Восток и античность / Л. С. Васильев ; Васильев Л.С. - М. : Высшая шк., 2007. - 447 с.
 20. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 21. 63.3(0) В75 Воронянский, А. В. Всемирная история ХХ в. : учеб. пособие для школьников и студентов / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Х. : Парус, 2005. - 352 с.
 22. 63.3(0) Х91 Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян (Давня доба, Середньовіччя) : навч. посіб. / [Ред. Яровой В. І.]. - К. : Либідь, 2011. - 416 с.
 23. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 24. 63.3(0)2 Б68 Блаватская, Т. В. Черты истории государственности Эллады / Т. В. Блаватская. - С.Пб. : Алетейя, 2003. - 409 с.
 25. 63.3(0)3 Ц69 Циркин, Ю. Б. От Ханаана до Карфагена / Ю. Б. Циркин. - М. : Астрель, 2001. - 528 с.
 26. 63.3(0)3 Б89 Бругш, Г. Все о Египте / Г. Бругш. - М., 2001. - 672 с.
 27. 63.3(0)3 Г39 Геродот. История в девяти книгах / Геродот ; пер.Пер. Стратоновского Г.А. - М. : Олма-пресс, 2004. - 640 с.
 28. 63.3(0)3 П50 Полибий. Всеобщая история / Полибий ; пер.Пер. Мищенко Ф.Г. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 576 с.
 29. 63.3(0)3 Б90 Буданова, В. П. Готы в эпоху великого переселения народов / В. П. Буданова. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 320 с.
 30. 63.3(0)3 С42 Скифия: история, хозяйство, быт, религия, искусство, военное дело / Мурзин В.Ю., Гаврилюк Н.А., Бессонова С.С. и др. - Николаев : Возможности Киммерии, 2004. - 148 с.
 31. 63.3(0)3 З-91 Зубарь, В. М. Боспор Киммерийский: история и культура / В. М. Зубарь, А. С. Русяева. - 2-е изд., доп. - Николаев : Возможности Киммерии, 2004. - 208 с.
 32. 63.3(0)3 S51 Shevchenko, O. The stories of bygone years = Преданья старины глубокой : manual for post-graduates and students of Humanities / Olga Shevchenko. - К. : Издательский дом "Юридична книга", 2003. - 464 p.
 33. 63.3(0)3 К17 Калашников, В. Загадки истории: Античность / В. Калашников. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. - (Энциклопедия тайн и загадок).
 34. 63.3(0)3 П33 Пирамиды : Пер. с англ / Ред. Ларченко В.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 35. 63.3(0)3+63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історичні портрети античності та середньовіччя / В. О. Балух, І. П. Возний, В. П. Коцур ; підручник. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. - 502 с. : іл.
 36. 63.3(0)4 П86 Пселл, М. Хронография. Краткая история / М. Пселл. - С.Пб. : Алетейя, 2003. - 397 с.
 37. 63.3(0)4 І-90 Історія західноєвропейського середньовіччя : Хрестоматія / Упоряд. Рудь М.О. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.
 38. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 1 : Раннє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 496 с.
 39. 63.3(0)5 К43 Кириченко, В. П. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : Навч. посіб. / В. П. Кириченко. - К. : Либідь, 2002. - 168 с.
 40. 63.3(0)5 Е15 Евдокимова, А. А. История раннего нового времени. Эпоха реформации / А. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 41. 63.3(0)5 G11 Somkuti, G. Az Orszagos Szechenyi Konyvtar tortenete 1802-1918 / Gabriella Somkuti. - Budapest : Orzsagos Szechenyi Konyvtar, 2002. - 139 old. : il.40 old.
 42. 63.3(0)6 Ц38 Центральная Европа во второй половине ХХ века. В 3-х т. = Central-Eastern Europe in the Second Half on the 20th Century. Т.2 : От стабилизации к кризису 1966-1989. - М. : Наука, 2002. - 516 с.
 43. 63.3(0)6 П38 Пленков, О. Ю. Третий рейх. Нацистское государство / О. Ю. Пленков. - С.Пб. : Нева, 2004. - 480 с.
 44. 63.3(0)6 П38 Пленков, О. Ю. Третий рейх. Арийская культура / О. Ю. Пленков. - С.Пб. : Нева, 2005. - 480 с.
 45. 63.3(0)6 М23 Маначинский, А. Я. Ирак: тайные пружины войны / А. Я. Маначинский. - К. : Румб, 2005. - 416 с.
 46. 63.3(0)6 Ф51 Филатов, В. Война. Сводки с фронтов иудейской империи / В. Филатов. - М. : Алгоритм, 2006. - 496 с.
 47. 63.3(0)6 А87 Архив Троцкого. В 3- т. Т.2 / Ред. Фельштинский Ю.Г. и др. - Х. : Око, 2001. - 488 с.
 48. 63.3(0)6 М23 Маначинский, А. Я. Афганистан: когда дуют ветры войны / А. Я. Маначинский. - К. : Румб, 2006. - 576 с.
 49. 63.3(0)6 P74 Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestycy XX wieku = Польша та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Т.3 : Polskie podziemie 1939-1941 od Wolynia do Pokucia. C.2. - Warszawa-Kijow, 2004. - 648 s.
 50. 63.3(0)6 P74 Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestycy XX wieku = Польша та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Т.4 : Polacy i ukraincy pomiedzy dwoma systemami totalitarnymi 1942-1945. C.1. - Warszawa-Kijow, 2005. - 876 s.
 51. 63.3(0)6 P74 Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestycy XX wieku = Польша та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Т.5 : Akcja "Wisla" 1947. - Warszawa-Kijow, 2006. - 832 s.
 52. 63.3(4 Укр) U22 Ukraina EU grenze 2000 +? = Україна ЄС кордон 2000 + ? : Незалежний культурологічний часопис / J.Giedroyc. - Lviv : Незалежний культурологічний часопис, 2001. - 492 s.
 53. 71.1 В27 Великое переселение / Ред. Журавлев А. - М. : Бук Хаус, 2005. - 180 с.
 54. 87.3(0) Г12 Габрієлян, О. А. Філософія історії : підруч. / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - К. : Академвидав, 2010. - 216 с. - (Альма-матер).
 55. 92 К41 Кіндер, Г. Всесвітня історія = dtv-Аtlas Weltgeschichte : dtv-Аtlas / Г. Кіндер, В. Хільгеман. - К. : Знання-Прес, 2001. - 631 с.
 56. 92 Г93 Губарев, В. К. Довідник школяра і студента. Всесвітня історія / В. К. Губарев. - Донецьк : БАО, 2004. - 496 с.

  Медична психологія

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 П69 Практикум по психологии: Общая и социальная психология / Ред. Н.Д. Твороговой. - М. : Медицинское информационное агенство, 1997. - 374 с.
 2. 88.2 П86 Психодиагностика и психокоррекция / под ред . .А..А. Александрова. - С.Пб. : Питер, 2008. - 384 с. : ил.
 3. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 4. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология. Основы патопсихологии и психопаталогии / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков. - Учебн. для вузов. - М. : Логос, 1999. - 232 с.
 5. 88.4-5 А16 Абрамова, Г. С. Психология в медицине / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. - Учеб. пособие. - М. : Кафедра-М, 1998. - 272 с.
 6. 88.4-5 М42 Медицинская психология : Учеб. пособие / Важенин М.М., Гайдук Ф.М., Григорьева Н.К. и др. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 125 с.
 7. 88.4-5 К43 Кирпиченко, А. А. Основы медицинской психологии / А. А. Кирпиченко, Б. Б. Ладик, А. А. Пашков. - 2-е изд., стер. - Мн. : Вышэйшая шк., 2001. - 144 с.
 8. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 320 с.
 9. 88.4-5 К71 Косенко, В. Г. Медицинская психология для медсестер и фельдшеров / В. Г. Косенко, Л. Ф. Смоленко, Т. А. Чебуракова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 416 с.
 10. 88.4-5 Х20 Харди, И. Врач, сестра, больной: Психология работы с больными / И. Харди ; Ред. Коркина М.Ф. ; пер.Алекса М. - 4-е изд., стереотип. - Budapest : Akademiai KIADO, 1981. - 286 old.
 11. 88.4-5 С32 Середина, Н. В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.
 12. 88.4-5 Ш67 Шкуренко, Д. А. Общая и медицинская психология / Д. А. Шкуренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.
 13. 88.4-5 Л19 Лакосина, Н. Д. Учебное пособие по медицинской психологии / Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков. - М. : Медицина, 1976. - 320 с.
 14. 88.4-5 М80 Морозов, С. М. Клінічна психологія .Ч.1.Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо : Навч. посіб. / С. М. Морозов, В. В. Бондарь. - К. : ІПО Київського нац. ун- ту ім. Т. Шевченка, 2001. - 117 с.
 15. 88.4-5 Л19 Лакосина, Н. Д. Медицинская психология / Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : Медицина, 1984. - 272 с.
 16. 88.4-5 С74 Спринц, А. М. Медицинская психология с элементами общей психологии : Учебник / А. М. Спринц, Н. Ф. Михайлова, Е. П. Шатова. - С.Пб. : СпецЛит, 2005. - 447 с.
 17. 88.4-5 М 99 Мягков, И. Ф. Медицинская психология: пропедевтический курс : Учебн. / И. Ф. Мягков, С. Н. Боков, С. И. Чаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2003. - 320 с.
 18. 88.4-5 К90 Кулаков, С. А. Основы психосоматики / С. А. Кулаков. - С.Пб. : Речь, 2007. - 288 с.
 19. 88.4-5 В55 Вітенко, І. С. Медична психологія : підруч. / І. С. Вітенко ; [Вітенко І. С.]. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с.
 20. 88.4-5 М42 Медична психологія : підруч. / [Ред. Максименко С. Д.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520 с.
 21. 88.4-5 А19 Аве-Лаллемант, У. Графический тест "Звезды и Волны" / У. Аве-Лаллемант. - С.Пб. : Речь, 2002. - 240 с.
 22. 88.4-5 К80 Кречмер, Э. Медицинская психология = Medizinische psychologie / Э. Кречмер ; пер.с нем. - С.Пб. : Союз, 1998. - 464 с.
 23. 88.4-5 Ф91 Фролова, Ю. Г. Медицинская психология / Ю. Г. Фролова. - 2-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 383 с.
 24. 88.4-5+67.5 М42 Медицинская и судебная психология. Курс лекций : Учеб. пособ. / [Ред. Дмитриева Т. Б., Сафуанов Ф. С.]. - М. : Генезис, 2004. - 606 с.
 25. 88.4-7 П77 Приходько, Ю. В. Практична психологія: Введення у професію : навч. посіб. / Ю. В. Приходько ; [Приходько Ю. О.]. - К. : Каравела, 2010. - 232 с.
 26. 88.8 И85 Исаев, Д. Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия / Д. Н. Исаев. - С.Пб. : Речь, 2004. - 384 с.

  Інформаційні системи та технології

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 С12 Саак, А. Э. Информационные технологии управления : Учеб. / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 2. 32.81 С65 Сорока, П. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : Навч. посіб. / П. М. Сорока. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 260 с.
 3. 32.81 Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : Практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - К. : Знання, 2006. - 429 с.
 4. 32.81 Ч-49 Черняк, О. І. Системи обробки економічної інформації. : Підручник / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. - К. : Знання, 2006. - 447 с.
 5. 32.81 Т23 Татарчук, М. І. Корпоративні інформаційні системи : Навч. посіб. / М. І. Татарчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 291 с.
 6. 32.81 П34 Писаревська, Т. А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т. А. Писаревська, О. В. Городній ; Ред. Писаревська Т.А. - К. : КНЕУ, 2006. - 284 с.
 7. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : Навч. посіб / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. - Суми : Університетська книга, 2005. - 407 с.
 8. 32.81 К72 Костров, А. В. Уроки информационного менеджмента. Практикум : Учеб. пособие / А. В. Костров, Д. В. Александров. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 304 с.
 9. 32.81 М35 Матюха, М. М. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посіб. / М. М. Матюха. - К. : Університет "Україна", 2005. - 306 с.
 10. 32.81 И32 Избачков, Ю. С. Информационные системы : Учеб. / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 656 с.
 11. 32.81 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : Навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Л. : Новий світ, 2006. - 436 с.
 12. 32.81 П27 Перевозчикова, О. Л. Інформаційні системи і структури даних : Навч. посіб. / О. Л. Перевозчикова. - К. : КМ Академія, 2007. - 287 с.
 13. 32.81 Н72 Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2006. - 462 с.
 14. 32.81 І-74 Інформаційні технології в регональному управлінні : Навч. посібн. / Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. та ін. - К. : Знання України, 2006. - 282 с.
 15. 32.81 К63 Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів у віртуальному середовищі навчального центру кафедри : Навч.-метод. посіб. / Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В., Зачко О.Б., Ящук В.І. - Л. : Компакт-ЛВ, 2005. - 162 с.
 16. 32.81 З-38 Зацерклянний, М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : Навч. посіб. / М. М. Зацерклянний, О. Ф. Мельников. - К. : Професіонал, 2006. - 432 с.
 17. 32.81 П36 Пішеніна, Т. І. Інформаційне забезпечення управління та реферування : Навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; Ред. Бутник-Сіверського О. Б. - К. : Вид-во "Університет"Україна", 2006. - 278 с.
 18. 32.81 І-99 Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : Навч.-метод. посіб.для самост. вивч.дисц. / Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. та ін. - К. : КНЕУ, 2006. - 324 с.
 19. 32.81 У84 Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике : Учеб. / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 335 с.
 20. 32.81 А85 Арсеньев, Ю. Н. Информационные системы и технологии. Экономика. Управлени. Бизнес : Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 447 с.
 21. 32.81 И74 Информационные системы в экономике : Учебник / Ред. Титоренко Г. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463 С.
 22. 32.81 Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 439с.
 23. 32.81 И74 Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Титоренко Г. А. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 С.
 24. 32.81 З-38 Зацеркляний, М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. - К. : Професіонал, 2006. - 432 с.
 25. 32.81 С40 Сиротинська, А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : навч. посібник / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. : ЦУЛ, 2008. - 264 с.
 26. 32.81 О-66 Орленко, Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Орленко ; Орленко Н.С. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с.
 27. 32.81 О-52 Оксанич, А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.
 28. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. та ін. ]. - К. : Каравела, 2008. - 616 с.
 29. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - М. : Омега-Л, 2008. - 462 с.
 30. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев ; [Исаев Г. Н.]. - 3-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с.
 31. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 32. 32.81 К93 Курков, М. С. Інформаційні системи у фінансах : навч. посіб. / М. С. Курков, О. П. Степаненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 374 с.
 33. 32.81 А64 Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 34. 32.81 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 35. 32.81 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / [Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 36. 32.81 Б46 Бенько, М. М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / М. М. Бенько ; [Бенько М. М.]. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 362 с.
 37. 32.81 П34 Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 38. 32.81 П30 Петренко, В. Р. Інформаційні системи і технології маркетингу. Лабораторний практикум : навч. посіб. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко. - К. : Професіонал, 2008. - 464 с.
 39. 32.81 С14 Сазонець, О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2014. - 256 с.
 40. 32.973 Б74 Богуш, В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. - К. : МК-Прес, 2005. - 432 с.
 41. 32.973 Ю16 Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. - Х. : Консум, 2005. - 576 с.
 42. 32.973 Б33 Башлы, П. Н. Информационная безопасность / П. Н. Башлы. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 43. 32.973 С14 Сазонець, О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку : навч. посіб. / О. М. Сазонець ; Сазонець О.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
 44. 32.973 М54 Методы и модели планирования ресурсов в GRID-системах : монографія / [В.С. Пономаренко, С.В. Листровой, С.В. Минухин та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 408 с.
 45. 32.973 Б48 Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посіб. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 456 с.


Пошук по сайту: