Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Інститут дистанційного навчання
Інститут дизайну, архітектури та журналістики

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

  Етика та естетика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.7 Д29 Деловая этика / Авт.-сост. В.К.Трофимов. - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/deletiktrof.rar
 2. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2005. - 431 с.
 3. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / [Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : ЦУЛ, 2010. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.8/Estetyka.rar
 4. 87.7 Е88 Етика : Навч. посіб. / Лозовий В.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 224 с.
 5. 87.7 Е88 Етика ділових відносин : Навч. посіб. / Лесько О.Й. та ін. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovykh_vidnosyn.rar
 6. 87.7 Е88 Етика та естетика : навч. посіб. / [За ред. В. Л. Петрушенко]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 308 с.
 7. 87.7+87.8 Е88 Етика. Естетика : навч. посіб. / [За ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 8. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 9. 87.7 П75 Прикладна етика : навч. посіб. / [Ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 10. 87.7 П84 Профессиональная этика и служебный этикет : Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Professional_etika.rar
 11. 86.2 Р36 Религиозная этика : краткий конспект лекций для студ.-заоч. / [ Авт.-сост. Д. Мартышин ]. - К. : Персонал, 2011. - 82 с.
 12. 87.7 Э90 Этика : учебник / [Ред. Гусейнов А. А., Дубко Е. Л.]. - М. : Гардарики, 2007. - 496 с.
 13. 87.7 Э90 Этика : Учеб. пособие / Ред. Лозовой В. А. - Х. : Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. Н., Право, 2006. - 248 с.
 14. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : Навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; Уклад. О.М.Руденко. - К. : НАДУ, 2013. - 76 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_sluzhbovciv.rar
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державного управління : Підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; За заг. ред. Т.Е.Василевської. - К. : НАДУ, 2015. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_upravlinnya.rar
 16. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. / М. І. Голець. - 3-тє вид., випр., та доопр. - К. : Персонал, 2014. - 296с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.1/Etika_materi_i_dytyny.rar
 17. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку : Навч. посіб. / М. І. Голець. - К. : Вища шк., 2005. - 159 с.
 18. 87.7 Г68 Горелов, А. А. Этика : Учеб. пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта, МПСИ, 2007. - 416 с.
 19. 87.7 З-95 Зусін, В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посіб. / В. Я. Зусін. - 2-ге вид., переоб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 20. 87.7 И20 Иванов, В. Г. Этика / В. Г. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 176 с.
 21. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 22. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 23. 86.37 К75 Коцар, С. В. Православна християнська етика : Навч. посіб. / С. В. Коцар. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 24. 87.7 Л15 Ладатко, Л. В. Этика и культура управления : Учеб. пособие / Л. В. Ладатко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 317 с.
 25. 87.8 Л38 Легенький, Ю. Эстетика (опыт апофатической дескрипции) / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : КНУКиИ, 2007. - 600 с.
 26. 87.7 Л65 Лихолат, С. М. Етика бізнесу : Навч. посіб. / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. - К. : Знання, 2013. - 367 с.
 27. 87.7 Л66 Личка, М. Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора = Managemententscheidunden in moralischen dilemma-situationen. Fragen der organisation und kommunikation wirtschaftsethischer konzepte / М. Личка, М. Саске, Р. Брандтвайнер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 212 с.
 28. 87.7 М18 Малахов, В. Етика спілкування : Навч. посіб. / В. Малахов. - К. : Либідь, 2006. - 400 с.
 29. 87.7 М18 Малахов, В. А. Етика : навч. посіб. / В. А. Малахов ; [Малахов В. А.]. - 6-те вид. - К. : Знання, 2006. - 384 с.
 30. 87.7+87.8 М22 Мамай, Н. М. Етика й естетика : навч. - метод. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Поліграф, 2008. - 40 с.
 31. 87.7 М74 Мовчан, В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан ; Мовчан В.С. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 483 с.
 32. 87.7 Н20 Найдьонов, І. М. Етика - естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / І. М. Найдьонов ; [Найдьонов І. М.]. - К. : Кондор, 2011. - 550 с.
 33. 87 П44 Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навч. посіб. / Є. А. Подольська. - 2-ге вид., перер. та доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 624 с.
 34. 87.7 П75 Прибутько, П. С. Етика : Посібник / П. С. Прибутько, Л. М. Дубчак. - К. : Паливода А.В., 2006. - 180 с.
 35. 76.01+87.7 П77 Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; [Приступенко Т. О.]. - К. : Знання, 2011. - 351 с.
 36. 87.7 П89 Пустовит, А. В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра : Учеб. пособие / А. В. Пустовит. - К. : МАУП, 2006. - 680 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Etika_i_estetika(Pustovit).pdf
 37. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 38. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : Підруч. / О. П. Сагайдак. - 2-ге вид., виправл. - К. : Знання, 2012. - 262 с.
 39. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 40. 87.7+87.8 Т19 Тарасов, Ю. Н. Этика. Эстетика: практикум : учеб. пособ. / Ю. Н. Тарасов ; [Тарасов Ю. Н.]. - 2-е изд, испр. и доп. - М.; Воронеж : Изд. Московского психолого-социального института; МОДЭК, 2006. - 136 с.
 41. 87.7 Т63 Тофтул, М. Г. Етика : Навч. посіб. / М. Г. Тофтул. - К. : Академія, 2005. - 416 с.
 42. 87.7 Ю71 Юрій, М. Етика : підруч. / М. Юрій ; Юрій М. - 2-е вид., стеротип. - К. : Дакор, 2008. - 320 с.


Книжкові виставки 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: